Terug
Gepubliceerd op 20/07/2023

Notulen  districtscollege Hoboken

di 27/06/2023 - 19:00 Collegezaal

Samenstelling

Aanwezig

Kathelijne Toen, districtsburgemeester; Tom De Boeck, districtsschepen; Paul De Ranter, districtsschepen; Carine Leys, districtsschepen; Ineke Pycke, Districtssecretaris

Afwezig

Carolyn Krekels, districtsschepen; Ine Van de kerkhove, waarnemend districtssecretaris

Secretaris

Ineke Pycke, Districtssecretaris

Voorzitter

Kathelijne Toen, districtsburgemeester

Agendapunten

1.

2023_DCHO_00140 - Ondersteuning - Jeugd - Gekkoo vzw - Vastlegging nominatief krediet 2023. Afsprakennota - Goedkeuring

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig
Kathelijne Toen, districtsburgemeester; Tom De Boeck, districtsschepen; Paul De Ranter, districtsschepen; Carine Leys, districtsschepen; Ineke Pycke, Districtssecretaris
Afwezig
Carolyn Krekels, districtsschepen; Ine Van de kerkhove, waarnemend districtssecretaris
Secretaris
Ineke Pycke, Districtssecretaris
Voorzitter
Kathelijne Toen, districtsburgemeester
1.

2023_DCHO_00140 - Ondersteuning - Jeugd - Gekkoo vzw - Vastlegging nominatief krediet 2023. Afsprakennota - Goedkeuring

2023_DCHO_00140 - Ondersteuning - Jeugd - Gekkoo vzw - Vastlegging nominatief krediet 2023. Afsprakennota - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten
Aanleiding en context

De districtsraad keurde op 19 december 2022 (jaarnummer 93) de 6e aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 goed waarin een nominatieve ondersteuning werd toegekend aan Gekkoo vzw, Limburgstraat 49-53, 2020 Antwerpen (ondernemingsnummer 0406.695.957).

Juridische grond

De wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen.

Het Kaderbesluit basisprincipes ondersteuningsbeleid zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 26 oktober 2020 (jaarnummer 595}.

Regelgeving: bevoegdheid

Binnengemeentelijke decentralisatie

In het collegebesluit van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges vastgelegd. Artikel 4 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor lokaal jeugdbeleid.

Argumentatie

Het districtsbestuur maakt samen met actieve Hobokenaars een welvarend, warm en bruisend district. De ondersteuning wordt gebruikt voor het organiseren van een speelpleinwerking, genaamd: 'Speelpleinbendes'. De ontvanger organiseert deze speelpleinwerkingen met het oog op een sterk vrijetijdsaanbod en een laagdrempelige opvangmogelijkheid voor kinderen van 3 tot 12 jaar. De 'Speelpleinbendes' in district Hoboken gaan door op de terreinen van Academie Hoboken (Lageweg 141).

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2HOB01 - Hoboken speelt zijn troeven uit
2HOB0103 - Samen met de actieve Hobokenaar maken we een welvarend, warm en bruisend district
2HOB010303 - Verenigingen ondersteunen

Besluit

Het districtscollege hoboken beslist:

Artikel 1

Het districtscollege beslist de afsprakennota 'ondersteuning speelpleinwerking district hoboken 2023' voor de ondersteuning van Gekkoo vzw, Limburgstraat 49-53, 2020 Antwerpen (ondernemingsnummer 0406.695.957) met een looptijd van 1 juli 2023 tot en met 31 december 2013 voor een bedrag van 4.000,00 EUR goed te keuren.


Artikel 2

Het districtscollege keurt de vastlegging en uitbetaling van de ondersteuning voor een bedrag van 4.000,00 EUR aan Gekkoo vzw, Limburgstraat 49-53, 2020 Antwerpen (ondernemingsnummer 0406.695.957) goed.

Artikel 3

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:
OmschrijvingBedragBoekingsadresBestelbon
Gekkoo vzw
Limburgstraat 49-53
2020 Antwerpen
ondernemingsnummer 0406.695.957
rekeningnummer BE13 0682 0535 9939
4.000,00 EURbudgetplaats: 5061000000
budgetpositie: 6496800
functiegebied: 2HOB010303A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: intern
begrotingsprogramma: 2HO090750
budgetperiode: 2300
4505153314
2.

2023_DCHO_00141 - Adolf Greinerstraat. SWOU12151 - Principeovereenkomst Umicore - Addendum 1. Ondertekening - Goedkeuring

Verdaagd
3.

2023_DCHO_00142 - Districtscollege - Notulen 20 juni 2023 - Goedkeuring

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig
Kathelijne Toen, districtsburgemeester; Tom De Boeck, districtsschepen; Paul De Ranter, districtsschepen; Carine Leys, districtsschepen; Ineke Pycke, Districtssecretaris
Afwezig
Carolyn Krekels, districtsschepen; Ine Van de kerkhove, waarnemend districtssecretaris
Secretaris
Ineke Pycke, Districtssecretaris
Voorzitter
Kathelijne Toen, districtsburgemeester
3.

