Terug
Gepubliceerd op 14/06/2023

Notulen  districtscollege Hoboken

di 06/06/2023 - 19:00 Collegezaal

Samenstelling

Aanwezig

Kathelijne Toen, districtsburgemeester; Tom De Boeck, districtsschepen; Paul De Ranter, districtsschepen; Carine Leys, districtsschepen; Ineke Pycke, Districtssecretaris

Afwezig

Carolyn Krekels, districtsschepen; Ine Van de kerkhove, waarnemend districtssecretaris

Secretaris

Ineke Pycke, Districtssecretaris

Voorzitter

Kathelijne Toen, districtsburgemeester

Agendapunten

1.

2023_DCHO_00121 - Beleids- en Beheerscyclus - Jaarrekening 2022 - Vaststelling

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig
Kathelijne Toen, districtsburgemeester; Tom De Boeck, districtsschepen; Paul De Ranter, districtsschepen; Carine Leys, districtsschepen; Ineke Pycke, Districtssecretaris
Afwezig
Carolyn Krekels, districtsschepen; Ine Van de kerkhove, waarnemend districtssecretaris
Secretaris
Ineke Pycke, Districtssecretaris
Voorzitter
Kathelijne Toen, districtsburgemeester
1.

2023_DCHO_00121 - Beleids- en Beheerscyclus - Jaarrekening 2022 - Vaststelling

2023_DCHO_00121 - Beleids- en Beheerscyclus - Jaarrekening 2022 - Vaststelling

Motivering

Gekoppelde besluiten
Aanleiding en context

 De districtsraad keurde in de zitting van 19 december 2022 (jaarnummer 93) aanpassing 6 van het meerjarenplan 2020-2025 goed.

Juridische grond

Het Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, art. 260 over de jaarrekening.

Het besluit van de Vlaamse regering van 30 maart 2018 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen.

Het ministerieel besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningenstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen.

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 143 van het Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 bepaalt dat de bepalingen van titel 4 met betrekking tot de beleidsrapporten ook van toepassing zijn op de districten
met dien verstande dat de volgende woorden worden gelezen als volgt:

1. "de gemeente" als "het district";
2. "de gemeente en het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn" als "het district";
3. "elke gemeente en elk openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn" als "alle districten";
4. "de gemeenteraad", "de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn" en "de gemeenteraad of de raad voor maatschappelijk welzijn" als "districtsraad";
5. "raadsleden" als "leden van de districtsraad";
6. "het college van burgemeester en schepenen" als "het districtscollege".

Argumentatie
De districtsraad moet de jaarrekening vaststellen in het eerste semester van het boekjaar dat volgt op het jaar waarop de jaarrekening betrekking heeft.
Algemene financiële opmerkingen
De districtsraad Hoboken stelt de jaarrekening 2022 vast.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2HOB01 - Hoboken speelt zijn troeven uit
2HOB0104 - Hoboken is een verantwoordelijk en slim district
2HOB010403 - Het district is efficiënt georganiseerd

Besluit

Het districtscollege hoboken legt het volgende voor aan de districtsraad hoboken:

Artikel 1

De districtsraad stelt de jaarrekening 2022 vast met de volgende resultaten:

 • beschikbaar budgettair resultaat: 10.185.616,00 EUR
 • gecumuleerd budgettair resultaat: 10.185.616,00 EUR
 • autofinancieringsmarge: 187.901,00 EUR

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.
2.

2023_DCHO_00122 - District Hoboken. Adolf Greinerstraat – Van Praetstraat SWOU13238. - Projectdefinitie en concept. Advies - Goedkeuring

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig
Kathelijne Toen, districtsburgemeester; Tom De Boeck, districtsschepen; Paul De Ranter, districtsschepen; Carine Leys, districtsschepen; Ineke Pycke, Districtssecretaris
Afwezig
Carolyn Krekels, districtsschepen; Ine Van de kerkhove, waarnemend districtssecretaris
Secretaris
Ineke Pycke, Districtssecretaris
Voorzitter
Kathelijne Toen, districtsburgemeester
2.

