Terug
Gepubliceerd op 06/02/2023

2023_CBS_00545 - Omgevingsvergunning. Advies hogere overheid. Voorwaardelijk gunstig advies - OMV_2022095113. Scheldelaan 600. District Antwerpen - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 03/02/2023 - 09:00 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Verontschuldigd

Erica Caluwaerts, schepen

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2023_CBS_00545 - Omgevingsvergunning. Advies hogere overheid. Voorwaardelijk gunstig advies - OMV_2022095113. Scheldelaan 600. District Antwerpen - Goedkeuring 2023_CBS_00545 - Omgevingsvergunning. Advies hogere overheid. Voorwaardelijk gunstig advies - OMV_2022095113. Scheldelaan 600. District Antwerpen - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Er werd bij de deputatie een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend. De aanvraag wordt behandeld volgens de gewone procedure van het Omgevingsvergunningendecreet.

De deputatie verzoekt het college of de gemeentelijke omgevingsambtenaar om:

- een openbaar onderzoek te houden;

- advies uit te brengen.

 

Projectnummer:

OMV_2022095113

Gegevens van de aanvrager:

NV BASF INTEROX H202 Production met als adres Ransbeekstraat 310 te 1120 Brussel

Gegevens van de exploitant:

NV BASF INTEROX H202 Production met als adres Ransbeekstraat 310 te 1120 Brussel

Ligging van het project:

Scheldelaan 600 te 2040 Antwerpen

Kadastrale percelen:

afdeling 20 sectie A nr. 5Y2 en 5V2

waarvan:

 

-          20170623-0013

afdeling 20 sectie A nr. 5Y2 en 5V2 (BASF Interox H202 (HP40))

Vergunningsplichten:

Stedenbouwkundige handelingen, Exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten

Voorwerp van de aanvraag:

Bouwen van een waterstofperoxideplant. Chemisch bedrijf – productie-eenheid voor waterstofperoxide: verandering door wijziging en uitbreiding.


 

Omschrijving stedenbouwkundige handelingen

Relevante voorgeschiedenis
28/04/2006: stedenbouwkundige vergunning (HV/2006/B/0007 – 2006100007) voor het bouwen van de HP-installatie (Hydrogen Peroxide/Waterstofperoxide).

Bestaande toestand

De werken vinden plaats op een reeds ontwikkeld blokveld in het noorden van een grootschalig industrieterrein gekenmerkt door allerhande industriële installaties.

Inhoud van de aanvraag 

  • aanleggen van verharding (afspuitplaats);
  • plaatsen van bijkomende technische instrumenten en installaties.

Omschrijving ingedeelde inrichtingen of activiteiten

Inhoud van de aanvraag

Het voorwerp van de aanvraag betreft de uitbreiding met een compressor.

Argumentatie

Adviezen

 

Externe adviezen

 

Adviesinstantie

Datum advies gevraagd

Datum advies ontvangen

Advies

Havenbedrijf Antwerpen-Brugge, subadvies milieu

21 december 2022

20 januari 2023

Gunstig

 

Toetsing regelgeving en beleidsrichtlijnen

Plannen van aanleg, ruimtelijke uitvoeringsplannen en verkavelingen

Het goed is gelegen in het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Afbakening zeehavengebied Antwerpen (Besluit van de Vlaamse regering van 30 april 2013), binnen de afbakeningslijn.

De gebieden binnen de afbakeningslijn behoren tot het zeehavengebied Antwerpen.

Met uitzondering van de deelgebieden waarvoor in dit plan voorschriften werden vastgelegd, blijven de op het ogenblik van de vaststelling van dit plan bestaande bestemmings- en inrichtingsvoorschriften onverminderd van toepassing. 

Het goed is volgens voornoemd gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan bestemd als Gebied voor zeehaven- en watergebonden bedrijven. 

Zulk gebied is bestemd om te functioneren als Vlaams havengebied als onderdeel van de haven van Antwerpen. Het is bestemd voor zeehavengebonden en zeehavengerelateerde industriële en logistieke activiteiten en distributie-, opslag- en overslagactiviteiten die gebruikmaken van en aangewezen zijn op de zeehaveninfrastructuur.

Alle handelingen die nodig of nuttig zijn voor de realisatie van de bestemming en voor de exploitatie van de haven en de bedrijven zijn toegelaten.

