Terug
Gepubliceerd op 07/03/2023

2023_GR_00139 - Kansspelinrichtingen klasse IV - Convenant Quellinstraat 24 te 2018 Antwerpen. Ondertekening - Goedkeuring

gemeenteraad
ma 06/03/2023 - 19:30 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester-voorzitter; Koen Kennis, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Claude Marinower, raadslid; Filip Dewinter, raadslid; Gerolf Annemans, raadslid; Jan Penris, raadslid; Nahima Lanjri, raadslid; André Gantman, raadslid; Anke Van dermeersch, raadslid; Güler Turan, raadslid; Peter Mertens, raadslid; Mie Branders, raadslid; Johan Klaps, raadslid; Caroline Bastiaens, raadslid; Danielle Meirsman, raadslid; Martine Vrints, raadslid; Koen Laenens, raadslid; Franky Loveniers, raadslid; Peggy Pooters, raadslid; Kevin Vereecken, raadslid; Imade Annouri, raadslid; Kristel Somers, raadslid; Ilse van Dienderen, raadslid; Nordine Saidi Mazarou, raadslid; Sevilay Altintas, raadslid; Nathalie van Baren, raadslid; Patrick Van den Abbeele, raadslid; Hicham El Mzairh, raadslid; Sam Van Rooy, raadslid; Sam Voeten, raadslid; Koenraad De Vylder, raadslid; Tatjana Scheck, raadslid; Wim Jochems, raadslid; Mohammad Nawabi, raadslid; Lotte Mintjens, raadslid; Niel Staes, raadslid; Fatima Talhaoui, raadslid; Ilse De Schutter, raadslid; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Joris Giebens, raadslid; Omar Fathi, raadslid; Khadija Chennouf, raadslid

Verontschuldigd

Jinnih Beels, schepen; Wouter Vanbesien, raadslid; Liesbeth Homans, raadslid; Yasmia Setta, raadslid; Sanne Descamps, raadslid; Manuëla Van Werde, raadslid; Lise Vandecasteele, raadslid

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester-voorzitter
2023_GR_00139 - Kansspelinrichtingen klasse IV - Convenant Quellinstraat 24 te 2018 Antwerpen. Ondertekening - Goedkeuring 2023_GR_00139 - Kansspelinrichtingen klasse IV - Convenant Quellinstraat 24 te 2018 Antwerpen. Ondertekening - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Op 18 november 2022 werd namens de NV DERBY (RPR 0407042484), met maatschappelijke zetel aan de Waversesteenweg 1100 bus 3 te 1160 Oudergem, een aanvraag ingediend om een convenant af te sluiten voor de exploitatie van een kansspelinrichting klasse IV, genoemd ‘LADBROKES’, gelegen aan de Quellinstraat 24 te 2018 Antwerpen. 

De kansspelinrichting klasse IV wordt feitelijk geëxploiteerd door de contractueel commissionair AD NO LIMIT BV (RPR 0692633745), met maatschappelijke zetel aan de Liersesteenweg 434 te 2800 Mechelen. De heer Dylan ADIKTI is bestuurder van deze vennootschap.

De NV DERBY heeft een kansspelvergunning F2 voor de exploitatie van de kansspelinrichting klasse IV op dit adres, laatst hernieuwd door de Kansspelcommissie op 19 maart 2020 (nummer 116958). De NV DERBY wenst deze kansspelvergunning F2 te hernieuwen op de eerstvolgende zitting van de Kansspelcommissie.

De uitbating van een vaste kansspelinrichting klasse IV moet op grond van artikelen 43/4, §1 en 43/5, 6° van de Wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers (verder: Kansspelwet) geschieden krachtens een convenant dat voorafgaandelijk wordt gesloten tussen de gemeente van vestiging en de uitbater. Deze bepalingen werden ingevoerd door de wet van 7 mei 2019 tot wijziging van de Kansspelwet van 7 mei 1999. Artikel 36 van de wijzigingswet bepaalde dat de houders van een kansspelvergunning F2, die op het tijdstip van de inwerkingtreding van deze wet over een vergunning beschikten, hun activiteiten onder dezelfde voorwaarden konden voortzetten. Pas ten vroegste twee jaar na de inwerkingtreding van de wet moesten ze voldoen aan deze voorwaarde. De wetswijziging trad in werking op 25 mei 2019. 