2023_DCHO_00122 - District Hoboken. Adolf Greinerstraat – Van Praetstraat SWOU13238. - Projectdefinitie en concept. Advies - Goedkeuring

2023_DCHO_00122 - District Hoboken. Adolf Greinerstraat – Van Praetstraat SWOU13238. - Projectdefinitie en concept. Advies - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten
Aanleiding en context

Fase

Actie

Datum

Jaarnummer

Advies

Coördinatieoverleg Openbaar Domein

17 april 2023

 --

projectdefinitie en het concept
college
17 mei 2023
3363

Het zuidelijke deel van de Adolf Greinerstraat moet aangesloten worden op de toekomstige omleidingsweg van Umicore (SWOU12151) waarbij verkeersveiligheid en vergroenen centraal staan.

Het college keurde in zitting van 17 mei 2023 (jaarnummer 3363) de projectdefinitie en het concept (27 maart 2023) voor de wegeniswerken in de Adolf Greinerstraat, Van Praetstraat, district Hoboken, goed.  

De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling legt de projectdefinitie en concept ter advies voor aan de districtsraad .

Regelgeving: bevoegdheid

Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges vastgelegd.
Artikel 11 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor lokale straten en pleinen.

In het gemeenteraadsbesluit van 31 mei 2021 (jaarnummer 309) werden de bovenlokale locaties gecoördineerd.
Adolf Greinerstraat en Van Praetstraat zijn lokale straten.

Het college is bevoegd voor bovenlokale projecten en de mobiliteitsvoorwaarden. Het district heeft adviesbevoegdheid.

Argumentatie

Inleiding

Het concept is het resultaat van een uitgebreide analyse en een ontwerpend onderzoek waarbij de ambitie maximaal gerealiseerd wordt, rekening houdend met de randvoorwaarden.
Het projectgebied omvat het zuidelijk deel van de Adolf Greinerstraat tot de Van Praetstraat.

Analyse

Op basis van de ingewonnen adviezen van de deskundigen werd de bestaande toestand geanalyseerd en werden de knelpunten en potenties in beeld gebracht.

De Adolf Greinerstraat is een industriehoofdstraat en een hoofdroute voor de brandweer. Langs de grote bedrijven is er geen ruimte voor voetpaden. Het dubbelrichtingsfietspad is te smal. Er is geen openbaar groen. De verlichting wordt vernieuwd. De riolering wordt deels aangepakt. Om een beter ontwerp te creëren, moeten er gronden verworven worden.

Concept

Het dubbelrichtingsfietspad van de omleidingsweg wordt doorgetrokken tot aan de enkelrichtingsfietspaden van de Van Praetstraat. Net na de bocht in de omleidingsweg wordt een veilige fietsoversteek voorzien. Vanaf deze fietsoversteek wordt een dubbelrichtingsfietspad aangelegd dat aansluit op het bestaande dubbelrichtingsfietspad richting de zuidelijke poort van Umicore. 

In de zijstraten van de hoofdindustriestraat komen plateaus. Beide zijstraten geven voorrang aan de hoofdas. In de bocht met de Titanstraat wordt een oversteekmogelijkheid voorzien. 

Waar mogelijk worden er groenzones met nieuwe bomen ingetekend. 

