Terug
Gepubliceerd op 15/02/2023

2023_DCHO_00030 - Ondersteuning - Senioren - Reglement projectondersteuning Hoboken. Armonea NV, woonzorgcentrum Heydehof. Toekenning en uitbetaling - Goedkeuring

districtscollege Hoboken
di 14/02/2023 - 19:00 Collegezaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Kathelijne Toen, districtsburgemeester; Carine Leys, districtsschepen; Carolyn Krekels, districtsschepen; Ineke Pycke, Districtssecretaris

Afwezig

Tom De Boeck, districtsschepen; Paul De Ranter, districtsschepen; Ine Van de kerkhove, waarnemend districtssecretaris

Secretaris

Ineke Pycke, Districtssecretaris

Voorzitter

Kathelijne Toen, districtsburgemeester
2023_DCHO_00030 - Ondersteuning - Senioren - Reglement projectondersteuning Hoboken. Armonea NV, woonzorgcentrum Heydehof. Toekenning en uitbetaling - Goedkeuring 2023_DCHO_00030 - Ondersteuning - Senioren - Reglement projectondersteuning Hoboken. Armonea NV, woonzorgcentrum Heydehof. Toekenning en uitbetaling - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Op 19 december 2022 (jaarnummer 93) keurde de districtsraad aanpassing 6 van het meerjarenplan {2020-2025} goed.

Op 19 december 2022 (jaarnummer 95) keurde de districtsraad het reglement projectondersteuning Hoboken goed.

Armonea NV, woonzorgcentrum Heydehof (ondernemingsnummer 0889.421.308) diende op 11 januari 2023 een aanvraag in voor ondersteuning op basis van het reglement projectondersteuning Hoboken voor een bedrag van 510,00 EUR.

Argumentatie

Het districtsbestuur maakt samen met actieve Hobokenaars een warm en bruisend district. Daartoe ondersteunt het onder meer organisaties die een projectaanvraag indienen. 

Armonea NV / woonzorgcentrum Heydehof (ondernemingsnummer 0889.421.308) wil een uitstap door de wijken van Hoboken organiseren voor de bewoners van het woonzorgcentrum. Een projectondersteuning wordt aangevraagd om aangepast vervoer te voorzien.

De uitstap heeft tot doel:

  • bewoners de kans geven om buiten te komen;
  • om sociaal contact te bevorderen;
  • Hoboken te herontdekken.

De uitstap gaat door op 19 juni 2023.

De aanvraag past binnen het reglement op de projectondersteuning en voldoet aan volgende voorwaarden:

  • Het project is vernieuwend;
  • het project zorgt voor samenwerking tussen verenigingen en/of individuen (het werkt verbindend tussen bewoners, familie en/of verzorgenden);
  • het project stimuleert ontmoeting tussen diverse gemeenschappen, culturen of doelgroepen (het biedt een hulpmiddel bij intergenerationele ontmoetingen).

De financiële rapportage dient uiterlijk 90dagen na afloop van het project ingediend te worden, omvattende:

  • financiële verantwoordingsstukken (facturen, schuldvorderingen , …);
  • een activiteitenverslag dat toelaat de inhoud en het bereik van het project na te gaan, inclusief foto's van het project;
  • een volledig en schematisch overzicht van de inkomsten en de uitgaven van het project.

De ondersteuning wordt uitbetaald binnen een termijn van 60 kalenderdagen na controle van de rapportage.

De gevraagde ondersteuning van Armonea NV, woonzorgcentrum Heydehof voldoet aan de voorwaarden van het reglement en wordt goedgekeurd.


Juridische grond

De wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen.

Het Kaderbesluit basisprincipes ondersteuningsbeleid zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 26 oktober 2020 (jaarnummer 595}.

Regelgeving: bevoegdheid

Binnengemeentelijke decentralisatie

In het collegebesluit van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges vastgelegd.

Artikel 5 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor lokaal seniorenbeleid.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2HOB01 - Hoboken speelt zijn troeven uit
2HOB0103 - Samen met de actieve Hobokenaar maken we een welvarend, warm en bruisend district
2HOB010303 - Verenigingen ondersteunen

Besluit

Het districtscollege hoboken beslist:

Artikel 1

Het districtscollege keurt de toekenning en uitbetaling van volgende ondersteuning goed:

Armonea NV, woonzorgcentrum Heydehof 
ondernemingsnummer 0889.421.308
510,00 EUR

Artikel 2

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:

OmschrijvingBedragBoekingsadresBestelbon
Armonea NV, woonzorgcentrum Heydehof
Stationsstraat 102
2800 Mechelen
ondernemingsnummer: NBE0889.421.308
rekeningnummer: BE06 0018 5327 4522
510,00 EURbudgetplaats: 5063000000
budgetpositie: 6496600
functiegebied: 2HOB010304A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: intern
begrotingsprogramma: 2HO090909
budgetperiode: 2300
4505147559