Thans moet bij de aanvraag om hernieuwing dus rekening gehouden worden met voormelde voorwaarden. Dit betekent eveneens dat de aanvrager ervoor dient te zorgen dat de kansspelinrichting klasse IV niet gevestigd wordt in de nabijheid van onderwijsinstellingen, ziekenhuizen, plaatsen die vooral door jongeren bezocht worden, zulks behoudens met redenen omklede afwijking die door de gemeente wordt toegestaan.

Om de kansspelvergunning F2 te hernieuwen bij de Kansspelcommissie is een convenant nodig tussen de NV DERBY en de stad Antwerpen.

Argumentatie

De NV DERBY baat de kansspelinrichting klasse IV gelegen aan de Quellinstraat 24 te 2018 Antwerpen uit. Hiervoor beschikt zij over een kansspelvergunning F2 die nu hernieuwd moet worden. De hernieuwing van de kansspelvergunning F2 gebeurt driejaarlijks. Voorafgaandelijk moet nu een convenant afgesloten worden met de gemeente zoals bepaald in de wijzigingswet van 7 mei 2019. 

In de eerste plaats moet worden opgemerkt dat het wedkantoor is gevestigd op slechts 900 meter wandelafstand van het wedkantoor van dezelfde uitbater gelegen aan de Van Maerlantstraat 6 te 2060 Antwerpen. Dit is in strijd met artikel 2 van het Koninklijk besluit van 22 december 2010 tot vaststelling van het maximum aantal vaste en mobiele kansspelinrichtingen klasse IV, de criteria die ertoe strekken een spreiding van deze inrichtingen te organiseren en de procedure voor de behandeling van de aanvragen ingeval een vergunning vrijkomt wegens intrekking of stopzetting.

De overige voorwaarden waar de aanvrager conform artikel 43/5 van de Kansspelwet aan moet voldoen om een kansspelvergunning F2 te kunnen verkrijgen, gelden daarnaast eveneens voor het hernieuwen van dergelijke vergunning. Het gegeven dat er reeds een kansspelvergunning werd uitgereikt, doet geen afbreuk aan het feit dat er thans, na inwerkingtreding van de artikelen 43/4, §1 en 43/5, 6°, alsnog een convenant moet worden afgesloten. Aangezien deze wetswijziging pas in werking trad nadat de eerdere kansspelvergunning werd uitgereikt, behoudt de gemeente haar discretionaire bevoegdheid om te beslissen of, en onder welke voorwaarden, er thans een convenant wordt afgesloten. Het is immers pas na deze wetswijziging dat de gemeente door de convenantverplichting de bevoegdheid heeft gekregen daadwerkelijk een rol te spelen in de verkrijgingsprocedure voor een kansspelvergunning. 

Artikel 43/5, 5° van de Kansspelwet bepaalt ondubbelzinnig dat "De aanvrager van het convenant ervoor moet zorgen dat een kansspelinrichting klasse IV niet gevestigd wordt in de nabijheid van onderwijsinstellingen, ziekenhuizen, plaatsen die vooral door jongeren worden bezocht, zulks behoudens met redenen omklede afwijking die door de gemeente wordt toegestaan."

De parlementaire voorbereiding stipuleert verder dat: "Dat convenant bepaalt waar de kansspelinrichting wordt gevestigd, inzonderheid rekening houdend met onderwijsinstellingen, ziekenhuizen, plaatsen die vooral door jongeren worden bezocht, plaatsen waar erediensten worden gehouden of gevangenissen." De concrete omstandigheden die een weigering om een convenant te kunnen sluiten, kunnen verantwoorden zijn derhalve niet beperkt tot de inrichtingen die uitdrukkelijk vermeld staan in hoger geciteerd artikel uit de Kansspelwet. Dit werd bevestigd door een arrest van het Grondwettelijk Hof van 9 december 2021 (arrest nr. 177/2021).

Er moet bij de beoordeling om al dan niet over te gaan tot het afsluiten van een convenant nagegaan worden of de voorgestelde locatie al dan niet in de nabijheid van dergelijke inrichtingen gelegen is. De ingevoerde bepaling strekt ertoe om de risico’s in verband met de ligging van een vaste kansspelinrichting klasse IV te beperken en kwetsbare spelers te beschermen. Dergelijk nabijheidsonderzoek is een determinerend motief in de afweging van de gemeente om in een individueel dossier te beslissen om al dan niet het convenant af te sluiten.

