Terug
Gepubliceerd op 06/02/2023

2023_CBS_00597 - Ondersteuning. Cultuur. JEF vzw - Programma 2023. Realisatie. Vastlegging en uitbetaling nominatief krediet jaar 2023 - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 03/02/2023 - 09:00 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Verontschuldigd

Erica Caluwaerts, schepen

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2023_CBS_00597 - Ondersteuning. Cultuur. JEF vzw - Programma 2023. Realisatie. Vastlegging en uitbetaling nominatief krediet jaar 2023 - Goedkeuring 2023_CBS_00597 - Ondersteuning. Cultuur. JEF vzw - Programma 2023. Realisatie. Vastlegging en uitbetaling nominatief krediet jaar 2023 - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Op 28 november 2022 (jaarnummer 665) keurde de gemeenteraad de zesde aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 goed. Daarin werd een een nominatieve ondersteuning toegekend aan JEF vzw met ondernemingsnummer 0444.010.174 van 200.000,00 EUR voor het jaar 2023 en 230.000,00 EUR voor de jaren 2024 en 2025.

Op 9 juli 2021 (jaarnummer 5647) keurde het college de ondersteuningsovereenkomst met de voorwaarden voor de ondersteuning goedgekeurd. De ondersteuning voor 2023 ten bedrage van 200.000,00 EUR moet nog worden vastgelegd.

Op 23 december 2022 (jaarnummer 9695) keurde het college de strategische marketingplanning 2023 goed. Het jeugdfilmfestival is daarin opgenomen bij het sleutelthema cultuur.

Argumentatie

JEF vzw organiseert jaarlijks het Jeugdfilmfestival, in heel Vlaanderen met als uitvalsbasis Antwerpen. Sinds 2022 werken stad Antwerpen en JEF vzw samen voor de verdere uitbouw en verankering van het festival in de stad. Het Jeugdfilmfestival 2023 vindt plaats van 11 februari 2023 tot en met 26 februari 2023. 

Na de evaluatie van het festival 2022 zal JEF vzw vanaf 2023 onder meer verder inzetten op:

 • professionalisering van de marketingcommunicatie;
 • een meer bovenlokaal bereik en uitstraling van het festival;
 • de verhoging van de evenementiële beleving;
 • een grotere leesbaarheid van de communicatie; 
 • een breder bereik van de doelgroep;
 • een beter gesctructureerd programma;
 • een kwaliteitsvolle omkadering en beleving van het medialab en het extra aanbod;
 • blijven inzetten op de sterkhouders in het programma waaronder de workshops, peutercinema en medialab;
 • extra inzet op een jeugdprogramma.  

Filmvertoningen, workshops en evenementen voor  het brede publiek, jong creatief talent en professionelen uit de filmindustrie vinden plaats in Kinepolis Antwerpen, Zuiderpershuis, Cinema Lumière, Stadsbioscoop Cartoon's, De Cinema, Schouwburg De Kern, Cinema Rix, MAS, hetpaleis, vijf Antwerpse bibliotheken en de Antwerpse Opera. Het festivalcentrum is het Zuiderpershuis waar ook dit jaar het medialab wordt gehuisvest. In functie van de verbreding van de doelgroep is JEF vzw een traject opgestart met Atlas vzw met het oog op een meer laagdrempelige communicatie. Voor het jongerenluik is dit jaar een samenwerking aangegaan met Wajow vzw. 

Het volledige programma, het communicatieplan en het financieel plan worden als bijlage toegevoegd aan dit besluit. 

Het jeugdfilmfestival is opgenomen in de strategische marketingplanning voor 2023 van de stad Antwerpen. Met het oog op een verdere professionalisering van de marketing, een versterkte uitstraling van het festival en een betere inbedding in de merkstrategie van de stad Antwerpen, starten stad Antwerpen en JEF vzw in 2023 een strategisch marketingtraject voor positionering, marketingstrategie en rebranding. De conclusies van dit traject zullen vanaf de festivaleditie 2024 worden geïmplementeerd in de marketingcommunicatie. 


Juridische grond

De wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en de aanwending van sommige toelagen en het Kaderbesluit Basisprincipes Ondersteuningsbeleid, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad op 26 oktober 2020 (jaarnummer 595) zijn van toepassing. 

