Terug
Gepubliceerd op 15/05/2023

2023_VB_00114 - OCMW patrimonium. Talentontwikkeling en Vrijetijdsbeleving. Maagdenhuis. Lange Gasthuisstraat 33, 2000 Antwerpen - Voorbouw. Stookplaatsrenovatie. Eindafrekening. Correctiebestelling. Regularisatie ondergeraamde bestelbon - Goedkeuring

Vast Bureau
vr 12/05/2023 - 10:00 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2023_VB_00114 - OCMW patrimonium. Talentontwikkeling en Vrijetijdsbeleving. Maagdenhuis. Lange Gasthuisstraat 33, 2000 Antwerpen - Voorbouw. Stookplaatsrenovatie. Eindafrekening. Correctiebestelling. Regularisatie ondergeraamde bestelbon - Goedkeuring 2023_VB_00114 - OCMW patrimonium. Talentontwikkeling en Vrijetijdsbeleving. Maagdenhuis. Lange Gasthuisstraat 33, 2000 Antwerpen - Voorbouw. Stookplaatsrenovatie. Eindafrekening. Correctiebestelling. Regularisatie ondergeraamde bestelbon - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

FaseBestuursorgaanDatumJaarnummer
Goedkeuring raamovereenkomst GAC 2018_00218
college6 april 20183111
Goedkeuring gunning raamovereenkomst GAC 2018_00218
college29 juni 20186075
Goedkeuring deelopdracht  P010063
vast bureau24 juni 2022163


Het college keurde op 6 april 2018 (jaarnummer 3111) het bestek GAC_2018_00218 goed voor "Raamovereenkomst voor grote herstellings-, vervangings-, aanpassing- en uitbreidingswerken HVAC", waarvoor een openbare procedure werd uitgeschreven.

Het college keurde op 29 juni 2018 (jaarnummer 6075) de gunning goed van de raamovereenkomst voor grote herstellings-, vervangings-, aanpassing- en uitbreidingswerken HVAC aan Verwarmingsbedrijf De Bruyne nv, Belcrownlaan 18, 2100 Deurne met ondernemingsnummer 0400.852.104. 

Het vast bureau keurde op 24 juni 2022 (jaarnummer 163) de gunning goed voor deelopdracht P010063: vernieuwen HVAC installatie in het Maagdenhuis - Lange Gasthuisstraat 33, 2000 Antwerpen, dossiernummer P010063, ten bedrage van 161.196,89 euro inclusief btw en prijsherzieningen, aan Verwarmingsbedrijf De Bruyne nv, met bestelbonnummer 4004031353.

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 56 §3, 4° van het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 stelt dat het college van burgemeester en schepenen bevoegd is voor het voeren van de plaatsingsprocedure, de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten.

Argumentatie

De aannemer heeft zijn eindstaat ingediend voor deze werken en de eindafrekening kan als volgt opgemaakt worden.

gunningsbedrag
121.109,61 euro exclusief btw
vermoedelijke hoeveelheid in min
-5.843,54 euro exclusief btw
afronding in meer0,07 euro exclusief btw
prijsherzieningen
30.760,42 euro exclusief btw
totaal146.026,56 euro exclusief btw
bestelbon 4004031353 vastgelegd
133.220,57 euro exclusief btw
nog vast te leggen12.805,99 euro exclusief btw


Er dient een bedrag van 12.805,99 euro + 2.689,26 euro (21% btw) = 15.495,25 euro inclusief btw om de betalingen nog uit te kunnen voeren.

Dienstnota bestellen en betalen stad, districten en OCMW van 17/12/2018.

Met het collegebesluit van 23 november 2018 (jaarnummer 10339) werden de principes bestellen en goedkeuren voor de stad aangepast.
Het college keurde onder meer goed om  – met ingang van 1 januari 2019 – de bevoegdheid tot het goedkeuren van correctiebestellingen en te betalen bedragen namens de stad als volgt te regelen (bedragen exclusief btw):

  • Uitgaven exploitatie en investering, kleiner of gelijk aan € 5.500: goedkeuring door de algemeen directeur na decentraal visum:
    • De algemeen directeur kan bovengenoemde bevoegdheden delegeren aan personeelsleden van de administratie van stad en OCMW Antwerpen;
    • De medewerker aan wie de bevoegdheid tot goedkeuren gedelegeerd wordt, kan ten allen tijde beslissen om een bepaalde correctiebestelling voor te leggen aan een hoger orgaan voor expliciete goedkeuring;
  • Uitgaven exploitatie en investering, groter dan € 5.500: goedkeuring door het college na centraal visum.

Algemene financiële opmerkingen

De uitgave bedraagt 15.495,25 euro inclusief btw en wordt verrekend op investeringsbudget 2023. Er is voldoende budget beschikbaar.

In deze aanneming werd volgende bestelbon vastgelegd:

Bestelbon

Vastgelegd bedrag inclusief btw

Restbedrag
inclusief btw

4004031353

161.196,89 euro 

 1.857,60 euro


Beleidsdoelstellingen

8 - Sterk bestuurde stad
2SBS07 - Patrimonium
2SBS0701 - Reguliere taken patrimonium
2SBS070103 - Verduurzamen stedelijk vastgoed
2SBS070103P10063 - Lange_Gasthuisstraat_33_M

Besluit

Het vast bureau beslist:

Artikel 1

Het vast bureau keurt de eindafrekening goed voor een bedrag van 146.026,56 euro + 30.665,58 euro (21% btw) = 176.692,14 euro voor opdracht P010063 stookplaatsrenovatie Maagdenhuis - Lange Gasthuisstraat 33, 2000 Antwerpen.

Artikel 2

Het vast bureau keurt de correctiebestelling 4104009238 goed voor een bedrag van 15.495,25 inclusief btw aan Verwarmingsbedrijf De Bruyne nv, Belcrownlaan 18, 2100 Deurne met ondernemingsnummer 0400.852.104.

Artikel 3

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:

OmschrijvingBedragBoekingsadresBestelbon

Opdracht P010063: stookplaatsrenovatie

Maagdenhuis - Lange Gasthuisstraat 33, 2000 Antwerpen

Verwarmingsbedrijf De Bruyne nv
Belcrownlaan 18
2100 Deurne

Ondernemingsnummer: 0400.852.104
Rekeningnummer: BE05.4080.0100.0175

15.495,25 euro inclusief btw
budgetplaats: 4322500000
budgetpositie: 221
functiegebied: 2SBS070103P10063
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2OA080119
budgetperiode: 2300
4104009238