De stad Antwerpen investeert in een coherent en geïntegreerd drugbeleid. Naast middelenverslavingen wordt binnen dit beleid ook aandacht geschonken aan gedragsverslavingen, zoals gamen en gokken. Het is daarbij belangrijk om preventief en voor aanvang van de problematiek in te grijpen. Bijgevolg zijn uiterst belangrijke doelgroepen voor verslavingspreventie jongeren en kwetsbare personen.

Onderzoek toont aan dat het in contact komen met middelen of verslavende gedragingen op jonge leeftijd, het risico op verslaving op latere leeftijd verhoogt. Dit heeft te maken met de ontwikkeling van de hersenen: "Hoe eerder iemand begint, hoe meer invloed dit heeft op de ontwikkeling van de hersenen, hoe impulsiever iemand wordt, wat dan weer de kans op verslaving verhoogt. Dit is voor gokken net zo: problematische gokkers bleken telkens vroeger te zijn gestart met gokken - vaak al rond de leeftijd van 10 jaar - dan leeftijdsgenoten die (niet problematisch) gokken." (Shead, Derevensky & Gupta, 2010, Geel en Fisher in Bowden-Jones & Georges, 2015).

Antwerpen is een bruisende studentenstad en heeft ook heel wat (middelbare) scholen op het grondgebied. Geld inzetten op sportwedstrijden is de gokvorm die het meest frequent wordt beoefend door de Vlaamse studenten, zo blijkt uit onderzoek van de VAD. (Van Damme et al., 2022). Nog problematischer, hoewel gokken onder de 18 jaar verboden is, is de vaststelling dat 0,9% van de middelbare schooljongeren een regelmatige speler is bij sportweddenschappen en 7,7% aangeeft ooit te hebben gespeeld. (Rossiers, VAD Webinar, 2021, 19:38). Er kan bijgevolg niet aan voorbijgegaan worden dat hier zeer strikt op moet toegezien worden.

De voorgenomen inrichting is gevestigd aan de Quellinstraat 24 te 2018 Antwerpen, in het hart van het stadscentrum van Antwerpen, in een zijstraat van de Keyserlei, op wandelafstand van winkelstraat Meir, UGC Cinema’s en het Centraal Station Antwerpen. In de administratieve akte met het nummer 000720/23 van 9 januari 2023 vermeldt de politie: “Deze inrichting is gelegen in het hart van de binnenstad, en op wandelafstand van de Meir en een groot cinemacomplex. Vanwege de aanwezigheid van verschillende scholen is er eveneens veel passage van kinderen en jongeren. Dit is dagelijks duidelijk zichtbaar. Het is belangrijk dat wij kwetsbare groepen zoals jongeren beschermen tegen de risico’s van het gokken.”

In de administratieve akte maakt de politie melding van volgende locaties die in de nabijheid van het wedkantoor zijn gevestigd.

 • Panorama stedelijk secundair onderwijs, gelegen op 46 meter wandelafstand (geen vogelvlucht) van het wedkantoor;
 • De Wereldreiziger stedelijk basisonderwijs, gelegen op 54 meter wandelafstand (geen vogelvlucht) van het wedkantoor;
 • GO! Koninklijk Atheneum Antwerpen, gelegen op 350 meter wandelafstand (geen vogelvlucht) van het wedkantoor;
 • Basisschool Onze-Lieve-Vrouwecollege, gelegen op 550 meter wandelafstand (geen vogelvlucht) van het wedkantoor;
 • AP Hogeschool Campus Lange Nieuwstraat, gelegen op 600 meter wandelafstand (geen vogelvlucht) van het wedkantoor;
 • Stedelijk Lyceum Meir, gelegen op 650 meter wandelafstand (geen vogelvlucht) van het wedkantoor;
 •  UGC Cinema Antwerpen, gelegen op 230 meter wandelafstand (geen vogelvlucht) van het wedkantoor;
 • Meir Antwerpen, gelegen op 400 meter wandelafstand (geen vogelvlucht) van het wedkantoor.

Met name de nabijheid van de secundaire onderwijsinstellingen een een campus van de hogeschool doet zorgen baren. 

Aan de Quellinstraat 31 te 2018 Antwerpen, op slechts 46 meter wandelafstand – quasi aan de overkant van de straat – is het stedelijk secundair onderwijs Panorama gevestigd. In deze onderwijsinstelling worden de drie graden ASO onderwijs aangeboden. 

Voorts is op 350 meter wandelafstand van het wedkantoor het Koninklijk Atheneum Antwerpen gevestigd, waar de drie graden ASO, TSO, BSO evenals enkele zevende specialisatiejaren TSO worden aangeboden.

