Terug
Gepubliceerd op 01/03/2023

2023_DCAN_00113 - Kielsbroek. Wegeniswerken. SWOU13061 - Voorontwerp - Goedkeuring

districtscollege Antwerpen
ma 27/02/2023 - 14:00 Districtshuis Antwerpen - Zaal Christy
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Paul Cordy, voorzitter districtscollege; Tom Van den Borne, districtsschepen; Samuel Markowitz, districtsschepen; Femke Meeusen, districtsschepen; Herald Claeys, districtssecretaris

Verontschuldigd

Charlien Van Leuffel, districtsschepen

Secretaris

Herald Claeys, districtssecretaris

Voorzitter

Tom Van den Borne, districtsschepen
2023_DCAN_00113 - Kielsbroek. Wegeniswerken. SWOU13061 - Voorontwerp - Goedkeuring 2023_DCAN_00113 - Kielsbroek. Wegeniswerken. SWOU13061 - Voorontwerp - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

FaseActieDatumJaarnummer
conceptgoedkeuring college4 februari 20221017

advies districtsraad21 maart 202230
infomoment bedrijven
mei-juni 2022
opmaak en uitvoering van het ontwerp
goedkeuring college
30 september 20228045
adviezenCoördinatieoverleg Openbaar Domein
17 oktober 2022
Mobiliteitsvoorwaardengoedkeuring college2 december 20229625

Het college keurde in zitting van 4 februari 2022 (jaarnummer 1017) het concept voor de wegeniswerken in Kielsbroek, district Antwerpen, goed.

Het college keurde in zitting van 2 december 2022 (jaarnummer 9625) het voorontwerp en de mobiliteitsvoorwaarden voor de wegeniswerken in Kielsbroek, district Antwerpen, goed.

De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling heeft in samenwerking met het studiebureau Tractebel het concept vertaald in een voorontwerp.

Argumentatie

Het studiebureau Tractebel maakte in samenwerking met de bedrijfseenheid Stadsontwikkeling een voorontwerp op. Er werden ten opzichte van het concept volgende wijzigingen aangebracht:

 • Na bijkomend mobiliteitsonderzoek werden de profielen verder uitgewerkt en vertaald in een grondplan. Hierbij werd rekening gehouden met een veilige buffer tussen fietspad en rijweg, voldoende parkeerplaatsen, en een geoptimaliseerde circulatie die de leesbaarheid en veiligheid moet verhogen. Ook de toegang tot het nieuwe recyclagepark wordt mee opgenomen binnen het project om de doorstroming van het verkeer op Kielsbroek te garanderen. 
 • Uit het mobiliteitsonderzoek is gebleken dat de meest gunstige positie voor het fietspad de meest noordelijke straat is. Via deze route worden conflicten maximaal beperkt. Daarnaast wordt de circulatie binnen het bedrijventerrein gewijzigd. De tweede sport worden enkelrichting van het westen naar het oosten. De aansluiting van de straat wordt mee opgenomen binnen het project Ringpark Zuid. 
 • In de omgeving is er nood aan voldoende parkeerplaatsen voor vrachtverkeer. Daarnaast zullen er in de toekomst parkeerplaatsen gaan verdwijnen  door het ontwerp van Ringpark Zuid. Binnen het project Kielsbroek wordt onderzocht hoe het parkeerverhaal op een heldere manier kan worden vormgegeven, en waar er reeds gecompenseerd kan worden voor de parkeerplaatsen ter hoogte van het project Ringpark Zuid. In de tweede, meest noordelijke zijstraat is de parkeerdruk vandaag reeds zeer hoog, en het is ook in het verlengde van deze straat dat de meeste parkeerplaatsen zullen verdwijnen met het ontwerp van Ringpark Zuid. Daarom wordt er in dit deel bijkomend langsparkeren voorzien om de parkeerdruk te verminderen. In totaal worden er in het project 42 parkeerplaatsen (uitgedrukt in personenwagens) toegevoegd. Deze worden ontworpen op maat van vrachtverkeer. 
 • In het project wordt ingezet op het klimaat robuust maken van het bedrijventerrein. Zo wordt er maximaal onthard, wordt er ingezet op een brede groenstrook langs de tweede sport en worden er zeer veel nieuwe bomen voorzien in het project. Er wordt eveneens onderzocht hoe innovatieve materialen en technieken ingezet kunnen worden in functie van de duurzaamheid. Deze materialisatie wordt verder uitgewerkt in het definitief ontwerp. 

De districtsraad adviseerde het concept van 10 december 2021 voor de heraanleg van Kielsbroek, district Antwerpen, gunstig op voorwaarde dat:

  • De fietspaden worden voorzien op het gebruik door (elektrische) cargobikes voor stadsdistributie;
   • Wordt in de volgende fase opgenomen met de dienst Mobiliteit;
  • Er een voetpad en fietspad worden voorzien tot aan de ingang van het (nieuwe) containerpark;
   • Wordt in de volgende fase verder onderzocht in functie van de beschikbare ruimte;
  • Het groen wordt behouden en uitgebreid;
   • Er zal onderzocht worden waar er extra groen voorzien kan worden;
  • De in- en uitritten veilig aangelegd en voldoende gemarkeerd worden;
    • Wordt in de volgende fase verder uitgewerkt.