Daartoe worden ook de volgende werken, handelingen, voorzieningen, en wijzigingen gerekend:

- de aanleg en het onderhoud van infrastructuur die nodig is voor de toegankelijkheid of voor verbindingen langs de waterzijde en langs de landszijde;

- het laguneren of op een andere wijze bergen of verwerken van baggerspecie.

Daarnaast is de ontwikkeling, het herstel en de instandhouding van tijdelijke ecologische infrastructuur toegelaten.

In het gebied zijn eveneens gebouwen of lokalen voor bewakingspersoneel toegelaten.

In het gebied zijn kantoorgebouwen niet toegelaten, tenzij ze noodzakelijk zijn voor en een inherent onderdeel zijn van de exploitatie van haven en industriële activiteiten. De bestaande kantoorgebouwen kunnen behouden blijven binnen het bestaande bouwvolume op het moment van definitieve vaststelling van dit gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan. Uitbreidingen zijn niet toegelaten.

De aanvraag dient beoordeeld te worden aan de hand van de voorschriften van het ruimtelijk uitvoeringsplan.

De aanvraag is in overeenstemming met de bepalingen van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan.

Voor een straal van 500 meter rond de aanvraag is het voormelde GRUP tevens van toepassing. Grotendeels geldt hier eveneens het bestemmingsvoorschrift Gebied voor Zeehaven- en watergebonden bedrijven. Voor de Scheldelaan ten noorden geldt de bestemming Gebied voor verkeers- en vervoersinfrastructuur. Langs de Scheldelaan loopt een overdruk met als aanduiding Hoogspanningsleiding.

Binnen de straal van 500 meter is tevens het GRUP Hoogspanningslijn Zandvliet – Lillo - Liefkenshoek (Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juli 2016) van toepassing. Volgens dit GRUP gelden de overdrukken Hoogspanningsleiding en Gebied met overdruk gebruiksbeperkingen.

Gewestelijke stedenbouwkundige verordeningen 

Hemelwater: Het besluit van de Vlaamse regering van 5 juli 2013 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater.

De gewestelijke hemelwaterverordening is niet van toepassing op de aanvraag daar het hemelwater door contact met de verharde oppervlakte als potentieel verontreinigd beschouwd moet worden. Het hemelwater wordt opgevangen en afgevoerd naar de waterzuiveringsinstallatie.

Toegankelijkheid: het besluit van de Vlaamse regering van 5 juni 2009 tot vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake toegankelijkheid.

De gewestelijke verordening toegankelijkheid is niet van toepassing op de aanvraag. 

Omgevingstoets

Toetsing van de verenigbaarheid van het aangevraagde met de omgeving en de goede ruimtelijke ordening

Functionele inpasbaarheid – Visueel-vormelijke elementen

Aan een bestaande fabriek die instaat voor de productie van waterstofperoxide worden werken uitgevoerd waardoor het productieproces geoptimaliseerd zal worden. De aanvraag omvat daartoe volgende stedenbouwkundige handelingen in vijf verschillende zones van de fabriek:

  • het aanleggen van een nieuwe verharding in vloeistofdichte beton. Deze verharding, met een oppervlakte van circa 110 m², zal worden aangewend als afspuitplaats. De verharding wordt daarom langs drie zijden afgesloten met een muur met een hoogte van 3 meter. Het water dat op deze verharding valt, zal worden afgeleid en verwerkt in de waterzuiveringsinstallatie. Langs de noordzijde van deze verharding wordt een nieuwe leidingenbrug geplaatst die aansluit op een bestaande leidingenbrug.
  • de overige handelingen betreffen het bijplaatsen van filters en procesvaten in bestaande maar ook nieuw geplaatste stalen platformen. In deze stalen structuren worden tevens loopplatformen en kooiladders geplaatst om de verschillende onderdelen van de installatie te kunnen bereiken en onderhouden.

De nieuwe constructies dragen bij tot de verdere exploitatie van het bedrijf waardoor de aanvraag functioneel inpasbaar is.

Schaal - ruimtegebruik - bouwdichtheid

De aanvraag is in overeenstemming en verenigbaar met de ruimtelijke context van het havengebied waarbinnen deze aanvraag is gesitueerd.

