Terug
Gepubliceerd op 07/03/2023

2023_GR_00102 - Erkenningsaanvraag Lokale geloofsgemeenschap Al Umma - Adviesvraag Vlaamse overheid. Positief advies - Goedkeuring

gemeenteraad
ma 06/03/2023 - 19:30 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester-voorzitter; Koen Kennis, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Claude Marinower, raadslid; Filip Dewinter, raadslid; Gerolf Annemans, raadslid; Jan Penris, raadslid; Nahima Lanjri, raadslid; André Gantman, raadslid; Anke Van dermeersch, raadslid; Güler Turan, raadslid; Peter Mertens, raadslid; Mie Branders, raadslid; Johan Klaps, raadslid; Caroline Bastiaens, raadslid; Danielle Meirsman, raadslid; Martine Vrints, raadslid; Koen Laenens, raadslid; Franky Loveniers, raadslid; Peggy Pooters, raadslid; Kevin Vereecken, raadslid; Imade Annouri, raadslid; Kristel Somers, raadslid; Ilse van Dienderen, raadslid; Nordine Saidi Mazarou, raadslid; Sevilay Altintas, raadslid; Nathalie van Baren, raadslid; Patrick Van den Abbeele, raadslid; Hicham El Mzairh, raadslid; Sam Van Rooy, raadslid; Sam Voeten, raadslid; Koenraad De Vylder, raadslid; Tatjana Scheck, raadslid; Wim Jochems, raadslid; Mohammad Nawabi, raadslid; Lotte Mintjens, raadslid; Niel Staes, raadslid; Fatima Talhaoui, raadslid; Ilse De Schutter, raadslid; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Joris Giebens, raadslid; Omar Fathi, raadslid; Khadija Chennouf, raadslid

Verontschuldigd

Jinnih Beels, schepen; Wouter Vanbesien, raadslid; Liesbeth Homans, raadslid; Yasmia Setta, raadslid; Sanne Descamps, raadslid; Manuëla Van Werde, raadslid; Lise Vandecasteele, raadslid

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester-voorzitter
2023_GR_00102 - Erkenningsaanvraag Lokale geloofsgemeenschap Al Umma - Adviesvraag Vlaamse overheid. Positief advies - Goedkeuring 2023_GR_00102 - Erkenningsaanvraag Lokale geloofsgemeenschap Al Umma - Adviesvraag Vlaamse overheid. Positief advies - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Op 11 mei 2007 (jaarnummer 6183) nam het college kennis van de adviesprocedure voor een stedelijk advies bij aanvraag om erkenning van plaatselijke kerk- en geloofsgemeenschappen.

Op 22 oktober 2021 werd het nieuwe Erkenningsdecreet voor Lokale Geloofsgemeenschappen (Erkenningsdecreet) goedgekeurd.

Het Erkenningsdecreet voert een nieuw en duidelijk kader in voor de erkenning van lokale geloofsgemeenschappen en voor de criteria en administratieve verplichtingen waaraan besturen van de eredienst moeten voldoen. Het bepaalt dat de de gemeente advies verleent over de aanvraag voor erkenning van een lokale geloofsgemeenschap op haar grondgebied. Een erkenning heeft tot gevolg dat een lokale geloofsgemeenschap een openbare instelling wordt met rechtspersoonlijkheid die de goederen en de inkomsten van de geloofsgemeenschap moet beheren. 

Op 28 oktober 2022 ontving het Agentschap Binnenlands Bestuur een erkenningsaanvraag voor de islamitische lokale geloofsgemeenschap Al Umma te 2050 Antwerpen, Fromentinstraat 2. Deze aanvraag voldoet aan de voorwaarden van de verkorte procedure tot erkenning overeenkomstig artikel 67 van het Erkenningsdecreet Lokale Geloofsgemeenschappen van 22 oktober 2021 omdat de lokale geloofsgemeenschap reeds een erkenningsaanvraag had ingediend voor 1 juli 2019.