Mobiliteitsvoorwaarden

 • dubbelrichtingsfietspad; 
 • fietsen en speedpedelecs in beide richtingen toegelaten in de zijstraten;
 • snelheidsregime: 50km/u;
 • voorrangsregeling: de hoofdas is een voorrangsbaan;
 • langsparkeren waar mogelijk ook voor vrachtwagens;
 • rijstrookverdeling in de bochten;
 • rijrichting: de hoofdas is dubbelrichting. De tweede meest noordelijke zijstraat wordt opnieuw aangelegd en wordt enkelrichting van west naar oost;
 • binnen Ringpark Zuid wordt nog uitgeklaard of de zijstraten met een lussysteem langs de verlegde Emiel Vloorstraat op elkaar aansluiten of dat ze toch op de verlegde Emiel Vloorstraat zelf zullen uitkomen. De rijrichting blijft in beide gevallen hetzelfde voor de tweede meest noordelijke zijstraat.

Parkeerbalans
Het voorontwerp resulteert in een positieve parkeerbalans van 88 plaatsen in de bestaande toestand naar 130 plaatsen in de nieuwe toestand.

Bomenbalans
Het voorontwerp resulteert in een positieve bomenbalans. In de bestaande toestand zijn er 38 bomen. Hiervan worden 27 jonge boompjes verplant binnen het project. 1 boom dient gerooid te worden. Deze is onmogelijk te behouden in functie van de nodige bochtstralen voor het vrachtverkeer. Daarnaast worden er 55 nieuwe bomen geplant. In totaal zullen er hierdoor in de nieuwe toestand 92 bomen in deze zone zijn. 

Hemelwaterplan
Op 19 januari 2018 (jaarnummer 501) keurde het college het hemelwaterplan goed.
De Vlaamse wetgeving en het hemelwaterplan van de stad Antwerpen stellen dat maximaal moet worden gestreefd naar bronmaatregelen om hemelwater op te vangen en te verwerken.

Kielsbroek ligt in een zone waar het rioleringsstelsel gescheiden aangelegd moet worden. Voor deze zone wordt een gescheiden systeem met waar mogelijk bronmaatregelen (hergebruik, infiltratie, buffering) voorgesteld.

Regelgeving: bevoegdheid

Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges vastgelegd. Artikel 11 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor lokale straten en pleinen.

In het gemeenteraadsbesluit van 31 mei 2021 (jaarnummer 309) werden de bovenlokale locaties vastgesteld. Kielsbroek is een lokale straat.

Het college is bevoegd voor bovenlokale projecten/budget/mobiliteitsvoorwaarden.

Inspraak

Het infomoment voor de bedrijven ging door op verschillende momenten in mei en juni 2022. 

Algemene financiële opmerkingen

Het voor deze opdracht vereist budget is voorzien op 2LWS040206M02298/5153000000/224/SUB_NR/INTERN/SA060590 in 2022 en 2023. De werken komen in aanmerking voor subsidiëring door Vlaanderen in het kader van de (her)aanleg van bedrijventerrein. Bij aanpassing meerjarenplanning 5 worden de inkomsten en subsidieerbare uitgaven ingeschreven en gekoppeld aan subsidie-fiche SBT11291.

Adviezen

coördinatieoverleg openbaar domein Gunstig onder voorwaarden

Het coördinatieoverleg openbaar domein geeft gunstig advies op het voorontwerp op voorwaarden dat:

- de soortenkeuze en ondergrondse maatregelen verder afgestemd worden met SB/Groen; 

 • wordt mee opgenomen in het definitief ontwerp. 

- de ligging en uitvoering van de uitstapstrook en voetpad op de hoofdas verder te onderzoeken; 

 • wordt verder uitgewerkt in het definitief ontwerp.

- de markeringen, locatie van de verlichting en verkeerslichten worden toegevoegd aan de plannen in de volgende fase; 

 • wordt mee opgenomen in het definitief ontwerp. 

- de aansluiting van het recyclagepark verder uit te werken in functie van vrachtverkeer; 

 • wordt mee opgenomen in het definitief ontwerp. 

- de bereikbaarheid van de bedrijven voor de fietsers wordt onderzocht; 

 • wordt mee opgenomen in het definitief ontwerp. 

- de parkeerstroken af te bakenen met bomen. 

 • wordt mee opgenomen in het definitief ontwerp. 

Beleidsdoelstellingen

6 - Lerende en werkende stad
2LWS04 - Economie en industrie
2LWS0402 - Investeren
2LWS040206 - Ondernemers naar de stad brengen
2LWS040206M02298 - SWPR13061 Kielsbroek (VLAIO)

Besluit

Het districtscollege antwerpen beslist:

Artikel 1

Het districtscollege keurt het voorontwerp van 3 november 2022 voor de wegeniswerken in Kielsbroek, district Antwerpen, goed op voorwaarde dat: 

 • het voetpadennetwerk wordt doorgetrokken tot aan de ingang van het containerpark;
 • aan het containerpark een aparte toegang wordt voorzien voor voetgangers en fietsers;
 • er oversteekplaatsen worden voorzien voor voetgangers, die het voetpad volgen, en de rijweg moeten kruisen.

Artikel 2

Het districtscollege neemt kennis van de mobiliteitsvoorwaarden.

Artikel 3

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Bijlagen

 • 20221103_13061_VO_BT.pdf
 • 20221103_13061_VO_NT.pdf
 • 20221103_Kielsbroek_VO.pdf