Terug
Gepubliceerd op 06/02/2023

2023_CBS_00552 - Omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden - OMV_2022124613 - Kattendijkdok-Oostkaai 22. District Antwerpen - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 03/02/2023 - 09:00 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Verontschuldigd

Erica Caluwaerts, schepen

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2023_CBS_00552 - Omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden - OMV_2022124613 - Kattendijkdok-Oostkaai 22. District Antwerpen - Goedkeuring 2023_CBS_00552 - Omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden - OMV_2022124613 - Kattendijkdok-Oostkaai 22. District Antwerpen - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Er werd een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend bij het college van burgemeester en schepenen, die behandeld wordt volgens de vereenvoudigde procedure van het Omgevingsvergunningendecreet.

 

Projectnummer:

OMV_2022124613

Gegevens van de aanvrager:

BVBA DEKCO met als adres Winterstraat 40 te 3500 Hasselt

Ligging van het project:

Kattendijkdok-Oostkaai 22 te 2000 Antwerpen

Kadastrale percelen:

afdeling 7 sectie G nr. 1457/19E

Vergunningsplichten:

Verkavelen van gronden, Stedenbouwkundige handelingen

Voorwerp van de aanvraag:

Verkavelen van een terrein in 1 lot voor wonen en 2 onttrokken loten

 

Omschrijving stedenbouwkundige handelingen

 Relevante voorgeschiedenis 

 • 13/04/2022: aktename (OMV_2022043283) voor de exploitatie van een breekinstallatie;
 • 29/10/2021: vergunning (OMV_2021027272) voor het slopen van deel van bestaande loodsen, aanleggen van het Schengenplein (fase 2) en New Yorkkaai (fase 1) en exploiteren van de daarvoor noodzakelijke bemaling - werken gestart. 

Vergunde/ bestaande toestand  

 • braakliggend terrein.  

Nieuwe toestand

 • verkavelen van een terrein met 1 lot van circa 2.416 m² en 2 onttrokken loten; 
 • functie (lot 1):  
  • meergezinswoning. 

Inhoud van de aanvraag

 • verkavelen van een terrein in 1 lot voor wonen en 2 onttrokken loten.

Argumentatie

Voorafgaand aan zijn beslissing neemt het college kennis van het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar. 

Het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar luidt: 

Adviezen 

Externe adviezen 

Adviesinstantie

Datum advies gevraagd

Datum advies ontvangen

Advies

Brandweerzone Antwerpen-Zwijndrecht - Hulpverleningszone 1
(Antwerpen)/ Brandweer Zone Antwerpen BZA
18 oktober 202214 november 2022Voorwaardelijk gunstig
Proximus18 oktober 202221 oktober 2022Voorwaardelijk gunstig
Aquafin18 oktober 202214 november 2022Voorwaardelijk gunstig
Water-Link18 oktober 202214 november 2022voorwaardelijk gunstig
Fluvius18 oktober 2022Geen advies ontvangen bij opmaak van dit verslag Geen tijdig advies ontvangen waardoor het geacht wordt gunstig te zijn.

 

Toetsing regelgeving en beleidsrichtlijnen

Plannen van aanleg, ruimtelijke uitvoeringsplannen en verkavelingen

Het eigendom is gelegen binnen de omschrijving van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan GRUP Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen, goedgekeurd op 19 juni 2009.

Het eigendom is gelegen binnen de omschrijving van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan RUP Eilandje, goedgekeurd bij ministerieel besluit van 1 september 2011. Volgens dit plan ligt het eigendom in de volgende zone: artikel 2, zone voor wonen (Wo2). 

(Gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen (GRUP's) kan u raadplegen via
https://omgeving.vlaanderen.be/grup. Het gewestplan kan u raadplegen via
https://omgeving.vlaanderen.be/gewestplan.)

De aanvraag is in overeenstemming met de bepalingen van het ruimtelijk uitvoeringsplan. 

Gewestelijke stedenbouwkundige verordeningen

 • Hemelwater: het besluit van de Vlaamse regering van 5 juli 2013 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater (verder genoemd verordening hemelwater).
  (De verordening hemelwater kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Verordeningen > verordening hemelwater)
   De aanvraag is in overeenstemming met de verordening hemelwater.
 • Toegankelijkheid: het besluit van de Vlaamse regering van 5 juni 2009 tot vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake toegankelijkheid (verder genoemd verordening toegankelijkheid).
  (De verordening toegankelijkheid kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Verordeningen > verordening toegankelijkheid)
  De verordening toegankelijkheid is niet van toepassing op de aanvraag.