Mobiliteitsvoorwaarden

 • Snelheidsregime: 50km/u op de industriehoofdstraat (Van Praetstraat–Adolf Greinerstraat – Omleidingsweg) en 30km/u op industriestraat ( segment tussen omleidingswegen inkom Umicore) Bij overgang van 50 naar 30km/u: toegangspoort zone 30 met grondsticker F4a, (ruimte voor) toegangsbord, verhoogde inrichting (conform voorrangsregeling);
 • Snelheidsremmers in de straat (niet op kruispunten): nee; 
 • Voorrangsregeling: voorrang aan doorgaande hoofdindustriestraat. Verkeer vanuit segment omleidingsweg –inkom Umicore en Titanstraat moeten voorrang geven;
 • Verkeerssamenstelling: gescheiden verkeer
  • Over heel de lengte fietspaden
  • Dubbelrichtingsfietspaden voorzien van middenmarkering
  • Fietspadmarkering doortrekken over de bocht met de Titanstraat
  • Haaientanden aan de fietspadoversteken
  • Enkel fietssjablonen op enkelrichtingsfietspaden
  • Dwarsend op een voorrangsweg, dubbele blokjes en fietsicoon (dubbele pijlen indien tweerichting)
 • Parkeerorganisatie: geen parkeren in deze zone, aanzet parkeervak in Van Praetstraat;
 • Rijrichting: dubbel. 

Parkeerbalans
Er zijn geen parkeerplaatsen.

Bomenbalans
Het concept resulteert in een negatieve bomenbalans, maar in een toekomstig groter groenvolume.
Bestaande toestand = 8 bomen op privaat domein (toekomstig openbaar domein); nieuwe toestand = 6 nieuwe bomen, waarvan 4 large en 2 medium bomen. Vijf bestaande private bomen worden gerooid omdat ze op de rijbaan en het fietspad komen. Drie private bestaande bomen worden weggehaald door een nutsmaatschappij.

Hemelwaterplan
Op 19 januari 2018 (jaarnummer 501) keurde het college het hemelwaterplan goed. De Vlaamse wetgeving en het hemelwaterplan van de stad Antwerpen stellen dat maximaal moet worden gestreefd naar bronmaatregelen om hemelwater op te vangen en te verwerken.

De riolering wordt deels vernieuwd. De afwatering van de omleidingsweg wordt aangesloten op de Adolf Greinerstraat.

Algemene financiële opmerkingen

Het budget is voorzien op SUB_NR/INTERN/2500/5153000000/225/2LMS010402A00000/2SA020200 en zal bij AMJP7 worden verschoven naar SUB_NR/INTERN/2500/5153000000/224/2LMS010402M02861/2SA020200.

Adviezen
Coördinatieoverleg Openbaar Domein Gunstig onder voorwaarden

Coördinatieoverleg Openbaar Domein van 17 april 2023

 • De ingang naar de industriestraat richting Umicore herbekeken wordt, rekening houdend met de bochtstralen en hoeveelheid aan vrachtwagens, en onderzocht wordt  of de ingang bijkomend vergroend kan worden, in functie van het toekomstig profiel van de straat;

          Dit wordt onderzocht in de volgende fase.

 • De rijwegaansluiting met de Titanstraat wordt herbekeken en haakser wordt uitgewerkt;

          Dit wordt onderzocht in de volgende fase.

 • De nodige rijweg- en fietspadmarkeringen conform het Draaiboek Openbaar Domein worden toegepast (o.a. middenmarkering in de bochten, overgang van dubbel- naar enkelrichtingsfietspad, witte lijnen en fietslogo’s ter hoogte van opritten …);

         Dit wordt meegenomen in de volgende fase.

 • In overleg met SB/Groen onderzocht wordt of het plantvak aan de Van Praetstraat groot genoeg is voor twee medium bomen en alle groenzones ingezaaid worden met gras voor extensief maaibeheer;

         Dit wordt meegenomen in de volgende fase.

 • Onderzocht wordt hoe de groenzones beschermd kunnen worden van foutief parkeer- en rijgedrag;

          Dit wordt onderzocht in de volgende fase.

 • Onderzocht wordt of de rijbaan naar beneden geschoven kan worden in functie van een bredere groenstrook met bomen tussen rijbaan en fietspad;

          Dit wordt onderzocht in de volgende fase.

 • Onderzocht wordt of de strook tussen fietspad en bedrijven en de strook tussen rijbaan en fietspad vergroend kunnen worden;

          Dit wordt onderzocht in de volgende fase.

