Terug
Gepubliceerd op 07/02/2023

2023_DCAN_00083 - Bestek GAC_2022_02489. Raamovereenkomst voor consultancy projecten Burgerbegroting - Bestek en procedure - Goedkeuring

districtscollege Antwerpen
ma 06/02/2023 - 14:00 Districtshuis Antwerpen - Zaal Christy
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Paul Cordy, voorzitter districtscollege; Tom Van den Borne, districtsschepen; Charlien Van Leuffel, districtsschepen; Femke Meeusen, districtsschepen; Herald Claeys, districtssecretaris

Afwezig

Samuel Markowitz, districtsschepen

Secretaris

Herald Claeys, districtssecretaris

Voorzitter

Tom Van den Borne, districtsschepen
2023_DCAN_00083 - Bestek GAC_2022_02489. Raamovereenkomst voor consultancy projecten Burgerbegroting - Bestek en procedure - Goedkeuring 2023_DCAN_00083 - Bestek GAC_2022_02489. Raamovereenkomst voor consultancy projecten Burgerbegroting - Bestek en procedure - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

De Burgerbegroting van district Antwerpen laat bewoners jaarlijks 10% van het districtsbudget verdelen. Dat resulteert in vele tientallen projecten per jaar, die steeds vaker door het district Antwerpen zelf worden uitgevoerd, omdat de projecten zich in het openbaar domein situeren (vergroening, ontharding,..).
Dit leidt dan weer tot een verhoogde werklast bij de medewerkers van district Antwerpen. Om deze werkdruk te verlagen wil het districtsbestuur tijdelijk een extern bureau aanstellen om deze projecten in goed banen te leiden. De opdracht heeft voornamelijk betrekking op contact en communicatie met de bewoners en het uitwerken van uitvoeringsplannen van de projecten.

Argumentatie

De geschiktheid van de inschrijver dient te worden aangetoond aan de hand van minimaal 2 referenties met betrekking tot burgerbegroting voor overheden.  De opdrachten werden uitgevoerd tijdens de laatste 3 jaar, en hebben gezamenlijk een waarde van minimaal 10.000 euro (exclusief btw). 

De opdracht wordt gegund aan de inschrijver die de economisch meest voordelige offerte heeft ingediend, rekening houdend met de volgende gunningscriteria:

  1. prijs op een totaal van 60 punten.
  2. fictief aankoopschema op een totaal van 20 punten.
  3. teamsamenstelling en ervaring op een totaal van 15 punten.
  4. aangeboden meerwaarden op de samenwerking op een totaal van 5 punten.

Juridische grond

In toepassing van artikel 41, §1, 1° van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, zal deze opdracht gegund worden bij vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking omdat het geraamde bedrag van de opdracht (zonder belasting over de toegevoegde waarde) lager ligt dan de door het artikel 11, eerste lid, 3° van het Koninklijk Besluit Plaatsing van 18 april 2017 bepaalde drempel van 215.000 EUR.

Overeenkomstig en binnen de grenzen van artikel 71 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten legt de aanbestedende overheid aan de kandidaten of inschrijvers selectiecriteria op als voorwaarde voor deelname.

n toepassing van artikel 81 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, baseert de aanbestedende overheid de gunning van de overheidsopdracht op de economisch meest voordelige offerte. De economisch meest voordelige offerte uit het oogpunt van de aanbestedende overheid wordt vastgesteld rekening houdend met de gunningscriteria. Ze vermeldt de gunningscriteria in de aankondiging van de opdracht of in een ander opdrachtdocument.

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 56, §3, 5° van het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 stelt dat het college bevoegd is voor de vaststelling van de plaatsingsprocedure en de voorwaarden van overheidsopdrachten als het gaat om een opdracht die past binnen het begrip dagelijks bestuur.

Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 04463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges gecoördineerd. Artikel 6 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor participatie en verenigingsleven.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2ANT01 - De kern van een moderne, leefbare en bruisende stad
2ANT0108 - Strategisch Programma: Burgerbegroting
2ANT010801 - Burgerbegroting

Besluit

Het districtscollege antwerpen beslist:

Artikel 1

Het districtscollege keurt bestek GAC_2022_02489 voor het afsluiten van een raamovereenkomst voor consultancy projecten Burgerbegroting goed en keurt eveneens goed dat hiervoor een vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking wordt uitgeschreven.

Artikel 2

Het districtscollege keurt de looptijd van deze raamovereenkomst goed voor 36 maanden ipv 48 maanden.  De reden daarvoor is de komst van een nieuwe legislatuur. In het eerste jaar van deze nieuwe legislatuur zal er worden bepaald of er nog budget zal zijn voor een gelijkaardige opdracht.

Artikel 3

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:

Omschrijving

Bedrag

Boekingsadres

Bestelbon

Raamovereenkomst voor consultancy projecten Burgerbegroting


Budgetplaats: 5005000000
Budgetpositie: 220, 224, 225
Functiegebied: 2ANT010801A00000
Subsidie: SUB_NR
Fonds: INTERN
Begrotingsprogramma: 2AN090190
Budgetperiode: 2300, 2400, 2500, 2600

volgt laterBijlagen

  • 02489_Aankoopschema.xlsx.xlsx
  • 02489_Bijkomende bijlagen_toelichtingen.pdf
  • 02489_20230201_bestek.pdf