Terug
Gepubliceerd op 06/02/2023

2023_CBS_00605 - Onderwijs. Smakelijke School - Wetenschappelijk onderzoek impact Smakelijke School. Niet geïnstitutionaliseerde horizontale samenwerking en gegevensprotocol met Universiteit Antwerpen. Ondertekening - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 03/02/2023 - 09:00 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Verontschuldigd

Erica Caluwaerts, schepen

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2023_CBS_00605 - Onderwijs. Smakelijke School - Wetenschappelijk onderzoek impact Smakelijke School. Niet geïnstitutionaliseerde horizontale samenwerking en gegevensprotocol met Universiteit Antwerpen. Ondertekening - Goedkeuring 2023_CBS_00605 - Onderwijs. Smakelijke School - Wetenschappelijk onderzoek impact Smakelijke School. Niet geïnstitutionaliseerde horizontale samenwerking en gegevensprotocol met Universiteit Antwerpen. Ondertekening - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Op 20 december 2021 (jaarnummer 00787) keurde de gemeenteraad het ondersteuningsreglement Smakelijke School goed.

Om de impact van het ondersteuningsreglement Smakelijke School te meten wordt er een samenwerkingsovereenkomst aangegaan tussen de stad en de Universiteit Antwerpen, voor een wetenschappelijk evaluatieonderzoek van gezondheidsinterventies in een stedelijke onderwijscontext.

Argumentatie

In haar meerjarenplan 2020-2025 heeft de stad Antwerpen aangegeven hoe ze op het lokale niveau invulling geeft aan gezonde schoolmaaltijden.

Daarom heeft de stad Antwerpen ervoor gekozen om het aanbieden van gezonde en evenwichtige voeding aan leerlingen van het basisonderwijs te ondersteunen. Zo zet de stad Antwerpen in op het welzijn van alle kinderen, met niet alleen gezondheidswinsten op korte en lange termijn voor ogen, maar ook betere leerprestaties.

Via het ondersteuningsreglement 'Smakelijke School' wil de stad Antwerpen kleuter- en basisscholen ondersteunen om al hun leerlingen dagelijks gezonde voeding aan te bieden. Heel wat Antwerpse scholen worden dagelijks geconfronteerd met kinderen die geen middageten of een ongezonde maaltijd bij zich hebben.

Om de impact te meten van het reglement is er een wetenschappelijke evaluatie nodig. Hiervoor wordt een niet-geïnstutionaliseerde horizontale samenwerking afgesloten met Universiteit Antwerpen.

Het doel van de samenwerking tussen de stad en Universiteit Antwerpen is enerzijds om een wetenschappelijke evaluatie op te zetten van de impact van gezonde voeding binnen een schoolse context op het welzijn en voedingspatroon van jongeren. Anderzijds exploreert het de attitudes en ervaringen van de scholen (management en leerkrachten), ouders en kinderen met de interventie ‘Smakelijke School’, met de focus op haalbaarheid, aanvaardbaarheid en gepercipieerde impact op het beleid van de school in verband met gezondheid en het voedingsgedrag van de kinderen (en hun gezin).

De samenwerking zal verlopen via een stuurgroep waarin beide partners van deze overeenkomst in vertegenwoordigd zijn en waarvan de samenstelling in onderling overleg wordt bepaald. De stuurgroep komt op regelmatige tijdstippen samen. Minstens één overleg vindt plaats tijdens het voorjaar, één tijdens het najaar en één om de eindresultaten te bespreken. De andere bijeenkomsten zijn afhankelijk van de planning van de evaluatieonderzoeken. De taak van de stuurgroep is onder andere afspraken te maken rond: keuze van het evaluatieonderzoek, planning, opvolging en validatie.

De samenwerkingsovereenkomst bevat de bepalingen over, onder meer, het bedrag van de werkingskost en de aanwendingsmodaliteiten ervan, en de inhoud, uitvoering en verantwoording van het project dat door de ontvanger zal worden uitgevoerd.

Aan de Universiteit Antwerpen wordt er voor  de onderzoekjaren 2023, 2024 en 2025 een totaalbedrag van 210.000,00 EUR voorzien. De samenwerking start op 1 februari 2023.

Juridische grond

Art. 31 van de Wet Overheidsopdrachten van 17 juni 2016 bepaalt dat een opdracht die uitsluitend tussen twee of meer aanbestedende overheden wordt gesloten, buiten het toepassingsgebied van de wet overheidsopdrachten valt, wanneer aan elk van de voorwaarden is voldaan. 

Zowel stad als UA zijn aanbestedende overheden. De samenwerking heeft tot doel bij te dragen tot verder onderzoek naar en kennis van de gevolgen van voeding op de volksgezondheid, en kadert uitsluitend in het openbaar belang. De deelnemende aanbestedende overheden nemen op de open markt niet meer dan 20 % van de onder deze samenwerking vallende activiteiten voor hun rekening. 

Algemene financiële opmerkingen

Bestelbon wordt nog opgemaakt voor een bedrag van 210.000,00 EUR (incl.BTW) om de financiële verplichtingen voortkomende uit de overeenkomst na te komen, volgens de volgende opdeling:

- jaar 2023: 70.000,00 EUR (incl.BTW)

- jaar 2024: 70.000,00 EUR (incl.BTW)

- jaar 2025: 70.000,00 EUR (incl.BTW)

De middelen voor 2024 en 2025 zullen bij de zevende aanpassing van het meerjarenplan verschoven worden van boekingsadres 2LWS020201A00000 / 5117000000 / 6496800 / SUB_NR naar 2LWS020201A00000 / 5117000000 / 6141 / SUB_NR.

Beleidsdoelstellingen

6 - Lerende en werkende stad
2LWS02 - Onderwijs
2LWS0202 - Welzijn en excelleren in het onderwijs
2LWS020201 - Maaltijden op school

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college bekrachtigt de niet-geïnstitutionaliseerde horizontale samenwerkingsovereenkomst met Universiteit Antwerpen voor een wetenschappelijk onderzoek naar de impact van het project Smakelijke School vanaf 1 februari 2023 voor een periode van drie jaar.

Artikel 2

Het college keurt de vastlegging en uitbetaling goed voor 70.000,00 EUR (incl.BTW) voor het jaar 2023 voor de uitvoering van de niet-geïnstitutionaliseerde horizontale samenwerkingsovereenkomst.

Artikel 3

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:

Omschrijving

Bedrag

Boekingsadres

Bestelbon

UNIVERSITEIT ANTWERPEN
PRINSSTRAAT 13
2000 Antwerpen
NBE0257216482
 IBAN BE81735024942324

70.000,00 EUR

budgetplaats: 5117000000
budgetpositie: 6141
functiegebied: 2LWS020201A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: intern
begrotingsprogramma: 2SA060879
 budgetperiode: 2300

4005542540