Beleidsdoelstellingen

2 - Leefbare en mobiele stad
2LMS01 - Mobiliteit
2LMS0104 - Regulier
2LMS010402 - Multimodale knooppunten en netwerken (heraanleg van bovenlokale wegen en fietswegen)

Besluit

Het districtscollege hoboken legt het volgende voor aan de districtsraad hoboken:

Artikel 1

De districtsraad adviseert de projectdefinitie en het concept (27 maart 2023) voor de wegeniswerken in de Adolf Greinerstraat, Van Praetstraat, district Hoboken gunstig.  

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.
3.

2023_DCHO_00123 - Districtscollege - Notulen 30 mei 2023 - Goedkeuring

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig
Kathelijne Toen, districtsburgemeester; Tom De Boeck, districtsschepen; Paul De Ranter, districtsschepen; Carine Leys, districtsschepen; Ineke Pycke, Districtssecretaris
Afwezig
Carolyn Krekels, districtsschepen; Ine Van de kerkhove, waarnemend districtssecretaris
Secretaris
Ineke Pycke, Districtssecretaris
Voorzitter
Kathelijne Toen, districtsburgemeester
3.

2023_DCHO_00123 - Districtscollege - Notulen 30 mei 2023 - Goedkeuring

2023_DCHO_00123 - Districtscollege - Notulen 30 mei 2023 - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Het districtscollege vergaderde op 30 mei 2023. Iedereen was aanwezig, behalve districtsschepen Paul De Ranter en districtsschepen Tom De Boeck.

Regelgeving: bevoegdheid
Artikelen 132 en 277 van het Decreet lokaal bestuur belasten de districtssecretaris met het opstellen en bewaren van de notulen van het districtscollege. De notulen vermelden in chronologische volgorde alle besproken onderwerpen en het gevolg dat eraan werd gegeven. Zij vermelden duidelijk alle genomen beslissingen.

Artikelen 50 en 129 van het Decreet lokaal bestuur bepalen dat de notulen worden goedgekeurd op de eerstvolgende vergadering van het districtscollege. De originelen van de notulen van het districtscollege worden, na goedkeuring, door de voorzitter van het districtscollege en door de districtssecretaris ondertekend. De goedgekeurde notulen worden in de loop van de week na de goedkeuring aan de raadsleden bezorgd, hetzij elektronisch, hetzij fysiek.
Argumentatie
Het districtscollege dient de notulen van de zitting goed te keuren in de eerstvolgende gewone zitting.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2HOB01 - Hoboken speelt zijn troeven uit
2HOB0104 - Hoboken is een verantwoordelijk en slim district
2HOB010403 - Het district is efficiënt georganiseerd

Besluit

Het districtscollege hoboken beslist:

Artikel 1

Het districtscollege keurt de notulen van 30 mei 2023 goed. 

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Artikel 3

Het districtscollege geeft opdracht aan:
DienstTaak
DistrictssecretarisDe notulen binnen de wettelijk voorgeschreven termijn te bezorgen aan de districtsraadsleden.
5.

2023_DCHO_00125 - Oudestraat. Onderhoudswerken aan rijwegen en voetpaden in elementverharding - Opdracht SWPR13565A - Goedkeuring

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig
Kathelijne Toen, districtsburgemeester; Tom De Boeck, districtsschepen; Paul De Ranter, districtsschepen; Carine Leys, districtsschepen; Ineke Pycke, Districtssecretaris
Afwezig
Carolyn Krekels, districtsschepen; Ine Van de kerkhove, waarnemend districtssecretaris
Secretaris
Ineke Pycke, Districtssecretaris
Voorzitter
Kathelijne Toen, districtsburgemeester
5.

