Terug
Gepubliceerd op 07/03/2023

2023_GR_00079 - Gelijke Kansen. Overlegorgaan toegankelijkheid - Opheffing adviesraad voor personen met een handicap. Nieuw overlegmodel - Goedkeuring

gemeenteraad
ma 06/03/2023 - 19:30 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester-voorzitter; Koen Kennis, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Claude Marinower, raadslid; Filip Dewinter, raadslid; Gerolf Annemans, raadslid; Jan Penris, raadslid; Nahima Lanjri, raadslid; André Gantman, raadslid; Anke Van dermeersch, raadslid; Güler Turan, raadslid; Peter Mertens, raadslid; Mie Branders, raadslid; Johan Klaps, raadslid; Caroline Bastiaens, raadslid; Danielle Meirsman, raadslid; Martine Vrints, raadslid; Koen Laenens, raadslid; Franky Loveniers, raadslid; Peggy Pooters, raadslid; Kevin Vereecken, raadslid; Imade Annouri, raadslid; Kristel Somers, raadslid; Ilse van Dienderen, raadslid; Nordine Saidi Mazarou, raadslid; Sevilay Altintas, raadslid; Nathalie van Baren, raadslid; Patrick Van den Abbeele, raadslid; Hicham El Mzairh, raadslid; Sam Van Rooy, raadslid; Sam Voeten, raadslid; Koenraad De Vylder, raadslid; Tatjana Scheck, raadslid; Wim Jochems, raadslid; Mohammad Nawabi, raadslid; Lotte Mintjens, raadslid; Niel Staes, raadslid; Fatima Talhaoui, raadslid; Ilse De Schutter, raadslid; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Joris Giebens, raadslid; Omar Fathi, raadslid; Khadija Chennouf, raadslid

Verontschuldigd

Jinnih Beels, schepen; Wouter Vanbesien, raadslid; Liesbeth Homans, raadslid; Yasmia Setta, raadslid; Sanne Descamps, raadslid; Manuëla Van Werde, raadslid; Lise Vandecasteele, raadslid

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester-voorzitter
2023_GR_00079 - Gelijke Kansen. Overlegorgaan toegankelijkheid - Opheffing adviesraad voor personen met een handicap. Nieuw overlegmodel - Goedkeuring 2023_GR_00079 - Gelijke Kansen. Overlegorgaan toegankelijkheid - Opheffing adviesraad voor personen met een handicap. Nieuw overlegmodel - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

De gemeenteraad keurde op 31 maart 2005 (jaarnummer 541) het huishoudelijk reglement voor de stedelijke adviesraad voor personen met een handicap goed.

De gemeenteraad keurde op 21 maart 2016 (jaarnummer 156) de laatste wijzigingen aan het huishoudelijk reglement goed.

Op 10 december 2021 (jaarnummer 9912)  keurde het college het integraal toegankelijkheidsplan goed. Dit plan bevat ondermeer de doelstelling om op zoek te gaan naar een actievere vorm van inspraak en participatie van personen met een handicap en organisaties die actief zijn rond handicap en toegankelijkheid.

Argumentatie

Sinds 2005 heeft de stad een adviesraad voor personen met een handicap met verschillende doelgroeporganisaties. De raad werd opgericht om het stadsbestuur te ondersteunen bij het voeren van een inclusief beleid voor personen met een handicap.

Tijdens het traject, dat ter voorbereiding van het integraal toegankelijkheidsplan werd opgezet, werd er in 2020-2021 met verschillende stakeholders in gesprek gegaan over bestaande acties, goede praktijken, knelpunten, noden en ambities. Dit gebeurde met:

 • stedelijke diensten (Mobiliteit en Publieke ruimte, Cultuur, Sporting A, Jeugd, Personeel en Organisatie, Sociale dienstverlening, AG Vespa, Marketing en communicatie, Loket Organisatie, Visit Antwerpen, Evenementen, Ombudsvrouw,  …) en districten. Het overleg werd georganiseerd via thematische gesprekken. Vervolgens werd er per betrokken dienst besproken welke mogelijke acties konden opgenomen worden in het toegankelijkheidsplan en onder welke voorwaarden. 
 • Antwerpenaren met een handicap via een online enquête en focusgroepen. 
 • professionele stakeholders en doelgroeporganisaties via 1-op-1 gesprekken en een gemeenschappelijk uitwisselingsmoment.

