Terug
Gepubliceerd op 06/02/2023

2023_CBS_00561 - Omgevingsvergunning - OMV_2022132826 - De Wittestraat 65. District Berchem - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 03/02/2023 - 09:00 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Verontschuldigd

Erica Caluwaerts, schepen

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2023_CBS_00561 - Omgevingsvergunning - OMV_2022132826 - De Wittestraat 65. District Berchem - Goedkeuring 2023_CBS_00561 - Omgevingsvergunning - OMV_2022132826 - De Wittestraat 65. District Berchem - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Er werd een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend bij het college van burgemeester en schepenen, die behandeld wordt volgens de vereenvoudigde procedure van het Omgevingsvergunningendecreet.

 

Projectnummer:

OMV_2022132826

Gegevens van de aanvrager:

de heer Tom Van Berendoncks met als contactadres De Wittestraat 65 te 2600 Antwerpen

Ligging van het project:

De Wittestraat 65 te 2600 Berchem (Antwerpen)

Kadastrale gegevens:

afdeling 23 sectie B nr. 438Z19

Vergunningsplichten:

Stedenbouwkundige handelingen

Voorwerp van de aanvraag:

uitbreiden van een eengezinswoning

 

Omschrijving stedenbouwkundige handelingen 

Relevante voorgeschiedenis 

 • 10/10/1969: vervallen vergunning (18#52480) voor een verbouwing.

Vergunde toestand

 • functie: 
  • eengezinswoning; 
 • bouwvolume: 
  • 2 bouwlagen onder een zadeldak;  
  • bouwdiepte:
   • hoofdvolume tot circa 10 m;
   • gelijkvloerse verdieping aan de linkerzijde tot circa 14,30 m;
   • gelijkvloerse en eerste verdieping aan de rechterzijde tot circa 16,50 m;
 • gevelafwerking: 
  • plint en dorpels in natuursteen;
  • parement rood;
  • accenten witte natuursteen.

Bestaande toestand

 • functie:
  • eengezinswoning;
 • bouwvolume:
  • 2 bouwlagen onder een zadeldak;
  • bouwdiepte:
   • hoofdvolume tot circa 10 m;
   • gelijkvloerse verdieping aan de linkerzijde tot circa 14,30 m;
   • gelijkvloerse en eerste verdieping aan de rechterzijde tot circa 16,50 m;
  • dakkapel in achterste dakvlak; 
 • gevelafwerking: 
  • plint en dorpels in natuursteen;
  • parement rood;
  • accenten witte natuursteen;
  • schrijnwerk hout donkerblauw.

Nieuwe toestand

 • functie:
  • eengezinswoning;
 • bouwvolume: 
  • 2 bouwlagen onder een zadeldak;
  • bouwdiepte:
   • hoofdvolume tot circa 10 m;
   • gelijkvloerse verdieping aan de linkerzijde tot circa 16 m;
   • gelijkvloerse en eerste verdieping aan de rechterzijde tot circa 16,50 m;
  • dakkapel in achterste dakvlak;
 • gevelafwerking: 
  • plint en dorpels in natuursteen;
  • parement rood;
  • accenten witte natuursteen;
  • schrijnwerk hout donkerblauw.

Inhoud van de aanvraag

 • uitbreiden van het volume op de gelijkvloerse verdieping;
 • bouwen van een dakkapel in het achterste dakvlak. 

Argumentatie

Voorafgaand aan zijn beslissing neemt het college kennis van het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar.

Het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar luidt:

 

Adviezen

Er werden geen adviezen gevraagd. 

Toetsing regelgeving en beleidsrichtlijnen

Plannen van aanleg, ruimtelijke uitvoeringsplannen en verkavelingen

Het eigendom is gelegen binnen de omschrijving van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan GRUP Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen, goedgekeurd op 19 juni 2009.

