Terug
Gepubliceerd op 06/02/2023

2023_CBS_00575 - Bewaking stadhuis - Vastlegging krediet - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 03/02/2023 - 09:00 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Verontschuldigd

Erica Caluwaerts, schepen

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2023_CBS_00575 - Bewaking stadhuis - Vastlegging krediet - Goedkeuring 2023_CBS_00575 - Bewaking stadhuis - Vastlegging krediet - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Op 3 juni 2022 (jaarnummer 04496) keurde het college de gunning goed voor het sluiten van een raamovereenkomst voor statische, mobiele en evenementenbewaking inclusief meldkamer, op basis van bestek GAC_2021_02044, aan Seris Security NV, Telecomlaan 8 te 1831 Machelen, met ondernemingsnummer 0404.770.607

Seris Security NV staat in voor de bewaking in het Antwerpse stadhuis.

De dienstverlening van Seris Security NV vindt elke dag (ook op weekend- en feestdagen) plaats van 06.30 uur tot 00.00 uur.

Er wordt goedkeuring gevraagd voor de bestelbon geldig voor het jaar 2023.

Argumentatie

Dienstnota bestellen en betalen stad, districten en OCMW van 17 december 2018.

Met het collegebesluit van 23 november 2018 (jaarnummer 10339) werden de principes bestellen en goedkeuren voor de stad Antwerpen aangepast.
Voor de dagelijkse bewaking van het stadhuis, van 06.30 uur tot 00.00 uur, werd bestelbon 4005541832 opgemaakt ten bedrage van 326.700,00 EUR incl. btw. 

Juridische grond

Artikel 43 §4 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten bepaalt dat als een raamovereenkomst is gesloten met één enkele deelnemer, de erop gebaseerde opdrachten aan hem worden gegund volgens de in de raamovereenkomst gestelde voorwaarden.

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 56, § 3, 4° van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur stelt dat het college van burgemeester en schepenen bevoegd is voor het voeren van de plaatsingsprocedure, de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten.

Algemene financiële opmerkingen

Dit bedrag werd gebaseerd op de uitgaven van 2022

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college keurt de vastlegging via bestelbon 4005541832 voor een bedrag van 326.700,00 EUR incl. btw, bij de firma Seris Security NV, Telecomlaan 8 te 1831 Machelen, met ondernemingsnummer 0404.770.607, voor het jaar 2023 goed.

Artikel 2

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:

Omschrijving

Bedrag

Boekingsadres

Bestelbon

Bewaking stadhuis
leverancier:
Seris Security NV
Telecomlaan 8
1831 Machelen
BE 0404.770.607
IBAN: BE80 3900 3014 0177

 326.700,00 EUR

budgetplaats: 5168500000
budgetpositie: 6103
functiegebied: 2SBS010401A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: Intern
begrotingsprogramma: 2SA080110
budgetperiode: 2300


4005541832