Terug
Gepubliceerd op 27/02/2023

2023_CBS_00197 - Toelating en ondersteuning evenementen - Evenementenkader. Wijziging - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 03/02/2023 - 09:00 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Verontschuldigd

Erica Caluwaerts, schepen

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2023_CBS_00197 - Toelating en ondersteuning evenementen - Evenementenkader. Wijziging - Goedkeuring 2023_CBS_00197 - Toelating en ondersteuning evenementen - Evenementenkader. Wijziging - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Op 4 maart 2016 (jaarnummer 1659) keurde het college het nieuwe opportuniteits- en bevoegdhedenkader goed voor de beoordeling van evenementenaanvragen.
Op 31 maart 2017 (jaarnummer 2990) keurde het college een wijziging van het opportuniteits- en bevoegdhedenkader goed. Een aantal aanpassingen en verduidelijkingen zijn nodig wegens verdere afstemming met interne partners en gewijzigde stedelijke structuren.
Op 9 maart 2018 (jaarnummer 2138) keurde het college een wijziging van het opportuniteits- en bevoegdhedenkader goed en werd dit document hernoemd naar Evenementenkader.
Op 14 december 2020 (jaarnummer 751) keurde de gemeenteraad het retributiereglement op inname van het openbaar en privaat domein van de stad Antwerpen voor evenementen en manifestaties goed.

Argumentatie

De wijzigingen die worden voorgesteld zijn eerder technisch van aard en hebben geen impact op de opportuniteitsbeoordeling van evenementen.

Ze kunnen in drie groepen opgedeeld worden:

  1. Technische wijzigingen
  2. Aanpassingen in functie praktijkervaringen
  3. Aanpassing van de tarieven voor logistieke ondersteuning aan de huidige levensduurte

Onder technische wijzigingen begrijpen we het in overeenstemming brengen van het evenementenkader met relevante artikels uit de stedelijke politiecodex en de benamingen van de stedelijke diensten. Voorbeelden daarvan zijn de gewijzigde definitie van een publiek evenement, de aanpassing van de benaming stadsmakers naar buurtondersteuning.

De aanpassingen in functie van praktijkervaring komen voort vanuit een vereiste om organisatoren van evenementen correct te informeren over de stedelijke procedures. Voorbeelden daarvan zijn de verplichting voor (middel)grote evenementen om een mobiliteitsplan toe te voegen en de beperking van het aantal communicatiedragers op openbaar domein in functie van veiligheid.

De aanpassingen in functie van van de tarieven voor logistieke ondersteuning aan de huidige levensduurte gaan over de aanpassing van de ondersteuningsmatrix in functie van het gewijzigde retributiereglement voor logistieke ondersteuning van evenementen waaronder transportkosten en dienstverlening voor logistiek materiaal.

Juridische grond

Artikel 135§2 lid 1 van de wet van 24 juni 1988 betreffende de gecoördineerde wetten Nieuwe gemeentewet, zoals gewijzigd tot en met 2 juni 2014 (datum laatste wijziging) dat bepaalt dat de gemeenten tot taak hebben in het voorzien, ten behoeve van de inwoners, in een goede politie, met name over de zindelijkheid, de gezondheid, de veiligheid en de rust op de openbare wegen en plaatsen en in openbare gebouwen.

De artikels 103 tot en met 118 van Titel 3, Hoofdstuk 3 evenementen in de politiecodex van de stad Antwerpen die op 26 september 2022 werd goedgekeurd in de gemeenteraad (jaarnummer 528).

Artikel 56 § 1 van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 dat bepaalt dat het college de beslissingen van de gemeenteraad uitvoert.

Beleidsdoelstellingen

7 - Bruisende stad
2BRS03 - Evenementen
2BRS0301 - Reguliere taken

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen legt het volgende voor aan de gemeenteraad:

Artikel 1

De gemeenteraad keurt het gewijzigde evenementenkader goed.

Artikel 2

De gemeenteraad neemt kennis van de gecoördineerde versie van het evenementenkader.

Artikel 3

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Bijlagen