Terug
Gepubliceerd op 06/02/2023

2023_CBS_00523 - Politiezone Antwerpen - Onderhoud en herstelling van de keukentoestellen in het personeelsrestaurant. Vastlegging krediet 2023 - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 03/02/2023 - 09:00 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Verontschuldigd

Erica Caluwaerts, schepen

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2023_CBS_00523 - Politiezone Antwerpen - Onderhoud en herstelling van de keukentoestellen in het personeelsrestaurant. Vastlegging krediet 2023 - Goedkeuring 2023_CBS_00523 - Politiezone Antwerpen - Onderhoud en herstelling van de keukentoestellen in het personeelsrestaurant. Vastlegging krediet 2023 - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Het college heeft op 2 oktober 2019 het leveren, plaatsen en in gebruik stellen van huishoudtoestellen en semiprofessionele huishoudtoestellen op basis van bestek GAC/2019/01058 gegund aan de firma Electro Javado, Stationsstraat 119, 2910 Essen met ondernemingsnummer 0428.012.795 (jaarnummer 08172).

Argumentatie

Op regelmatige basis moeten in het personeelsrestaurant, Noorderlaan 500, 2030 Antwerpen de keukentoestellen worden onderhouden en hersteld.

De dienst aankoop van Politiezone Antwerpen vraagt het geraamde bedrag van 10.000,00 EUR (inclusief 21% btw) voor 2023 vast te leggen om de facturen voor het onderhoud en herstelling van de keukentoestellen in het personeelsrestaurant aan de firma Electro Javado, Stationsstraat 119, 2910 Essen met ondernemingsnummer 0428.012.795 te kunnen betalen.

Juridische grond

Wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen.

Wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten.

Koninklijk Besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren.

Koninklijk Besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen.

Regelgeving: bevoegdheid

Op grond van artikel 54 van het Koninklijk Besluit van 5 september 2001 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de lokale politie is alleen het college van burgemeester en schepenen bevoegd om tot vastleggingen over te gaan (Belgisch Staatsblad van 26 september 2001).

Algemene financiële opmerkingen

De totale uitgave bedraagt 10.000,00 EUR (inclusief 21% btw) en kan verrekend worden op de gewone politiebegroting 2023. Op budgetpositie 33000_12412 is voldoende krediet beschikbaar, onder voorbehoud van goedkeuring van de politiebegroting 2023 door de hogere overheid. 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college keurt goed dat het bedrag van 10.000,00 EUR (inclusief 21% btw) voor het onderhoud en herstelling van de keukentoestellen in het personeelsrestaurant, Noorderlaan 500, 2030 Antwerpen via het gegunde raamcontract GAC/2019/01058 wordt vastgelegd op de firma Electro Javado, Stationsstraat 119, 2910 Essen.

Artikel 2

De bijzondere rekenplichtige van de Politiezone Antwerpen regelt de financiële aspecten als volgt:

Omschrijving Bedrag Boekingsadres Vastleggingsnummer

Vastlegging krediet 2023 voor het onderhoud en herstelling van de keukentoestellen in het personeelsrestaurant, Noorderlaan 500, 2030 Antwerpen via het raamcontract GAC/2019/01058.

Electro Javado, Stationsstraat 119, 2910 Essen met ondernemingsnummer 0428.012.795

10.000,00 EUR
(inclusief 21% btw)
budgetplaats: 60030
budgetpositie: 33000_12412
functiegebied: TDLP1SVG080101
subsidie: SUB_NR
fonds: LPA
begrotingsprogramma: NR
budgetperiode: 2300

Voor het dienstjaar 2023 wordt voldoende krediet voorzien onder voorbehoud van goedkeuring van de politiebegroting 2023 door de hogere overheid.
wordt later opgemaakt