Terug
Gepubliceerd op 21/03/2023

2023_DCBE_00038 - Saffierstraat. Fietsostrade F11 Antwerpen-Lier: zone Groenenhoek - Wegeniswerken SWOU11565 en SWOU12708 - Definitief ontwerp - Goedkeuring

districtscollege Berchem
ma 20/03/2023 - 18:00 raadzaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Evi Van der Planken, districtsburgemeester; Bruno De Saegher, districtsschepen; Kris Gysels, districtsschepen; Janick Doré, districtsschepen; Buket Karaca, districtsschepen; Ann De Potter, districtssecretaris

Afwezig

Marieke Janssens, waarnemend districtssecretaris

Secretaris

Ann De Potter, districtssecretaris

Voorzitter

Bruno De Saegher, districtsschepen
2023_DCBE_00038 - Saffierstraat. Fietsostrade F11 Antwerpen-Lier: zone Groenenhoek - Wegeniswerken SWOU11565 en SWOU12708 - Definitief ontwerp - Goedkeuring 2023_DCBE_00038 - Saffierstraat. Fietsostrade F11 Antwerpen-Lier: zone Groenenhoek - Wegeniswerken SWOU11565 en SWOU12708 - Definitief ontwerp - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

fase
actie
datum
jaarnummer
projectdefinitie en concept SWOU12708goedkeuring college
goedkeuring college stad Mortsel
advies districtsraad Berchem
5 februari 2021
15 februari 2021
23 maart 2021
1076
119
14
projectdefinitie en concept SWOU11565goedkeuring districtscollege Berchem20 december 2017315
mobiliteitsvoorwaardengoedkeuring college23 februari 2018745
voorontwerp SWOU12708goedkeuring college
kennisname districtscollege Berchem
24 september 2021
4 oktober 2021
7771
213
voorontwerp SWOU11565goedkeuring districtscollege Berchem6 december 2021268
info bewonerswebinar voor bewoners10 maart 2022
adviescoördinatieoverleg openbaar domein
speelruimtevergadering
20 juni 2022
28 juli 2022

definitief ontwerpgoedkeuring college3 maart 20231312

SWOU12708
Het college keurde in zitting van 24 september 2021 (jaarnummer 7771) het voorontwerp voor de aanleg van de F11, Fietsostrade Antwerpen - Lier ter hoogte van de Saffierstraat, district Berchem goed.

Het districtscollege Berchem nam kennis van het voorontwerp op 4 oktober 2021 (jaarnummer 213) voor de aanleg van de F11, Fietsostrade Antwerpen - Lier ter hoogte van de Saffierstraat, district Berchem.

SWOU11565
Het districtscollege keurde in zitting van 6 december 2021(jaarnummer 268) het voorontwerp voor de heraanleg van de Saffierstraat en de herinrichting van de naastliggende groenzone tot het publiek toegankelijk park Groenenhoek in Berchem goed.

SWOU11565 en SWOU12708
Het college keurde in zitting van 3 maart 2023 (jaarnummer 1312) het definitief ontwerp (9 februari 2023) voor de wegeniswerken in de Saffierstraat en de F11, Fietsostrade Antwerpen - Lier ter hoogte van de Saffierstraat, district Berchem, voor het bovenlokaal gedeelte van het project goed. Het college nam kennis van het definitief ontwerp (9 februari 2023) voor de wegeniswerken in de Saffierstraat en de F11, Fietsostrade Antwerpen - Lier ter hoogte van de Saffierstraat, district Berchem, voor het lokaal gedeelte van het project.

De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling heeft de voorontwerpen van de projecten SWOU11565 en SWOU12708 vertaald in één definitief ontwerp.

Argumentatie

De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling, afdeling Publieke Ruimte maakte een definitief ontwerp op. Volgende wijzigingen zijn aangebracht ten opzichte van het voorontwerp.

