Terug
Gepubliceerd op 20/04/2023

2023_DCWI_00051 - Ondersteuning - Jeugd - Organisatie vzw Vizit - Jeugdhuis ViVa opbouwwerk - Vastlegging en uitbetaling ondersteuning 2023 - Goedkeuring

districtscollege Wilrijk
ma 27/03/2023 - 18:15 collegezaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Kristof Bossuyt, districtsburgemeester; Hans Ides, districtsschepen; Linda Verlinden, districtsschepen; Werner Theuns, districtsschepen; Robert Moens, districtsschepen; Julie De Vos, districtssecretaris

Afwezig

Danny Raets, waarnemend districtssecretaris

Secretaris

Julie De Vos, districtssecretaris

Voorzitter

Kristof Bossuyt, districtsburgemeester
2023_DCWI_00051 - Ondersteuning - Jeugd - Organisatie vzw Vizit - Jeugdhuis ViVa opbouwwerk - Vastlegging en uitbetaling ondersteuning 2023 - Goedkeuring 2023_DCWI_00051 - Ondersteuning - Jeugd - Organisatie vzw Vizit - Jeugdhuis ViVa opbouwwerk - Vastlegging en uitbetaling ondersteuning 2023 - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

De districtsraad keurde op 10 november 2022 (jaarnummer 89) aanpassing 6 van meerjarenplan 2020-2025 goed waarin een nominatieve ondersteuning werd toegekend aan Vizit vzw - Jeugdhuis ViVa opbouwwerk, Heistraat 34a, 2610 Wilrijk met ondernemingsnummer 0864.898.223.

Het districtscollege keurde op  27 juni 2022 (jaarnummer 134) de afsprakennota met de voorwaarden voor de ondersteuning goed. 

Argumentatie

De ondersteuningsontvanger Vizit vzw diende de opgelegde verantwoording voor Jeugdhuis ViVa opbouwwerk tijdig in.

De verantwoordingsstukken werden getoetst aan de voorwaarden in de afsprakennota (REFO A2201273). Daaruit blijkt dat de ondersteuning gebruikt werd voor het vooropgestelde doel.

De ondersteuning voor 2023 ten bedrage van 2.500,00 EUR wordt vastgelegd en uitbetaald.

Juridische grond

De wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen.

Het Kaderbesluit basisprincipes ondersteuningsbeleid zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 26 oktober 2020 (jaarnummer 595).

Regelgeving: bevoegdheid

Binnengemeentelijke decentralisatie

In het collegebesluit van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges vastgelegd. Artikel 4 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor lokaal jeugdbeleid.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2WIL01 - 7 unieke en diverse wijken, samen één bruisend Wilrijk
2WIL0103 - Jeugd en senioren (doelgroepen)
2WIL010301 - Jeugd

Besluit

Het districtscollege wilrijk beslist:

Artikel 1

Het districtscollege keurt de vastlegging en de uitbetaling van de ondersteuning voor het jaar 2023 aan vzw Vizit, Heistraat 34a, 2610 Wilrijk, ondernemingsnummer 0864.898.223 voor een bedrag van 2.500,00 EUR goed.

Artikel 2

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:
OmschrijvingBedragBoekingsadresBestelbon

Afsprakennota Jeugdhuis ViVa opbouwwerk
ondersteuning 2023

vzw Vizit
Heistraat 34a
2610 Wilrijk

ondernemingsnummer: 0864.898.223
rekeningnummer: BE49 7785 9425 2771

2.500,00 EURbudgetplaats: 5081000000
budgetpositie: 6496800
functiegebied: 2WIL010301A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: intern
begrotingsprogramma: 2WI090750
budgetperiode: 2300
4505149538

Bijlagen

  • Inhoudelijk verslag Jeugdhuis ViVa 2022