Het eigendom is gelegen in het gewestplan Antwerpen (Koninklijk Besluit van 3 oktober 1979 en latere wijzigingen). Het eigendom ligt, volgens dit van kracht zijnde gewestplan, in een woongebied in de binnenstad van Antwerpen, dit is het gedeelte van de stad gelegen tussen de Leien en de Kleine Ring. De woongebieden zijn bestemd voor wonen, alsmede voor handel, dienstverlening, ambacht en kleinbedrijf voor zover deze taken van bedrijf om redenen van goede ruimtelijke ordening niet in een daartoe aangewezen gebied moeten worden afgezonderd, voor groene ruimten, voor sociaal-culturele inrichtingen, voor openbare nutsvoorzieningen, voor toeristische voorzieningen, voor agrarische bedrijven. Deze bedrijven, voorzieningen en inrichtingen mogen echter maar worden toegestaan voor zover ze verenigbaar zijn met de onmiddellijke omgeving, (Artikel 5 van het Koninklijk Besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting en toepassing van de ontwerpgewestplannen en de gewestplannen).
In dit gebied wordt de maximale bouwhoogte afgestemd op de volgende criteria:
- de in de onmiddellijke omgeving aanwezige bouwhoogten;
- de eigen aard van het betrokken gebied;
- de breedte van het voor het gebouw gelegen openbaar domein.

(Gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen (GRUP's) kan u raadplegen via
https://omgeving.vlaanderen.be/grup. Het gewestplan kan u raadplegen via
https://omgeving.vlaanderen.be/gewestplan.)

De aanvraag is in overeenstemming met de bepalingen van het gewestplan.

Gewestelijke stedenbouwkundige verordeningen

 • Hemelwater: het besluit van de Vlaamse regering van 5 juli 2013 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater (verder genoemd verordening hemelwater).
   (De verordening hemelwater kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Verordeningen > verordening hemelwater)
  De verordening hemelwater is niet van toepassing op de aanvraag.
   
 • Toegankelijkheid: het besluit van de Vlaamse regering van 5 juni 2009 tot vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake toegankelijkheid (verder genoemd verordening toegankelijkheid).
   (De verordening toegankelijkheid kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Verordeningen > verordening toegankelijkheid)
  De verordening toegankelijkheid is niet van toepassing op de aanvraag.

Algemene bouwverordeningen

 • Voetgangersverkeer: het besluit van de Vlaamse regering van 29 april 1997 houdende de vaststelling van algemene bouwverordeningen inzake wegen voor voetgangersverkeer (verder genoemd verordening voetgangersverkeer), en de omzendbrief RO/98/2 van 23 maart 1998 betreffende de algemene bouwverordening inzake wegen voor voetgangersverkeer.
   (De verordening voetgangersverkeer kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Verordeningen > verordening wegen voor voetgangersverkeer)
  De verordening voetgangersverkeer is niet van toepassing op de aanvraag.

Gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen

 • Bouwcode: de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening (verder genoemd bouwcode), definitief vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 28 april 2014 en goedgekeurd bij besluit van de deputatie van de provincie Antwerpen van 9 oktober 2014.
   (De bouwcode kan u raadplegen via www.antwerpen.be, zoek op ‘regelgeving bouwen in Antwerpen’)
   de aanvraag wijkt af van de bepalingen van de bouwcode op volgende punten:
  • artikel 15 In- en uitsprongen aan daken:
   in- en uitsprongen in hellende daken dienen op ten minste 0,60 meter van de perceelsgrens te worden ingeplant, dit is niet het geval in voorliggende aanvraag;
  • artikel 24 Minimale lichtinval en minimale luchttoevoer:
   de lichtdoorlatende oppervlakte van het dakvlakvenster dat zich binnen de 1 en 2 m boven het loopvlak van slaapkamer 2.2 bevindt bedraagt minder dan 10% van de netto-vloeroppervlakte van de ruimte.