 • De aansluiting van de F11 (Fietsostrade) op het ringfietspad is aangepast zodat de toekomstige aansluiting tussen de F11 en het    ringfietspad uitgewerkt kan worden binnen het project Ringpark Groene Vesten. Tijdelijke aanpassingen zijn:
  • Een helling in de groenberm van de Saffierstraat die aansluiting maakt met de Edgard Tinelstraat;
  • De Edgard Tinelstraat wordt tijdelijk omgevormd tot fietsstraat en maakt aansluiting op het ringfietspad ter hoogte van de Jules Bilmeyerstraat. Deze oplossing legt geen hypotheek op de latere bouw van het landhoofd voor de toekomstige fietsbrug over de ring en Singel.
 • De interesse in de samentuin zal verder bevraagd worden. Het ontwerp is flexibel zodat naargelang de interesse de samentuin verder uitgebouwd wordt.
 • In de samentuin wordt een regenwaterput van minimaal 5000 liter met waterpomp voorzien. Naargelang de interesse in de samentuin kan dit volume groter worden.
 • Wadi's van in het voorontwerp zijn geschrapt wegens het dichte wortelpakket van de bomen. Enkel ter hoogte van de LodewijkVan Berckenlaan wordt de wadi behouden. Het water van de fietsostrade zal mee worden opgevangen in het voorziene  regenwaterafvoer (RWA) stelsel. De regenwaterbuis is poreus waardoor het regenwater in de grond kan infiltreren om de grondwatertafel lokaal aan te vullen.
 • Het rondpunt ter hoogte van de Edelgesteentestraat is omgevormd tot een kruispunt, ingericht als verkeersplateau.
 • De sorteerstraat is op vraag van de bewoners verplaatst naar een zone met voortuinen. Hierdoor moet een boom gerooid worden.
 • In afstemming met Infrabel is de as van de fietssnelweg geoptimaliseerd zodat de bestaande spoorinfrastructuur optimaal geïntegreerd is in het ontwerp.
 • De positionering van de landhoofden is geoptimaliseerd om de overspanningslengte te beperken en geen onbestemde restruimtes onder de bruggen te hebben.
 • De keermuren voor de fietsenstallingen zijn integraal onderdeel van de kunstwerken. Dezelfde materialisatie (baksteen en arduinen dekstenen) als de landhoofden van de bruggen wordt hiervoor gebruikt.
 • De boombeschermingsmaatregelen zijn verder uitgewerkt. Voorafgaand aan de werken zal beperkt onthard worden waar mogelijk en zullen voedingszuilen aangebracht worden in de bestaande wortelzones van de bomen. Hierdoor wordt de  wortelgroei van deze bomen gestimuleerd aan de zijde waar geen nieuwe talud komt om het wortelverlies aan de taludzijde te compenseren.

Parkeerbalans
Het definitief ontwerp resulteert in een parkeerbalans van 298 plaatsen in de bestaande toestand naar 242 plaatsen in de nieuwe toestand.

Door verschillende verkeersplateaus te voorzien in de straat om de verkeersveiligheid te verhogen gaan een aantal parkeerplaatsen verloren. In de Lodewijk Van Berckenlaan werden intussen 30 parkeerplaatsen extra gecreëerd door dwarsparkeren langs één zijde in te voeren.

Bomenbalans
Het definitief ontwerp resulteert in een positieve bomenbalans.
Er zijn 139 bestaande bomen waarvan er 15 bomen worden gerooid. Er worden 66 nieuwe bomen geplant bestaande uit een verscheidenheid aan soorten.

Hemelwaterplan
Op 19 januari 2018 (jaarnummer 501) keurde het college het hemelwaterplan goed.
De Vlaamse wetgeving en het hemelwaterplan van de stad Antwerpen stellen dat maximaal moet worden gestreefd naar bronmaatregelen om hemelwater op te vangen en te verwerken.

De Saffierstraat ligt in een zone waar het rioleringsstelsel gescheiden aangelegd moet worden. Voor deze zone wordt een gescheiden systeem met waar mogelijk bronmaatregelen (hergebruik, infiltratie, buffering) voorgesteld.

Omgevingsvergunning
Voor deze werken is een omgevingsvergunning vereist.

Regelgeving: bevoegdheid

Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges vastgelegd.

 Artikel 11 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor lokale straten en pleinen.

In het gemeenteraadsbesluit van 31 mei 2021 (jaarnummer 309) werden de bovenlokale locaties vastgesteld.