Algemene bouwverordeningen

 • Voetgangersverkeer: het besluit van de Vlaamse regering van 29 april 1997 houdende de vaststelling van algemene bouwverordeningen inzake wegen voor voetgangersverkeer (verder genoemd verordening voetgangersverkeer), en de omzendbrief RO/98/2 van 23 maart 1998 betreffende de algemene bouwverordening inzake wegen voor voetgangersverkeer.
  (De verordening voetgangersverkeer kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Verordeningen > verordening wegen voor voetgangersverkeer)
   De verordening voetgangersverkeer is niet van toepassing op de aanvraag.

Gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen

 • Bouwcode: de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening (verder genoemd bouwcode), definitief vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 28 april 2014 en goedgekeurd bij besluit van de deputatie van de provincie Antwerpen van 9 oktober 2014.
  (De bouwcode kan u raadplegen via www.antwerpen.be, zoek op ‘regelgeving bouwen in Antwerpen’)
  De aanvraag is in overeenstemming met de bouwcode.  

Sectorale regelgeving

 • MER-screening: de overheid die beslist over de ontvankelijkheid en volledigheid van de vergunningsaanvraag, beslist of er een project-MER moet worden opgesteld. De betrokken overheid doet dat op het ogenblik van de beslissing over de ontvankelijk- en volledigheid van de vergunningsaanvraag of, bij gebreke daaraan, binnen 90 dagen na de datum van ontvankelijk- en volledigheid.
  Rekening houdend met de kenmerken van de aanvraag en zijn omgeving wordt geoordeeld dat de mogelijke milieueffecten van het project niet aanzienlijk zijn.
 • Watertoets: overeenkomstig artikel 1.3.1.1 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid dient een vergunningsaanvraag onderworpen te worden aan de zogenaamde watertoets.
  Het voorliggende project heeft een beperkte oppervlakte en ligt niet in een overstromingsgevoelig gebied, zodat in alle redelijkheid dient geoordeeld dat geen schadelijk effect wordt veroorzaakt.
 • Vlaamse codex Wonen van 2021: Gecodificeerde decreten over het Vlaamse woonbeleid, gecodificeerd op 17 juli 2020.
   (De kwaliteitsnormen voor woningen, die in uitvoering van de Vlaamse codex Wonen van 2021 zijn opgemaakt, kan u raadplegen via www.wonenvlaanderen.be, zoek op “besluit Vlaamse codex van 2021”)
  De aanvraag valt niet onder het toepassingsgebied van de Vlaamse codex Wonen van 2021.
 • Archeologienota: overeenkomstig artikel 5.4.1 van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 moet aan bepaalde aanvragen een bekrachtigde archeologienota worden toegevoegd.
  De archeologienota werd bekrachtigd door het agentschap Onroerend Erfgoed op 10/12/2022. De nota toont gemotiveerd aan dat er geen verder archeologisch onderzoek moet plaatsvinden.
 • Rooilijn: artikel 4.3.8 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO) van 15 mei 2009. 
  (De VCRO kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be/, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO))
  Artikel 4.3.8 is niet van toepassing op de aanvraag.


Omgevingstoets 

Toetsing van de verenigbaarheid van het aangevraagde met de omgeving en de goede ruimtelijke ordening

Functionele inpasbaarheid

De oude havenomgeving van Antwerpen ondergaat een heuse metamorfose van verlaten bedrijventerreinen naar een gemengde woon- en kantooromgeving. Deze ontwikkeling leunt aan tegen het stadscentrum en heeft plaats in een typische omgeving van dokken, verbindingskanalen, bruggen en sluizen. 

Het verkavelingsplan creëert overwegend plaats voor residentiële functies. Ook handel, kantoren, reca en lokale gemeenschapsvoorzieningen kunnen op het gelijkvloers een plaats krijgen. In overeenstemming met de voorschriften van het RUP is het langsheen drie gevels van het gebouwblok (Schengenplein, New Yorkkaai en Kattendijkdok-Oostkaai) mogelijk handel en reca op het gelijkvloers en op de eerste verdieping in te richten. 

Het verkavelingsplan sluit hiermee naadloos aan bij de bestemmingsvoorschriften van het RUP. 

Schaal - ruimtegebruik - bouwdichtheid

Deze aanvraag betreft louter een aanvraag voor het verkavelen van gronden om de perceelconfiguratie te wijzigen. Hierbij wordt 1 lot gecreëerd voor wonen en 2 loten gecreëerd die naar het openbaar domein zullen worden overgedragen. 

