Terug
Gepubliceerd op 06/02/2023

2023_CBS_00580 - Stedelijk patrimonium. Talentontwikkeling en vrijetijdsbeleving/Cultuur. Ontmoetingscentrum Merksemdok, Emiel Lemineurstraat 72-74, 2170 Merksem - Gedeeltelijke renovatie- en inrichtingswerken (fase 2). Projectomschrijving en projectbudget. Opdracht aan AG Vespa voor studietraject - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 03/02/2023 - 09:00 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Verontschuldigd

Erica Caluwaerts, schepen

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2023_CBS_00580 - Stedelijk patrimonium. Talentontwikkeling en vrijetijdsbeleving/Cultuur. Ontmoetingscentrum Merksemdok, Emiel Lemineurstraat 72-74, 2170 Merksem - Gedeeltelijke renovatie- en inrichtingswerken (fase 2). Projectomschrijving en projectbudget. Opdracht aan AG Vespa voor studietraject - Goedkeuring 2023_CBS_00580 - Stedelijk patrimonium. Talentontwikkeling en vrijetijdsbeleving/Cultuur. Ontmoetingscentrum Merksemdok, Emiel Lemineurstraat 72-74, 2170 Merksem - Gedeeltelijke renovatie- en inrichtingswerken (fase 2). Projectomschrijving en projectbudget. Opdracht aan AG Vespa voor studietraject - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

fasebestuursorgaandatumjaarnummer
AG Vespa - beheersovereenkomst 2019-2024 - goedkeuringgemeenteraad25 november 201900652
Herinrichtingswerken ontmoetingscentrum Merksemdok - gunning - goedkeuringcollege18 mei 201804495


Op 18 mei 2018 (jaarnummer 4495) keurde het college de gunning van de werken in ontmoetingscentrum Merksemdok goed. Deze werken werden in 2018 gerealiseerd. De opdracht behelsde een eerste fase van de gedeeltelijke renovatie- en inrichtingswerken.

De huidige fase behelst fase 2 van de gedeeltelijke renovatie- en inrichtingswerken.
Hierbij wordt de prioriteit gelegd op:

 • Optimalisatie interne circulatie en sanitair;
 • Vernieuwen lichtstraat in de concertzaal.

Argumentatie

De opdracht bestaat uit de volledige studieopdracht voor fase 2 van de gedeeltelijke renovatie- en inrichtingswerken aan ontmoetingscentrum Merksemdok.

Ambitie van de opdrachtgever:

 • Aanpassingen van sanitaire voorzieningen, om te voldoen aan de geldende reglementeringen die voortvloeien uit de aanpassingswerken gerealiseerd in fase 1;
 • Aanpassen schrijnwerk voorgevel, in functie van gebruik lokaal;
 • Optimalisatie interne circulatie, zodat de bestaande ontmoetingslokalen maximaal individueel toegankelijk worden;
 • Aanpassen tijdelijke toegangsdeur naar bureau;
 • Vernieuwen en verstevigen van dak en lichtstraat in de concertzaal met onderzoek naar voorzieningen voor ventilatie zodat geluidsoverlast beperkt is en tevens verduistering mogelijk is;
 • Invulling activiteitenlokalen voor breder gebruik;
 • Theatertechnische aanpassingen waardoor bezoekers op een hedendaagse, kwalitatieve en aangename manier kunnen genieten van podiumproducties, cursussen en workshops;
 • Berging op het gelijkvloers vergroten en reorganiseren en bijkomende opslagruimte in de zaal te voorzien.

Opdrachthouderschap:

Met dit besluit vraagt AG Vespa het opdrachthouderschap voor de realisatie van alle voorstudies en architectuuropdracht.
De realisatie van de voorstudies en de architectuuropdracht worden uitgevoerd door AG Vespa.

Juridische grond

Artikel 30, §1 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten bepaalt met betrekking tot in-housetoezicht volgende voorwaarden:

1° de aanbestedende overheid oefent op die rechtspersoon toezicht uit zoals op haar eigen diensten;
2° meer dan 80 % van de activiteiten van de gecontroleerde rechtspersoon behelst de uitvoering van taken die hem zijn toegewezen door de controlerende aanbestedende overheid of door andere, door diezelfde aanbestedende overheid gecontroleerde rechtspersonen; en
3° er is geen directe participatie van privékapitaal in de gecontroleerde rechtspersoon, met uitzondering van geen controle of blokkerende macht opleverende vormen van participatie van privékapitaal, vereist krachtens de nationale wetgeving, in overeenstemming met de verdragen, die geen beslissende invloed uitoefenen op de gecontroleerde rechtspersoon.

