Terug
Gepubliceerd op 08/05/2023

2023_VB_00111 - Toelage POD MI voor aankoop van voeding- en hygiënemiddelen - Verdeling via Foodsavers - Goedkeuring

Vast Bureau
vr 05/05/2023 - 10:00 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Karin De Craecker, strategisch coördinator

Afwezig

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Verontschuldigd

Karim Bachar, schepen

Secretaris

Karin De Craecker, strategisch coördinator

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2023_VB_00111 - Toelage POD MI voor aankoop van voeding- en hygiënemiddelen - Verdeling via Foodsavers - Goedkeuring 2023_VB_00111 - Toelage POD MI voor aankoop van voeding- en hygiënemiddelen - Verdeling via Foodsavers - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Op 29 januari 2021 (jaarnummer 774)  keurde het college van burgemeester en schepenen de gunning goed voor het afsluiten van het raamcontract (GAC_2020_01524) met firma Solucious NV.

Bij Koninklijk Besluit van 11 september 2022, kent de federale POD Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding (MI) een toelage toe van maximum 145.218,00 EUR aan de stad Antwerpen, meer bepaald de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, om de meest kwetsbare mensen de kans te geven om voedsel en basishygiènemateriaal ter bescherming tegen Covid-19 te kopen. 

Een voorschot van 75% (108.913,50 EUR) werd betaald na kennisgeving van dit besluit. Het saldo (36.304,50 EUR)  zal worden uitbetaald op het einde van deze subsidieperiode, na voorlegging en goedkeuring van het eindrapport en de bewijsstukken. Alle bewijsstukken moeten ten laatste op 28 februari 2024 ter beschikking zijn van POD MI.

De periode van dit besluit loopt van 1 juli 2022 tot en met 31 december 2023.

Juridische grond

Artikel 43 §4 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten bepaalt dat als een raamovereenkomst is gesloten met één enkele deelnemer, de erop gebaseerde opdrachten aan hem worden gegund volgens de in de raamovereenkomst gestelde voorwaarden.

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 84 §3, 4° van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 stelt dat het vast bureau bevoegd is voor het voeren van de plaatsingsprocedure, de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten.

Argumentatie

Foodsavers Antwerpen, het opslag- en distributiecentrum van de stad, zal met deze toelage voeding aankopen en verdelen over alle 19 voedselbedelingen en 5 sociale kruideniers. De producten worden verdeeld op basis van een proportionele verdeling van het aantal begunstigden dat zij bereiken.

Foodsavers zal producten aankopen en verdelen die nagenoeg niet of onvoldoende in het reguliere aanwezig zijn. Hierbij wordt rekening gehouden met voldoende lange houdbaarheid om gefaseerd te kunnen verdelen.

De werking van de bestaande voedselbedelingen en sociale kruideniers mag niet in het gedrang komen. In 2022 deden 20% meer Antwerpse burgers beroep op gratis voedselhulp. Om aan deze toegenomen vraag tegemoet te komen, is het aankopen van bijkomende producten noodzakelijk.

Dienstnota bestellen en betalen stad, districten en OCMW van 17 december 2018.

Met het besluit vast bureau van 11 januari 2019 (jaarnummer 6) werden de principes bestellen en goedkeuren voor het OCMW aangepast.

Algemene financiële opmerkingen

Subsidiefiche 11381 werd aangemaakt om de uitgaven en ontvangsten van deze subsidie op te kunnen volgen.

De Federale overheid voorziet een subsidie om voeding aan te kopen. Het beschikbaar maken van deze middelen wordt op dezelfde zitting voorgelegd op de agenda van Financiën.

Beleidsdoelstellingen

4 - Harmonieuze stad
2HMS05 - Armoedebestrijding
2HMS0501 - De stad zet de strijd tegen armoede verder
2HMS050101 - We ontkleuren armoede en bestrijden kind- en generatiearmoede

Besluit

Het vast bureau beslist:

Artikel 1

Het vast bureau keurt goed dat de toelage van POD MI zal aangewend worden voor voedselbedeling via Foodsavers Antwerpen.

Artikel 2

De financieel directeur regelt de financiële aspecten als volgt:
OmschrijvingBedragBoekingsadresBestelbon
Ontvangst subsidies POD MI
Programmatorische Federale overheid
Kruidtuinlaan 50-165
1000 Brussel
145.218,00 EUR
budgetplaats: 4402505000
budgetpositie: 74050100
functiegebied: 2HMS050101A00000
subsidie: SBT11381
begrotingsprogramma: 2OA040949
budgetperiode: 2300
nvt

Artikel 3

Het vast bureau keurt de aankoop van voeding goed bij de firma Solucious NV, Edingensesteenweg 196, 1500 Halle met ondernemingsnummer 0448.692.207 voor een bedrag van 145.218,00 EUR.


Artikel 4

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:
OmschrijvingBedragBoekingsadresBestelbon
Aankoop voeding 
Solucious NV
Edingensesteenweg 196
1500 Halle
OND 0448.692.207
IBAN BE15293025042930
145.218,00 EUR
budgetplaats: 4402505000
budgetpositie: 6141
functiegebied: 2HMS050101A00000
subsidie: SBT11381
begrotingsprogramma: 2OA040949
budgetperiode: 2300
4004032773

Bijlagen

  • kb_voedselhulp_ocmw_11_sept_2022.pdf
  • Bijlage_kb_voedselhulp_ocmw_11_sept_2022.pdf