Tijdens deze gespreksrondes kwam ook de organisatie van de adviesraad voor personen met een handicap aan bod. Noden en vragen die daarbij aanbod kwamen waren:

 • zowel rond fysieke als informatieve, digitale en sociale toegankelijkheid kunnen werken;
 • kunnen evolueren naar een toegankelijker inspraakmodel. Elke ervaringsdeskundige of doelgroeporganisatie die wil samenwerken aan een toegankelijker Antwerpen of zijn ervaring en kennis wil delen, moet dit op een bepaalde manier kunnen doen;
 • flexibeler en meer concreet kunnen samen werken in functie van opportuniteiten en/of projecten; 
 • flexibeler kunnen inspelen op interesses of expertises van ervaringsdeskundigen en doelgroeporganisaties;
 • geen te zware engagementen moeten opnemen. Niet elke ervaringsdeskundige of afgevaardigde van een doelgroeporganisatie kan evenveel tijd investeren;

Op basis van deze input werd een nieuw model van participatie en adviesverlening uitgewerkt dat in 2022 werd uitgetest. Dit nieuw model bestaat uit:

 • een expertengroep ‘handicap en toegankelijkheid’ die bijeenkomt in functie van volgende taken:
  • advies uitbrengen – hetzij op eigen initiatief, hetzij op vraag van stedelijke diensten of districtsdiensten;
  • het opvolgen en evalueren van het stedelijke toegankelijkheidsplan;
  • input geven aan concrete projecten die uit het toegankelijkheidsplan vloeien of het uitwerken van/samenwerken rond ondersteunend materiaal voor stedelijke medewerkers;
  • signalen, knelpunten of hiaten in het stedelijk beleid rond toegankelijkheid of handicap aankaarten en bespreken;
  • elkaar informeren over initiatieven rond toegankelijkheid en handicap.

De expertengroep bestaat zowel uit afgevaardigden van doelgroeporganisaties of verenigingen, als individuele experten met kennis over toegankelijkheid en handicap als onafhankelijke ervaringsdeskundigen. In tegenstelling tot de adviesraad, wordt er niet gewerkt met een vaste groep van deelnemers, mandaten of stemgerechtigden. Dit om meer flexibiliteit te bieden aan de deelnemers zelf, om beter te kunnen inspelen op specifieke agendapunten, interesses en expertise van de organisaties, experten en ervaringsdeskundigen. Dit zou moeten leiden tot sterker advies op maat, dat op eigen initiatief of op vraag wordt uitgebracht. De expertengroep staat steeds open voor organisaties, verenigingen, experten of ervaringsdeskundigen die willen aansluiten.

 In totaal werden er 3 expertengroepen georganiseerd in 2022 rond thema's als mobiliteit (evaluatie reglement taxicheques), vrije tijd (drempels en bekendmaking European Disability Card), wonen (drempels en input bij uitwerking acties actieplan huurwoningenmarkt).... Er namen 13 unieke ervaringsdeskundigen (=personen met een visuele beperking, fysieke beperking, auditieve beperking, ASS ...) ,11 afgevaardigden van doelgroeporganisaties en 6 medewerkers van de stad (SW, SD, TV ...) deel aan de georganiseerde expertengroepen.

 • de expertengroep wordt versterkt door een klankbordgroep van individuele Antwerpenaren met een handicap. Personen met een handicap hebben een unieke expertise op vlak van toegankelijkheid die ze hebben opgedaan door te leven met hun handicap. Via de klankbordgroep willen we die expertise ten dienste stellen van stedelijke diensten en districten en inzetten om op hun vraag of vraag van de ervaringsdeskundigen feedback te geven op een concreet uit te werken project, product, draaiboek, ontwerp of blauwdruk of dienstverlening (bv. een ervaringsbezoek aan te renoveren gebouw of heraan te leggen plein, het uittesten van toegankelijksinformatie op een website ...).  De groep neemt de vorm aan van een pool. Afhankelijk van het thema, interesse en beschikbaarheid kunnen leden uit de pool zich melden om in gesprek te gaan en hun expertise te delen.

In 2022 leverden leden van de klankbordgroep feedback ondermeer over het te renoveren CoStA gebouw en het nabijgelegen Sint Andriesplaats, 1 van de projectsites van de Slimme schakels, over de campagne Allemaal Antwerpenaar... In totaal namen 13 unieke ervaringsdeskundigen (=personen met een visuele beperking, fysieke beperking, ASS ...) deel aan deze klankbordgroepbijeenkomsten.

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 304, §3 van het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 bepaalt dat alléén de gemeenteraad kan overgaan tot de organisatie van raden en overlegstructuren die als opdracht hebben op regelmatige en systematische wijze het gemeentebestuur te adviseren.

Beleidsdoelstellingen

4 - Harmonieuze stad
2HMS07 - Gelijke kansen
2HMS0702 - Integrale toegankelijkheid

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

De gemeenteraad heft het huishoudelijk reglement voor de stedelijke adviesraad voor personen met een handicap op.

Artikel 2

De gemeenteraad keurt de organisatie van inspraak van personen met een handicap en organisaties voor personen met een handicap via de expertengroep 'handicap en toegankelijkheid' en via de klankbordgroep goed.

Artikel 3

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.