2023_DCHO_00125 - Oudestraat. Onderhoudswerken aan rijwegen en voetpaden in elementverharding - Opdracht SWPR13565A - Goedkeuring

2023_DCHO_00125 - Oudestraat. Onderhoudswerken aan rijwegen en voetpaden in elementverharding - Opdracht SWPR13565A - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten
Aanleiding en context
FaseActieDatumJaarnummer
Bestek GAC/2019/01001
BestekGoedkeuring Gemeenteraad21 oktober 2019583
Publicatie 23 september 2019 
GunningGoedkeuring college 13 december 201910383
Sluiting opdracht 7 januari 2020 

Op 13 december 2019 (jaarnummer 10383) gunde het college de raamovereenkomst " onderhoudswerken aan rijwegen en voetpaden in elementverharding”, op basis van bestek GAC/2019/01001, aan de firma Verbruggen bvba, Doornstraat 54 te 9140 Temse, met ondernemingsnummer 0439.524.816.
De toewijzingsbrief werd verzonden op 7 januari 2020.

Het districtscollege wenst onderhoudswerken aan rijwegen en voetpaden in elementverharding uit te voeren in de Oudestraat, district Hoboken.

De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling legt de opdracht SWPR13565A ter goedkeuring voor.

Juridische grond

Artikel 43 §4 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten bepaalt dat als een raamovereenkomst is gesloten met één enkele deelnemer, de erop gebaseerde opdrachten aan hem worden gegund volgens de in de raamovereenkomst gestelde voorwaarden.

Regelgeving: bevoegdheid

Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges vastgelegd.
Artikel 11 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor lokale straten en pleinen.

In het gemeenteraadsbesluit van 31 mei 2021 (jaarnummer 309) werden de bovenlokale locaties gecoördineerd.

 De Oudestraat is een lokale straat.

Argumentatie

Voor de uitvoering van deze werken maakte de bedrijfseenheid Stadsontwikkeling, op basis van de raamovereenkomst GAC/2019/01001, de opdracht SWPR13565A, Oudestraat op, voor een bedrag van 15.203,65 EUR (exclusief btw).

Rekening houdend met de btw, prijsherzieningen (PH) en de eventuele overschrijding van de vermoedelijke hoeveelheden (VH) bedraagt het vast te leggen budget (in EUR):

Ten laste vanGunningHerziening en VH21% btwTotaal
Aandeel district Hoboken
7.239,85
2.332,14
2.010,12
11.582,11
Stad
6.969,86
2.507,90
1.990,33
11.468,09
Nuts (herbestratingsbons)
993,93
357,63
 283,83
 1.635,39
Totaal
15.203,65
5.197,67 
4.284,28
24.685,59

Uitvoeringstermijn: 5 werkdagen
Prijsherziening: Volgens raamovereenkomstPeriode van opmaak: februari 2023
aanleggen van wegen met cementbetonverhardingen

1.608,15

25.98%

actuele prijsherziening
Overschrijding VH

723,99

10,00%


Algemene financiële opmerkingen

Voor deze werken werden volgende bestelbonnen (in EUR) opgemaakt:

BestelbonnummerTen laste vanBedrag
4005553843
District Hoboken11.582,11

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2HOB01 - Hoboken speelt zijn troeven uit
2HOB0101 - We investeren in een goed onderhouden, fietsvriendelijk en groen district met plaats voor sport, spel en parkeren
2HOB010101 - Infrastructuur: aanleg en heraanleg openbaar domein
2HOB010101M02878 - SWPR13565 Oudestraat (aanpassingen bij aanwerken bouw)

Besluit

Het districtscollege hoboken beslist:

Artikel 1

Het districtscollege keurt de opdracht SWPR13565A voor onderhoudswerken aan rijwegen en voetpaden in elementverharding in de Oudestraat, district Hoboken, goed voor een bedrag van 15.203,65 EUR (exclusief btw). Het aandeel van district Hoboken bedraagt 7.239,85 EUR (exclusief btw). De werken worden, op basis van het bestek GAC/2019/01001, uitgevoerd door de firma Verbruggen bv, Doornstraat 54 te 9140 Temse, met ondernemingsnummer 0439.524.816. Rekening houdend met de btw, prijsherzieningen en de eventuele overschrijding van de vermoedelijke hoeveelheden bedraagt het vast te leggen budget 11.582,11 EUR.

