Terug
Gepubliceerd op 28/03/2023

2023_GR_00158 - Ondersteuning. Sport - Proefproject voor hervorming reglement sporttechnische vooruitgang. Vzw Willibies. Nominatieve toekenning krediet 2023 - Goedkeuring

gemeenteraad
ma 27/03/2023 - 19:30 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester-voorzitter; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Tom Meeuws, schepen; Claude Marinower, raadslid; Gerolf Annemans, raadslid; Jan Penris, raadslid; Nahima Lanjri, raadslid; André Gantman, raadslid; Peter Mertens, raadslid; Mie Branders, raadslid; Johan Klaps, raadslid; Caroline Bastiaens, raadslid; Danielle Meirsman, raadslid; Martine Vrints, raadslid; Koen Laenens, raadslid; Franky Loveniers, raadslid; Peggy Pooters, raadslid; Kevin Vereecken, raadslid; Kristel Somers, raadslid; Ilse van Dienderen, raadslid; Nordine Saidi Mazarou, raadslid; Sevilay Altintas, raadslid; Sanne Descamps, raadslid; Patrick Van den Abbeele, raadslid; Hicham El Mzairh, raadslid; Sam Van Rooy, raadslid; Sam Voeten, raadslid; Koenraad De Vylder, raadslid; Tatjana Scheck, raadslid; Wim Jochems, raadslid; Mohammad Nawabi, raadslid; Lise Vandecasteele, raadslid; Lotte Mintjens, raadslid; Niel Staes, raadslid; Fatima Talhaoui, raadslid; Ilse De Schutter, raadslid; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Wouter Vanbesien, raadslid; Imade Annouri, raadslid; Yasmia Setta, raadslid; Omar Fathi, raadslid; Khadija Chennouf, raadslid

Verontschuldigd

Erica Caluwaerts, schepen; Filip Dewinter, raadslid; Anke Van dermeersch, raadslid; Güler Turan, raadslid; Liesbeth Homans, raadslid; Joris Giebens, raadslid; Manuëla Van Werde, raadslid; Nathalie van Baren, raadslid

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester-voorzitter
2023_GR_00158 - Ondersteuning. Sport - Proefproject voor hervorming reglement sporttechnische vooruitgang. Vzw Willibies. Nominatieve toekenning krediet 2023 - Goedkeuring 2023_GR_00158 - Ondersteuning. Sport - Proefproject voor hervorming reglement sporttechnische vooruitgang. Vzw Willibies. Nominatieve toekenning krediet 2023 - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Op 12 februari 2021 keurde de gemeenteraad (jaarnummer 129) het reglement subsidies sporttechnische vooruitgang goed. Dit reglement is ingegaan op 2 maart 2021.

De stad Antwerpen heeft de intentie om dit reglement te hervormen.

  • De huidige verdeling van het budget voor sporttechnische vooruitgang op basis van aangeleverde trainersdiploma’s en bijscholingsattesten per club garandeert geen versterking van het trainerslandschap in Antwerpse sportclubs.
  • Daarnaast blijkt uit verschillende signalen (service design traject, project 2020, gesprekken met clubs, vragen van clubs rond verenigingsmanagers, …) dat veel sportclubs behoefte hebben aan professionele omkadering in functie van het vinden en binden van trainers en het omgaan met grootstedelijke problematieken.

In die optiek bekijkt de stad Antwerpen de mogelijkheid om een nieuw systeem in te voeren dat bestaat uit een aantal nieuwe ondersteuningsvormen. Focus in die hervorming ligt voornamelijk op de rol van een trainerscoördinator die clubs kan bijstaan in de begeleiding van trainers. Alvorens het nieuwe reglement in te voeren, wil de stad Antwerpen een aantal proefprojecten opstarten waarbij een zestal clubs met zo'n trainerscoördinator aan de slag kunnen.

Een eerste proefproject wordt opgestart bij basketbalclub vzw Willibies dat in Antwerpen-Luchtbal een project rond damesbasketbal heeft lopen. Om daar een trainerscoördinator aan te stellen die 10 uur per week actief zal zijn, is een bedrag van 18.000,00 EUR nodig. De stad Antwerpen voorziet een ondersteuning van 14.400,00 EUR. Basketbalclub vzw Willibies voorziet zelf 3.600,00 EUR.

In de loop van 2023 zullen ook de andere proefprojecten worden opgestart. De gesprekken met potentiële clubs hiervoor lopen op dit moment.

Argumentatie

Om het huidige reglement sporttechnische vooruitgang op een goede manier te kunnen hervormen, zijn een aantal proefprojecten nodig. Op basis van die projecten kan de stad Antwerpen een evaluatie maken en het definitieve ontwerp van een hernieuwd reglement opmaken.

Voor een eerste proefproject wil de stad Antwerpen een ondersteuning van 14.400,00 EUR voorzien voor basketbalclub vzw Willibies, Kerkstraat 66-68, 2060 Antwerpen. Deze ondersteuning moet nog nominatief toegekend worden.

Het college zal in een afsprakennota de aanwendingsvoorwaarden voor de ondersteuning vastleggen, die aan de ontvanger ter kennisgeving wordt voorgelegd. Deze afsprakennota bevat bepalingen over, onder meer, het bedrag van de ondersteuning en de aanwendingsmodaliteiten ervan, en de inhoud, uitvoering en verantwoording van het project dat door de ontvanger zal worden uitgevoerd.

Juridische grond

De Wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen en het Kaderbesluit basisprincipes ondersteuningsbeleid goedgekeurd door de gemeenteraad op 26 oktober 2020 (jaarnummer 595) zijn van toepassing.

Regelgeving: bevoegdheid

De gemeenteraad is op grond van artikel 41, lid 2, 23° van het Decreet lokaal bestuur bevoegd om nominatieve subsidies toe te kennen.

Algemene financiële opmerkingen

De nominatieve toekenning van de ondersteuning voor een bedrag van 14.400,00 EUR zal ter goedkeuring aan de gemeenteraad worden voorgelegd op 27 maart 2023.

Door middel van een IKA-light van budgetadres 2BRS050101A00000 / 5113500000 / 6100 / 2300 / SUB_NR / Intern naar 2BRS050102A00000 / 5115400000 / 6496800 / 2300 / SUB_NR / Intern  worden hiervoor voldoende middelen beschikbaar gesteld.


Beleidsdoelstellingen

7 - Bruisende stad
2BRS05 - Sport
2BRS0503 - Ondersteuning sportverenigingen
2BRS050301 - Ondersteuning sportverenigingen

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

De gemeenteraad keurt de nominatieve toekenning van een ondersteuning van 14.400,00 EUR in 2023 goed aan vzw Willibies, Kerkstraat 66-68, 2060 Antwerpen, ondernemingsnummer 0821.519.031 in het kader van een proefproject voor de hervorming van het reglement subsidies sporttechnische vooruitgang.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.