Terug
Gepubliceerd op 10/05/2023

2023_DCEK_00093 - District Ekeren. Marconistraat - Aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

districtscollege Ekeren
di 02/05/2023 - 13:30 Raadzaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Koen Palinckx, districtsburgemeester; Annemie Plompen, districtsschepen; Marc Elseviers, districtsschepen; Mick De Maere, districtsschepen; Fabienne Van Damme, Districtsschepen; Elke Van Espen, Waarnemend districtssecretaris

Secretaris

Elke Van Espen, Waarnemend districtssecretaris

Voorzitter

Koen Palinckx, districtsburgemeester
2023_DCEK_00093 - District Ekeren. Marconistraat - Aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring 2023_DCEK_00093 - District Ekeren. Marconistraat - Aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

De Marconistraat in het district Ekeren:

 • behoort tot het beheer van de stad Antwerpen;
 • heeft nog geen goedgekeurd aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer;
 • maakt deel uit van een goedgekeurde zone 30, gekend als "Edisonwijk".

De Marconistraat werd - samen met de Edisonlaan en Leugenberg (deel tussen op- en afrit van A12) - enige tijd geleden heraangelegd, De signalisatie in de straat werd nog niet opgenomen in een aanvullend verkeersreglement.

Juridische grond

 • Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie van het wegverkeer;
 • Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement betreffende de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
 • Ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
 • Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Gemeenteraadsbesluit van 16 december 2019 (jaarnummer 760) waarbij de gewijzigde statuten van Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG werden goedgekeurd;
 • Artikel 56 van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017;
 • Collegebesluit van 24 februari 2017 (jaarnummer 1853) waarin de werkwijze voor het opmaken van de verkeersadviezen voor heraanleg openbaar domein, aanvullende verkeersreglementen en proefopstellingen werden vastgesteld.

Regelgeving: bevoegdheid

Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4464) werden de principes en werkkaders bevestigd, die van toepassing zijn op de districtscolleges en districtsraden voor de uitvoering van hun bevoegdheden. Het college besliste om bij de goedkeuring van een aanvullend verkeersreglement, voorafgaandelijk aan de beslissing, telkens advies te vragen aan het betrokken district.

Met het districtsraadsbesluit van 24 november 2014 (jaarnummer 115) werd de vereenvoudiging van de adviesprocedure van de aanvullende verkeersreglementen goedgekeurd.

Argumentatie

Een aanvullend verkeersreglement wordt opgesteld: 
 • de straat werd ingericht als woonerf (artikel 1);
 • parkeervakken werden gemarkeerd door witte wegmarkeringen en een wegbedekking in een andere kleur waarin de letter "P" werd aangebracht (artikel 2).

De parkeerbalans van het totaalproject (Marconistraat-Edisonlaan-Leugenberg) neemt af met 26 parkeerplaatsen. De negatieve parkeerbalans bij de heraanleg van de Edisonwijk kwam tot stand door de herinrichting van het openbare domein. Door meer ruimte te geven aan voetgangers en fietsers alsook de bestaande overbreedte van de straat weg te werken ten voordele van snelheidsremming, vielen er parkeerplaatsen weg.

Algemene financiële opmerkingen

De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling zal de nodige signalisatie zelf plaatsen met materiaal uit eigen voorraad. Er zijn dus geen rechtstreekse financiële gevolgen.

Adviezen

Verkeerspolitie, advies van 25 april 2023 Gunstig advies

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2EKE01 - We verzekeren de toekomst van Ekeren door samen te bouwen aan een meerkernig groen district waar een gevarieerd en kwaliteitsvol publiek aanbod aanwezig is
2EKE0104 - We volgen via de adviesbevoegdheid van het district de Ekerse belangen in bovenlokale bevoegdheden kort en consequent op.
2EKE010401 - Ekeren zet in op een optimale verkeerscirculatie voor alle verkeersmodi

Besluit

Het districtscollege ekeren beslist:

Artikel 1

Het districtscollege geeft gunstig advies over het ontwerp van een aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer voor de Marconistraat in het district Ekeren.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Bijlagen