Terug
Gepubliceerd op 17/05/2023

2023_DCHO_00104 - Ondersteuning - Jeugd - VZW Formaat Hoboken - Vastlegging nominatief krediet jaar 2023. Afsprakennota - Goedkeuring

districtscollege Hoboken
di 16/05/2023 - 19:00 Collegezaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Kathelijne Toen, districtsburgemeester; Tom De Boeck, districtsschepen; Paul De Ranter, districtsschepen; Carine Leys, districtsschepen; Carolyn Krekels, districtsschepen; Ineke Pycke, Districtssecretaris

Afwezig

Ine Van de kerkhove, waarnemend districtssecretaris

Secretaris

Ineke Pycke, Districtssecretaris

Voorzitter

Kathelijne Toen, districtsburgemeester
2023_DCHO_00104 - Ondersteuning - Jeugd - VZW Formaat Hoboken - Vastlegging nominatief krediet jaar 2023. Afsprakennota - Goedkeuring 2023_DCHO_00104 - Ondersteuning - Jeugd - VZW Formaat Hoboken - Vastlegging nominatief krediet jaar 2023. Afsprakennota - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

De districtsraad keurde op 19 december 2022 (jaarnummer 93) het aangepast meerjarenplan goed waarin een nominatieve ondersteuning werd toegekend aan VZW Formaat, De Wittestraat 2, 2600 Berchem (ondernemingsnummer 0410.935.352).

Met deze ondersteuning kan VZW Formaat (ondernemingsnummer 0410.935.352), het spreiden, afstemmen en aanbieden van kwaliteitsvol competentie verhogend jeugdwerk voor kinderen, tieners en jongeren in Hoboken blijven aanbieden.

Juridische grond

De wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen.

Het Kaderbesluit basisprincipes ondersteuningsbeleid zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 26 oktober 2020 (jaarnummer 595}.

Regelgeving: bevoegdheid

Binnengemeentelijke decentralisatie

In het collegebesluit van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges vastgelegd. Artikel 4 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor lokaal jeugdbeleid.

Argumentatie

Het districtscollege wil de werking van VZW Formaat (ondernemingsnummer 410.935.352) ondersteunen voor het inzetten van vrijwilligers, het inschakelen van lesgevers voor workshops, het huren van materiaal, aankoop van klein knutselmateriaal en de promotie in de buurt. Het districtscollege voorziet hiervoor een nominatieve ondersteuning van 8.500,00 EUR. Er wordt een afsprakennota gemaakt met de aanwendingsmodaliteiten van de ondersteuning.

Besluit

Het districtscollege hoboken beslist:

Artikel 1

Het districtscollege beslist de afsprakennota Jongerenwerking formaat Hoboken 2023 voor de ondersteuning van  VZW Formaat, De Wittestraat 2, 2600 Hoboken (ondernemingsnummer 0410.935.352) met een looptijd van 1 januari 2023 en 31 december 2023 voor een bedrag van 8.500,00 euro te bekrachtigen.

Artikel 2

Het districtscollege keurt de vastlegging en uitbetaling van de ondersteuning voor een bedrag van 8.500,00 euro aan VZW Formaat, De Wittestraat 2, 2600 Hoboken (ondernemingsnummer 0410.935.352) goed.

Artikel 3

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:
OmschrijvingBedragBoekingsadresBestelbon
VZW Formaat
De Wittestraat 2
2600 Berchem
rekeningnummer: BE81 0010 4655 4824
ondernemingsnummer: 0410.935.352
8.500,00 EURbudgetplaats: 5061000000
budgetpositie: 6496800
functiegebied: 2HOB010303A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: intern
begrotingsprogramma: 2HO090750
budgetperiode: 2300
4505150594