Terug
Gepubliceerd op 06/02/2023

2023_CBS_00546 - Omgevingsvergunning - OMV_2022137954 - Blancefloerlaan 22. District Antwerpen - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 03/02/2023 - 09:00 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Verontschuldigd

Erica Caluwaerts, schepen

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2023_CBS_00546 - Omgevingsvergunning - OMV_2022137954 - Blancefloerlaan 22. District Antwerpen - Goedkeuring 2023_CBS_00546 - Omgevingsvergunning - OMV_2022137954 - Blancefloerlaan 22. District Antwerpen - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Er werd een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend bij het college van burgemeester en schepenen, die behandeld wordt volgens de vereenvoudigde procedure van het Omgevingsvergunningendecreet.

 

Projectnummer:

OMV_2022137954

Gegevens van de aanvrager:

NV GROEP HUYZENTRUYT met als adres Wagenaarstraat 33 te 8791 Waregem

Ligging van het project:

Blancefloerlaan 22 te 2050 Antwerpen

Kadastrale percelen:

afdeling 13 sectie N nrs. 915V17 en 915W17

Vergunningsplichten:

Stedenbouwkundige handelingen

Voorwerp van de aanvraag:

aanpassen kelderverdieping en buitenaanleg van een meergezinswoning met 10 woonentiteiten tegenover OMV_2022119178

 

Omschrijving stedenbouwkundige handelingen 

Relevante voorgeschiedenis 

 • 20/08/2021: vergunning (OMV_2021066495) voor het slopen van een halfondergrondse garage en het bouwen van een meergezinswoning van 10 appartementen met ondergrondse parking en fietsenberging.

Vergunde toestand 

 • functie: 
  • meergezinswoning met 10 appartementen;
 • bouwvolume: 
  • 5 bouwlagen met plat dak;
 • gevelafwerking: 
  • blauwgrijze tegels of gevelmetselwerk op het gelijkvloers
  • zandkleurige gevelsteen op de verdiepingen;
  • witte gevelplaat in aluminium bij gelijkvloers raam;
  • betonnen spekbanden boven de ramen;
  • witte borstwering in staal op de 1ste, 2de en 3de verdieping en glazen borstwering op de 4de verdieping;
  • wit buitenschrijnwerk in aluminium;
  • witte sectionaalpoort in aluminium naar ondergrondse garage. 
 • inrichting: 
  • private tuinen aansluitend aan het meergezinsgebouw;
  • ontsluitingsweg naar het funerarium rechts van het gebouw en achter de private tuinen;
  • collectieve tuin achter de ontsluitingsweg;
  • fietsenberging in de achtertuin op perceel palend aan het perceel met het meergezinsgebouw.

Bestaande toestand

 • de vergunning (OMV_2021066495) werd nog niet uitgevoerd.

Nieuwe toestand

 • Idem aan vergunde toestand (OMV_2021066495) met gewijzigde vloerpas en hellingsgraad in het achterste deel van de ondergrondse parkeergarage.

Inhoud van de aanvraag

gedeeltelijk wijzigen van de parkeerkelder (wijziging van voorwaarde 7 uit de vergunning OMV_2021066495).

Argumentatie

Voorafgaand aan zijn beslissing neemt het college kennis van het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar. 

Het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar luidt: 

Adviezen 

Externe adviezen 

Adviesinstantie

Datum advies gevraagd

Datum advies ontvangen

Advies

Brandweerzone Antwerpen-Zwijndrecht - Hulpverleningszone 1 (Antwerpen)/ Brandweer Zone Antwerpen BZA

9 november 2022

18 januari 2022

Voorwaardelijk gunstig


Toetsing regelgeving en beleidsrichtlijnen 

Plannen van aanleg, ruimtelijke uitvoeringsplannen en verkavelingen

Het eigendom is gelegen binnen de omschrijving van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan GRUP Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen, goedgekeurd op 19 juni 2009.

Het eigendom is gelegen in het gewestplan Antwerpen (Koninklijk Besluit van 3 oktober 1979 en latere wijzigingen). Het eigendom ligt, volgens dit van kracht zijnde gewestplan, in een woongebied. De woongebieden zijn bestemd voor wonen, alsmede voor handel, dienstverlening, ambacht en kleinbedrijf voor zover deze taken van bedrijf om redenen van goede ruimtelijke ordening niet in een daartoe aangewezen gebied moeten worden afgezonderd, voor groene ruimten, voor sociaal-culturele inrichtingen, voor openbare nutsvoorzieningen, voor toeristische voorzieningen, voor agrarische bedrijven. Deze bedrijven, voorzieningen en inrichtingen mogen echter maar worden toegestaan voor zover ze verenigbaar zijn met de onmiddellijke omgeving. (Artikel 5 van het Koninklijk Besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting en toepassing van de ontwerpgewestplannen en de gewestplannen.)

