Terug
Gepubliceerd op 28/11/2023

2023_GR_00750 - Ondersteuning. Onderwijs - Raket (project leerlingenvervoer). Project 'inclusieve opvang'. De Leerexpert. Nominatieve toekenning krediet 2023 en 2024 - Goedkeuring

gemeenteraad
ma 27/11/2023 - 19:30 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester-voorzitter; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Claude Marinower, raadslid; Nahima Lanjri, raadslid; André Gantman, raadslid; Anke Van dermeersch, raadslid; Peter Mertens, raadslid; Liesbeth Homans, raadslid; Mie Branders, raadslid; Joris Giebens, raadslid; Johan Klaps, raadslid; Caroline Bastiaens, raadslid; Danielle Meirsman, raadslid; Martine Vrints, raadslid; Koen Laenens, raadslid; Peggy Pooters, raadslid; Kevin Vereecken, raadslid; Imade Annouri, raadslid; Kristel Somers, raadslid; Ilse van Dienderen, raadslid; Nordine Saidi Mazarou, raadslid; Sevilay Altintas, raadslid; Sanne Descamps, raadslid; Manuëla Van Werde, raadslid; Nathalie van Baren, raadslid; Patrick Van den Abbeele, raadslid; Hicham El Mzairh, raadslid; Sam Van Rooy, raadslid; Sam Voeten, raadslid; Karen Maes, raadslid; Koenraad De Vylder, raadslid; Tatjana Scheck, raadslid; Wim Jochems, raadslid; Mohammad Nawabi, raadslid; Lise Vandecasteele, raadslid; Lotte Mintjens, raadslid; Niel Staes, raadslid; Fatima Talhaoui, raadslid; Ilse De Schutter, raadslid; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Filip Dewinter, raadslid; Gerolf Annemans, raadslid; Güler Turan, raadslid; Omar Fathi, raadslid; Khadija Chennouf, raadslid

Verontschuldigd

Jan Penris, raadslid; Franky Loveniers, raadslid; Yasmia Setta, raadslid

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester-voorzitter
2023_GR_00750 - Ondersteuning. Onderwijs - Raket (project leerlingenvervoer). Project 'inclusieve opvang'. De Leerexpert. Nominatieve toekenning krediet 2023 en 2024 - Goedkeuring 2023_GR_00750 - Ondersteuning. Onderwijs - Raket (project leerlingenvervoer). Project 'inclusieve opvang'. De Leerexpert. Nominatieve toekenning krediet 2023 en 2024 - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

De gemeenteraad keurde op 28 november 2022 (jaarnummer 665) het aangepaste meerjarenplan goed. Daarin werd geen nominatieve ondersteuning opgenomen voor De Leerexpert Schotensesteenweg 256, Schotensesteenweg 256, 2100 Deurne met ondernemingsnummer 0824.037.071.

Raket, het project leerlingenvervoer, wordt uitgewerkt in samenwerking met alle betrokken partners van het netwerk. Opvang is één van de centrale principes die deel uitmaken van de fundamentele andere visie op leerlingenvervoer. Extra kinderopvang voor deze doelgroep is nodig om alternatieve vervoersmogelijkheden en andere optimalisaties in het leerlingenvervoer mogelijk te maken. Wanneer de ritduur van de kinderen van het collectief leerlingenvervoer verlaagt, zal er voor meer gezinnen nood aan opvang ontstaan. Er is nood aan opvang in (de buurt van) de school én in de buurt van de woon- of verblijfplaats van de kinderen. De extra opvang die gecreëerd wordt, is bedoeld voor kinderen die naar school gaan in één van de scholen van buitengewoon onderwijs in de pilootregio (Antwerpen, Brasschaat, Schilde en Schoten).

