Terug
Gepubliceerd op 28/03/2023

2023_DCBO_00071 - Districten Antwerpen en Borgerhout. Milisstraat - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

districtscollege Borgerhout
di 28/03/2023 - 12:00 Districtshuis Borgerhout
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Marij Preneel, districtsschepen; Omar Al Jattari, districtsschepen; Ben Van Duppen, districtsschepen; Aïssatou Cissé, districtsschepen; Mariam El Osri; Katleen Vanderstappen, plaatsvervangend districtssecretaris; Linda Snoeys, districtssecretaris

Secretaris

Katleen Vanderstappen, plaatsvervangend districtssecretaris

Voorzitter

Marij Preneel, districtsschepen
2023_DCBO_00071 - Districten Antwerpen en Borgerhout. Milisstraat - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring 2023_DCBO_00071 - Districten Antwerpen en Borgerhout. Milisstraat - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

De Milisstraat in de districten Antwerpen en Borgerhout:

 • behoort tot het beheer van de stad Antwerpen;
 • heeft een aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer dat goedgekeurd werd door het college op 9 december 2016 (jaarnummer 10768); 
 • maakt deel uit van een goedgekeurde zone 30, gekend als "Omgeving Kroonstraat"; 
 • is opgenomen in de zone "Toegangsbeperking voor vrachtwagens in zone Borgerhout intra muros zuid en Kievitwijk-evaluatie", goedgekeurd in het college van 21 juni 2019 (jaarnummer 5262);
 • maakt deel uit van het reglement parkeren met beperkte parkeertijd "Binnen de Singel en 20ste-eeuwse gordel" met het oog op het betalend- en bewonersparkeren en/of het residentieel parkeren met parkeerschijf en bewonerskaart. 

Het college keurde op 26 juni 2020 (jaarnummer 5618) het overkoepelend aanvullend verkeersreglement 'beperkt eenrichtingsverkeer voor speed pedelecs, aanpassing onderborden' goed. Dit wordt nu uitgevoerd.
De straat werd heraangelegd. Verkeersremmende maatregelen werden genomen door het aanbrengen van verhoogde inrichtingen. Ter hoogte van de Kroonstraat werd een bijkomende oversteekplaats voor voetgangers aangebracht. Voetpaduitstulpingen bakenen de parkeerzones af. 
Op 27 februari 2023 werd een aanvraag ingediend door een bewoner van de Milisstraat om een voorbehouden parkeerplaats voor personen met een handicap in te richten. 

Argumentatie

Een aangepast aanvullend verkeersreglement wordt opgesteld: 

 • bestuurders van speed pedelecs worden toegelaten om in beide richtingen te rijden (artikel 1);
 • inrichten van een voorbehouden parkeerplaats voor personen met een handicap ter hoogte van het nummer 31 (artikel 2).
 • Onderzoek heeft uitgewezen dat de aanvrager, wonende in de Milisstraat op het nummer 33, voldoet aan de voorwaarden;
 • ter hoogte van de Kroonstraat werd een oversteekplaats voor voetgangers aangebracht (artikel 3).

De parkeerbalans neemt af met negen parkeerplaatsen als gevolg van de inplanting van verkeersremmende maatregelen.

Juridische grond

 • Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie van het wegverkeer;
 • Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement betreffende de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
 • Ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
 • Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Gemeenteraadsbesluit van 16 december 2019 (jaarnummer 760) waarbij de gewijzigde statuten van Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG werden goedgekeurd;
 • Artikel 56 van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017;
 • Collegebesluit van 24 februari 2017 (jaarnummer 1853) waarin de werkwijze voor het opmaken van de verkeersadviezen voor heraanleg openbaar domein, aanvullende verkeersreglementen en proefopstellingen werden vastgesteld;   
 • Ministeriële rondzendbrief van 3 april 2001 betreffende parkeerplaatsen, voorbehouden voor personen met een handicap;
 • Collegebesluit van 19 december 2001 (jaarnummer 13659) met de richtlijnen voor het inrichten van voorbehouden parkeerplaatsen voor personen met een handicap;
 • Ministeriële rondzendbrief van 25 april 2003 betreffende parkeerplaatsen, voorbehouden voor personen met een handicap;
 • Collegebesluit van 6 juli 2007 (jaarnummer 8652) betreffende parkeerplaatsen voorbehouden voor personen met een handicap. 

Regelgeving: bevoegdheid

Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4464) werden de principes en werkkaders bevestigd, die van toepassing zijn op de districtscolleges en districtsraden voor de uitvoering van hun bevoegdheden. Het college besliste om bij de goedkeuring van een aanvullend verkeersreglement, voorafgaandelijk aan de beslissing, telkens advies te vragen aan het betrokken district.

Algemene financiële opmerkingen

De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling zal de nodige signalisatie zelf plaatsen met materiaal uit eigen voorraad. Er zijn dus geen rechtstreekse financiële gevolgen.

Adviezen

Verkeerspolitie, advies van 13 maart 2023 Gunstig advies

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2BOR01 - Samen maken we Borgerhout!
2BOR0105 - Het districtsbestuur maakt maximaal gebruik van haar adviesbevoegdheid naar de stad en andere overheden en externe partners
2BOR010503 - Mobiliteit

Besluit

Het districtscollege borgerhout legt het volgende voor aan de districtsraad borgerhout:

Artikel 1

De districtsraad Borgerhout geeft gunstig advies over het ontwerp van een aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer voor de Milisstraat in de districten Antwerpen en Borgerhout, ter vervanging van het aanvullend reglement, goedgekeurd in het college van 9 december 2016 (jaarnummer 10768).

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Bijlagen