Terug
Gepubliceerd op 15/03/2023

2023_DCHO_00045 - Lenaart de Landrelaan - Wegeniswerken (Fietspad tussen Leo Bosschartlaan en Zaatlaan). - SWOU12230 - Definitief ontwerp - Goedkeuring

districtscollege Hoboken
di 14/03/2023 - 19:00 Collegezaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Kathelijne Toen, districtsburgemeester; Tom De Boeck, districtsschepen; Carine Leys, districtsschepen; Ineke Pycke, Districtssecretaris

Afwezig

Paul De Ranter, districtsschepen; Carolyn Krekels, districtsschepen; Ine Van de kerkhove, waarnemend districtssecretaris

Secretaris

Ineke Pycke, Districtssecretaris

Voorzitter

Kathelijne Toen, districtsburgemeester
2023_DCHO_00045 - Lenaart de Landrelaan - Wegeniswerken (Fietspad tussen Leo Bosschartlaan en Zaatlaan). - SWOU12230 - Definitief ontwerp - Goedkeuring 2023_DCHO_00045 - Lenaart de Landrelaan - Wegeniswerken (Fietspad tussen Leo Bosschartlaan en Zaatlaan). - SWOU12230 - Definitief ontwerp - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

fase

actie

datum

jaarnummer

projectdefinitie en concept

goedkeuring districtscollege

 

12 oktober 2021

 248

mobiliteitsvoorwaarden

goedkeuring college 

17 december 2021

 10203

adviezen

coördinatieoverleg Openbaar Domein

12 december 2022

 

Op 12 oktober 2021 (jaarnummer 248) keurde het districtscollege Hoboken de projectdefinitie en het concept goed. Op 17 december 2021 (jaarnummer 10203) keurde het college de mobiliteitsvoorwaarden goed.

De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling heeft het concept vertaald in een definitief ontwerp.

Argumentatie

De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling maakte een definitief ontwerp op. Er werden ten opzichte van de projectdefinitie volgende wijzigingen aangebracht.

 • Een dubbelrichtingsfietspad van 2,50 m breed wordt voorzien aan weerszijden van de Lenaart de Landrelaan (het deel tussen de Maccabilaan en de Leo Bosschartlaan) . Op deze manier is het veer bereikbaar zowel vanuit de Zaatlaan (een fietsstraat) als de Maccabilaan. 
 • Het keerpunt op het einde van de Zaatlaan sluit aan op een verkeersplateau. Om de aansluiting naar het veer te maken wordt het deel van de Lenaart de Landrelaan tussen de Maccabilaan en de Zaatlaan ingericht als fietsstraat.
 • Door het voorzien van een kleine uitbreiding van de geplande grondinname en het rooien van één boom is het mogelijk om in de bocht een veilige verbinding te maken met het project in de Maccabilaan. In deze straat zal langs de westzijde een dubbelrichtings-fietspad worden afgebakend met betonnen jerseys.
 • Op de hoek met de Leo Bosschartlaan worden ruime fietsoversteekplaatsen voorzien met de mogelijkheid om in de toekomst, als een strook grond van Equans verworven wordt, aan te sluiten op een nieuw vrijliggend dubbelrichtingsfietspad. 
 • Op de kruispunten met de Maccabilaan en de Leo Bosschartlaan zijn bochtverbredingen voorzien in functie van het doorgaand zwaar verkeer. 
 • Langs de Lenaart de Landrelaan wordt ook een boom gerooid om het fietspad langs de noordzijde te kunnen afbuigen naar de oversteekplaats.
   De overige vier bomen krijgen een groenzone van 3.00 m in de plaats van 1.60 m breed.

Parkeerbalans
Het aantal parkeerplaatsen gaat van 16 in de bestaande toestand naar 14 in de nieuwe toestand in functie van veilige oversteekplaatsen voor fietsers en voetgangers.

Bomenbalans
Het aantal bomen gaat van 8 in de bestaande toestand naar 15 in de nieuwe toestand.
Twee bomen worden gerooid, negen nieuwe bomen worden aangeplant, waarvan twee medium bomen.

Hemelwaterplan
Op 19 januari 2018 (jaarnummer 501) keurde het college het hemelwaterplan goed.
De Vlaamse wetgeving en het hemelwaterplan van de stad Antwerpen stellen dat maximaal moet worden gestreefd naar bronmaatregelen om hemelwater op te vangen en te verwerken.

De riolering wordt niet vernieuwd.

Omgevingsvergunning
Voor deze werken is een omgevingsvergunning vereist.

Regelgeving: bevoegdheid

Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges vastgelegd. Artikel 11 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor lokale straten en pleinen.