De aanvraag is in overeenstemming met de bepalingen van het gewestplan.

De aanvraag is in overeenstemming met de bepalingen van de verkaveling. 

Gewestelijke stedenbouwkundige verordeningen

 • Hemelwater: het besluit van de Vlaamse regering van 5 juli 2013 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater (verder genoemd verordening hemelwater).
  (De verordening hemelwater kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Verordeningen > verordening hemelwater)
  De verordening hemelwater is niet van toepassing op de aanvraag.
 • Toegankelijkheid: het besluit van de Vlaamse regering van 5 juni 2009 tot vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake toegankelijkheid (verder genoemd verordening toegankelijkheid).
  (De verordening toegankelijkheid kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Verordeningen > verordening toegankelijkheid)
  De verordening toegankelijkheid is niet van toepassing op de aanvraag.

Algemene bouwverordeningen

 • Voetgangersverkeer: het besluit van de Vlaamse regering van 29 april 1997 houdende de vaststelling van algemene bouwverordeningen inzake wegen voor voetgangersverkeer (verder genoemd verordening voetgangersverkeer), en de omzendbrief RO/98/2 van 23 maart 1998 betreffende de algemene bouwverordening inzake wegen voor voetgangersverkeer.
  (De verordening voetgangersverkeer kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Verordeningen > verordening wegen voor voetgangersverkeer)
  De verordening voetgangersverkeer is niet van toepassing op de aanvraag.

Gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen

 • Bouwcode: de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening (verder genoemd bouwcode), definitief vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 28 april 2014 en goedgekeurd bij besluit van de deputatie van de provincie Antwerpen van 9 oktober 2014.
   (De bouwcode kan u raadplegen via www.antwerpen.be, zoek op ‘regelgeving bouwen in Antwerpen’)
   De aanvraag wijkt af van de bepalingen van de bouwcode op volgend punt:
  • Artikel 38 Groendaken: de grondlaag op de parkeergarage onder de tuinzone heeft niet overal een dikte van minstens 1 meter. 

Sectorale regelgeving

 • MER-screening: de overheid die beslist over de ontvankelijkheid en volledigheid van de vergunningsaanvraag, beslist of er een project-MER moet worden opgesteld. De betrokken overheid doet dat op het ogenblik van de beslissing over de ontvankelijk- en volledigheid van de vergunningsaanvraag of, bij gebreke daaraan, binnen 90 dagen na de datum van ontvankelijk- en volledigheid.
  Rekening houdend met de kenmerken van de aanvraag en zijn omgeving wordt geoordeeld dat de mogelijke milieueffecten van het project niet aanzienlijk zijn.
 • Watertoets: overeenkomstig artikel 1.3.1.1 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid dient een vergunningsaanvraag onderworpen te worden aan de zogenaamde watertoets.
  Het voorliggende project heeft een beperkte oppervlakte en ligt niet in een overstromingsgevoelig gebied, zodat in alle redelijkheid dient geoordeeld dat geen schadelijk effect wordt veroorzaakt.


Omgevingstoets

Toetsing van de verenigbaarheid van het aangevraagde met de omgeving en de goede ruimtelijke ordening

Functionele inpasbaarheid

De aanvraag heeft betrekking op een reeds vergund nieuwbouw appartementsgebouw. De functie blijft ongewijzigd waardoor de aanvraag functioneel verenigbaar blijft met het woongebied volgens het gewestplan. 

Hinderaspecten – gezondheid – gebruiksgenot – veiligheid in het algemeen

In de vergunning OMV_2021066495 voor de bouw van een meergezinswoning werd als voorwaarde opgenomen om het grondpakket boven de ondergrondse parkeergarage, ter hoogte van de tuinen van de gelijkvloerse appartementen, te verhogen tot vloerpas 0,75 meter, overeenkomstig de vloerpas ter hoogte van de helling van de ondergrondse garage. Deze voorwaarde werd opgelegd omdat de grondlaag op het dak van de ondergrondse parkeergarage slechts een dikte heeft van 30 centimeter terwijl dit minstens 1 meter moet zijn (bouwcode, artikel 38).