Het Stedelijk Lyceum Meir is gelegen aan de Eikenstraat 8 te 2000 Antwerpen, op 650 wandelafstand van het wedkantoor. In deze onderwijsinstelling wordt eerste graad technisch onderwijs aangeboden.

Daarnaast zijn er nog tal van universitaire, hoge en secundaire onderwijsinstellingen op wandelafstand van het wedkantoor gevestigd. De directe nabijheid van openbare vervoersvoorzieningen (Centraal Station, tramhalten Opera, Astrid, Diamant, busterminus Rooseveltplein) leidt er toe dat scholieren en studenten van deze scholen in de buurt, zich frequent in de onmiddellijke omgeving van het wedkandtoor bevinden.

Daarenboven zijn er nog diverse ‘plaatsen waar jongeren gewoonlijk samenkomen’ in de onmiddellijke nabijheid gevestigd. 

Zo moet worden vastgesteld dat de inrichting is gelegen pal tegenover het Centraal Station van Antwerpen en in de onmiddellijke nabijheid van een drukke winkelstraat (Keyserlei/Meir), veel horeca-inrichtingen en diverse toeristische en entertainmentvoorzieningen (Zoo Antwerpen alsook UGC Cinema's op slechts 230 meter wandelafstand van het wedkantoor). In de gebouwen van UGC Cinema's is overigens ook een Basic Fit-fitness gevestigd. 

Het skatepark in het Stadspark, gelegen aan de Quinten Matsijslei te 2018 Antwerpen, op 290 meter van het wedkantoor, was het eerste in Antwerpen en is een grote trekpleister voor jongeren. 

De bibliotheek Permeke is gelegen op het De Coninckplein, op 800 meter wandelafstand van het wedkantoor. Op 6 september 2022 opende Kubus Permeke, een jongerenbib voor 16- tot 26-jarigen, met naast een bibliotheekaanbod aangename studieplekken, een computerzaal en een digitaal laboratorium. Er worden ook diverse creatieve workshops voor jongeren georganiseerd.

Als dusdanig is de onmiddellijke omgeving een trekpleister voor jongeren. 

Niettemin moet worden vastgesteld  dat het wedkantoor zich situeert vlak naast het door de gemeenteraad van 21 mei 2001 (jaarnummer 858) bepaalde concentratiegebied voor kansspelinrichtingen klasse II op de assen Breydelstraat-Statiestraat in de stationsbuurt. Deze beleidsregel werd als volgt gemotiveerd: “Deze buurt kenmerkt zich door een grote verwevenheid van functies die onder de noemer van een uitgangsbuurt kunnen gevat worden.  De prominente aanwezigheid van restaurants, cafés, winkels, cinemacomplexen, dansgelegenheden, aangevuld met kantoren, biedt een beter draagvlak dan andere buurten waar de woonfunctie of het herstel hiervan beleidsmatig voorrang moet krijgen. Vanuit politioneel oogpunt bevordert de concentratie van het toegelaten aantal lunaparken in één buurt de beheersbaarheid bij controles. Het aangeduide gebied is gemakkelijk af te sluiten, indien nodig”.

Zonder de risico’s in de zin van de Kansspelwet te verwaarlozen die gepaard gaan met de ligging van een wedkantoor in de onmiddellijke nabijheid van secundaire scholen en plaatsen waar jongeren samen komen, moet worden vastgesteld dat in de stationsbuurt dus al een aantrekkingskracht van kansspelen bestaat, aldaar bewust geconcentreerd door de stad. Dit gaat dan wel gepaard met een geconcentreerd toezicht van politie in deze buurt, zodat het kan worden gerechtvaardigd ook een wedkantoor onder strikte voorwaarden op die locatie toe te laten.

Die strikte voorwaarden worden bepaald in een convenant dat wordt afgesloten tussen de gemeente en de uitbater. Het convenant bepaalt waar de kansspelinrichting wordt gevestigd alsook de nadere voorwaarden, de openings- en sluitingsuren, alsook de openings- en sluitingsdagen van de kansspelinrichtingen klasse IV en wie het gemeentelijk toezicht waarneemt (artikel 43/4 Kansspelwet). Teneinde de hierboven vermelde risico's voor kwetsbare groepen te remediëren alsook de aanvrager te verplichten strikt toe te zien op een normconforme uitbating door de feitelijke uitbaters van het wedkantoor, worden in het convenant voorwaarden opgelegd inzake de openingsuren van het wedkantoor, een volledig reclameverbod en strikte toezichtsregels, inclusief videobewaking. Niet naleven van deze voorwaarden kan steeds aanleiding geven tot eenzijdige beëindiging van het convenant, zulks onverminderd de gemeenrechtelijke bevoegdheden van de burgemeester op te treden tegen inrichtingen die de openbare veiligheid en rust bedreigen. 

