Terug
Gepubliceerd op 06/02/2023

2023_CBS_00658 - Districten Antwerpen, Berchem en Wilrijk. Floraliënlaan - Aanvullend verkeersreglement - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 03/02/2023 - 09:00 Stadhuis
Goedgekeurd
Dit besluit handelt over een Aanvullend reglement op het wegverkeer enkel m.b.t. gemeentewegen (niet in havengebied of speciale beschermingszones).

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Verontschuldigd

Erica Caluwaerts, schepen

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2023_CBS_00658 - Districten Antwerpen, Berchem en Wilrijk. Floraliënlaan - Aanvullend verkeersreglement - Goedkeuring 2023_CBS_00658 - Districten Antwerpen, Berchem en Wilrijk. Floraliënlaan - Aanvullend verkeersreglement - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

De Floraliënlaan in de districten Antwerpen, Berchem en Wilrijk: 

 • behoort tot het beheer van de stad Antwerpen;     
 • heeft een aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer dat goedgekeurd werd door de gemeenteraad op 22 oktober 2012 (jaarnummer 1108);      
 • maakt deel uit van de goedgekeurde zones 30, gekend als "Omgeving Lodewijk Gerritslaan", "Omgeving Middelheim", "Omgeving Floraliënlaan" en "Omgeving Oosterveld-Elsdonk";
 • maakt deel uit van het reglement "Gebiedsdekkende maatregelen, publieke laadpalen, district Berchem";  
 • maakt deel uit van het reglement parkeren met beperkte parkeertijd "Binnen de Singel en 20ste-eeuwse gordel" met het oog op het betalend- en bewonersparkeren en/of het residentieel parkeren met parkeerschijf en bewonerskaart.   

De straat werd gedeeltelijk heraangelegd.
Op 27 september 2022 werd tevens een aanvraag ingediend door een bewoner van de Prins Boudewijnlaan om een voorbehouden parkeerplaats voor personen met een handicap in te richten.
Het aanvullend verkeersreglement wordt ook geactualiseerd.

Argumentatie

Een aangepast aanvullend verkeersreglement wordt opgesteld:
 • de verplichting om rechts te rijden ter hoogte van verkeersgeleiders aan verschillende kruispunten wordt opgenomen in het reglement (artikel 2).
  Door de heraanleg van de kruispunten werden deze duidelijk geplaatst aan de verkeersgeleiders;
 • de verplichting wordt opgelegd naar rechts te rijden aan het kruispunt met de Elisabethlaan, voor het verkeer rijdend in de richting van de Prins Boudewijnlaan (artikel 3);
 • de verplichte fietspaden worden opgenomen in het reglement (artikel 4);
 • inrichten van een voorbehouden parkeerplaats voor personen met een handicap ter hoogte van nummer 300 (artikel 8 en 11).
  Onderzoek heeft uitgewezen dat de aanvrager, wonende in de Prins Boudewijnlaan op nummer 3, voldoet aan de voorwaarden.
  Doordat er geen veilige parkeergelegenheid is in de nabijheid van de woonst op de Prins Boudewijnlaan, wordt de plaats ingericht in de Floraliënlaan;
 • de publieke parkeerplaats voor personen met een handicap ter hoogte van het nummer 473, voorzien tijdens de heraanleg, wordt opgenomen in het reglement (artikel 8 en 11);
 • de oversteekplaatsen ter hoogte van het kruispunt met de Pastoor Van de Wouwerstraat worden opgenomen in het reglement (artikel 9);
 • parkeervakken worden gemarkeerd door middel van witte markering in de nieuwe aangelegde parkeerzones (artikel 10);
 • het parkeerregime waarbij het parkeren uitsluitend werd toegelaten voor personenauto's wordt verwijderd uit het reglement;
 • het parkeerregime waarbij het parkeren werd toegelaten gedurende maximum 30 minuten langs de even zijde, vóór het nummer 288 voor personenauto's, wordt verwijderd uit het reglement. Door de herinrichting van het kruispunt in dit gedeelte van de straat is dit niet meer van toepassing.
De parkeerbalans neemt af met 13 plaatsen. Deze negatieve parkeerbalans is een gevolg van de aanleg van een sorteerstraat, voetpaduitstulpingen (veiligheid aan de schoolomgeving) en een aanplant met positieve bomenbalans.

Juridische grond

 • Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie van het wegverkeer;
 • Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement betreffende de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
 • Ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
 • Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Gemeenteraadsbesluit van 16 december 2019 (jaarnummer 760) waarbij de statuten van Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG werden goedgekeurd;
 • Artikel 56 Decreet lokaal bestuur;
 • Collegebesluit van 24 februari 2017 (jaarnummer 1853) waarbij de werkwijze voor het opmaken van de verkeersadviezen voor heraanleg van openbaar domein, aanvullende verkeersreglementen en proefopstellingen werd goedgekeurd;
 • Ministeriële rondzendbrief van 3 april 2001 betreffende parkeerplaatsen, voorbehouden voor personen met een handicap;
 • Collegebesluit van 19 december 2001 (jaarnummer 13659) met de richtlijnen voor het inrichten van voorbehouden parkeerplaatsen voor personen met een handicap;
 • Ministeriële rondzendbrief van 25 april 2003 betreffende parkeerplaatsen, voorbehouden voor personen met een handicap;
 • Collegebesluit van 6 juli 2007 (jaarnummer 8652) betreffende parkeerplaatsen voorbehouden voor personen met een handicap.

Regelgeving: bevoegdheid

De gemeenteraadsbeslissing van 28 januari 2013 (jaarnummer 50) waarin, krachtens het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende verkeersreglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens, de bevoegdheid om te beslissen over aanvullende verkeersreglementen wordt gedelegeerd aan het college.

Algemene financiële opmerkingen

De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling zal de nodige signalisatie zelf plaatsen met materiaal uit eigen voorraad. Er zijn dus geen rechtstreekse financiële gevolgen.

Adviezen

Verkeerspolitie, advies van 21 oktober 2022 Gunstig advies
Districtsraad Antwerpen, advies van 21 november 2022 (jaarnummer 150) Gunstig advies
Districtsraad Berchem, advies van 22 november 2022 (jaarnummer 64) Gunstig advies
Districtsraad Wilrijk, advies van 21 november 2022 (jaarnummer 93) Gunstig advies

Beleidsdoelstellingen

2 - Leefbare en mobiele stad
2LMS01 - Mobiliteit
2LMS0104 - Regulier
2LMS010403 - Parkeerbeleid

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college keurt het aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer voor de Floraliënlaan in de districten Antwerpen, Berchem en Wilrijk goed, ter vervanging van het aanvullend reglement, goedgekeurd in de gemeenteraad van 22 oktober 2012 (jaarnummer 1108).

Artikel 2

Het college keurt goed dat het aanvullend reglement ter kennisname wordt overgemaakt aan het Vlaams Huis voor de Verkeersveiligheid.

Artikel 3

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Bijlagen