De aanvrager kan zich niet vinden in een ophoging van de private tuinen. Dit impliceert immers de aanleg van enkele traptreden. De aanvrager is van oordeel dat dit het gebruikscomfort van de private tuinen vermindert voor mindervaliden en oudere personen en dat dit een verhoogde inkijk geeft naar de tuinen van het rechteraanpalende meergezinsgebouw. Voorliggende aanvraag bevat een alternatief voorstel om alsnog een dikker grondpakket te kunnen voorzien zonder de tuinen zelf te moeten verhogen. De kelder zal verlaagd worden met 20 centimeter ten opzichte van de vergunde toestand en het gedeelte van de kelder onder de tuinzone zal in een helling van 2% worden aangelegd. Deze ingrepen zorgen ervoor dat het grondpakket ter hoogte van de private tuinen een dikte krijgt van gemiddeld 70 tot 73 centimeter en ter hoogte van de collectieve tuin en de toegangsweg naar het funerarium gemiddeld 113 centimeter. In de private tuinen van de gelijkvloerse appartementen zullen voornamelijk grassen en lage beplanting voorzien worden waarvoor een grondpakket van 73 centimeter volstaat. Ter hoogte van de collectieve tuin, in het dikkere grondpakket, kunnen wel bomen voorzien worden. Dit voorstel werd voorbesproken en als een waardig alternatief op de betwiste voorwaarde uit vorige vergunning, gunstig beoordeeld. De aanvraag wijkt dus nog steeds af van artikel 38 van de bouwcode maar de gemiddelde dikte van het grondpakket op de parkeergarage benadert de 1 meter. Er kan met toepassing van artikel 3 van de bouwcode een afwijking worden toegestaan.

Mobiliteitsimpact (onder andere toetsing parkeerbehoefte)

Het algemene principe is dat elke omgevingsvergunningsaanvraag een parkeerbehoefte genereert. Om te vermijden dat de parkeerbehoefte (geheel of gedeeltelijk) wordt afgewenteld op het openbaar domein, is het de bedoeling om parkeren maximaal op eigen terrein te voorzien. Dit is het zogenaamde POET principe (Parkeren Op Eigen Terrein).

De parkeerparagraaf is niet van toepassing gezien de aanvraag geen vermeerdering van het aantal woongelegenheden ten opzichte van de vergunde situatie inhoudt. 

Advies aan het college

Advies over de stedenbouwkundige handelingen

Aan het college wordt voorgesteld om voor de stedenbouwkundige handelingen de omgevingsvergunning te verlenen onder voorwaarden. 

Geadviseerde stedenbouwkundige voorwaarden

 1. De bijgevoegde brandvoorzorgsmaatregelen zijn op het moment van eerste ingebruikname/exploitatie strikt na te leven.
 2. Voorwaarde 7 uit de vergunning OMV_2021066495 wordt opgeheven. Alle andere voorwaarden uit diezelfde vergunning blijven integraal van toepassing. 

Juridische grond

Het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, het decreet houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, het decreet betreffende het integraal handelsvestigingsbeleid, het decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu en hun uitvoeringsbesluiten zijn van toepassing.

Regelgeving: bevoegdheid

Conform artikel 15 van het Omgevingsvergunningsdecreet is het college van burgemeester en schepenen voor zijn ambtsgebied in eerste administratieve aanleg bevoegd voor volgende aanvragen van:

 1. de gemeentelijke projecten;
 2. andere gevallen dan deze waarvoor de Vlaamse regering of de deputatie bevoegd is.

Fasering

 Procedurestap

Datum

Indiening aanvraag

17/10/2022

Volledig en ontvankelijk

9/11/2022

Start openbaar onderzoek

geen

Einde openbaar onderzoek

geen

Gemeenteraad voor wegenwerken

geen

Uiterste beslissingsdatum met noodbesluit

9/3/2023

Verslag GOA

20/01/2023

naam GOA

Katrijn Apostel

Onderzoek

De aanvraag werd niet onderworpen aan openbaar onderzoek. 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college sluit zich integraal aan bij het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar en maakt dit tot zijn eigen motivatie.

Artikel 2

Het college beslist de aanvraag tot omgevingsvergunning goed te keuren en aan de aanvrager de vergunning af te leveren, die afhankelijk is van de strikte naleving van volgende voorwaarden: 

Algemene voorwaarden

de algemene voorwaarden die aan de vergunning zijn gehecht en er integraal deel van uitmaken. 

Stedenbouwkundige voorwaarden

 1. De bijgevoegde brandvoorzorgsmaatregelen zijn op het moment van eerste ingebruikname/exploitatie strikt na te leven.
 2. Voorwaarde 7 uit de vergunning OMV_2021066495 wordt opgeheven. Alle andere voorwaarden uit diezelfde vergunning blijven integraal van toepassing. 

Artikel 3

Het college beslist de plannen waarvan een overzicht als bijlage bij dit besluit is gevoegd, goed te keuren.

Artikel 4

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.