2023_DCHO_00142 - Districtscollege - Notulen 20 juni 2023 - Goedkeuring

2023_DCHO_00142 - Districtscollege - Notulen 20 juni 2023 - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Het districtscollege vergaderde op 20 juni 2023. Iedereen was aanwezig behalve de heer Paul De Ranter.

Regelgeving: bevoegdheid
Artikelen 132 en 277 van het Decreet lokaal bestuur belasten de districtssecretaris met het opstellen en bewaren van de notulen van het districtscollege. De notulen vermelden in chronologische volgorde alle besproken onderwerpen en het gevolg dat eraan werd gegeven. Zij vermelden duidelijk alle genomen beslissingen.

Artikelen 50 en 129 van het Decreet lokaal bestuur bepalen dat de notulen worden goedgekeurd op de eerstvolgende vergadering van het districtscollege. De originelen van de notulen van het districtscollege worden, na goedkeuring, door de voorzitter van het districtscollege en door de districtssecretaris ondertekend. De goedgekeurde notulen worden in de loop van de week na de goedkeuring aan de raadsleden bezorgd, hetzij elektronisch, hetzij fysiek.
Argumentatie
Het districtscollege dient de notulen van de zitting goed te keuren in de eerstvolgende gewone zitting.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2HOB01 - Hoboken speelt zijn troeven uit
2HOB0104 - Hoboken is een verantwoordelijk en slim district
2HOB010403 - Het district is efficiënt georganiseerd

Besluit

Het districtscollege hoboken beslist:

Artikel 1

Het districtscollege keurt de notulen van 20 juni 2023 goed. 

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Artikel 3

Het districtscollege geeft opdracht aan:
DienstTaak
DistrictssecretarisDe notulen binnen de wettelijk voorgeschreven termijn te bezorgen aan de districtsraadsleden.
4.

2023_DCHO_00143 - District Hoboken. Eikenlei - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig
Kathelijne Toen, districtsburgemeester; Tom De Boeck, districtsschepen; Paul De Ranter, districtsschepen; Carine Leys, districtsschepen; Ineke Pycke, Districtssecretaris
Afwezig
Carolyn Krekels, districtsschepen; Ine Van de kerkhove, waarnemend districtssecretaris
Secretaris
Ineke Pycke, Districtssecretaris
Voorzitter
Kathelijne Toen, districtsburgemeester
4.

2023_DCHO_00143 - District Hoboken. Eikenlei - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

2023_DCHO_00143 - District Hoboken. Eikenlei - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten
Aanleiding en context

De Eikenlei in het district Hoboken:

 • behoort tot het beheer van de stad Antwerpen;
 • heeft een aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer dat goedgekeurd werd door het college op 8 april 2022 (jaarnummer 2909);
 • maakt deel uit van een goedgekeurde zone 30, gekend als 'Kern Hoboken'.

Op 10 mei 2023 werd een aanvraag ingediend door een bewoner van de Eikenlei om een voorbehouden parkeerplaats voor personen met een handicap te verwijderen.

Juridische grond
 • Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie van het wegverkeer;
 • Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement betreffende de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
 • Ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
 • Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Gemeenteraadsbesluit van 16 december 2019 (jaarnummer 760) waarbij de gewijzigde statuten van Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG werden goedgekeurd;  
 • Artikel 56 van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017;
 • Collegebesluit van 24 februari 2017 (jaarnummer 1853) waarin de werkwijze voor het opmaken van de verkeersadviezen voor heraanleg openbaar domein, aanvullende verkeersreglementen en proefopstellingen werden vastgesteld;
 • Ministeriële rondzendbrief van 3 april 2001 betreffende parkeerplaatsen, voorbehouden voor personen met een handicap;
 • Collegebesluit van 19 december 2001 (jaarnummer 13659) met de richtlijnen voor het inrichten van voorbehouden parkeerplaatsen voor personen met een handicap;
 • Ministeriële rondzendbrief van 25 april 2003 betreffende parkeerplaatsen, voorbehouden voor personen met een handicap;
 • Collegebesluit van 6 juli 2007 (jaarnummer 8652) betreffende parkeerplaatsen voorbehouden voor personen met een handicap.
Regelgeving: bevoegdheid
Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4464) werden de principes en werkkaders bevestigd, die van toepassing zijn op de districtscolleges en districtsraden voor de uitvoering van hun bevoegdheden. Het college besliste om bij de goedkeuring van een aanvullend verkeersreglement, voorafgaandelijk aan de beslissing, telkens advies te vragen aan het betrokken district.
Argumentatie

Een aangepast aanvullend verkeersreglement wordt opgesteld:

 • verwijderen van twee voorbehouden parkeerplaatsen voor personen met een handicap ter hoogte van nummer 14 en nummer 102.
 • Onderzoek heeft uitgewezen dat deze plaatsen niet meer gebruikt worden.

De parkeerbalans blijft ongewijzigd.