Voor schooljaar 2023-2024 kregen volgende organisaties de nodige ondersteuning in het kader van deze inclusieve opvang. Het college keurde op 20 juli 2023 (jaarnummer 5057) de afsprakennota's en uitbetaling van de eerste schijf goed voor onderstaande opvanglocaties:

  • Ferm kinderopvang vzw (inclusieve opvang in Schilde op één locatie);
  • Koraal vzw (inclusieve opvang in Antwerpen op zes locaties);
  • Helan vzw (inclusieve opvang in Antwerpen op zes locaties);
  • Ferm kinderopvang vzw (voor negen locaties verspreid over de vervoerregio Antwerpen);
  • OLO-Rotonde vzw (inclusieve opvang in Brasschaat op één locatie).

Juridische grond

De Wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen en het Kaderbesluit basisprincipes ondersteuningsbeleid goedgekeurd door de gemeenteraad op 26 oktober 2020 (jaarnummer 595) zijn van toepassing.

Regelgeving: bevoegdheid

De gemeenteraad is op grond van artikel 41, lid 2, 23° van het Decreet lokaal bestuur bevoegd om nominatieve subsidies toe te kennen.

Argumentatie

De Vlaamse Regering heeft beslist om de problematiek rond leerlingenvervoer verder aan te pakken in samenwerking met de Vlaamse kabinetten Onderwijs, Mobiliteit en Openbare Werken, Binnenlands Bestuur en Welzijn. Op korte en middellange termijn worden enkele richtinggevende teksten opgemaakt en adviezen geformuleerd voor Vlaanderen, en wordt een duurzame verandering voor het leerlingenvervoer in de steigers gezet.

In afwachting van een voor Vlaanderen brede uitrol van een nieuw systeem, wordt er voor de scholen die deelnamen aan het pilootproject in de regio gezorgd voor een overgangsregeling. Ook andere scholen kunnen de ondersteuning nog steeds aanvragen.

Raket wil daarom in schooljaar 2023-2024 de volgende organisatie ondersteunen in het kader van deze inclusieve opvang:

  • De Leerexpert Schotensesteenweg 256 (inclusieve opvang in Deurne op één locatie) zal een ondersteuning ontvangen van 19.200,00 EUR. 50 procent zal uitbetaald worden in 2023 en 50 procent in 2024.

Het college zal hierna de aanwendingsvoorwaarden voor de ondersteuning vastleggen in een afsprakennota, die aan de ontvanger ter kennisgeving wordt voorgelegd. Deze afsprakennota bevat bepalingen over, onder meer, het bedrag van de ondersteuning en de aanwendingsmodaliteiten ervan, en de inhoud, uitvoering en verantwoording van het project dat door de ontvanger zal worden uitgevoerd.

Algemene financiële opmerkingen

Er zijn voldoende middelen voor de uitbetaling van deze toelage voorhanden voor 2023 en 2024. Het beschikbare budget op onderstaand boekingsadres van 'nog te bepalen' wordt benut om 19.200,00 EUR nominatief toe te kennen.

Budgetplaats5117000000
Budgetpositie6496800
Functiegebied2LWS020204A00000
SubsidieSBT11133
FondsIntern
Begrotingsprogramma2SA060889
Budgetperiode2300; 2400


In afwijking op de procedure voor de uitbetaling van de toelagekredieten op het exploitatiebudget van het collegebesluit 27 november 2015 (jaarnummer 9823) worden de bedragen voor alle organisaties in drie schijven uitbetaald, ongeacht het bedrag. Dit is noodzakelijk om een goede opvolging en verantwoording te vragen die de Vlaamse overheid verwacht voor deze subsidies van het pilootproject leerlingenvervoer. Ook de Vlaamse overheid betaalt het subsidiegeld aan de stad Antwerpen uit in schijven. Deze afspraken zullen zo worden opgenomen in de afsprakennota's.

Beleidsdoelstellingen

6 - Lerende en werkende stad
2LWS02 - Onderwijs
2LWS0202 - Welzijn en excelleren in het onderwijs
2LWS020204 - Actief burgerschap
2LWS020204PA5669 - Leerlingenvervoer

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

De gemeenteraad keurt de nominatieve toekenning van 19.200,00 EUR, 9.600,00 EUR in 2023 en 9.600,00 in 2024, aan De Leerexpert, Schotensesteenweg 256 - 2100 Deurne, ondernemingsnummer 0824.037.071, goed.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.