Terug
Gepubliceerd op 05/06/2023

2023_DRBO_00023 - Districten Berchem en Borgerhout. Lodewijk Van Berckenlaan - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

districtsraad Borgerhout
di 30/05/2023 - 20:00 Districtshuis Borgerhout
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Linda Madou, voorzitter districtsraad; Luc Moerkerke; Marc De Meyer, districtsraadslid; Patrick Paredaens, districtsraadslid; Marij Preneel, districtsburgemeester; Kristine Matheussen, districtsraadslid; Omar Al Jattari, districtsschepen; Koen Van Roey, districtsraadslid; Ben Van Duppen, districtsschepen; Sharmin Shayla, districtsraadslid; Aïssatou Cissé, districtsschepen; Ben Segers, districtsraadslid; Betty Van de Wauwer, districtsraadslid; Lena Coene, districtsraadslid; Thanh Beels, districtsraadslid; Mariam El Osri, districtsschepen; Nele Van Parys, districtsraadslid; Steven Boers, districtsraadslid; Wouter Luykx, districtsraadslid; Ludwina Demuynk; Katleen Vanderstappen, plaatsvervangend districtssecretaris; Linda Snoeys, districtssecretaris

Afwezig

Hans Gooris, districtsraadslid; Anneleen Lauwers, districtsraadslid; Pieter Vissers, districtsraadslid; Lien Arits, districtsraadslid; Ellen Dehing, districtsraadslid

Secretaris

Katleen Vanderstappen, plaatsvervangend districtssecretaris

Voorzitter

Linda Madou, voorzitter districtsraad
2023_DRBO_00023 - Districten Berchem en Borgerhout. Lodewijk Van Berckenlaan - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring 2023_DRBO_00023 - Districten Berchem en Borgerhout. Lodewijk Van Berckenlaan - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

De Lodewijk Van Berckenlaan in de districten Berchem en Borgerhout: 

 • behoort tot het beheer van de stad Antwerpen;
 • heeft een aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer dat goedgekeurd werd door het college van 23 oktober 2020 (jaarnummer 8899);
 • maakt deel uit van de goedgekeurde zones 30, gekend als "Groenenhoek-Zuid" en "Omgeving Bikschotelaan"; 
 • maakt deel uit van het reglement "Parkeren met beperkte parkeertijd binnen de Singel en in de 20ste-eeuwse gordel" met het oog op het betalend- en bewonersparkeren en/of het residentieel parkeren met parkeerschijf en bewonerskaart.

Het college keurde op 19 juli 2019 (jaarnummer 5707) de principenota in verband met de speed pedelecs goed. Dit wordt nu uitgevoerd.
De opstelplaats voor brandweer en hulpdiensten ter hoogte van het huisnummer 361F dient steeds bereikbaar te zijn. Om deze reden wordt er een parkeerverbod ingesteld. 
Uit plaatsbezoek is tevens gebleken dat de huidige toestand niet overeenstemt met het aanvullend reglement. 

Juridische grond

 • Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie van het wegverkeer;
 • Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement betreffende de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
 • Ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
 • Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Gemeenteraadsbesluit van 16 december 2019 (jaarnummer 760) waarbij de statuten van Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG werden goedgekeurd;
 • Artikel 56 van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017;
 • Collegebesluit van 24 februari 2017 (jaarnummer 1853) waarin de werkwijze voor het opmaken van de verkeersadviezen voor heraanleg openbaar domein, aanvullende verkeersreglementen en proefopstellingen werden vastgesteld.

Regelgeving: bevoegdheid

Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4464) werden de principes en werkkaders bevestigd, die van toepassing zijn op de districtscolleges en districtsraden voor de uitvoering van hun bevoegdheden. Het college besliste om bij de goedkeuring van een aanvullend verkeersreglement, voorafgaandelijk aan de beslissing, telkens advies te vragen aan het betrokken district.

Argumentatie

Een aangepast aanvullend verkeersreglement wordt opgesteld:
 • de signalisatie op de fietspaden wordt aangepast conform de principenota voor speed pedelecs (artikel 1).
  De verkeersborden D9 worden vervangen door D7 (fietspad) en worden voorzien van een onderbord M7 (bromfietsers klasse B verboden);
 • het parkeren wordt verboden langs de oneven zijde ter hoogte van het nummer 361F (artikel 2);
 • de oversteekplaats ter hoogte van de Edelgesteentestraat wordt opgenomen in het reglement (artikel 6);
 • de rijstrookverdeling vanaf het nummer 126 tot het kruispunt van de Diksmuidelaan wordt verwijderd uit het reglement.
  Door de heraanleg van het kruispunt is deze rijstrookverdeling niet meer van toepassing;
 • de verdrijvingsvlakken op de hoek met de Robijnstraat worden opgenomen in het reglement (artikel 10).
Ondanks de invoering van het parkeerverbod blijft de parkeerbalans ongewijzigd doordat ook de rijstrookverdeling wordt opgegeven ter hoogte van het kruispunt met de Diksmuidelaan.

Algemene financiële opmerkingen

De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling zal de nodige signalisatie zelf plaatsen met materiaal uit eigen voorraad. Er zijn dus geen rechtstreekse financiële gevolgen.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2BOR01 - Samen maken we Borgerhout!
2BOR0105 - Het districtsbestuur maakt maximaal gebruik van haar adviesbevoegdheid naar de stad en andere overheden en externe partners
2BOR010503 - Mobiliteit

Besluit

De districtsraad borgerhout beslist:

Artikel 1

De districtsraad geeft gunstig advies over het ontwerp van een aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer voor de Lodewijk Van Berckenlaan in de districten Berchem en Borgerhout, ter vervanging van het aanvullend reglement, goedgekeurd in het college van 23 oktober 2020 (jaarnummer 8899).

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Bijlagen