Op 25 november 2022 ontving de stad van het Agentschap Binnenlands Bestuur een adviesvraag betreffende de erkenningsaanvraag lokale geloofsgemeenschap Al Umma. Het advies dient binnen de gestelde termijn van 4 maanden bezorgd te worden. 

Argumentatie

Lokale geloofsgemeenschappen zijn belangrijke partners binnen onze diverse samenleving. De Vlaamse Regering erkent de lokale geloofsgemeenschappen van de door de federale overheid erkende erediensten. 

Het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten heeft het administratief en financieel toezicht op de islamitische eredienst aan de provincie toegewezen. De stad heeft verder geen wettelijke opdrachten met betrekking tot de financiële aspecten van de islamitische eredienst.

Het advies dient gegeven te worden over het al dan niet voldoen aan de erkenningsverplichtingen:

 • het hebben van een transparante juridische structuur;
 • voldoende administratieve capaciteit;
 • financiële leefbaarheid en transparantie daarover; 
 • maatschappelijke relevantie;
 • duurzame contacten met de lokale overheid; 
 • goed nabuurschap;
 • het naleven van de Grondwet en het EVRM; 
 • een eredienstgebouw ter beschikking hebben;
 • identificatie van het tijdelijk voltallig bestuursorgaan;
 • identificatie van de bedienaar(s) van de eredienst (inclusief inburgeringsplicht). 

Het erkenningsdossier van de lokale geloofsgemeenschap Al Umma bevat voldoende elementen om vanuit de stad Antwerpen een positief advies te geven aan de Vlaamse overheid. Wat betreft de erkenningscriteria waarbij de stedelijke diensten bepaalde verbeter- of aandachtspunten formuleren, dringt de stad Antwerpen er bij de Vlaamse Overheid op aan om deze van nabij op te volgen en het verbetertraject te evalueren. 

Een extra screening is gebeurd op het naleven van gemeentelijke reglementen. Er werd navraag gedaan over de plaatselijke geloofsgemeenschap binnen de stad Antwerpen, bij de bedrijfseenheid Maatschappelijke Veiligheid en de bedrijfseenheid Financiën.  Er wordt gepeild naar de aanwezigheid van openstaande dossiers, of niet-geregulariseerde onregelmatigheden. Een advies is steeds een momentopname. Er zijn geen onregelmatigheden gekend bij de stedelijke diensten.

De lokale politie kan  enkel bevraagd worden over zuiver bestuurlijke elementen, zoals gemelde overlastproblemen. 

De veiligheidsdienst van de FOD Justitie brengt een finaal veiligheidsadvies uit rekening houdende met onder andere alle bestuurlijke en gerechtelijke feiten. Het krijgt hiervoor input vanuit de diverse veiligheidsdiensten waaronder de lokale politie. 

Het eredienstgebouw

 • De organisatie is sinds 2005 actief en vestigde zich in 2011 in het gebouw in de Fromentinstraat 2 te 2050 Antwerpen. Het gebedshuis bevindt zich in een bijbouw  van het ontmoetingscentrum CC Ter Schelde.  De organisatie heeft na verschillende verhuizingen een lokaal ter beschikking gekregen in het Cultureel Centrum Ter Schelde om hierin haar religieuze activiteiten te organiseren.  
 • De site waarin het gebedshuis gevestigd is, is sinds 2015 onderdeel van een grootschalig bouwproject, waarin de parochie Sint-Anna-ten-Drieën een nieuwbouw wenst te zetten waarin het Cultureel Centrum en woongelegenheden voor begeleid wonen voor de organisatie Katarinahof plaats zullen krijgen.  De lokale geloofsgemeenschap Al Umma zal een nieuwe locatie op Linkeroever moeten zoeken.
 • De Lokale geloofsgemeenschap Al Umma is reeds geruime tijd op zoek naar een geschikte ruimte voor haar religieuze activiteiten. De stad Antwerpen faciliteert mee deze zoektocht.
 • De huur wordt betaald via een stedelijke afsprakennota.  In heel Linkeroever wordt gezocht naar een andere geschikte locatie, voorlopig zonder succes. CC Ter Schelde is eigendom van de parochie van Sint-Anna (Vereniging/parochiale werken van Antwerpen Linkeroever en rechthebbenden).   
 • Door de cyberaanval kunnen echter niet alle relevante gegevens opgehaald worden en gecontroleerd worden. Daarom is er voor het gebouw in de Fromentinestraat 2 te 2050 Antwerpen een hercontrole brandveiligheid opgestart. 
 • Het gebouw in de Fromentinstraat 2 te 2050 Antwerpen werd in 2016 voldoende veilig bevonden voor 99 personen. 

