Terug
Gepubliceerd op 19/06/2023

2023_VB_00142 - Ondersteuning. Harmonieuze stad. Tutti Fratelli vzw - Aanpassing nominatief krediet 2023 - Goedkeuring

Vast Bureau
vr 09/06/2023 - 10:00 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Verontschuldigd

Annick De Ridder, schepen

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2023_VB_00142 - Ondersteuning. Harmonieuze stad. Tutti Fratelli vzw - Aanpassing nominatief krediet 2023 - Goedkeuring 2023_VB_00142 - Ondersteuning. Harmonieuze stad. Tutti Fratelli vzw - Aanpassing nominatief krediet 2023 - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Op 28 november 2022 keurde de raad voor maatschappelijk welzijn de aanpassing 6 (jaarnummer 38) van het meerjarenplan 2020-2025 goed.

In het aangepast meerjarenplan 2020 - 2025 werd aan Tutti Fratelli vzw, Lange Gasthuisstraat 26, 2000 Antwerpen met ondernemingsnummer 0445.854.956 een nominatieve ondersteuning toegekend voor een bedrag van 95.120,00 EUR voor de uitbouw van een sociaal artistieke werkplaats. 

De ondersteuning bestaat uit: 

  • 41.720,00 EUR vanuit de bedrijfseenheid Talentontwikkeling en Vrijetijdsbeleving, afdeling Jeugd;
  • 22.000,00 EUR vanuit de bedrijfseenheid Talentontwikkeling en Vrijetijdsbeleving, afdeling Cultuur;  
  • 800,00 EUR vanuit de bedrijfseenheid Talentontwikkeling en Vrijetijdsbeleving, afdeling Vrijetijdsparticipatie;
  • 30.600,00 EUR vanuit de bedrijfseenheid Sociale Dienstverlening, afdeling Welzijn.

De toegekende nominatieve ondersteuning vanuit de bedrijfseenheid Sociale Dienstverlening, afdeling Welzijn moet aangepast worden. Er wordt een bijkomende ondersteuning voorzien van 27.812,00 EUR voor 2023 om de opdracht vanuit de bedrijfseenheid Sociale Dienstverlening, afdeling Welzijn te versterken.

Juridische grond

De wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen is van toepassing.
Het Kaderbesluit Basisprincipes Ondersteuningsbeleid zoals goedgekeurd door de raad voor maatschappelijk welzijn van 26 oktober 2020 (jaarnummer 45) is van toepassing.

Regelgeving: bevoegdheid

Volgens artikel 78, lid 2, 17° van het Decreet over het lokaal bestuur is de raad voor maatschappelijk welzijn bevoegd voor het toekennen van nominatieve subsidies.

Argumentatie

De ondersteuning vanuit de bedrijfseenheid Sociale Dienstverlening, afdeling Welzijn is bedoeld voor de realisatie van doelstelling 1: "De organisatie vervult zijn rol als ‘Brugfiguur Welzijn":

  • Actie 1: De ontvanger zet in op het versterken van de deelnemers.
  • Actie 2: De ontvanger sensibiliseert een ruim publiek over de problematiek van armoede.
  • Actie 3: De ontvanger brengt de welzijnsnoden van de kwetsbare deelnemers in kaart.
  • Actie 4: De ontvanger verwijst de deelnemers warm door naar gepaste hulp- en  dienstverlening bij stedelijke diensten of binnen het sociaal middenveld.
  • Actie 5: De ontvanger signaleert knelpunten en aanbevelingen aan de stad Antwerpen.

Door de voorliggende wijziging wordt een bijkomende ondersteuning van 27.812,00 EUR voorzien in 2023 om de rol van brugfiguur welzijn uit te bereiden. Het huidige werkvolume blijkt onvoldoende om met de vele hulpvragen van deze toch zeer kwetsbare doelgroep aan de slag te gaan. Door de bijkomende ondersteuning verhoogt het tewerkstellingsregime van de brugfiguur. Op die manier is er meer tijd om in te zetten op doorverwijzing, toeleiding, (individuele) ondersteuning,...

Het vast bureau zal hierna de aanwendingsvoorwaarden voor de gewijzigde ondersteuning vastleggen in een afsprakennota die aan de ontvanger ter kennisgeving wordt voorgelegd. Daarin worden bepalingen opgenomen  over, onder meer, het bedrag van de ondersteuning en de aanwendingsmodaliteiten ervan, en de inhoud, uitvoering en verantwoording van het project dat door de ontvanger zal worden uitgevoerd. 

Algemene financiële opmerkingen

Budgetplaats

Functiegebied

Budgetpositie

Project

Uitvoerder

Budget

4402505000

2HMS050101A00000 

 6496800

Brugfiguur Welzijn

 Tutti Fratelli vzw

 27.812,00 EUR


Deze toewijzing kan uitgevoerd worden door onderstaande wijziging:

Budgetplaats

Budgetpositie

Functiegebied 

Uitvoerder

Oorspronkelijk bedrag

Wijziging

Nieuw bedrag

Toewijzing aan uitvoerder- project

4403015000

2HMS050303A00000

648212

NVT

4.009.483,98 EUR

-27.812,00 EUR

3.981.671,98 EUR

Tutti Fratelli vzw - Brugfiguur Welzijn


Met ika-light wordt er 27.812,00 EUR verschoven van 4403015000/648212/2HMS050303A00000/SUB_NR/2300 naar 4402505000/6496800/2HMS050101A00000/SUB_NR/2300.

De financiële gevolgen worden geregeld in afzonderlijke besluiten van het vast bureau.

Beleidsdoelstellingen

4 - Harmonieuze stad
2HMS05 - Armoedebestrijding
2HMS0501 - De stad zet de strijd tegen armoede verder
2HMS050101 - We ontkleuren armoede en bestrijden kind- en generatiearmoede

Besluit

Het vast bureau legt het volgende voor aan de raad voor maatschappelijk welzijn:

Artikel 1

De raad voor maatschappelijk welzijn keurt de wijziging van de nominatieve toekenning goed voor een bijkomend bedrag van 27.812,00 EUR  aan Tutti Fratelli vzw, Lange Gasthuisstraat 26, 2000 Antwerpen met ondernemingsnummer 0445.854.956  voor de realisatie van de 'Brugfiguur Welzijn'.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.