In het gemeenteraadsbesluit van 31 mei 2021 (jaarnummer 309) werden de bovenlokale locaties gecoördineerd. Lenaart de Landrelaan is een lokale straat.

Algemene financiële opmerkingen

Budget is voorzien als volgt:
5062500000/2HOB010102M01584/224/SUB_NR/2HO090200/2400

5062500000/2HOB010102M01584/224/SBT11176/2HO090200/2400

Adviezen

Coördinatieoverleg openbaar domein Gunstig advies

Het coördinatieoverleg openbaar domein geeft gunstig advies op het definitief ontwerp op voorwaarde dat:

 • in functie van het comfort en veiligheid van de zwakke weggebruikers de aansluiting van het fietspad op de Maccabilaan wordt herbekeken, in overleg met SW/MOB;
  • deze aansluiting is verder verfijnd en deze aanpassing is ook al in het definitief ontwerp verwerkt
 • onderzocht wordt of er nog bijkomende gronden verworven kunnen worden om voet- en fietspad op te schuiven in combinatie met de nodige ruimte voor een bochtverbreding en opstelruimte;
  • de zone die bijkomend verworven moet worden is afgebakend en in onderhandeling met de eigenaar.
 • onderzocht wordt of er ten zuiden van de Lenaart de Landrelaan nog bijkomende grond verworven kan worden, in functie van bijkomende vergroening;
  • uit onderzoek blijkt dat de verwerving van grond ten zuiden van het projectgebied geen voordeel biedt omwille van de aanwezige nutsleidingen
 • het groenvak ter hoogte van de Zaatlaan wordt herbekeken in functie van een vlotte en comfortabele fietsverbinding;
  • het groenvak wordt langs de overkant van de straat ingericht zodat een bredere doorgang ontstaat naar de Zaatlaan vanaf Lenaart de Landrelaan–oost 
  • hier worden verkeerspalen toegevoegd om foutparkeren tegen te gaan
 • de locatie van de verlichtingspalen wordt herbekeken, rekening houdend met de logische looplijnen;
  • dit is aangepast, de verlichtingspalen zijn buiten de looplijnen ingetekend
 • de technische detaillering van het ondergronds groeivolume (o.a. onder de nieuwe fietspaden) en de bodemverbetering, voor zowel nieuwe en bestaande bomen, verder uitgewerkt wordt in overleg met SB/Groen; 
  • deze details zullen tijdens de uitwerking van het uitvoeringsplan en bestek verder worden afgestemd
 • nieuwe bomen enkel worden voorzien buiten de kroonprojecties van de bestaande bomen;
  • dit is aangepast
 • specifieke richtlijnen in het bestek worden opgenomen aangaande de invasieve Japanse duizendknoop;
  • deze zullen in overleg met SB/Groen bij de opmaak van het bestek worden verwerkt
 • de parkeerstrook in het zuidelijke deel van de Leo Bosschartlaan conform het draaiboek Openbaar Domein afgebakend wordt met een voetpaduitstulping;
  • het begin van deze parkeerstrook voor vrachtwagens bevindt zich te ver van het kruispunt ( meer dan 30m) om deze mee op te nemen in het projectgebied
 • in overleg met SW/MOB de nodige rijwegmarkeringen worden voorzien;
  • deze zijn toegevoegd in samenspraak met SW/MOB

 

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2HOB01 - Hoboken speelt zijn troeven uit
2HOB0101 - We investeren in een goed onderhouden, fietsvriendelijk en groen district met plaats voor sport, spel en parkeren
2HOB010102 - Infrastructuur: fietsvriendelijk district
2HOB010102M01584 - SWOU12230 Lenaart de Landrelaan (Fietspad tussen Leo Bosschartlaan en Zaatlaan)

Besluit

Het districtscollege hoboken beslist:

Artikel 1

Het districtscollege keurt het definitief ontwerp (12 december 2022) voor wegeniswerken in de Lenaart de Landrelaan, district Hoboken, goed.

Artikel 2

Het districtscollege keurt goed dat de aanvraag van een omgevingsvergunning voor wegeniswerken in de Lenaart de Landrelaan, district Hoboken, wordt ingediend bij de bevoegde instantie.

Artikel 3

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Artikel 4

Het districtscollege geeft opdracht aan:

Dienst

Taak

SW/PR/ONT

 • Opdrachtdocumenten opmaken.
 • Opmaken ‘aanvraag omgevingsvergunning’ en indienen bij de bevoegde instanties.

SW/Mobiliteit

definitief signalisatieplan opmaken


Bijlagen

 • 20230210_12230_DO_BTOT.pdf
 • 20230210_12230_DO_BTOT_RIO_nuts.pdf