Terug
Gepubliceerd op 06/02/2023

2023_CBS_00540 - Omgevingsvergunning. Advies hogere overheid. Gunstig advies - OMV2022062673 – Zandvoort 2 – Haven 350. District Antwerpen - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 03/02/2023 - 09:00 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Verontschuldigd

Erica Caluwaerts, schepen

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2023_CBS_00540 - Omgevingsvergunning. Advies hogere overheid. Gunstig advies - OMV2022062673 – Zandvoort 2 – Haven 350. District Antwerpen - Goedkeuring 2023_CBS_00540 - Omgevingsvergunning. Advies hogere overheid. Gunstig advies - OMV2022062673 – Zandvoort 2 – Haven 350. District Antwerpen - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Er werd bij de deputatie een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend. De aanvraag wordt behandeld volgens de gewone procedure van het Omgevingsvergunningendecreet.

De deputatie verzoekt het college of de gemeentelijke omgevingsambtenaar om:

- een openbaar onderzoek te houden;

- advies uit te brengen.

 

Projectnummer:

OMV_2022062673

Gegevens van de aanvrager:

zie exploitant

Gegevens van de exploitant:

BV Tecoma met als contactadres Spiegellaan 39 te 1785 Merchtem

Ligging van het project:

Zandvoort 2 - Haven 350 te 2030 Antwerpen

Kadastrale percelen:

afdeling 15 sectie A nrs. 263N, 263R en 263S

waarvan:

 

-          20180924-0041

afdeling 15 sectie A nrs. 263N, 263R en 263S (bv Tecoma)

Vergunningsplichten:

Exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten

Voorwerp van de aanvraag:

WKK-installatie: verandering door wijziging en uitbreiding

 

Omschrijving ingedeelde inrichtingen of activiteiten

 

Voorgeschiedenis    

Stedenbouwkundige voorgeschiedenis

  • 20/10/2022: omgevingsvergunning (OMV_2022058260) voor het aanleggen van een restwarmteleiding met omgevingsaanleg in het Antwerpse havengebied: wijziging en uitbreiding;
  • 12/05/2021: omgevingsvergunning (OMV_2020145872) voor het aanleggen van een restwarmteleiding met omgevingsaanleg in het Antwerpse havengebied;
  • 07/11/2014: stedenbouwkundige vergunning (20141829) voor het regulariseren van een nieuwe WKK-centrale en gebouw voor opstelling buffertanks;
  • 02/10/2009: stedenbouwkundige vergunning (20093438) voor het bouwen van een nieuwe warmtekrachtkoppelingscentrale en gebouw voor opstelling buffertanks;
  • 28/10/2005: stedenbouwkundige vergunning (20033037) voor het plaatsen van een buffertank bij een WKK op het terrein van een mouterij; 
  • 18/12/1997: stedenbouwkundige vergunning (19971945) voor het bouwen behuizing voor warmtekrachtkoppelingscentrale “SOBELGRAâ€�. 

Voorgeschiedenis milieu

De deputatie van de provincie Antwerpen verleende op 17 december 2009 een milieuvergunning voor een WKK-installatie, voor een termijn verstrijkend op 17 december 2029. Nadien werden nog vergunningen verleend voor veranderingen.

Inhoud van de aanvraag

Het voorwerp van de aanvraag betreft in hoofdzaak een vervanging van gasmotoren.

 

Argumentatie

Adviezen

 

Externe adviezen

 

Adviesinstantie

Datum advies gevraagd

Datum advies ontvangen

Advies

Havenbedrijf Antwerpen, subadvies milieu

21 december 2022

20 januari 2023

Gunstig

 

Toetsing regelgeving en beleidsrichtlijnen

 

Plannen van aanleg, ruimtelijke uitvoeringsplannen en verkavelingen

Het goed is gelegen in het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) Afbakening zeehavengebied Antwerpen (Besluit van de Vlaamse regering van 30 april 2013), binnen de afbakeningslijn.