De Saffierstraat is een lokale straat.

Inspraak

Het infomoment voor de bewoners ging door op 10 maart 2022 in de vorm van een webinar. Een tweetal weken op voorhand kregen de bewoners een brochure met alle uitleg in de brievenbus en konden ze vragen doorsturen die tijdens de webinar beantwoord werden.

Algemene financiële opmerkingen

Het voor deze opdracht vereist budget is voorzien op 5012500000/2BER010201M02539/224/2500.

Adviezen

coördinatieoverleg openbaar domein Gunstig onder voorwaarden

20 juni 2022

Het coördinatieoverleg openbaar domein adviseerde gunstig met voorwaarden:

 • door SW/Mobiliteit een afwegingskader opgemaakt wordt, waarbij transparant alle pro's en contra's van de kruispuntvarianten (klassiek kruispunt versus compact rondpunt) in beeld worden gebracht in functie van een definitieve beslissing en consensus omtrent de kruispuntinrichting ter hoogte van de Edelgesteentestraat;
  De kruispuntvariant werd op vraag van het bestuur verwerkt in het definitief ontwerp.
 • SB/GROEN betrokken wordt bij de opmaak van het bestek, in functie van bescherming (voorwaarden werfinrichting en grondwerken talud) en optimalisering van de levenskwaliteit (grondzuilen) van de bestaande bomen en hun wortelgestel;
  Dit wordt meegenomen in de uitvoeringsfase.
 • de pictogrammen van de bestaande bomen verduidelijkt worden;
  Dit werd aangepast.
 • het omvormingsbeheer en de fasering verduidelijkt en in kaart gebracht wordt in functie van behoud van de ecologisch meest waardevolle zones en hoe deze verwerkt kunnen worden in het ontwerp;
  Dit wordt verder uitgewerkt in de natuurtoets die onderdeel is bij de aanvraag voor de omgevingsvergunning. De fasering van het omvormingsbeheer kunnen we niet op voorhand voorspellen.
 • een alternatief plan wordt voorzien voor de zone van de samentuin, voor mocht de samentuin niet gerealiseerd worden;
  Dit zal verder uitgewerkt worden wanneer de omvang van de samentuin definitief bepaald zal worden.
 • bij de locatie en inplanting van de (gesloten) fietsenstalling de nodige flexibiliteit ingebouwd wordt en in het ontwerp ruimte gemaakt wordt opdat, indien nodig, op eenvoudige wijze een extra fietsenstallingsbox kan voorzien worden;
  Dit wordt verder uitgewerkt in het aanbestedingsdossier.
 • de inplanting van de fietsenbeugels wordt herbekeken en waar mogelijk ook ruimte wordt voorzien voor buitenmaatse fietsen en deelmobiliteit;
  Dit wordt in samenspraak met de dienst mobiliteit verder uitgewerkt richting aanbestedingsdossier.
 • onderzocht wordt of aan de verkeersplateaus, waar een overmaat aan voetpadruimte is, een bredere rijweg georganiseerd kan worden (inspelend op mogelijks kruisverkeer auto-vrachtwagen);
  Dit werd verder afgestemd met de dienst Mobiliteit.
 • in het beplantingsplan rekening wordt gehouden met de zichtbaarheid (onder andere aan de verkeersplateaus) door het voorzien van een zuiverheidsboord;
  Dit werd verwerkt op het plan.
 • bij de inplanting van de verlichting extra aandacht te besteden aan de veiligheid ter hoogte van de oversteekplaatsen;
  Dit wordt verder bekeken met de cel openbare verlichting en uitgewerkt volgens de principes van het lichtplan.
 • het verkeersplateau in de Saffierstraat, ter hoogte van de Edelgesteentestraat, ingekort wordt;
  Dit werd verwerkt op het plan.
 • de oversteekfaciliteiten afgestemd worden op de logische looplijnen en waar nodig de inrichting herbekeken wordt, onder andere ter hoogte van pleintje aan de Lodewijk Van Berckenlaan.
  Dit werd bekeken en verwerkt op het plan.
 • de veiligheidsrandvoorwaarden omtrent de speelaanleidingen opgenomen worden in het bestek.
  Dit wordt meegenomen bij de opmaak van het bestek.
 • de locatie van de sorteerstraten waar nodig wordt herbekeken in functie van de ledigingsmogelijkheden;
  Het plan werd aangepast ter hoogte van het kruispunt van de Saffierstraat met de Lodewijk Van Berckenlaan zodat de vrachtwagen die de sorteerstraten ledigt niet deels op de sinus komt te staan.
 • op strategische plaatsen enkele afvalbakken worden voorzien;
  Dit werd verwerkt op het plan.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2BER01 - Berchem is een actief, bewust en leefbaar district
2BER0102 - Berchem is een district waar het goed wonen is
2BER010201 - Berchem zorgt voor de heraanleg, de herinrichting en het onderhoud van lokale straten en pleinen
2BER010201M02539 - SWOU11565 Saffierstraat (Herinrichting Saffierstraat en groenzone)

