Terug
Gepubliceerd op 06/06/2023

2023_DCBE_00105 - Districtscollege - Notulen 22 mei 2023 - Goedkeuring

districtscollege Berchem
ma 05/06/2023 - 17:30 raadzaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Evi Van der Planken, districtsburgemeester; Kris Gysels, districtsschepen; Buket Karaca, districtsschepen; Marieke Janssens, waarnemend districtssecretaris

Verontschuldigd

Bruno De Saegher, districtsschepen; Janick Doré, districtsschepen; Ann De Potter, districtssecretaris

Secretaris

Marieke Janssens, waarnemend districtssecretaris

Voorzitter

Evi Van der Planken, districtsburgemeester
2023_DCBE_00105 - Districtscollege - Notulen 22 mei 2023 - Goedkeuring 2023_DCBE_00105 - Districtscollege - Notulen 22 mei 2023 - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Het districtscollege vergaderde op 22 mei 2023. Iedereen was aanwezig, behalve Ann De Potter, districtssecretaris.

Regelgeving: bevoegdheid

Artikelen 132 en 277 van het Decreet lokaal bestuur belasten de districtssecretaris met het opstellen en bewaren van de notulen van het districtscollege. De notulen vermelden in chronologische volgorde alle besproken onderwerpen en het gevolg dat eraan werd gegeven. Zij vermelden duidelijk alle genomen beslissingen.

Artikelen 50 en 129 van het Decreet lokaal bestuur bepalen dat de notulen worden goedgekeurd op de eerstvolgende vergadering van het districtscollege. De originelen van de notulen van het districtscollege worden, na goedkeuring, door de voorzitter van het districtscollege en door de districtssecretaris ondertekend. De goedgekeurde notulen worden in de loop van de week na de goedkeuring aan de raadsleden bezorgd, hetzij elektronisch, hetzij fysiek.

Argumentatie

Het districtscollege dient de notulen van de zitting goed te keuren in de eerstvolgende gewone zitting.

Besluit

Het districtscollege berchem beslist:

Artikel 1

Het districtscollege keurt de notulen van 22 mei 2023 goed. 

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Artikel 3

Het districtscollege geeft opdracht aan:
DienstTaak
DistrictssecretarisDe notulen binnen de wettelijk voorgeschreven termijn te bezorgen aan de districtsraadsleden.