Sectorale regelgeving

 • MER-screening: de overheid die beslist over de ontvankelijkheid en volledigheid van de vergunningsaanvraag, beslist of er een project-MER moet worden opgesteld. De betrokken overheid doet dat op het ogenblik van de beslissing over de ontvankelijk- en volledigheid van de vergunningsaanvraag of, bij gebreke daaraan, binnen 90 dagen na de datum van ontvankelijk- en volledigheid.
  Rekening houdend met de kenmerken van de aanvraag en zijn omgeving wordt geoordeeld dat de mogelijke milieueffecten van het project niet aanzienlijk zijn.
 • Watertoets: overeenkomstig artikel 1.3.1.1 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid dient een vergunningsaanvraag onderworpen te worden aan de zogenaamde watertoets.
  Het voorliggende project heeft een beperkte oppervlakte en ligt niet in een overstromingsgevoelig gebied, zodat in alle redelijkheid dient geoordeeld dat geen schadelijk effect wordt veroorzaakt.
 • Vlaamse codex Wonen van 2021: Gecodificeerde decreten over het Vlaamse woonbeleid, gecodificeerd op 17 juli 2020.
   (De kwaliteitsnormen voor woningen, die in uitvoering van de Vlaamse codex Wonen van 2021 zijn opgemaakt, kan u raadplegen via www.wonenvlaanderen.be, zoek op “besluit Vlaamse codex van 2021”)
  De aanvraag valt niet onder het toepassingsgebied van de Vlaamse codex Wonen van 2021. 
 • Rooilijn: artikel 4.3.8 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO) van 15 mei 2009. 
  (De VCRO kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be/, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO))
  Artikel 4.3.8 is niet van toepassing op de aanvraag.

 

Omgevingstoets 

Toetsing van de verenigbaarheid van het aangevraagde met de omgeving en de goede ruimtelijke ordening

Functionele inpasbaarheid

Voorliggende aanvraag betreft geen functiewijziging. De bestaande functie van eengezinswoning blijft behouden waardoor de functionele inpasbaarheid gegarandeerd blijft.


Schaal - ruimtegebruik – bouwdichtheid

De bestaande woning omvat een hoofdbouw van 2 bouwlagen onder een zadeldak in gesloten bebouwing. Deze is aangevuld met een achterbouw van 2 bouwlagen langs de rechterzijde tot een bouwdiepte van circa 16,50 m en 1 bouwlaag langs de linkerzijde tot een bouwdiepte van circa 14,30 m. In voorliggende aanvraag wordt de achterbouw langs de linker perceelsgrens uitgebreid tot een bouwdiepte van 16 m. De uitbreiding bevindt zich volledig binnen het gabarit van de linker aanpalende waardoor er geen nadeel met betrekking tot privacy of bezonning wordt verwacht voor het naburige perceel. Ook blijft er nog voldoende ruimte over op het niveau van het gelijkvloers om een kwalitatieve tuinzone te behouden. 

In het achterste dakvlak werd een dakuitbouw voorzien zonder dat hiervoor een vergunning werd bekomen. Via voorliggende aanvraag wenst men deze te regulariseren. De uitbouw houdt een afstand van circa 0,50 m van de linker perceelsgrens. Dit is minder dan de minimaal vereiste 0,60 m conform artikel 15 van de bouwcode. Gezien het echter om een beperkte afwijking gaat en de dakuitbouw geen hinder veroorzaakt voor het links aanpalende perceel is een afwijking op basis van artikel 3 van de bouwcode aanvaardbaar. 

De geplande werken zijn in overeenstemming met de goede ruimtelijke ordening. 


Visueel-vormelijke elementen

De bestaande voorgevel blijft ongewijzigd. 
De originele achtergevel werd uitgevoerd in rode gevelsteen. Op bepaalde plaatsen werd een afwerking in gevelpleisterwerk en gevelleien voorzien. Deze afwerkingslagen wenst men te verwijderen waarna het gevelmetselwerk wordt opgekuist. Op die manier wordt de originele achtergevel in ere hersteld en ontstaat een uniform gevelgeheel. Het nieuwe buitenschrijnwerk wordt uitgevoerd in zwarte aluminium. De voorziene werken worden gunstig beoordeeld.

 
Hinderaspecten – gezondheid – gebruiksgenot – veiligheid in het algemeen

In voorliggende aanvraag wordt de gelijkvloerse verdieping langs de achterzijde voorzien van een nieuwe planschikking. In de achtergevel wordt ter hoogte van de eetkamer een nieuw raam voorzien dat wordt doorgetrokken tot het niveau van de vloer. Ook het nieuwe raamgeheel in de keuken wordt gemaximaliseerd. Hierdoor wordt de woning van voldoende lichtinval en luchttoevoer voorzien en wordt het contact tussen de verblijfsruimtes en de buitenruimte versterkt, wat de woonkwaliteit van de woning ten goede komt.
 

