Terug
Gepubliceerd op 14/06/2023

2023_DCHO_00129 - Ondersteuning - Socioculturele initiatieven - Vereniging Kennis FV - nominatieve toekenning krediet 2023 - Goedkeuring

districtscollege Hoboken
di 13/06/2023 - 19:00 Collegezaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Kathelijne Toen, districtsburgemeester; Tom De Boeck, districtsschepen; Paul De Ranter, districtsschepen; Carine Leys, districtsschepen; Carolyn Krekels, districtsschepen; Ineke Pycke, Districtssecretaris

Afwezig

Ine Van de kerkhove, waarnemend districtssecretaris

Secretaris

Ineke Pycke, Districtssecretaris

Voorzitter

Kathelijne Toen, districtsburgemeester
2023_DCHO_00129 - Ondersteuning - Socioculturele initiatieven - Vereniging Kennis FV - nominatieve toekenning krediet 2023 - Goedkeuring 2023_DCHO_00129 - Ondersteuning - Socioculturele initiatieven - Vereniging Kennis FV - nominatieve toekenning krediet 2023 - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

De districtsraad keurde op 19 december 2022 (jaarnummer 93) het aangepast meerjarenplan goed. Daarin werd geen nominatieve ondersteuning opgenomen voor de vereniging Kennis FV, Maria- Henriettalei 33 te 2660 Hoboken (NXX0037562853).

De vereniging Kennis FV (NXX0037562853) vraagt een financiële ondersteuning aan het district Hoboken voor hun werking.

Sociale zaken is een bovenlokale bevoegdheid. Op 21 maart 2023 (jaarnummer 54) keurde het districtscollege Hoboken een vraag om toelating aan het college van burgemeester en schepenen goed inzake de uitkering van een ondersteuning aan de vereniging Kennis FV.

Met de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 12 mei 2023 (jaarnummer 03146) krijgt het Hobokense districtsbestuur de toelating de vereniging Kennis te ondersteunen.

Juridische grond

De wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen.

Het Kaderbesluit basisprincipes ondersteuningsbeleid zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 26 oktober 2020 (jaarnummer 595).

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 249 in samenlezing met artikel 143 van het  Decreet Lokaal bestuur bepalen dat de districtsraad bevoegd is voor het vaststellen van het meerjarenplan en de aanpassingen ervan.

Argumentatie

De vereniging Kennis FV (NXX0037562853) reikt ouders, via persoonlijke begeleiding, lezingen en workshops, de nodige tools aan om kwetsbare jongeren en kinderen van thuis uit ondersteund te laten worden en zo de slaagkansen van deze jongeren te vergroten, zowel op school als daarbuiten.

Het districtscollege zal hierna de aanwendingsvoorwaarden voor de ondersteuning vastleggen in een afsprakennota, die aan de ontvanger ter kennisgeving wordt voorgelegd. Deze afsprakennota bevat bepalingen over, onder meer, het bedrag van de ondersteuning en de aanwendingsmodaliteiten ervan, en de inhoud, uitvoering en verantwoording van het project dat door de ontvanger zal worden uitgevoerd.

Algemene financiƫle opmerkingen

Om het budget voor de ondersteuning van Vereniging Kennis FV (NXX0037562853) te kunnen voorzien is onderstaande verschuiving nodig:

BoekingsadresActieHuidig bedragVerschuivingNieuw bedrag
Budgetplaats 5066000000
Functiegebied 2HOB010304A00000
Budgetpositie 6496XXX
Begrotingsprogramma 2HO090909
Budgetjaar 2300
Projecttoelagen 40.000,00 EUR- 2.500,00 EUR37.500,00 EUR
Budgetplaats 5066000000
Functiegebied 2HOB010301A00000
Budgetpositie 6496500
Begrotingsprogramma 2HO090909
Budgetjaar 2300
Ondersteuning Vereniging Kennis FV (NXX0037562853) 0,00 EUR+ 2.500,00 EUR2.500,00 EUR


Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2HOB01 - Hoboken speelt zijn troeven uit
2HOB0103 - Samen met de actieve Hobokenaar maken we een welvarend, warm en bruisend district
2HOB010303 - Verenigingen ondersteunen

Besluit

Het districtscollege hoboken legt het volgende voor aan de districtsraad hoboken:

Artikel 1

De districtsraad beslist om de ondersteuning van 2.500,00 euro nominatief toe te kennen aan de vereniging Kennis FV, ondernemingsnummer (NXX0037562853).

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiƫle gevolgen.