De gebieden binnen de afbakeningslijn behoren tot het zeehavengebied Antwerpen.

Met uitzondering van de deelgebieden waarvoor in dit plan voorschriften werden vastgelegd, blijven de op het ogenblik van de vaststelling van dit plan bestaande bestemmings- en inrichtingsvoorschriften onverminderd van toepassing. 

Het goed is volgens voornoemd gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan bestemd als Gebied voor zeehaven- en watergebonden bedrijven. 

Zulk gebied is bestemd om te functioneren als Vlaams havengebied als onderdeel van de haven van Antwerpen. Het is bestemd voor zeehavengebonden en zeehavengerelateerde industriële en logistieke activiteiten en distributie-, opslag- en overslagactiviteiten die gebruikmaken van en aangewezen zijn op de zeehaveninfrastructuur.

Alle handelingen die nodig of nuttig zijn voor de realisatie van de bestemming en voor de exploitatie van de haven en de bedrijven zijn toegelaten.

Daartoe worden ook de volgende werken, handelingen, voorzieningen, en wijzigingen gerekend:

- de aanleg en het onderhoud van infrastructuur die nodig is voor de toegankelijkheid of voor verbindingen langs de waterzijde en langs de landszijde;

- het laguneren of op een andere wijze bergen of verwerken van baggerspecie.

Daarnaast is de ontwikkeling, het herstel en de instandhouding van tijdelijke ecologische infrastructuur toegelaten.

In het gebied zijn eveneens gebouwen of lokalen voor bewakingspersoneel toegelaten.

In het gebied zijn kantoorgebouwen niet toegelaten, tenzij ze noodzakelijk zijn voor en een inherent onderdeel zijn van de exploitatie van haven en industriële activiteiten. De bestaande kantoorgebouwen kunnen behouden blijven binnen het bestaande bouwvolume op het moment van definitieve vaststelling van dit gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan. Uitbreidingen zijn niet toegelaten.

De aanvraag dient beoordeeld te worden aan de hand van de voorschriften van het ruimtelijk uitvoeringsplan.

De aanvraag is in overeenstemming met de bestemming en de voorschriften van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan.

Voor een straal van 500 meter rond het goed is het voormelde GRUP tevens van toepassing. Hier gelden de bestemmingsvoorschriften Gebied voor zeehaven- en watergebonden bedrijven en – voor het 6de Havendok en het Churchilldok  â€“ Gebied voor waterweginfrastructuur. 

 

Omgevingstoets

 

Toetsing van de verenigbaarheid van het aangevraagde met de omgeving en de goede ruimtelijke ordening

 

De ingedeelde inrichting of activiteit is vanuit stedenbouwkundig oogpunt hoofdzakelijk vergund. Er lijken geen stedenbouwkundige handelingen gepaard te gaan met het beoogde project. De aanvraag is verenigbaar met de ruimtelijke context van het havengebied waarbinnen deze aanvraag is gesitueerd. Er is geen bezwaar vanuit stedenbouwkundig oogpunt.

 

Toetsing van aanvaardbaarheid van de ingedeelde inrichtingen en activiteiten op het vlak van hinder en risico's voor de mens en het milieu

 

Tecoma exploiteert 9 verbrandingsmotoren in WKK-opstelling (aardgas). Deze gasmotoren zijn gedimensioneerd op de warmtevraag van de nabijgelegen firma Boortmalt, die rechtstreeks zowel elektriciteit als warmte afneemt. Een eventueel overschot aan elektriciteit wordt op het openbaar elektriciteitsnet geïnjecteerd. Aangezien Boortmalt in de toekomst zal aansluiten op het warmtenet in de haven (in aanleg), voorziet men om het geïnstalleerd vermogen terug te schroeven in functie van de toekomstige warmtevraag uit de WKK-installatie. 

