Terug
Gepubliceerd op 07/03/2023

2023_DCDE_00059 - Ondersteuning socio-culturele verenigingen en wijkverenigingen - Vastlegging en uitbetaling nominatief krediet 2023 aan vzw Volkstuinen district Deurne - Goedkeuring

districtscollege Deurne
ma 06/03/2023 - 09:00 Districtshuis Deurne
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Tjerk Sekeris, districtsburgemeester; Elke Brydenbach, districtsschepen; Frank Vercammen, districtsschepen; Freddy Lorent, districtsschepen; Philip Van Acker, districtsschepen; Maarten Caestecker, districtssecretaris

Verontschuldigd

Mieke De Wispeleir, plaatsvervangend districtssecretaris

Secretaris

Maarten Caestecker, districtssecretaris

Voorzitter

Tjerk Sekeris, districtsburgemeester
2023_DCDE_00059 - Ondersteuning socio-culturele verenigingen en wijkverenigingen - Vastlegging en uitbetaling nominatief krediet 2023 aan vzw Volkstuinen district Deurne - Goedkeuring 2023_DCDE_00059 - Ondersteuning socio-culturele verenigingen en wijkverenigingen - Vastlegging en uitbetaling nominatief krediet 2023 aan vzw Volkstuinen district Deurne - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

In de aanpassing 6 van het meerjarenplan 2020-2025 van het district Deurne, goedgekeurd op de districtsraad van 17 november 2022 (jaarnummer 00130), zijn middelen ingeschreven om de vzw Volkstuinen district Deurne in staat te stellen zich te organiseren en een volwaardige werking uit te bouwen voor het toezicht en onderhoud van meer dan 540 volkstuinen in Deurne.

Op 12 april 2021 (jaarnummer 00099) keurde het districtscollege de afsprakennota en de vastlegging en uitbetaling van de ondersteuning van vzw Volkstuinen district Deurne goed.

Op 12 september 2022 (jaarnummer 00269) keurde het districtscollege het addendum op de afsprakennota voor vzw Volkstuinen district Deurne goed. In het addendum zijn de afspraken opgenomen rond het vervangen van de tuinhuizen op de site Drakenhof.

Argumentatie

De vzw Volkstuinen district Deurne werd opgericht met als doel het beheren van de volkstuinen op grondgebied Deurne en op grond in eigendom van de stad Antwerpen.
In totaal gaat het over meer dan 540 tuintjes verdeeld over 5 sites:

 • Boterlaar 3 aan de Van Strijdonklaan, 4.400m², 40 tuintjes;
 • Drakenhof aan de Aimé de Graevestraat, 54.400m², 238 tuintjes;
 •  Papenhof aan de Ten Eekhovelei, 16.000m², 75 tuintjes;
 •  Silsburg aan de Peter Benoîtlaan, 31.000m², 158 tuintjes;
 • Silsburg 4 aan de Boterlaarbaan, 1.500m², 45 tuintjes. 

Hiervoor is een afsprakennota opgesteld. Deze nota legt de inhoudelijke en financiële modaliteiten vast voor een bedrag van 11.500,00 EUR per jaar en tot en met eind 2025, verhoogd voor de jaren 2022 en 2023 tot 13.250,00 EUR om de huur van containers te financieren. Deze containers worden gevuld met het afval van afgebroken en verwijderde tuinhuizen op de site Drakenhof.

Juridische grond

Wet op de toelagen
De wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en aanwending van sommige toelagen (Belgisch Staatsblad 6 december 1983).
Op 26 oktober 2020 besliste de gemeenteraad een nieuw kaderbesluit over de nieuwe basisprincipes van het ondersteuningsbeleid (jaarnummer 595).

Regelgeving: bevoegdheid

Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges vastgelegd.

Artikel 6 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor:

  • het reglement voor het aanwenden van districtsbudgetten specifiek voor wijk- of burgerinitiatieven;
  • het reglement voor het ondersteunen van wijkactiviteiten en projecten in de wijk;
  • het reglement voor het ondersteunen van socio-culturele verenigingen en wijkverenigingen.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2DEU01 - Ambitieus Deurne
2DEU0103 - Een bruisend Deurne
2DEU010306 - Verenigingen

Besluit

Het districtscollege deurne beslist:

Artikel 1

Het districtscollege keurt de vastlegging en uitbetaling van de nominatief voorziene ondersteuning met de vzw Volkstuinen district Deurne, voor een bedrag van 13.250,00 EUR voor het budgetjaar 2023, goed.

Artikel 2

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:
Volkstuinen district Deurne vzw
Maurice Dequeeckerplein 1
2100 Deurne-Antwerpen
reknr: BE05 9730 5728 2675
ondernemingsnummer: 0865.668.679 
13.250,00 EURbudgetplaats: 5046500000
budgetpositie: 6496800
functiegebied: 2DEU010306A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2DE090740
budgetperiode: 23004505147624