De aanvraag is strijdig met artikel 24 van de bouwcode. Slaapkamer 2.2 telt 3 dakvlakramen waarvan enkel de onderste zich binnen de 1 en 2 m boven het loopvlak van de ruimte bevindt. Conform vermeld artikel mogen enkel de dakvlakramen die zich binnen deze zone bevinden in rekening worden gebracht. Het onderste raam heeft een lichtdoorlatende oppervlakte van circa 1,2 m2 wat minder is dan 10% van de netto vloeroppervlakte van de ruimte. Dit is te klein. Er wordt echter geoordeeld dat een afwijking op basis van artikel 3 van de bouwcode verdedigbaar is. Gezien het laagste dakvlakvenster zich op ooghoogte bevindt en dus voldoende uitzicht vanuit de ruimte naar buiten mogelijk is, kunnen de 2 hoger gelegen dakvlakvensters toch meegenomen worden in de berekening van de totale lichtdoorlatende oppervlakte. Samen hebben de 3 dakvensters een oppervlakte van circa 3,6 m2, hetgeen volstaat.

Mits het naleven van de gestelde voorwaarden voldoet de woning aan de actuele eisen wat betreft hinderaspecten, gezondheid en gebruiksgenot.
 

Mobiliteitsimpact (onder andere toetsing parkeerbehoefte)
 

Het algemene principe is dat elke omgevingsvergunningsaanvraag een parkeerbehoefte genereert. Om te vermijden dat de parkeerbehoefte (geheel of gedeeltelijk) wordt afgewenteld op het openbaar domein, is het de bedoeling om parkeren maximaal op eigen terrein te voorzien. Dit is het zogenaamde POET principe (Parkeren Op Eigen Terrein).

De parkeerparagraaf is niet van toepassing aangezien de aanvraag betrekking heeft op de verbouwing van een eengezinswoning waarbij de functie en het aantal woongelegenheden ten opzichte van de bestaande toestand ongewijzigd blijven.

  

Advies aan het college

Advies over de stedenbouwkundige handelingen

Aan het college wordt voorgesteld om voor de stedenbouwkundige handelingen de omgevingsvergunning te verlenen onder voorwaarden.

 

Geadviseerde stedenbouwkundige voorwaarden 

 1. Na uitvoering van de werken moet voldaan zijn aan de elementaire veiligheids-, gezondheids- en woonkwaliteitsvereisten opgelegd door de Vlaamse codex Wonen van 2021 en Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van de Vlaamse Codex Wonen van 2021.

Juridische grond

Het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, het decreet houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, het decreet betreffende het integraal handelsvestigingsbeleid, het decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu en hun uitvoeringsbesluiten zijn van toepassing.

Regelgeving: bevoegdheid

Conform artikel 15 van het Omgevingsvergunningsdecreet is het college van burgemeester en schepenen voor zijn ambtsgebied in eerste administratieve aanleg bevoegd voor volgende aanvragen van:

 1. de gemeentelijke projecten;
 2. andere gevallen dan deze waarvoor de Vlaamse regering of de deputatie bevoegd is.

Fasering

 Procedurestap

Datum

Indiening aanvraag

5 oktober 2022

Volledig en ontvankelijk

29 november 2022

Uiterste beslissingsdatum met noodbesluit

17 april 2023

Verslag GOA

25/01/2023

naam GOA

Katrijn Apostel

Onderzoek

Een openbaar onderzoek of een bevraging van aanpalende eigenaars is in deze aanvraag niet vereist.

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college sluit zich integraal aan bij het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar en maakt dit tot zijn eigen motivatie.

Artikel 2

Het college beslist de aanvraag tot omgevingsvergunning goed te keuren en aan de aanvrager de vergunning af te leveren, die afhankelijk is van de strikte naleving van volgende voorwaarden: 

Algemene voorwaarden

de algemene voorwaarden die aan de vergunning zijn gehecht en er integraal deel van uitmaken.

 Stedenbouwkundige voorwaarden

 1. Na uitvoering van de werken moet voldaan zijn aan de elementaire veiligheids-, gezondheids- en woonkwaliteitsvereisten opgelegd door de Vlaamse codex Wonen van 2021 en Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van de Vlaamse Codex Wonen van 2021.

Artikel 3

Het college beslist de plannen waarvan een overzicht als bijlage bij dit besluit is gevoegd, goed te keuren.

Artikel 4

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.