Terug
Gepubliceerd op 20/04/2023

2023_DCWI_00050 - Ondersteuning - Jeugd - Organisatie vzw Matilé - Vastlegging en uitbetaling ondersteuning 2023 - Goedkeuring

districtscollege Wilrijk
ma 27/03/2023 - 18:15 collegezaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Kristof Bossuyt, districtsburgemeester; Hans Ides, districtsschepen; Linda Verlinden, districtsschepen; Werner Theuns, districtsschepen; Robert Moens, districtsschepen; Julie De Vos, districtssecretaris

Afwezig

Danny Raets, waarnemend districtssecretaris

Secretaris

Julie De Vos, districtssecretaris

Voorzitter

Kristof Bossuyt, districtsburgemeester
2023_DCWI_00050 - Ondersteuning - Jeugd - Organisatie vzw Matilé - Vastlegging en uitbetaling ondersteuning 2023 - Goedkeuring 2023_DCWI_00050 - Ondersteuning - Jeugd - Organisatie vzw Matilé - Vastlegging en uitbetaling ondersteuning 2023 - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

De districtsraad keurde op 10 november 2022 (jaarnummer 89) aanpassing 6 van meerjarenplan 2022-2025 goed waarin een nominatieve ondersteuning werd toegekend aan vzw Matilé, Heistraat 34a, 2610 Wilrijk, ondernemingsnummer 0874.638.310.

Het districtscollege keurde op 13 juni 2022 (jaarnummer 127) de afsprakennota 2022-2024 met de voorwaarden voor de ondersteuning goed. 

Argumentatie

De ondersteuningsontvanger Matilé vzw diende de opgelegde verantwoording voor de ondersteuning 2022 tijdig in.
De verantwoordingsstukken werden getoetst aan de voorwaarden in de afsprakennota (REFO A2201237). Daaruit blijkt dat de ondersteuning gebruikt werd voor het vooropgestelde doel, meer bepaald de organisatie van het gratis festival Willrock editie 2022.
De afsprakennota werd afgesloten voor de periode van 1 juni 2022 tot en met 31 december 2024. De jaarlijkse ondersteuning werd bepaald op 20.000,00 EUR.

De ondersteuning voor 2023 ten bedrage van 20.000,00 EUR wordt vastgelegd en uitbetaald volgens de voorwaarden in de afsprakennota.

Juridische grond

De wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen.

Het Kaderbesluit basisprincipes ondersteuningsbeleid zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 26 oktober 2020 (jaarnummer 595).

Regelgeving: bevoegdheid

Binnengemeentelijke decentralisatie

In het collegebesluit van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges vastgelegd. Artikel 4 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor lokaal jeugdbeleid.

Algemene financiële opmerkingen

Ondersteuning 2023:

  • de ondersteuning werd nominatief opgenomen in aanpassing 6 van het meerjarenplan 2020-2025 voor een bedrag van 20.000,00 EUR; 
  • uitbetaling van het voorschot 80% van de ondersteuning zal gebeuren vóór het festival (16.000,00 EUR);
  • uitbetaling van het maximale saldo van 20% van de ondersteuning zal gebeuren na het festival (4.000,00 EUR), nadat de vzw de nodige bewijsstukken indient binnen een termijn van drie maanden na het festival.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2WIL01 - 7 unieke en diverse wijken, samen één bruisend Wilrijk
2WIL0103 - Jeugd en senioren (doelgroepen)
2WIL010301 - Jeugd

Besluit

Het districtscollege wilrijk beslist:

Artikel 1

Het districtscollege keurt de vastlegging en de uitbetaling van de ondersteuning voor het jaar 2023 aan vzw Matilé, Heistraat 34a, 2610 Wilrijk, ondernemingsnummer 0874.638.310, voor een bedrag van 20.000,00 EUR goed.

Artikel 2

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:
OmschrijvingBedragBoekingsadresBestelbon

Ondersteuning 2023

Vzw Matilé
Heistraat 34a
2610 Wilrijk

Ondernemingsnummer: 0874.638.310
Rekeningnummer: BE07 0682 4327 0266


20.000,00 EUR
(waarvan 80% oftewel
16.000,00 EUR direct
wordt uitbetaald)
budgetplaats: 5081000000
budgetpositie: 6496800
functiegebied: 2WIL010301A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: intern
begrotingsprogramma: 2WI090750
budgetperiode: 2300
4505149577