In deze omstandigheden kan de stad Antwerpen een convenant sluiten met NV DERBY (RPR 0407042484) met maatschappelijke zetel aan de Waversesteenweg 1100 bus 3 te 1160 Oudergem voor de exploitatie van een kansspelinrichting klasse IV, genoemd ‘LADBROKES’, gelegen aan de Quellinstraat 24 te 2018 Antwerpen.

Juridische grond

Kansspelinrichtingen klasse IV zijn, op basis van artikel 43/4, §1 van de Kansspelwet, plaatsen die uitsluitend bestemd zijn voor het aannemen van weddenschappen. Het aannemen van weddenschappen vereist een kansspelvergunning F2. Behoudens de uitzonderingen bepaald in §5 van voormeld artikel, is het verboden weddenschappen aan te nemen buiten een kansspelinrichting klasse IV. De uitbating van een vaste kansspelinrichting klasse IV moet geschieden krachtens een convenant dat voorafgaandelijk wordt gesloten tussen de gemeente van vestiging en de uitbater. Het convenant bepaalt waar de kansspelinrichting wordt gevestigd alsook de nadere voorwaarden. In het convenant worden de openings- en sluitingsuren én de openings- en sluitingsdagen bepaald van de kansspelinrichtingen klasse IV en wordt vastgelegd wie het gemeentelijk toezicht waarneemt.

Om een kansspelvergunning klasse F2 te kunnen verkrijgen moet de aanvrager volgens artikel 43/5 van de Kansspelwet:

 1. indien het gaat om een natuurlijk persoon, onderdaan zijn van een lidstaat van de Europese Unie; indien het gaat om een rechtspersoon, deze hoedanigheid naar Belgisch recht of naar het recht van een lidstaat van de Europese Unie bezitten;
 2. indien het gaat om een natuurlijk persoon, volledig zijn burgerlijke en politieke rechten genieten en zich gedragen op een wijze die beantwoordt aan de vereisten van de functie; indien het gaat om een rechtspersoon, moeten de bestuurders en zaakvoerders volledig hun burgerlijke en politieke rechten genieten en zich gedragen op een wijze die beantwoordt aan de vereisten van de functie;
 3. het reglement van de weddenschappen, evenals iedere wijziging hiervan aan de commissie meedelen en zich ertoe verbinden hiervan een exemplaar uit te hangen;
 4. een advies overleggen van de Federale Overheidsdienst Financiën en de gewestelijke belastingadministratie waaruit blijkt dat alle vaststaande en onbetwiste belastingschulden werden voldaan;
 5. ervoor zorgen dat de kansspelinrichting klasse IV niet gevestigd wordt in de nabijheid van onderwijsinstellingen, ziekenhuizen, plaatsen die vooral door jongeren worden bezocht, behoudens een met redenen omklede afwijking toegestaan door de gemeente; en
 6. het convenant kunnen voorleggen dat werd gesloten tussen de kansspelinrichting klasse IV en de gemeente waar die inrichting gevestigd is onder de voorwaarde dat de vergunning van klasse F2 wordt verkregen.

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 43/4 van de wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers (Belgisch Staatsblad 30 december 1999).

De gemeenteraad heeft een algemene regelgevende bevoegdheid voor zaken van gemeentelijk belang tenzij de bevoegdheid is toegewezen aan een ander orgaan van de gemeente (artikel 40 Decreet Lokaal Bestuur).

Besluit

De gemeenteraad keurt bij monde van de fractievoorzitters volgend besluit goed.
Stemden ja: N-VA, Vooruit, Vlaams Belang en Open VLD. 
Stemden nee: Groen en CD&V. 

Hebben zich onthouden: PVDA.

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

De gemeenteraad gaat akkoord om met de NV DERBY (RPR 0407042484), met maatschappelijke zetel aan de Waversesteenweg 1100 bus 3 te 1160 Oudergem, een convenant af te sluiten voor de exploitatie van een kansspelinrichting klasse IV, genoemd ‘LADBROKES’, gelegen aan de Quellinstraat 24 te 2018 Antwerpen.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.