Bouwblok A4 is het bouwblok, gelegen langsheen de kade. Het is bestemd voor wonen en heeft een grootte van 48 meter bij 50,34 meter.  

Visueel-vormelijke elementen

Volgens de voorschriften moeten alle zichtbare en vrijblijvende delen van de gevels, scheidingsmuren en daken als volwaardige gevels worden afgewerkt. De architecturale uitwerking van de mix aan typologieën dient afleesbaar te zijn in de opbouw van de straatgevel. Materiaal, textuur, kleur en licht dienen het karakter van het bouwwerk te ondersteunen en de ruimtelijke samenhang met de omgeving of de te verwachten ontwikkeling daarvan duidelijk te maken. Als dakbedekkings- en gevelmateriaal zijn enkel bouwfysisch en architecturaal verantwoorde duurzame materialen toegelaten. 

Archeologische aspecten

Het projectgebied is gelegen buiten een vastgestelde archeologische zone, is gelegen in woon- of recreatiegebied en is groter dan 3000 m² (ca. 3 861 m²). Conform het Onroerenderfgoeddecreet (12 juli 2013, artikel 5.4.1) is hiervoor de opmaak van een archeologienota verplicht. 

De archeologienota werd opgemaakt door ARON bvba en waarvan akte door het agentschap Onroerend Erfgoed op 10/12/2022 (https://loket.onroerenderfgoed.be/archeologie/notas/notas/24322). 

Het programma van maatregelen gaf het terrein vrij, er dient bijgevolg geen verder archeologisch onderzoek te gebeuren. 

De dienst Archeologie gaf hierom een gunstig advies. 

Mobiliteitsimpact (onder andere toetsing parkeerbehoefte)

Het algemene principe is dat elke omgevingsvergunningsaanvraag een parkeerbehoefte genereert. Om te vermijden dat de parkeerbehoefte (geheel of gedeeltelijk) wordt afgewenteld op het openbaar domein, is het de bedoeling om parkeren maximaal op eigen terrein te voorzien. Dit is het zogenaamde POET principe (Parkeren Op Eigen Terrein).

De parkeerparagraaf is niet van toepassing aangezien de aanvraag betrekking heeft het verkavelen van percelen.  

Verenigbaarheid met het ruimtelijk uitvoeringsplan

Bij de aanvraag worden geen nieuwe stedenbouwkundige voorschriften toegevoegd. Er wordt verwezen naar de voorschriften uit het geldend RUP Eilandje die de principes weergeven van de gewenste ruimtelijke ordening op deze locatie (bestemmingen, inrichting, ontsluiting, parkeren, etc.). 

Algemene aspecten betreffende het milieu 

Milieutechnisch zijn er geen bezwaren. 

Verkavelingsaanvraag versus project-MER screening

Het project geeft verdere uitvoering van het RUP Eilandje. Voor dit RUP is ontheffing verleend op de opmaak van een plan-MER. Dit betekent dat op plan-niveau het RUP geen aanzienlijke effecten veroorzaakt. In de toelichtingsnota van het RUP Eilandje is een screening opgenomen van effecten, gerelateerd aan de volledige ontwikkeling van het Eilandje en de Cadixwijk .

Het woningbouwproject dat zal volgen na goedkeuring van de verkaveling, zal geen aanzienlijke effecten op het milieu en de mens veroorzaken. De verkaveling zelf veroorzaakt geen relevante effecten en daardoor ook geen aanzienlijke effecten. 

Aanvullende bemerkingen en voorwaarden 

De dienst Klimaat en Leefmilieu stelt vast dat de locatie onderhevig is aan omgevingslawaai Lden van 60-64 dB(A) aan de kant van de Kattendijkdok-Oostkaai als gevolg van verkeer. Om bij dit geluidsniveau voldoende wooncomfort te realiseren, dient de akoestische isolatie en indeling van het (toekomstige) woongebouw afgestemd te zijn op deze geluidsbelasting. Volgende aanbevelingen worden meegegeven voor het gebouwontwerp:

 • een verhoogde akoestische isolatie van de verkeersgerichte gevels en ramen ter hoogte van geluidsgevoelige ruimtes; geen ventilatieroosters in de leefruimtes aan de verkeerszijde;
 • slaapruimtes aan de verkeersluwe achterzijde.  


Advies aan het college 

Advies over de stedenbouwkundige handelingen

Aan het college wordt voorgesteld om voor de stedenbouwkundige handelingen de omgevingsvergunning te verlenen onder voorwaarden. 