Hinderaspecten – gezondheid – gebruiksgenot – veiligheid in het algemeen

Gezien de aard van de aanvraag, werd het subadvies ingewonnen van de Brandweerzone Antwerpen. Dit advies was op het moment van opmaak van dit verslag nog niet uitgebracht. Ook het college hecht belang aan dit advies.

Mobiliteitsimpact (onder andere toetsing parkeerbehoefte)

Voorliggende aanvraag genereert geen bijkomende parkeerbehoefte.

 

Toetsing van aanvaardbaarheid van de ingedeelde inrichtingen en activiteiten op het vlak van hinder en risico's voor de mens en het milieu

Op de site van BASF Interox H2O2 Production wordt waterstofperoxide geproduceerd. De installatie is vergund voor de productie van 280.000 ton waterstofperoxide per jaar.

Met onderhavige aanvraag worden een aantal procesoptimalisaties beoogd. Meer bepaald worden er nieuwe procesvaten en een nieuwe luchtcompressor toegevoegd binnen de bestaande installatie om zo een efficiënter onderhoud te kunnen uitvoeren. Het onderhoud aan deze installatieonderdelen zal hierdoor mogelijk worden zonder de gehele installatie te moeten stoppen. Het gebruik van de procesvaten is niet ingedeeld. De luchtcompressor heeft een vermogen van 250 kW. De productiecapaciteit zal door deze procesoptimalisaties toenemen, zonder dat de vergunde productiecapaciteit wijzigt.

Om de geluidsimpact van de luchtcompressor te beperken, wordt aan de leverancier een maximaal geluidsniveau van 80 dBA op 1 meter opgelegd. Volgens de technische aanbieding zal de compressor een maximaal geluidsniveau van 73 dBA hebben.

Men bouwt een nieuwe spoelplaats om onderhoudswerken aan installatiedelen voor te bereiden en uit te voeren. Het gegenereerde spoelwater wordt voorbehandeld in het interne restwatercircuit van het HP-bedrijf, waarna het hergebruikt of afgevoerd wordt naar de centrale waterzuivering van BASF Antwerpen.

Het is aan de vergunningverlenende overheid om, op basis van alle onafhankelijk uitgebrachte deskundige adviezen, tot een gemotiveerde en integrale beslissing te komen.

Advies van het college
Gunstig advies te verlenen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning voor zover het advies van de Brandweerzone Antwerpen gunstig is of voorwaardelijk gunstig met uitvoerbare voorwaarden.

Juridische grond

Het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, het decreet houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en hun uitvoeringsbesluiten zijn van toepassing.

Regelgeving: bevoegdheid

Conform artikel 24 en 42 van het Omgevingsvergunningsdecreet heeft het college of de gemeentelijke omgevingsambtenaar de bevoegdheid advies uit te brengen voor de vergunningsaanvragen op haar grondgebied waarvoor de deputatie, de Vlaamse regering of de gewestelijke omgevingsambtenaar de bevoegde overheid is, tenzij:

 

  1. de aanvraag ingediend is door het betrokken college;
  2. de aanvraag louter betrekking heeft op mobiele of verplaatsbare ingedeelde inrichtingen of activiteiten.

 

Het college heeft op 17 november 2017 (jaarnummer 2017_CBS_08858) beslist om de adviesbevoegdheid op te nemen.

Fasering

Procedurestap

Datum

Ontvangst adviesvraag

20 december 2022

Start openbaar onderzoek

29 december 2022

Einde openbaar onderzoek

27 januari 2023

Gemeenteraad voor wegenwerken

geen

Uiterste adviesdatum

8 februari 2023

 

Onderzoek

De aanvraag werd onderworpen aan 1 openbaar onderzoek.

 

Ingediende bezwaarschriften en petitielijsten

 

Startdatum

Einddatum

Schriftelijke bezwaar-schriften

Schriftelijke gebundelde bezwaar-schriften

Petitie-lijsten

Digitale bezwaar-schriften

29 december 2022

27 januari 2023

0

0

0

0


Informatievergadering

Een informatievergadering was niet vereist en werd niet gehouden.

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college beslist een gunstig advies, zoals geformuleerd in de argumentatie, te geven op de aanvraag voor zover het advies van de Brandweerzone Antwerpen gunstig is of voorwaardelijk gunstig met uitvoerbare voorwaarden.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.