Artikel 2

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:

OmschrijvingBedragBoekingsadresBestelbon

Oudestraat

Opdracht SWPR13565A

Verbruggen bv
Doornstraat 54
9140 Temse


Ondernemingsnummer:
0439 524 816


Rekeningnummer:
BE48 3930 0894 6927

11.582,11EURBudgetplaats: 5062500000
Budgetpositie: 224
Functiegebied: 2HOB010101M02878
Subsidie: SUB_NR
Fonds: Intern
Begrotingsprogramma: 2HO090200
Budgetperiode: 2300
4005553843 
4.

2023_DCHO_00124 - District Hoboken - Aanvullend verkeersreglement met gebiedsdekkende maatregelen. Publieke snellaadpalen. Advies - Goedkeuring

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig
Kathelijne Toen, districtsburgemeester; Tom De Boeck, districtsschepen; Paul De Ranter, districtsschepen; Carine Leys, districtsschepen; Ineke Pycke, Districtssecretaris
Afwezig
Carolyn Krekels, districtsschepen; Ine Van de kerkhove, waarnemend districtssecretaris
Secretaris
Ineke Pycke, Districtssecretaris
Voorzitter
Kathelijne Toen, districtsburgemeester
4.

2023_DCHO_00124 - District Hoboken - Aanvullend verkeersreglement met gebiedsdekkende maatregelen. Publieke snellaadpalen. Advies - Goedkeuring

2023_DCHO_00124 - District Hoboken - Aanvullend verkeersreglement met gebiedsdekkende maatregelen. Publieke snellaadpalen. Advies - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten
Aanleiding en context

Het bestuursakkoord ‘De Grote Verbinding’ (goedgekeurd door de gemeenteraad op 28 januari 2019, jaarnummer 42) wil inzetten op uitbreiden van het aantal laadpunten. In resolutie 22 staat dat het stadsbestuur “het netwerk van laadpunten voor elektrische voertuigen verder wil uitbreiden”. 

Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG (hierna MPA AG) publiceerde op 11 februari 2021 een bestek voor 'het leveren, installeren en exploiteren van publiek toegankelijke, normale laadinfrastructuur en/of snellaadinfrastructuur voor elektrische voertuigen in de stad Antwerpen’. 

Op 24 augustus 2021 (2021_DCMPA_00218) besliste het directiecomité van MPA AG om de concessieovereenkomst voor het leveren, installeren en exploiteren van publiek toegankelijke normale Laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen in de stad Antwerpen' (perceel 1), af te sluiten tussen MPA AG en Total Belgium nv (ondernemingsnummer 0403.063.902).

Op 24 augustus 2021 (jaarnummer 219) besliste het directiecomité van MPA AG om de concessieovereenkomst voor het leveren, installeren en exploiteren van publiek toegankelijke snellaadinfrastructuur voor elektrische voertuigen in de stad Antwerpen (perceel 2), af te sluiten tussen MPA AG en Total Belgium nv, ondernemingsnummer 0403.063.902.

Eén locatie voor een snellaadstation met meerdere snellaadpalen voor het district Hoboken wordt nu ter advies voorgelegd.

Juridische grond
 • Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie van het wegverkeer;
 • Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement betreffende de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
 • Ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
 • Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Gemeenteraadsbesluit van 16 december 2019 (jaarnummer 760) waarbij de gewijzigde statuten van Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG werden goedgekeurd; 
 • Artikel 56 van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017;
 • Collegebesluit van 24 februari 2017 (jaarnummer 1853) waarin de werkwijze voor het opmaken van de verkeersadviezen voor heraanleg openbaar domein, aanvullende verkeersreglementen en proefopstellingen werden vastgesteld.
Regelgeving: bevoegdheid

Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4464) werden de principes en werkkaders bevestigd, die van toepassing zijn op de districtscolleges en districtsraden voor de uitvoering van hun bevoegdheden. Het college besliste om bij de goedkeuring van een aanvullend verkeersreglement, voorafgaandelijk aan de beslissing, telkens advies te vragen aan het betrokken district.

