Terug
Gepubliceerd op 27/03/2023

2023_DCDE_00074 - District Deurne. Kerkhofweg. Wegeniswerken. Nieuw Openbaar Domein. SWPR13087 - Definitief ontwerp. Mobiliteitsvoorwaarden - Goedkeuring

districtscollege Deurne
ma 27/03/2023 - 09:00 Districtshuis Deurne
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Tjerk Sekeris, districtsburgemeester; Elke Brydenbach, districtsschepen; Frank Vercammen, districtsschepen; Freddy Lorent, districtsschepen; Philip Van Acker, districtsschepen; Mieke De Wispeleir, plaatsvervangend districtssecretaris; Maarten Caestecker, districtssecretaris

Secretaris

Mieke De Wispeleir, plaatsvervangend districtssecretaris

Voorzitter

Tjerk Sekeris, districtsburgemeester
2023_DCDE_00074 - District Deurne. Kerkhofweg. Wegeniswerken. Nieuw Openbaar Domein. SWPR13087 - Definitief ontwerp. Mobiliteitsvoorwaarden - Goedkeuring 2023_DCDE_00074 - District Deurne. Kerkhofweg. Wegeniswerken. Nieuw Openbaar Domein. SWPR13087 - Definitief ontwerp. Mobiliteitsvoorwaarden - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Om bebouwing mogelijk te maken dient een verbinding tussen de verkaveling Eksterlaer en de Kerkhofweg te worden gerealiseerd. Voor de aanleg van een nieuwe weg maakte de bedrijfseenheid Stadsontwikkeling een definitief ontwerp op en legt dit ter goedkeuring voor.

Argumentatie

Voor de nieuwe aan te leggen weg worden de ontwerpprincipes van de verkaveling Eksterlaer, maximale vergroening, doorgetrokken.

De nieuwe weg zal aangelegd worden als een woonerf:

 • wegverharding in betonstraatsteen 0,22x0,22m (half verband). In het midden van de weg en de toegangen naar de opritten voorziet men lineaire grasbetontegels;
 • parkeerzones in kasseien met waterdoorlatende voeg en voorzien van witte haakjes en de letter P;
 • bomen (één bestaande en vijf nieuwe) worden in plantvakken geplaatst; 
 • de afwatering van hemelwater gebeurt naar de groenzones.

Mobiliteitsvoorwaarden 

 • snelheidsregime 20km/u;
 • voorrangsregeling: voorrang van rechts;
 • verkeerssamenstelling: gemengd verkeer;
 • parkeerorganisatie: haakse parkeerplaatsen;
 • rijrichting: enkelrichting van Manebruggestraat naar Vleerakkerstraat, fietsers in beide richtingen toegelaten;
 • woonerf.

Parkeerbalans
Het definitief ontwerp resulteert in een parkeerbalans van nul plaatsen in de bestaande toestand naar vier in de nieuwe toestand.

Bomenbalans
Het definitief ontwerp resulteert in een positieve bomenbalans.

Hemelwaterplan
Op 19 januari 2018 (jaarnummer 501) keurde het college het hemelwaterplan goed.
De Vlaamse wetgeving en het hemelwaterplan van de stad Antwerpen stellen dat maximaal moet worden gestreefd naar bronmaatregelen om hemelwater op te vangen en te verwerken.

Omgevingsvergunning
Voor deze werken is een omgevingsvergunning vereist.

Regelgeving: bevoegdheid

Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges vastgelegd.
Artikel 4 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor de aanleg, heraanleg en onderhoud van lokale speelterreinen.
In het gemeenteraadsbesluit van 31 mei 2021 (jaarnummer 309) werden de bovenlokale locaties gecoördineerd.
De Kerkhofweg is een lokale straat.

Het college is bevoegd voor nieuw openbaar domein en mobiliteitsvoorwaarden.

Algemene financiële opmerkingen

Het voor deze opdracht vereist budget is voorzien op SUB_NR/INTERN/2300/5042500000/224/2DEU010101M03051/2DE090200.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2DEU01 - Ambitieus Deurne
2DEU0101 - Een leefbaar Deurne
2DEU010101 - Grijs, straatmeubilair en verkeersveiligheid
2DEU010101M03051 - SWPR13352 Kerkhofweg (buiten verkaveling - 6 percelen)

Besluit

Het districtscollege deurne beslist:

Artikel 1

Het districtscollege keurt het definitief ontwerp (7 februari 2023) voor wegeniswerken (Nieuw Openbaar Domein), Kerkhofweg, district Deurne, goed.

Artikel 2

Het districtscollege neemt kennis van de mobiliteitsvoorwaarden.

Artikel 3

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Bijlagen

 • 20230207_13352_DO_BT_NT-1-200.pdf