Terug
Gepubliceerd op 16/02/2023

2023_DCBO_00028 - Ondersteuning - Wijkoverleg - BBST vzw - nominatieve toekenning krediet jaar 2023 - Goedkeuring

districtscollege Borgerhout
di 14/02/2023 - 12:00 Districtshuis Borgerhout
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Marij Preneel, districtsschepen; Ben Van Duppen, districtsschepen; Aïssatou Cissé, districtsschepen; Mariam El Osri; Katleen Vanderstappen, plaatsvervangend districtssecretaris; Linda Snoeys, districtssecretaris

Afwezig

Omar Al Jattari, districtsschepen

Secretaris

Katleen Vanderstappen, plaatsvervangend districtssecretaris

Voorzitter

Marij Preneel, districtsschepen
2023_DCBO_00028 - Ondersteuning - Wijkoverleg - BBST vzw - nominatieve toekenning krediet jaar 2023 - Goedkeuring 2023_DCBO_00028 - Ondersteuning - Wijkoverleg - BBST vzw - nominatieve toekenning krediet jaar 2023 - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

District Borgerhout organiseert Wijklabo's. Bij een Wijklabo wordt jaarlijks een krediet van 100.000,00 EUR ter beschikking gesteld van bewoners in een wijk van Borgerhout. De bewoners trekken hierbij een proces van inspraak en participatie om de noden en wensen uit de buurt te leren kennen en te vertalen naar een samen gekozen doel voor het beschikbare budget.

In 2022 ging een Wijklabo door in de wijk die ligt tussen De Schans en de Tuinwijk in Borgerhout extra-muros. Na een intensief participatieproces besliste de wijk om een vzw op te richten, Betere Buurt Schans Tuinwijk vzw (BBST vzw), Rene Carelsstraat 35 - 2140 BORGERHOUT (ANTWERPEN) (ondernemingsnummer 0791.559.491). Deze vzw zal de door de burgers gekozen buurtprojecten verder opvolgen. BBST vzw heeft tot doel verscheidene buurtprojecten te realiseren die de betrokkenheid in de wijk verhogen en meer ontmoeting en samenwerking laten ontstaan rond verschillende pijlers zoals buurtvergroening, buurtverhalen, een mobiel buurthuis, buurtzitplekken en buurtfeesten. Deze ondersteuning is niet nominatief opgenomen in de Aanpassing 6 van het meerjarenplan 2020-2025 en dient bijgevolg toegekend te worden toegekend door de districtsraad. 

Argumentatie

Het Wijklabo biedt bewoners de mogelijkheid samen iets te verbeteren in hun wijk, door middel van het toekennen van een budget. Participatie is hiervoor erg belangrijk. Een regiegroep van bewoners uit de wijk tussen De Schans en de Tuinwijk kwam hiervoor samen en besliste via welke methodieken ze de mening van hun mede-wijkbewoners zouden bevragen. Door deze methodieken werden bijna 600 individuele ideeën verzameld. Uit deze ideeën werden door de bewoners voorstellen samengesteld. Tijdens een ideeënbrunch werden hieruit de meest gedragen ideeën gekozen en die werden op hun beurt inhoudelijk versterkt en uitgewerkt tot projecten. Voor elk van deze gekozen projecten richtten de bewoners een aparte werkgroep van geïnteresseerde en geëngageerde buurtbewoners op. Zij werken de projecten verder uit met ondersteuning van hun zelf gevormde vzw. 

Voor de realisatie van deze projecten vraagt de vzw Betere Buurt Schans Tuinwijk aan het district een ondersteuning van 85.000 EUR. Het district wil deze projecten graag ondersteunen en kent hiervoor een ondersteuning toe aan de vzw Betere Buurt Schans Tuinwijk. Gezien de aard van de projecten zal er ruimte voorzien worden op exploitatiebudget en investeringsbudget.

Juridische grond

De wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen.

Het Kaderbesluit basisprincipes ondersteuningsbeleid zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 26 oktober 2020 (jaarnummer 595}.

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 249 in samenlezing met artikel 143 van het Decreet Lokaal bestuur bepalen dat de districtsraad bevoegd is voor het vaststellen van het meerjarenplan en de aanpassingen ervan.

Met de gemeenteraadsbeslissing van 29 mei 2017 (jaarnummer 300) werden de bevoegdheden van de districten bepaald. Artikel 6 bepaalt dat het district bevoegd is voor participatie en verenigingsleven.

Algemene financiële opmerkingen

Exploitatie.

Met AMJP6, goedgekeurd op de districtsraad van 28 november 2022 (jaarnummer 84), werd er een ondersteuning voorzien op exploitatiebudget aan Betere Buurt Schans Tuinwijk vzw voor een bedrag van 45.000,00 euro in 2023. Deze toekenning moet opgetrokken worden naar 55.000,00 euro. Op boekingsadres 2023/2BOR010103A00000/6496800/5035000000/2BO090171 is er 70.000,00 euro beschikbaar, hiervan werd er 25.000,00 euro nog niet nominatief toegekend. Er is dus budgettaire ruimte om de nominatieve ondersteuning op te trekken naar 55.000,00 euro.

Investeringen.

Met AMJP6 werd er een investeringsondersteuning voorzien aan Betere Buurt Schans Tuinwijk vzw voor een bedrag van 15.000,00 euro in 2023. Via een interne kredietaanpassing willen we dit bedrag optrekken naar 30.000,00 euro. Op boekingsadres 2023/2BOR010103A00000/664800/5035000000/2BO090171 is er al 20.005,00 euro beschikbaar. Via een interne kredietaanpassing wordt er 10.000,00 euro verschoven van 2023/2BOR010103A00000/231/5035000000/2BO090171. Door deze verschuiving is er voldoende budget beschikbaar om de nominatieve ondersteuning op investeringsbudget vast te leggen.

Besluit

Het districtscollege borgerhout legt het volgende voor aan de districtsraad borgerhout:

Artikel 1

De districtsraad keurt de nominatieve toekenning van de ondersteuningen op exploitatiebudget van 55.000,00 EUR en investeringsbudget van 30.000 EUR voor de realisatie van de gekozen projecten voor het Wijklabo van de Schans tot de Tuinwijk aan Betere Buurt Schans Tuinwijk vzw, Rene Carelsstraat 35 - 2140 BORGERHOUT (ANTWERPEN) (ondernemingsnummer 0791.559.491) goed.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.