Terug
Gepubliceerd op 22/05/2023

2023_DCBO_00101 - Ondersteuning - cultuur, jeugd, sport en senioren - Opheffing toelagereglement lidgeldkorting sport- en beweegaanbod voor Borgerhoutse jongeren en 55+ers. Nieuw reglement lidgeldkorting vrijetijdsaanbod voor Borgerhoutenaars. - Goedkeuring

districtscollege Borgerhout
di 16/05/2023 - 12:00 Districtshuis Borgerhout
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Marij Preneel, districtsschepen; Omar Al Jattari, districtsschepen; Ben Van Duppen, districtsschepen; Aïssatou Cissé, districtsschepen; Mariam El Osri; Katleen Vanderstappen, plaatsvervangend districtssecretaris; Linda Snoeys, districtssecretaris

Secretaris

Katleen Vanderstappen, plaatsvervangend districtssecretaris

Voorzitter

Marij Preneel, districtsschepen
2023_DCBO_00101 - Ondersteuning - cultuur, jeugd, sport en senioren - Opheffing toelagereglement lidgeldkorting sport- en beweegaanbod voor Borgerhoutse jongeren en 55+ers. Nieuw reglement lidgeldkorting vrijetijdsaanbod voor Borgerhoutenaars. - Goedkeuring 2023_DCBO_00101 - Ondersteuning - cultuur, jeugd, sport en senioren - Opheffing toelagereglement lidgeldkorting sport- en beweegaanbod voor Borgerhoutse jongeren en 55+ers. Nieuw reglement lidgeldkorting vrijetijdsaanbod voor Borgerhoutenaars. - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Aanleiding en context

Op 19 december 2022 keurde de districtsraad (jaarnummer 86) het reglement 'Lidgeldkorting sport- en beweegaanbod voor Borgerhoutse jongeren en 55+ers'  goed. Dit is een aanvullende ondersteuning bij het stedelijk 'Ondersteuningsreglement participatie sport, jeugd, cultuur. Vrijetijdsparticipatie kwetsbare Antwerpenaren'.

Tot op heden was het reglement enkel van toepassing op sport- en beweegaanbod en voor bepaalde leeftijden (namelijk -18 jaar en +55 jaar). Aangezien het districtsbestuur van Borgerhout veel belang hecht aan een toegankelijke en diverse vrijetijdsparticipatie wordt gekozen om de ondersteuning uit te breiden naar cultureel aanbod en ook de leeftijdscategorieën te laten vallen. 

Bovenstaande reglement wordt met dit besluit dan ook besluit opgeheven en vervangen door nieuw reglement lidgeldkorting vrijetijdsaanbod voor Borgerhoutenaars.

Juridische grond

De wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen.

Het Kaderbesluit basisprincipes ondersteuningsbeleid zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 26 oktober 2020 (jaarnummer 595).

Regelgeving: bevoegdheid

Binnengemeentelijke decentralisatie

In het gemeenteraadsbesluit van 29 mei 2017 (jaarnummer 300) werden de bevoegdheden van de districtsraden vastgelegd. Artikels 2, 3, 4 en bepalen dat de districtsraad bevoegd is voor lokaal cultuurbeleid, seniorenbeleid, jeugdbeleid en sportbeleid.

Argumentatie

Het district is overtuigd dat  elke vorm van vrijetijdsaanbod op elke leeftijd waardevol is. Gezien veel Borgerhoutenaren recht hebben op kansentarief, en niet enkel jongeren of senioren, is het zinvol elke Borgerhoutenaar kans te geven een beroep te doen op een extra tussenkomst van 50 EUR voor lid-of inschrijvingsgeld of kosten voor materiaal nodig om aan dit vrijetijdsaanbod te kunnen deelnemen.

Er wordt een nieuw reglement opgesteld:

  • Er kan ook korting worden aangevraagd voor cultureel vrijetijdsaanbod.
  • De leeftijdsvoorwaarden van -18 jaar en +55 jaar vallen weg.

De titel van het nieuwe reglement: 'Lidgeldkorting vrijetijdsaanbod voor Borgerhoutenaars'.

Algemene financiële opmerkingen

De middelen bevinden zich op onderstaande boekingsadres(sen) in het meerjarenplan:

ReglementBeleidsdomeinBudgetplaatsFunctiegebiedEXP/INVBudgetpositie(s)
Lidgeldkorting sport- en beweegaanbod voor Borgerhoutse jongeren en 55+ersVerenigingen50365000002BOR010402A00000EXP6496500

Besluit

Het districtscollege borgerhout legt het volgende voor aan de districtsraad borgerhout:

Artikel 1

De districtsraad beslist het reglement 'lidgeldkorting sport-en beweegaanbod voor Borgerhoutse jongeren en 55+ers op te heffen vanaf 1 juni 2023.

Artikel 2

De districtsraad keurt het reglement 'lidgeldkorting vrijetijdsaanbod voor Borgerhoutenaars' goed. Dit reglement gaat in op 1 juni 2023 en eindigt op 31 december 2025. 

Artikel 3

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Bijlagen

  • RefOndersteuningen_reglement_lidgeldkorting.pdf