Terug
Gepubliceerd op 06/02/2023

2023_CBS_00587 - Stedelijk patrimonium. Zwembad Boekenberg, Boekenbergpark, 2100 Deurne - Onderhoud. Correctiebestelling - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 03/02/2023 - 09:00 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Verontschuldigd

Erica Caluwaerts, schepen

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2023_CBS_00587 - Stedelijk patrimonium. Zwembad Boekenberg, Boekenbergpark, 2100 Deurne - Onderhoud. Correctiebestelling - Goedkeuring 2023_CBS_00587 - Stedelijk patrimonium. Zwembad Boekenberg, Boekenbergpark, 2100 Deurne - Onderhoud. Correctiebestelling - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Op 30 november 2007 (jaarnummer 16412) keurde het college de gunning goed voor de aanpassing van het contract voor de onderhouds- en depannagewerken met totale waarborg aan de technische installaties van de zwemvijver Boekenberg op basis van bestek PO/05/6019 aan Axima Services nv, nu EQUANS SERVICES, Simon Bolivarlaan 34, 1000 Brussel met ondernemingsnummer BE0402.947.797. Het bestek voorziet een automatische indexaanpassing zonder voorafgaande goedkeuring.

Bestelbon 4005513939 werd te laag opgemaakt omdat er geen rekening was gehouden met de indexstijging. 

De correctiebestelbon 4105062614, opgemaakt voor firma EQUANS SERVICES, is toe te wijzen aan de indexstijging tussen 2021 en 2022, waar voor hetzelfde basisbedrag en onderhoud inclusief totale waarborg het indexcijfer gestegen is van 1.28966 naar 1.5345. Hierdoor stijgt het te factureren bedrag met 9.738.84 EUR inclusief btw.

Bestelbonnummer

Omschrijving

Bedrag (inclusief btw)

4105062614

Zwembad Boekenberg, Boekenbergpark, 2100 Deurne - Onderhoudswerkzaamheden, index  - EQUANS SERVICES

9.738,84  EUR

Argumentatie

Dienstnota bestellen en betalen stad Antwerpen, districten en OCMW van 17 december 2018.

Met het collegebesluit van 23 november 2018 (jaarnummer 10339) werden de principes bestellen en goedkeuren voor de stad Antwerpen aangepast.
Het college keurde onder meer goed om, met ingang van 1 januari 2019, de bevoegdheid tot het goedkeuren van correctiebestellingen en te betalen bedragen namens de stad als volgt te regelen (bedragen exclusief btw):

  • uitgaven exploitatie en investering, < 5.500,00 euro: goedkeuring door de algemeen directeur na decentraal visum:
    • De algemeen directeur kan bovengenoemde bevoegdheden delegeren aan personeelsleden van de administratie van stad en OCMW Antwerpen.
    • De medewerker aan wie de bevoegdheid tot goedkeuren gedelegeerd wordt, kan ten allen tijde beslissen om een bepaalde correctiebestelling voor te leggen aan een hoger orgaan voor expliciete goedkeuring.
  • uitgaven exploitatie en investering, > 5.500,00 euro: goedkeuring door het college na centraal visum.

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 56 §3, 4° van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 stelt dat het college van burgemeester en schepenen bevoegd is voor het voeren van de plaatsingsprocedure, de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten.

Algemene financiële opmerkingen

Volgende correctiebon werd opgemaakt. Er is voldoende budget aanwezig. 

Bestelbonnummer

Omschrijving

Bedrag (inclusief btw)

4105062614

Zwembad Boekenberg, Boekenbergpark, 2100 Deurne - Onderhoudswerkzaamheden, indexering - EQUANS SERVICES

9.738,84 EUR

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college keurt de correctiebestelbon 4105062614  goed voor een bedrag van 9.738,84 euro inclusief btw aan EQUANS SERVICES, Simon Bolivarlaan 34, 1000 Brussel, met ondernemingsnummer 0402.947.797 .

Artikel 2

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:

Omschrijving Bedrag Boekingsadres Bestelbon

Onderhoudswerken zwemvijver Boekenberg

EQUANS SERVICES
Simon Bolivarlaan 34
1000 Brussel

Ondernemingsnummer: 0402947797
Rekeningnummer: BE280000003803209.738,84 euro
inclusief btw
Budgetplaats: 5325400000
Budgetpositie:6103
Functiegebied: 2SBS070101A00000
Subsidie: SUB_NR
Fonds: INTERN
Begrotingsprogramma: 2SA080119
Budgetperiode: 2300
4105062614