Argumentatie

Er wordt gekozen om meerdere snellaadpalen op één locatie in te richten zodanig dat de gebruikers van elektrische voertuigen meer zekerheid hebben over de mogelijkheid om te laden op die locatie. Bij een snellaadpaal kan er, afhankelijk van het type wagen, binnen 20 à 30 minuten een aanzienlijke hoeveelheid kWh en dus rijbereik worden bijgeladen om verder te kunnen rijden. De snellaadpalen zijn dan ook een ideale aanvulling op de gewone laadpalen waar de wagen lange tijd geconnecteerd moet zijn om gedeeltelijk of volledig op te laden. 

De locaties voor snellaadstations worden zo gekozen dat ze langs de Singel en andere grote verbindingswegen van Antwerpen liggen. Op die manier kunnen gebruikers van elektrische voertuigen gemakkelijk hun wagen bijladen, zonder extra verkeer in de woonwijken te creëren. Er wordt hierbij gekozen voor een logisch netwerk van locaties verspreid over de stad en haar districten.

MPA AG en de bedrijfseenheid Stadsontwikkeling/Publieke Ruimte hebben de locaties samen met Total Belgium nv onderzocht (voorwaarden, locatiebepaling, advies netaansluiting, enzovoort) en stellen voor een publiek snellaadstation te plaatsen op de P+R Schoonselhof aan de inrit die het verste van de tramkeerlus ligt.

Er wordt voorgesteld om drie snellaadpalen te plaatsen die samen zes oplaadplaatsen voor elektrische wagens kunnen bedienen. Om dit snellaadstation van voldoende stroom te voorzien, is er nood aan het installeren van een middenspanningscabine. Deze cabine zal kwalitatief worden afgewerkt met houten bekleding. Daarnaast wordt ook voorgesteld om één normaallader te plaatsen voor twee oplaadplaatsen aan de parkeerplaatsen die vrij blijven tussen de snelladers om zo één geheel te vormen. Deze laadpaal zal via de klassieke proefopstelling ter advies aan het districtscollege worden voorgelegd.

De voorbehouden parkeerplaatsen zijn iets breder dan standaard parkeerplaatsen zodat er ruimte is om te manoeuvreren met de oplaadkabel die een stuk dikker en stugger is dan bij een normale laadpaal. Op deze manier is er ook meer plaats om de parkeerplaatsen in en uit te rijden tussen andere wagens die aan het laden zijn en verbonden zijn met een oplaadkabel.

De (snel)laadpalen worden door de concessiehouder Total Belgium nv (ondernemingsnummer 0403.063.902) geplaatst en geëxploiteerd.
Er wordt verwacht dat in een volgende fase parkeersensoren zullen worden voorzien in de parkeervakken zoals voorzien in de concessieovereenkomst.

De parkeerbalans daalt met vier plaatsen, 12 gewone parkeerplaatsen worden omgevormd tot zes ruimere plaatsen voorbehouden voor elektrisch snelladen, twee plaatsen voor elektrisch traagladen en de middenspanningscabine neemt ook een parkeerplaats in beslag.

Algemene financiële opmerkingen
De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling zal de nodige signalisatie zelf plaatsen met materiaal uit eigen voorraad. Er zijn dus geen rechtstreekse financiële gevolgen.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2HOB01 - Hoboken speelt zijn troeven uit
2HOB0106 - Adviesbevoegdheid
2HOB010602 - Mobiliteit
2 - Leefbare en mobiele stad
2LMS01 - Mobiliteit
2LMS0104 - Regulier
2LMS010403 - Parkeerbeleid

Besluit

Het districtscollege hoboken legt het volgende voor aan de districtsraad hoboken:

Artikel 1

De districtsraad adviseert onderstaande locatie gunstig:

District Hoboken

 • zes plaatsen op de P+R Schoonselhof, aan de inrit die het verste ligt van de tramkeerlus.

Artikel 2

De districtsraad adviseert het ontwerp van een aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer voor 'publieke snellaadpalen, district Hoboken' gunstig.

Artikel 3

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.