Zeven vergunde, oude gasmotoren (WKK 1 tem 7) worden vervangen door drie 3 nieuwe gasmotoren WKK5bis (1.770 kVA, 2.329 kW), 6bis (2.152 kVA, 3.560 kW) en 7bis (2.736 kVA, 4.751 kW). Er blijven 2 vergunde gasmotoren onveranderd (WWK 8 en 9). De nieuwe gasmotoren hebben een jaarlijks verbruik van > 10TJ. Daarnaast worden 2 transformatoren vervangen (2.500 kVA en 3.160 kVA) en wordt de vergunde, maar niet geplaatste noodgenerator met bijhorende tank geschrapt uit de vergunning. Verder wordt het vergund vermogen van 2 warmtepompen rechtgezet (elk 233 kW ipv elk 285 kW).

Het aanvraagdossier bevat een energiestudie waarin gesteld wordt dat het niet mogelijk is om de energie-efficiëntie van de installatie verder te doen toenemen binnen de gegeven context. De installatie zoals ze is ontworpen is de meest energie-efficiënte installatie die economisch en technisch haalbaar is.

Voor de 5 gasmotoren is 1 emissiepunt aanwezig, namelijk een schoorsteen met een hoogte van 40 meter. Het aanvraagdossier bevat een voortoets waaruit blijkt dat er geen risico op betekeninsvolle aantasting van actuele of mogelijke toekomstige habitats binnen Habitatrichtlijngebied (SBZ-H) verwacht wordt. In het aanvraagdossier wordt bijkomend aangegeven dat de berekende pluim van 1% van de meest kritische drempelwaarde voor stikstof niet overlapt met de VEN gebieden en Vogelrichtlijngebieden in de omgeving.

De WKK-gasmotoren zijn opgesteld binnen een gebouw. De uitvoering van het gebouw en de opstelling blijven identiek als in de reeds vergunde opstelling. Er is geluidsdemping voorzien ter hoogte van de opening voor de aan- en afvoer van ventilatielucht. Er is eveneens een geluidsdemping van het uitlaatgeluid en een trillingsdemping van de gasmotoren aanwezig.

Het is aan de vergunningverlenende overheid om, op basis van alle onafhankelijk uitgebrachte deskundige adviezen, tot een gemotiveerde en integrale beslissing te komen.

Advies van het college

Gunstig advies te verlenen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning.


Juridische grond

Het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, het decreet houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en hun uitvoeringsbesluiten zijn van toepassing.

Regelgeving: bevoegdheid

Conform artikel 24 en 42 van het Omgevingsvergunningsdecreet heeft het college of de gemeentelijke omgevingsambtenaar de bevoegdheid advies uit te brengen voor de vergunningsaanvragen op haar grondgebied waarvoor de deputatie, de Vlaamse regering of de gewestelijke omgevingsambtenaar de bevoegde overheid is, tenzij:

 

  1. de aanvraag ingediend is door het betrokken college;
  2. de aanvraag louter betrekking heeft op mobiele of verplaatsbare ingedeelde inrichtingen of activiteiten.

 

Het college heeft op 17 november 2017 (jaarnummer 2017_CBS_08858) beslist om de adviesbevoegdheid op te nemen.

Fasering

Procedurestap

Datum

Ontvangst adviesvraag

20 december 2022

Start openbaar onderzoek

29 december 2022

Einde openbaar onderzoek

28 januari 2023

Gemeenteraad voor wegenwerken

geen

Uiterste adviesdatum

8 februari 2023

 

Onderzoek

De aanvraag werd onderworpen aan 1 openbaar onderzoek.

 

Ingediende bezwaarschriften en petitielijsten

 

Startdatum

Einddatum

Schriftelijke bezwaar-schriften

Schriftelijke gebundelde bezwaar-schriften

Petitie-lijsten

Digitale bezwaar-schriften

29 december 2022

28 januari 2023

0

0

0

0

 

Informatievergadering

Een informatievergadering was niet vereist en werd niet gehouden.

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college beslist een gunstig advies, zoals geformuleerd in de argumentatie, te geven op de aanvraag.

 

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.