Terug
Gepubliceerd op 06/02/2023

2023_CBS_00615 - Bestek GAC_2022_02167. Raamovereenkomst voor het uitvoeren van herstellingen aan hellende en platte daken - Gunning - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 03/02/2023 - 09:00 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Verontschuldigd

Erica Caluwaerts, schepen

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2023_CBS_00615 - Bestek GAC_2022_02167. Raamovereenkomst voor het uitvoeren van herstellingen aan hellende en platte daken - Gunning - Goedkeuring 2023_CBS_00615 - Bestek GAC_2022_02167. Raamovereenkomst voor het uitvoeren van herstellingen aan hellende en platte daken - Gunning - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Voor het afsluiten van een raamovereenkomst voor het uitvoeren van herstellingen aan hellende en platte daken werd openbare procedure GAC_2022_02167 uitgeschreven. Op 13 december 2022 dienden de volgende firma’s een offerte in:

  • BOUWWERKEN DE RAEDT IVAN NV, Textielstraat 5 te 9240 Zele, met ondernemingsnummer 0474.288.230;
  • MDS BOUWWERKEN BV, Meerskant 159 te 9240 Zele, met ondernemingsnummer 0838.954.780;
  • RAMAST BOUW NV, Industrieweg 17 te 3190 Boortmeerbeek, met ondernemingsnummer 0461.471.461.

Argumentatie

Er werd een gemotiveerd gunningsverslag opgemaakt dat als bijlage bij dit besluit wordt gevoegd. 

Inzake de kwalitatieve selectie werd de volgende inschrijver uitgesloten:

  • MDS BOUWWERKEN BV wegens het niet voldoen aan de minimale selectie-eis waarbij een inschrijver dient aan te tonen dat hij (bij voorkeur volgens code 132 op de sociale balans van de jaarrekening) over minimaal acht (8) voltijds equivalente arbeiders beschikte op de afsluitingsdatum van het laatste afgelopen boekjaar.

De offertes van alle overgebleven inschrijvers werden regelmatig bevonden.

De overgebleven offertes werden als volgt beoordeeld:

Inschrijver
Prijs op 70 punten
Plan van aanpak op 30 punten
Totaal op 100 punten
 BOUWWERKEN DE RAEDT IVAN NV
 70
20
90
 RAMAST BOUW NV
68,31
18,60
86,91


De volgende firma's worden opgenomen in de pool van ondernemers:

  1. BOUWWERKEN DE RAEDT IVAN NV;
  2. RAMAST BOUW NV.

Juridische grond

In toepassing van artikel 81 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, baseert de aanbestedende overheid de gunning van de overheidsopdracht op de economisch meest voordelige offerte. De economisch meest voordelige offerte uit het oogpunt van de aanbestedende overheid wordt vastgesteld rekening houdend met de gunningscriteria.

In toepassing van artikel 66, §1, 2° van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, ziet de aanbestedende overheid erop toe dat de offerte afkomstig is van een inschrijver waaraan de toegang tot de opdracht niet is ontzegd op grond van de uitsluitingsgronden en die voldoet aan de door de aanbestedende overheid vastgestelde selectiecriteria en, in voorkomend geval, de niet-discriminerende regels en criteria inzake de beperking van het aantal aan de selectiecriteria beantwoordende kandidaten.

In toepassing van artikel 83 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten samen gelezen met artikel 76 van het koninklijk besluit Plaatsing van 18 april 2017, onderzoekt de aanbestedende overheid de regelmatigheid van de offertes.

In toepassing van artikel 35 van het koninklijk besluit Plaatsing van 18 april 2017, onderwerpt de aanbestedende overheid de ingediende offertes aan een prijs- of kostenonderzoek.

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 56, §3, 4° van het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 stelt dat het college bevoegd is voor het voeren van de plaatsingsprocedure, de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten.

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college keurt voor het afsluiten van een raamovereenkomst voor het uitvoeren van herstellingen aan hellende en platte daken, op basis van bestek GAC_2022_02167, goed dat de volgende firma's worden opgenomen in de pool van ondernemers:

  • BOUWWERKEN DE RAEDT IVAN NV, Textielstraat 5 te 9240 Zele, met ondernemingsnummer 0474.288.230;
  • RAMAST BOUW NV, Industrieweg 17 te 3190 Boortmeerbeek, met ondernemingsnummer 0461.471.461.

Artikel 2

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:

Omschrijving

Bedrag

Boekingsadres

Bestelbon

Raamovereenkomst voor het uitvoeren van herstellingen aan hellende en platte daken


budgetplaats: alle budgetplaatsen die starten met 532
budgetpositie: 6103, 221, 260
functiegebied: 2SBS070101A00000
subsidie: SUB_NR
fonds:INTERN
begrotingsprogramma: 2SA080119
budgetperiode: 2300, 2400, 2500, 2600 en 2700

 met orderbonsBijlagen

  • 02167_gunningsverslag.pdf