Terug
Gepubliceerd op 01/03/2023

2023_DCAN_00114 - Bestek GAC_2022_02492. Verplanten klimboom van Slachthuissite naar Park Spoor Noord, Antwerpen - Gunning - Goedkeuring

districtscollege Antwerpen
ma 27/02/2023 - 14:00 Districtshuis Antwerpen - Zaal Christy
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Paul Cordy, voorzitter districtscollege; Tom Van den Borne, districtsschepen; Samuel Markowitz, districtsschepen; Femke Meeusen, districtsschepen; Herald Claeys, districtssecretaris

Verontschuldigd

Charlien Van Leuffel, districtsschepen

Secretaris

Herald Claeys, districtssecretaris

Voorzitter

Tom Van den Borne, districtsschepen
2023_DCAN_00114 - Bestek GAC_2022_02492. Verplanten klimboom van Slachthuissite naar Park Spoor Noord, Antwerpen - Gunning - Goedkeuring 2023_DCAN_00114 - Bestek GAC_2022_02492. Verplanten klimboom van Slachthuissite naar Park Spoor Noord, Antwerpen - Gunning - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Voor de opdracht "Verplanten klimboom van Slachthuissite naar Park Spoor Noord, Antwerpen" werd onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking GAC_2022_02492 uitgeschreven. Op 14 december 2022 diende de firma KRINKELS NV, AUGUSTE REYERSLAAN 80 te 1030 SCHAARBEEK, met ondernemingsnummer 0821.547.933, een offerte in.

Argumentatie

Er werd een gemotiveerd gunningsverslag opgemaakt dat als bijlage bij dit besluit wordt gevoegd.

De offerte van de enige inschrijver werd regelmatig bevonden.

De offerte werd als volgt beoordeeld:

Inschrijver
Prijs op 60 punten
Plan van aanpak op 40 punten
Totaal op 100 punten

KRINKELS NV

60
32
92

De opdracht kan gegund worden aan de enige regelmatige inschrijver, zijnde de firma KRINKELS NV,

Juridische grond

In toepassing van artikel 81 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, baseert de aanbestedende overheid de gunning van de overheidsopdracht op de economisch meest voordelige offerte. De economisch meest voordelige offerte uit het oogpunt van de aanbestedende overheid wordt vastgesteld rekening houdend met de gunningscriteria. Ze vermeldt de gunningscriteria in de aankondiging van de opdracht of in een ander opdrachtdocument.

In toepassing van artikel 83 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten samen gelezen met artikel 76 van het Koninklijk Besluit Plaatsing van 18 april 2017, onderzoekt de aanbestedende overheid de regelmatigheid van de offertes.

In toepassing van artikel 35 van het Koninklijk Besluit Plaatsing van 18 april 2017, onderwerpt de aanbestedende overheid de ingediende offertes aan een prijs- of kostenonderzoek.

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 56, §3, 4° van het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 stelt dat het college bevoegd is voor het voeren van de plaatsingsprocedure, de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten.

Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 04463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges gecoördineerd. Artikel 11 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor openbaar domein.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2ANT01 - De kern van een moderne, leefbare en bruisende stad
2ANT0108 - Strategisch Programma: Burgerbegroting
2ANT010801 - Burgerbegroting

Besluit

Het districtscollege antwerpen beslist:

Artikel 1

Het districtscollege keurt de gunning goed voor "Verplanten klimboom van Slachthuissite naar Park Spoor Noord, Antwerpen", op basis van bestek GAC_2022_02492, aan KRINKELS NV, AUGUSTE REYERSLAAN 80 te 1030 SCHAARBEEK, met ondernemingsnummer 0821.547.933, tegen een bedrag van 9.014,50 EUR incl. BTW.

Artikel 2

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:

Omschrijving

Bedrag

Boekingsadres

Bestelbon

Verplanten klimboom van Slachthuissite naar Park Spoor Noord, Antwerpen

9.014,50 EUR inclusief btw

budgetplaats: 5005000000
budgetpositie: 220
functiegebied: 2ANT010801PA6395
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2AN090190
budgetperiode: 2300

4005544805


Bijlagen

  • 02492_gunningsverslag.pdf