Geadviseerde stedenbouwkundige voorwaarden 

 1. De voorwaarden uit het bijgevoegde advies van de brandweer strikt na te komen;
 2. De voorwaarden uit het bijgevoegde advies van Proximus na te komen;
 3. De voorwaarden uit het bijgevoegde advies van Aquafin na te komen;

Lasten

Artikel 75 van het Omgevingsvergunningendecreet bepaalt dat de vergunningverlener lasten bij vergunningen kan opleggen.

De last kan de vorm aannemen van een louter financiële last of een realisatie in natura door de ontwikkelaar. In elk geval kan ingespeeld worden op maatschappelijke noden en behoeften op buurt- en wijkniveau. Het is aan de vergunningverlenende overheid om te bepalen of een louter financiële last aan de ontwikkelaar wordt opgelegd of een realisatie in natura door de ontwikkelaar wordt geëist. De inkomsten voor de stad van lasten moeten vanuit de regelgeving een expliciete bestemming krijgen met een link in de nabijheid van het project. Bij beslissing van de lasten moet dit meteen vastgelegd worden. Het kaderbesluit van 9 maart 2018 (jaarnummer 2203) legde de principes voor de lasten vast

Voor de Cadixwijk is een samenwerkingsovereenkomst tussen de stad, AG VESPA en het toenmalige AG Stadsplanning gesloten, dat uitgaat van een herontwikkeling die een stedenbouwkundige last in zich draagt om de behoefte en de voorzieningen als ook het openbaar domein voor de wijk te voorzien en te financieren. Op 1 maart 2010 werd deze samenwerkingsovereenkomst goedgekeurd door de gemeenteraad (jaarnummer 271).

De samenwerkingsovereenkomst omvat enkel de gronden waarin de stad een grondpositie heeft, gelegen in de zone Cadix  (op het ruimtelijk uitvoeringsplan Eilandje aangeduid als de volgende zones: Cadix A1-A2-A3-A4-A5-B1-B6’-C1-C2-D1-D2-E1-B2 en Noorderpershuis) en onder de regie van AG VESPA op de markt wordt aangeboden d.m.v. een verkoop onder voorwaarden overeenkomstig de besproken ontwikkelingsstrategie.

Voorliggende aanvraag omvat een project dat gesitueerd is op de deelzone Cadix A4 waardoor de maatschappelijke meerwaarde en relevantie van de ruimtelijke ontwikkeling gewaarborgd is en aan de SOK plicht voldaan is.

Juridische grond

Het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en hun uitvoeringsbesluiten zijn van toepassing.

Regelgeving: bevoegdheid

Conform artikel 15 van het Omgevingsvergunningsdecreet is het college van burgemeester en schepenen voor zijn ambtsgebied in eerste administratieve aanleg bevoegd voor volgende aanvragen van:

 1. de gemeentelijke projecten;
 2. andere gevallen dan deze waarvoor de Vlaamse regering of de deputatie bevoegd is.

Aangezien verkavelingen niet voorkomen op de Vlaamse of provinciale lijst, is het college bevoegd voor de vergunning.

Fasering

 Procedurestap

Datum

Indiening aanvraag

04/10/2022

Volledig en ontvankelijk

18/10/2022

Start openbaar onderzoek
geen
Einde openbaar onderzoek
geen
Gemeenteraad voor wegenwerken
geen

Uiterste beslissingsdatum met noodbesluit

15/03/2023

Verslag GOA

29 januari 2023

naam GOA

Katrijn Apostel

Onderzoek

Deze aanvraag vereist geen openbaar onderzoek.

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college sluit zich integraal aan bij het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar en maakt dit tot zijn eigen motivatie.

Artikel 2

Het college beslist de aanvraag tot omgevingsvergunning goed te keuren en aan de aanvrager de vergunning af te leveren, die afhankelijk is van de strikte naleving van volgende voorwaarden: 

Algemene voorwaarden

de algemene voorwaarden die aan de vergunning zijn gehecht en er integraal deel van uitmaken. 

Stedenbouwkundige voorwaarden

 1. De voorwaarden uit het bijgevoegde advies van de brandweer strikt na te komen;
 2. De voorwaarden uit het bijgevoegde advies van Proximus na te komen;
 3. De voorwaarden uit het bijgevoegde advies van Aquafin na te komen;

Artikel 3

Het college beslist de plannen waarvan een overzicht als bijlage bij dit besluit is gevoegd, goed te keuren.

Artikel 4

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.