Terug
Gepubliceerd op 23/05/2023

2023_DCAN_00286 - Bestek GAC_2023_02684. Design & build : “een groen en gezellig station Antwerpen DAM” - Bestek en procedure - Goedkeuring

districtscollege Antwerpen
ma 22/05/2023 - 13:30 Districtshuis Antwerpen - Zaal Christy
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Paul Cordy, voorzitter districtscollege; Tom Van den Borne, districtsschepen; Samuel Markowitz, districtsschepen; Charlien Van Leuffel, districtsschepen; Herald Claeys, districtssecretaris

Afwezig

Olivia Alexander, waarnemend districtssecretaris

Verontschuldigd

Femke Meeusen, districtsschepen

Secretaris

Herald Claeys, districtssecretaris

Voorzitter

Tom Van den Borne, districtsschepen
2023_DCAN_00286 - Bestek GAC_2023_02684. Design & build : “een groen en gezellig station Antwerpen DAM” - Bestek en procedure - Goedkeuring 2023_DCAN_00286 - Bestek GAC_2023_02684. Design & build : “een groen en gezellig station Antwerpen DAM” - Bestek en procedure - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Sommige bewoners vinden de omgeving van het station nog te saai, te grijs en te veel verhard. Daarom dienden ze in 2021 een projectaanvraag in bij de Burgerbegroting van district Antwerpen.

In september 2021 kozen de deelnemers van de Burgerbegroting van district Antwerpen dit project en kenden ze er het gevraagde budget van 30.000 EUR inc. BTW aan toe.

Het district Antwerpen wil nu een aannemer aanstellen om dit project te ontwerpen en uit te voeren.

Juridische grond

In toepassing van artikel 42, §1, eerste lid, 1°, a) van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, zal deze opdracht worden gegund bij onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking omdat de goed te keuren uitgave niet hoger is dan het bij het artikel 90, eerste lid, 1° van het koninklijk besluit Plaatsing van 18 april 2017 vastgelegd bedrag van 140.000 euro (zonder belasting over de toegevoegde waarde), met name de drempel vermeld in artikel 11, eerste lid, 2° van het koninklijk besluit Plaatsing van 18 april 2017.

In toepassing van artikel 81 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, baseert de aanbestedende overheid de gunning van de overheidsopdracht op de economisch meest voordelige offerte. De economisch meest voordelige offerte uit het oogpunt van de aanbestedende overheid wordt vastgesteld rekening houdend met de gunningscriteria. Ze vermeldt de gunningscriteria in de aankondiging van de opdracht of in een ander opdrachtdocument.

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 56, §3, 5° van het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 stelt dat het college bevoegd is voor de vaststelling van de plaatsingsprocedure en de voorwaarden van overheidsopdrachten als het gaat om een opdracht die past binnen het begrip dagelijks bestuur.

Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 04463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges gecoördineerd. Artikel 6 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor participatie en verenigingsleven. Artikel 11 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor de (her)aanleg van lokale straten en pleinen verenigingsleven. Het Damplein is een lokaal plein.

Argumentatie

De opdracht wordt gegund aan de inschrijver die de economisch meest voordelige offerte heeft ingediend, rekening houdend met de volgende gunningscriteria: 

  1. prijs op een totaal van 5 punten.
  2. kwaliteit visie op een totaal van 50 punten.
  3. kwaliteit materialen op een totaal van 45 punten.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2ANT01 - De kern van een moderne, leefbare en bruisende stad
2ANT0108 - Strategisch Programma: Burgerbegroting
2ANT010801 - Burgerbegroting
2ANT010801PA6402 - aantrekkelijke pleinen

Besluit

Het districtscollege antwerpen beslist:

Artikel 1

Het districtscollege keurt bestek GAC_2023_02684 voor de opdracht Design & build: “een groen en gezellig station Antwerpen DAM” goed en keurt eveneens goed dat hiervoor een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking wordt uitgeschreven.

Artikel 2

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:

Omschrijving

Bedrag

Boekingsadres

Bestelbon

Design & build : “een groen en gezellig station Antwerpen DAM”


budgetplaats: 5005000000
budgetpositie: 220
functiegebied: 2ANT010801PA6402
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2AN090190
budgetperiode:2300

 

volgt later
Bijlagen

  • 02684_20230505_bestek.pdf