Regelgeving: bevoegdheid

Volgens artikel 56 §3, 3° van het Decreet voor lokaal bestuur is het college bevoegd voor het financiële beheer, met behoud van de toepassing van de bevoegdheden van de gemeenteraad.

Algemene financiële opmerkingen

Uit de door de subsidiecel cultuur uitgevoerde eerstelijnscontrole blijkt dat de vereniging alle ter verantwoording gevraagde documenten heeft aangeleverd.

 • De laatst goedgekeurde jaarrekening is deze van 2021 en werd ter beschikking gesteld van de stad Antwerpen. Hieruit blijkt een negatief resultaat van 81.430,00 EUR. 
 • JEF vzw diende een financieel plan in voor de editie van het festival in 2023. Dit financieel plan is in evenwicht. De ondersteuning van de stad is hierin opgenomen.
 • Een inhoudelijk en financieel verslag van de editie van het festival 2022.

De verantwoording van de ontvangen ondersteuning van 2022 zal aan de stad Antwerpen bezorgd worden volgens de voorwaarden bepaald in de overeenkomst. 

Een inhoudelijk en financieel verslag van het JEF festival editie 2023 wordt verwacht tegen 31 mei 2023.

De geldelijke ondersteuning zal enkel uitbetaald worden wanneer er geen openstaande, niet-betwiste, vervallen schulden zijn ten aanzien van de stad.

De uitbetaling van de ondersteuning op het exploitatiebudget voor een bedrag van 200.000,00 EUR in 2023 zal zoals vermeld in de overeenkomst op basis van de vereiste documenten in twaalf schijven gebeuren.

De verantwoording van de ontvangen ondersteuning van 2023 zal aan de stad Antwerpen bezorgd worden volgens de voorwaarden bepaald in de overeenkomst.

Beleidsdoelstellingen

7 - Bruisende stad
2BRS01 - Cultuur
2BRS0101 - Cultuurhoofdstad van Vlaanderen
2BRS010107 - Cultuurparticipatie
7 - Bruisende stad
2BRS01 - Cultuur
2BRS0101 - Cultuurhoofdstad van Vlaanderen
2BRS010108 - Cultuureducatie en samenwerking onderwijs/jeugd
7 - Bruisende stad
2BRS01 - Cultuur
2BRS0103 - Regie Cultuur
2BRS010302 - Kunstenbeleid: muziek, film, podium, literatuur en beeldende kunst
7 - Bruisende stad
2BRS01 - Cultuur
2BRS0104 - Cultuurverenigingen
2BRS010402 - Expertise en ondersteuning

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college keurt de vastlegging en de uitbetaling goed van de ondersteuning voor het jaar 2023 aan JEF vzw, Timmerwerfstraat 40, 2000 Antwerpen met ondernemingsnummer 0444.010.174 voor een bedrag van 200.000,00 EUR.

Artikel 2

Het college keurt het programma van het Jeugdfilmfestival dat plaatsvindt van zaterdag 11 februari 2023 tot en met zondag 26 februari 2023 goed.

Artikel 3

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:
OmschrijvingBedragBoekingsadresBestelbon
JEF vzw,
Timmerwerfstraat 40,
2000 Antwerpen
Ond.Nr. 0444.010.174
Rek.Nr. BE09 0012 1722 9657
200.000,00 EURbudgetplaats: 5116515000
budgetpositie: 6496800
functiegebied: 2BRS010302A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: Intern
begrotingsprogramma: 2SA070739
budgetperiode: 2300
4505147388

Artikel 4

Het college geeft opdracht aan: 

DIENSTTAAK
TV/Cultuur
 • informeren van het college over data, programma en locaties;
 • inwinnen adviezen van de betrokken stadsdiensten;
 • verlenen advies en ondersteuning in functie van marketing en communicatie.
OS/MC
 • verlenen van advies en ondersteuning in functie van marketing en communicatie;
 • evaluatie van de campagne incl. campagnemeting;
 • opname campagne in outdoor affichagenetwerk, contentondersteuning via stedelijke kanalen en A-kaart acties;
 • opstart en uitrol strategische marketingtraject.

Bijlagen

 • 2023 JEF festival stad antwerpen actieplan.pdf
 • 2023 JEF festival marketing plan.pdf
 • 2023 JEF festival begroting.pdf