Besluit

Het districtscollege berchem beslist:

Artikel 1

Het districtscollege keurt het definitief ontwerp (9 februari 2023) voor de wegeniswerken in de Saffierstraat en de F11, Fietsostrade Antwerpen - Lier ter hoogte van de Saffierstraat, district Berchem, goed voor het lokaal gedeelte van het project.

Artikel 2

Het districtscollege neemt kennis van het definitief ontwerp (9 februari 2023) voor de wegeniswerken in de Saffierstraat en de F11, Fietsostrade Antwerpen - Lier ter hoogte van de Saffierstraat, district Berchem, voor het bovenlokaal gedeelte van het project.

Artikel 3

Het districtscollege keurt goed dat de aanvraag van een omgevingsvergunning voor de wegeniswerken in de Saffierstraat, district Berchem, wordt ingediend bij de bevoegde instantie.

Artikel 4

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Artikel 5

Het districtscollege geeft opdracht aan:

diensttaak
SW/PR/ONT
 • opdrachtdocumenten opmaken
 • opmaken 'aanvraag omgevingsvergunning' en indienen bij de bevoegde instanties.
SW/Mobiliteitdefinitief signalisatieplan opmaken

Bijlagen

 • 20221201_BE_Saffierstraat_SWOU11565_Sign_Plan1.pdf
 • 20221201_BE_Saffierstraat_SWOU11565_Sign_Plan1bisF.pdf
 • 20221201_BE_Saffierstraat_SWOU11565_Sign_Plan2.pdf
 • 20221201_BE_Saffierstraat_SWOU11565_Sign_Plan3.pdf
 • 20221201_BE_Saffierstraat_SWOU11565_Sign_Plan4.pdf
 • 20221201_BE_Saffierstraat_SWOU11565_Sign_Plan5.pdf
 • 20221201_BE_Saffierstraat_SWOU11565_Sign_Plan6.pdf
 • 20221201_BE_Saffierstraat_SWOU11565_Sign_Plan7.pdf
 • 20221201_BE_Saffierstraat_SWOU11565_Sign_Plan8.pdf
 • 20221201_BE_Saffierstraat_SWOU11565_Sign_Plan9.pdf
 • 20221201_BE_Saffierstraat_SWOU11565_Sign_Plan10.pdf
 • 20230210_11565_DO_BT.pdf
 • 20230210_11565_DO_NT.pdf
 • 20221201_BE_Saffierstraat_SWOU11565_Mark_Plan1.pdf
 • 20221201_BE_Saffierstraat_SWOU11565_Mark_Plan2.pdf
 • 20221201_BE_Saffierstraat_SWOU11565_Mark_Plan3.pdf
 • 20221201_BE_Saffierstraat_SWOU11565_Mark_Plan4.pdf
 • 20221201_BE_Saffierstraat_SWOU11565_Mark_Plan5.pdf
 • 20221201_BE_Saffierstraat_SWOU11565_Mark_Plan6.pdf
 • 20221201_BE_Saffierstraat_SWOU11565_Mark_Plan7.pdf
 • 20221201_BE_Saffierstraat_SWOU11565_Mark_Plan8.pdf
 • 20221201_BE_Saffierstraat_SWOU11565_Mark_Plan9.pdf