Terug
Gepubliceerd op 27/06/2023

2023_DCDE_00175 - Ondersteuning werking 2023 - jeugdwerk - Uitzondering reglement - Scouts 88 ste Pius X FV - Goedkeuring

districtscollege Deurne
ma 26/06/2023 - 09:00 Districtshuis Deurne
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Tjerk Sekeris, districtsburgemeester; Elke Brydenbach, districtsschepen; Frank Vercammen, districtsschepen; Freddy Lorent, districtsschepen; Philip Van Acker, districtsschepen; Mieke De Wispeleir, plaatsvervangend districtssecretaris

Verontschuldigd

Maarten Caestecker, districtssecretaris

Secretaris

Mieke De Wispeleir, plaatsvervangend districtssecretaris

Voorzitter

Tjerk Sekeris, districtsburgemeester
2023_DCDE_00175 - Ondersteuning werking 2023 - jeugdwerk - Uitzondering reglement - Scouts 88 ste Pius X FV - Goedkeuring 2023_DCDE_00175 - Ondersteuning werking 2023 - jeugdwerk - Uitzondering reglement - Scouts 88 ste Pius X FV - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Op 17 november 2022 (jaarnummer 0130) keurde de districtsraad de aanpassing 6 van het meerjarenplan 2020-2025 goed. 

Op 17 december 2020 (jaarnummer 178) keurde de districtsraad het reglement ondersteuning jeugdverenigingen goed. 

De jeugdverenigingen met een werking van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2022 moesten voor 31 maart 2022 hun aanvraag voor de ondersteuning van de werking indienen. De Scouts 88 ste Pius X FV dienden op 20 juni 2023 een aanvraag in voor ondersteuning op basis van het reglement ondersteuning jeugdverenigingen.

Juridische grond

De wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen.

Het Kaderbesluit basisprincipes ondersteuningsbeleid zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 26 oktober 2020 (jaarnummer 595}.

Regelgeving: bevoegdheid

Binnengemeentelijke decentralisatie

Artikel 41, 23°: De gemeenteraad is bevoegd voor het vaststellen van subsidiereglementen en het toekennen van nominatieve subsidies.
Op 29 mei 2017 (jaarnummer 300) besliste de gemeenteraad om onder meer volgende bevoegdheden over te dragen aan de districtsraden:
- het reglement lokale cultuursubsisies;
- het reglement lokale sportsubsidies;
- het reglement lokale jeugdsubsidies;
- het reglement lokale seniorensubsidies;
- het reglement voor het ondersteunen van socioculturele verenigingen en wijkverenigingen.

Argumentatie

De beoordeling van de ingediende aanvragen gebeurt door het district Deurne op basis van de doorgegeven informatie van de verenigingen. 

De Scouts 88 ste Pius X FV dienden een aanvraag voor ondersteuning voor jeugdvereniging in op 20 juni 2023. De aanvraag werd te laat ingediend.

De groepsleiding van de Scouts 88 ste Pius X FV stopte in december 2022. De nieuwe groepsleiding die in 2023 de leiding overnam was niet op de hoogte dat ze een aanvraag voor ondersteuning van de werking kon indienen. Een aanvraag voor ondersteuning kan alleen digitaal gebeuren via de verenigingendatabank. De nieuwe groepsleiding had niet de juiste rechten om deze aanvraag op te starten in de verenigingendatabank. 

Vanuit het district Deurne werd contact gezocht met de nieuwe groepsleiding en werd er een ondersteuningstraject opgestart.

De Scouts 88 ste Pius X FV is een scoutsgroep met een 70-tal leden die wekelijks een aanbod organiseren voor verschillende leeftijdsgroepen. De Scouts gaan tijdens de zomer op kamp met verschillende leeftijdsgroepen. De leden van de nieuwe groepsleiding hebben een duidelijk engagement opgenomen en willen de scoutsgroep versterken. Jeugddienst Deurne zal de scoutsgroep blijven opvolgen en samen met hen bekijken waar er extra ondersteuning nodig is. 

Aanvrager Bedrag 
Scouts 88 ste Pius X FV
4.000,00 EUR


Algemene financiële opmerkingen

De uitgave van 4.000,00 EUR wordt verrekend op budgetplaats 5041000000. Dit bedrag wordt na goedkeuring uitbetaald.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2DEU01 - Ambitieus Deurne
2DEU0102 - Een sociaal Deurne
2DEU010201 - Jeugd

Besluit

Het districtscollege deurne legt het volgende voor aan de districtsraad deurne:

Artikel 1

De districtsraad Deurne keurt de uitzondering op het reglement ondersteuning werking voor jeugdverenigingen goed. 

Artikel 2

De districtsraad Deurne keurt de toekenning en uitbetaling van volgende ondersteuning goed:

Scouts 88 ste Pius X FV  4.000,00 EUR

Artikel 3

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:
OmschrijvingBedragBoekingsadresBestelbon
Scouts 88 ste Pius X FV
Peter Benoitlaan 23
2100 Deurne
IBAN: BE90 3630 3985 6532
NXX0013837445
4.000,00 EURbudgetplaats:5041000000
budgetpositie:6496500
functiegebied:2DEU010306A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: intern
begrotingsprogramma:2DE090740
budgetperiode: 2300
4505153228

Bijlagen

  • reglement jeugd.pdf