Lokale inbedding

Op basis van de adviezen van de dienst levensbeschouwingen, dienst financiën, bedrijfseenheid Maatschappelijke Veiligheid zijn er voor deze lokale geloofsgemeenschap voldoende elementen voor een positief advies van de stad. Het is een relatief klein gebedshuis dat reeds lange tijd gevestigd is op dezelfde locatie en er ook al haar activiteiten organiseert.

De stad  kent het jarenlange bestaan van de geloofsgemeenschap. De lokale geloofsgemeenschap is actief op het grondgebied van de stad Antwerpen  en is  een vaste waarde voor Linkeroever. De organisatie neemt haar verantwoordelijkheid op bij druk bezochte diensten, door inzet van voldoende moskeevrijwilligers. 

De opgegeven bedienaar van de eredienst is sinds september 2021 actief binnen deze geloofsgemeenschap. Hij is in België sinds 2011 en behaalde in 2012 een inburgeringsattest en spreekt vlot Nederlands.

De stedelijke adviezen worden uitgebracht onder voorbehoud van de adviezen van de bovenlokale overheden en van de veiligheidsdienst van FOD Justitie.

De stedelijke administratie zal elke significante wijziging in de beschikbare informatie met betrekking tot de criteria communiceren naar de hogere overheden.

Financiën

 • De lokale geloofsgemeenschap heeft geen openstaande schulden bij de stad.
 • De stad neemt kennis van de financiële documenten die deel uit maken van het aanvraagdossier. De organisatie heeft initieel zonder financiële overheidsondersteuning sinds 2009 de werking uitgebouwd en verder georganiseerd. Er is steeds inbreng van de eigen leden, de werking wordt  gedragen door de lokale gelovigen en is financieel leefbaar.  De lokale geloofsgemeenschap ontvangt een toelage van de stad die steeds wordt gebruikt voor de financiering van de huur in afwachting van een herlocalisatie.
 • De lokale geloofsgemeenschap verklaarde niet over een giftenregister te beschikken, omdat er geen giften zijn boven de 1.000,00 euro. Er is een engagement om dit bij erkenning systematisch en transparant te registreren.
 • De meerjarenbegroting vermeldt een financieel tekort. Dit dient met de financierende overheid bekeken te worden. 

Veiligheid

 • Er zijn geen overlastmeldingen geweest, de afgelopen jaren.
 • Het advies van de lokale politie wordt overgemaakt aan de Lokale Task Force van waaruit  de diverse adviezen worden bezorgd aan de FOD Justitie afdeling Veiligheid van de Staat.

Juridische grond

Decreet van 22 oktober 2021 tot regeling van de erkenning van lokale geloofsgemeenschappen, de verplichtingen van de besturen van de eredienst en het toezicht daarop en tot wijziging van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende eredienst.

Beleidsdoelstellingen

4 - Harmonieuze stad
2HMS06 - Samenlevingsopbouw en erediensten
2HMS0603 - Levensbeschouwelijk beleid
2HMS060302 - Levensbeschouwingen

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

De gemeenteraad geeft positief advies aan de Vlaamse overheid over de erkenningsaanvraag van de lokale geloofsgemeenschap Al Umma, Fromentinstraat 2 te 2050 Antwerpen.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Bijlagen

 • 20221125aanvraagbriefABB.pdf