Algemene financiële opmerkingen
De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling zal de nodige signalisatie zelf plaatsen met materiaal uit eigen voorraad. Er zijn dus geen rechtstreekse financiële gevolgen.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2HOB01 - Hoboken speelt zijn troeven uit
2HOB0106 - Adviesbevoegdheid
2HOB010602 - Mobiliteit

Besluit

Het districtscollege hoboken legt het volgende voor aan de districtsraad hoboken:

Artikel 1

De districtsraad geeft gunstig advies over het ontwerp van een aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer voor de Eikenlei in het district Hoboken, ter vervanging van het aanvullend reglement, goedgekeurd in de collegezitting van 8 april 2022 (jaarnummer 2909).

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.
5.

2023_DCHO_00144 - GAC/2020/01405/HO02 - Aankoop en plaatsen straatmeubilair. Plaatsen deelopdracht HO02 - Goedkeuring

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig
Kathelijne Toen, districtsburgemeester; Tom De Boeck, districtsschepen; Paul De Ranter, districtsschepen; Carine Leys, districtsschepen; Ineke Pycke, Districtssecretaris
Afwezig
Carolyn Krekels, districtsschepen; Ine Van de kerkhove, waarnemend districtssecretaris
Secretaris
Ineke Pycke, Districtssecretaris
Voorzitter
Kathelijne Toen, districtsburgemeester
5.

2023_DCHO_00144 - GAC/2020/01405/HO02 - Aankoop en plaatsen straatmeubilair. Plaatsen deelopdracht HO02 - Goedkeuring

2023_DCHO_00144 - GAC/2020/01405/HO02 - Aankoop en plaatsen straatmeubilair. Plaatsen deelopdracht HO02 - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten
Aanleiding en context

Op 11 juni 2021 (jaarnummer 4777) besliste het college om de raamovereenkomst GAC/2020/01405 voor het plaatsen van straatmeubilair op het openbaar domein in diverse districten te gunnen aan de firma Verbruggen BV, Doornstraat 54, 9140 Temse, ondernemingsnummer 0439.524.816.

Juridische grond

Artikel 43 §4 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten bepaalt dat als een raamovereenkomst is gesloten met één enkele deelnemer, de erop gebaseerde opdrachten aan hem worden gegund volgens de in de raamovereenkomst gestelde voorwaarden.

Regelgeving: bevoegdheid

Met het collegebesluit van 17 augustus 2007 (jaarnummer 10513) besliste het college om de bevoegdheden waarover het beschikt op grond van artikels 57 §3, 4°,5° en 6° van het Gemeentedecreet en op grond van het gemeenteraadsbesluit van 25 juni 2007 (jaarnummer 1521) binnen de beleidsnormen van de districten, over te dragen aan de districtscolleges met ingang van 1 oktober 2007.

Met het collegebesluit van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges vastgelegd. Artikel 11 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor het plaatsen, herplaatsen en het onderhoud van lokaal straatmeubilair.

Op 31 mei 2021 (jaarnummer 309) heeft de gemeenteraad de  lijst met bovenlokale locaties goedgekeurd. De straten die in aanmerking komen voor dit besluit, zijn lokale straten.

Argumentatie

Om in 2023 te kunnen inspelen op vragen voor het plaatsen van straatmeubilair in district Hoboken, stelt de bedrijfseenheid Stadsontwikkeling voor om, op basis van het raamcontract GAC/2020/01405 plaatsen straatmeubilair, de deelopdracht GAC/2020/01405/HO02 goed te keuren en een beschikbaar krediet van 10.165,63 EUR (btw inbegrepen) te voorzien.

De werken zullen uitgevoerd worden door de firma Verbruggen BV, Doornstraat 54, 9140 Temse, ondernemingsnummer 0439 524 816.

Algemene financiële opmerkingen

District Hoboken maakte voor deze werken bestelbon 4005557274 op voor een bedrag van 10.165,63 EUR.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2HOB01 - Hoboken speelt zijn troeven uit
2HOB0101 - We investeren in een goed onderhouden, fietsvriendelijk en groen district met plaats voor sport, spel en parkeren
2HOB010101 - Infrastructuur: aanleg en heraanleg openbaar domein

Besluit

Het districtscollege hoboken beslist:

Artikel 1

Het districtscollege keurt de deelopdracht GAC/2020/01405/HO02 goed, om op ad hoc vragen voor het plaatsen van straatmeubilair in het district te kunnen inspelen, voor een bedrag van 8.401,35 EUR + 1.764,28 EUR (21% btw) = 10.165,63 EUR. De werken kunnen uitgevoerd worden door de firma Verbruggen BV, Doornstraat 54, 9140 Temse, ondernemingsnummer 0439 524 816.

Artikel 2

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:

Omschrijving Bedrag Boekingsadres Bestelbon

plaatsen straatmeubilair
deelopdracht GAC/2020/01405/HO02

vast te leggen op

Verbruggen BV
Doornstraat 54
9140 Temse
ondernemingsnummer: NBE0439 524 816
IBAN: BE48 3930 0894 6927

10.165,63 EUR

budgetplaats: 5062500000
budgetpositie: 225
functiegebied: 2HOB010101A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2HO090200
budgetperiode: 2300  

4005557274