Terug
Gepubliceerd op 06/02/2023

2023_CBS_00522 - Politiezone Antwerpen - Mededingingsprocedure met onderhandeling PZA/2020/371. Aanstellen van een verhuiscoördinator. Vastleggen krediet 2023 - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 03/02/2023 - 09:00 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Verontschuldigd

Erica Caluwaerts, schepen

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2023_CBS_00522 - Politiezone Antwerpen - Mededingingsprocedure met onderhandeling PZA/2020/371. Aanstellen van een verhuiscoördinator. Vastleggen krediet 2023 - Goedkeuring 2023_CBS_00522 - Politiezone Antwerpen - Mededingingsprocedure met onderhandeling PZA/2020/371. Aanstellen van een verhuiscoördinator. Vastleggen krediet 2023 - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Het college heeft op 27 november 2020 de raamovereenkomst  voor het aanstellen van een externe verhuiscoördinator voor het organiseren, coördineren en opvolgen van de verhuis van de diverse locaties naar het Mastergebouw, het ondersteunen bij de inrichtingswerken en het opleveren aan hun eigenaar van de ontruimde locaties, voor een periode van maximaal 48 maanden, op basis van bestek PZA/2020/371, gegund aan de firma Aremis Belgium sa, Charles Schallerlaan 54, 1160 Brussel, ondernemingsnummer 0885.840.226 (jaarnummer 9674).

Argumentatie

De dienst aankoop van Politiezone Antwerpen vraagt het bedrag van 108.107,90 EUR (inclusief 21% btw) voor het dienstjaar 2023 vast te leggen, om de facturen voor de externe verhuiscoördinator voor het organiseren, coördineren en opvolgen van de verhuis van de diverse locaties naar het Mastergebouw op basis van bestek PZA/2020/371 aan de firma Aremis Belgium sa, Charles Schallerlaan 54, 1160 Brussel, ondernemingsnummer 0885.840.226, te kunnen betalen.

Juridische grond

De wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, inzonderheid artikel 33, titel V welk bepaalt dat de Nieuwe Gemeentewet van toepassing is op het beheer van de goederen en inkomsten van de lokale politie (Belgisch Staatsblad van 5 januari 1999).

Regelgeving: bevoegdheid

Op grond van artikel 236 van de Nieuwe Gemeentewet stelt het college de gunningsprocedure in en gunt zij de opdracht.

Algemene financiële opmerkingen

De totale uitgave voor het dienstjaar 2023 wordt geraamd op 108.107,90 EUR (inclusief 21% btw) en kan verrekend worden op de gewone politiebegroting. Op budgetpositie 33000_12202 zal voor het dienstjaar 2023 voldoende budget voorzien worden onder voorbehoud van goedkeuring van de politiebegroting door de hogere overheid.

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college keurt goed dat het bedrag van 108.107,90 EUR (inclusief 21% btw) via de gegunde raamovereenkomst PZA/2020/371 voor de externe verhuiscoördinator voor de verhuis naar het Mastergebouw wordt vastgelegd op de firma Aremis Belgium sa, Charles Schallerlaan 54, 1160 Brussel, ondernemingsnummer 0885.840.226.

Artikel 2

De bijzondere rekenplichtige van de politiezone Antwerpen regelt de financiële aspecten als volgt:

Omschrijving Bedrag Boekingsadres Vastleggingsnummer
Vastleggen krediet voor het aanstellen van een externe verhuiscoördinator voor het dienstjaar 2023.

Aremis Belgium sa, Charles Schallerlaan 54, 1160 Brussel, ondernemingsnummer 0885.840.226.
108.107,90 EUR (inclusief 21% btw)
budgetplaats: 60010
budgetpositie: 33000_12202
functiegebied: TDLP1SVG080101
subsidie: SUB_NR
fonds: LPA
begrotingsprogramma: NR
 budgetperiode: 2300

Voor het dienstjaar 2023 zal voldoende budget voorzien worden onder voorbehoud van goedkeuring van de politiebegroting door de hogere overheid.
volgt later