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 56 §3, 4° van het Decreet Lokaal Bestuur bepaalt dat het college bevoegd is voor het voeren van de plaatsingsprocedure, de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten.

Op 25 november 2019 (jaarnummer 652) keurde de gemeenteraad de beheersovereenkomst 2019-2024 tussen de stad Antwerpen en AG Vespa goed. Specifiek met betrekking tot realisatie van bouw- en onderhoudsprojecten  van het stedelijk patrimonium zijn onder andere volgende artikels van toepassing:

 • in artikel 6 §3 wordt de opdracht aan AG Vespa voor het patrimoniumbeheer van het stedelijk patrimonium omschreven. De beleidsbeslissing tot het realiseren van bouw- en onderhoudsprojecten ligt bij de stad Antwerpen. De stad legt tevens het projectbudget vast. 
 • artikel 6  Â§3.4 bepaalt dat AG Vespa instaat voor de realisatie van bouw- en onderhoudsprojecten van het stedelijk patrimonium en dat deze opdracht de beslissingsbevoegdheid inzake het plaatsen en uitvoeren van overheidsopdrachten omvat, in eigen naam en voor rekening van de stad. De stad dient hiervoor de beleidsbeslissing tot realisatie van het project te nemen en het projectbudget vast te leggen.
 • in artikel 7, Lastgeving stedelijk patrimonium, verleent de stad een volmacht aan AG Vespa om in de realisatie van bouw-, onderhouds- en publieke domein projecten alle daden van beschikking en beheer te stellen in eigen naam en voor rekening van de stad voor wat betreft het stedelijk patrimonium. Onder deze lastgeving valt expliciet ook de bevoegdheid tot het nemen van alle beslissingen in het kader van overheidsopdrachten met betrekking tot het stedelijk patrimonium;
 • in artikel 11 §2 staat dat in uitvoering van de beheersovereenkomst, de stad alle kosten die AG Vespa opneemt, ten laste neemt.

Algemene financiële opmerkingen

Het totale projectbudget  wordt geraamd op 670.000,00 eur, inclusief btw, erelonen, voorstudies, prijsherzieningen en 10% voor onvoorziene omstandigheden.

Het voorgestelde projectbudget bevat:

 • voorstudies en erelonen architectuuropdracht: 111.000,00 eur;
 • bouwkost: 559.000,00 eur.

De projectkosten zullen verrekend worden op: SUB_NR/5322600000/221/2BRS010203P09604/2SA070709/2023-2025.

Met dit besluit vraagt AG Vespa het opdrachthouderschap voor de realisatie van alle voorstudies en architectuuropdracht, voor een bedrag van 111.000,00 euro (inclusief btw, prijsherzieningen en 10% onvoorziene omstandigheden).

AG Vespa voert de opdracht uit in eigen naam en voor rekening van de stad Antwerpen. Het project zal maar door AG Vespa worden opgenomen voor zover er door de stad Antwerpen tijdig voldoende middelen worden voorzien.

Toekomstige vastleggingen zullen later voorgelegd worden aan het college. 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college keurt goed dat de opdracht voor de voorstudies en architectuuropdracht van het project 'Ontmoetingscentrum Merksemdok - gedeeltelijke renovatie- en inrichtingswerken (fase 2)' wordt uitgevoerd door AG Vespa. 

Artikel 2

Het college keurt goed dat een bedrag van 111.000,00 eur, inclusief btw, prijsherzieningen en 10% voor onvoorziene omstandigheden wordt vastgelegd op naam van AG Vespa, Paradeplein 25, 2018 Antwerpen, met ondernemingsnummer: BE0267402076.

Artikel 3

Het college keurt goed dat AG Vespa de realisatie van hoger vermelde opdracht opneemt voor een bedrag van 111.000,00 eur, inclusief btw, prijsherzieningen en 10% voor onvoorziene omstandigheden.

Artikel 4

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:

OmschrijvingBedragBoekingsadresBestelbon

Cultureel ontmoetingscentrum Merksemdok
Renovatie- en inrichtingswerken (fase 2)

AG Vespa
Paradeplein 25
2018 Antwerpen

NBE0267402076
IBAN: BE37 0910 1270 6928
111.000,00EUR inclusief btwbudgetplaats: 5322600000
budgetpositie: 221
functiegebied: 2BRS010203P09604
subsidie: SUB_NR
fonds: Intern
begrotingsprogramma: 2SA070709
budgetperiode: 2300
4005542128