Terug
Gepubliceerd op 27/02/2023

2023_CBS_00564 - Afvaardigingen legislatuur 2019-2024. Augustinus Muziekcentrum - Raad van bestuur. Vervanging - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 03/02/2023 - 09:00 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Verontschuldigd

Erica Caluwaerts, schepen

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2023_CBS_00564 - Afvaardigingen legislatuur 2019-2024. Augustinus Muziekcentrum - Raad van bestuur. Vervanging - Goedkeuring 2023_CBS_00564 - Afvaardigingen legislatuur 2019-2024. Augustinus Muziekcentrum - Raad van bestuur. Vervanging - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Stad Antwerpen is in de bestuursorganen van verschillende externe entiteiten vertegenwoordigd.

Op 25 maart 2019 keurde de gemeenteraad (jaarnummer 201) goed om de heer Hans Gooris af te vaardigen in de raad van bestuur van de externe entiteit Augustinus Muziekcentrum.

Argumentatie

Er wordt voorgesteld om mevrouw Laura Delmas af te vaardigen in de raad van bestuur van de externe entiteit Augustinus Muziekcentrum, ter vervanging van de heer Hans Gooris. 

Juridische grond

Artikel 386 van het Decreet Lokaal Bestuur schrijft voor dat gemeenten verenigingen, stichtingen en vennootschappen met sociaal oogmerk kunnen oprichten, erin deelnemen of zich erin laten vertegenwoordigen als die verenigingen, stichtingen en vennootschappen met sociaal oogmerk niet belast worden met de verwezenlijking van welbepaalde taken van gemeentelijk belang.

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 41, tweede lid, 4° van het Decreet over het Lokaal Bestuur stelt dat de gemeenteraad bevoegd is voor de beslissingen tot het oprichten van en het toetreden tot rechtspersonen en het beslissen tot het oprichten van, deelname aan of vertegenwoordiging in agentschappen, instellingen, verenigingen en ondernemingen.

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen legt het volgende voor aan de gemeenteraad:

Artikel 1

De gemeenteraad keurt goed  om, ter vervanging van de heer Hans Gooris, mevrouw Laura Delmas af te vaardigen namens stad Antwerpen in de raad van bestuur van de externe entiteit Augustinus Muziekcentrum, voor de legislatuur 2019-2024.

Artikel 2

De gemeenteraad beslist dat afgevaardigden bij het uitoefenen van de verplichtingen verbonden aan de afvaardiging, steeds het bestuursakkoord als uitgangspunt moeten nemen en waar nodig dienen te overleggen met het college.

Artikel 3

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.