Terug
Gepubliceerd op 27/03/2023

2023_DCME_00054 - District Merksem. Korenstraat - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

districtscollege Merksem
do 02/03/2023 - 10:00 collegezaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Luc Bungeneers, voorzitter districtscollege; Sonja De Meyer, districtsschepen; Patrick Van den Bempt, districtsschepen; Jari Frensch, districtsschepen; Dominique Kums, districtsschepen; Katia Nauwelaerts, districtssecretaris; Sofie Berteloot, adjunct-districtssecretaris

Secretaris

Katia Nauwelaerts, districtssecretaris

Voorzitter

Luc Bungeneers, voorzitter districtscollege
2023_DCME_00054 - District Merksem. Korenstraat - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring 2023_DCME_00054 - District Merksem. Korenstraat - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

De Korenstraat in het district Merksem: 

 • behoort tot het beheer van de stad Antwerpen;
 • heeft een aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer dat goedgekeurd werd door de gemeenteraad op 25 juni 2012 (jaarnummer 745) ;
 • maakt deel uit van een goedgekeurde zone 30, gekend als "Het Weelke".

Het college keurde op 26 juni 2020 (jaarnummer 5618) het overkoepelend verkeersreglement "beperkt eenrichtingsverkeer voor speed pedelecs, aanpassing onderborden" goed. Dit wordt nu uitgevoerd.

Stad Antwerpen krijgt regelmatig aanvragen van bewoners om markeringen aan te brengen ter hoogte van hun in- of uitrit omdat geparkeerde voertuigen net niet vóór hun in- of uitrit staan geparkeerd. Deze situatie bemoeilijkt het in- en uitrijden zodat dit het manoeuvreren dikwijls onmogelijk maakt.
Op 5 december 2014 (jaarnummer 12435) keurde het college de beleidslijn ‘hinderlijk parkeren aan inritten’ goed. 
Op 9 oktober 2015 (jaarnummer 8410) keurde het college de aanpassing van de beleidslijn ‘hinderlijk parkeren aan inritten’ goed. 
Op 3 april 2020 (jaarnummer 3182) besliste het college om de beleidslijn ‘hinderlijk parkeren aan inritten’ met onmiddellijke ingang stop te zetten. Uit de analyse van de aanvragen en meldingen voor de periode 2018 - 2019 (tot en met september) bleek dat de oorspronkelijke doelstellingen van de maatregel 'de bereikbaarheid van deze garages en inritten bevorderen en de parkeerdruk verminderen’ niet langer bereikt werden. Ad-hoc aanvragen rond extra inrichting bij hinderlijk parkeren aan inritten blijven evenwel mogelijk. Inkomende dossiers worden nu apart bekeken. De Graanstraat en Korenstraat 209 zijn een van de inkomende dossiers.

Op 24 februari 2022 werd een aanvraag over hinderlijk parkeren ingediend voor markeringen aan een inrit in de Graanstraat en de Korenstraat. Naar aanleiding van deze aanvraag heeft Mobiliteit en Parkeren Antwerpen (MPA) de situatie onderzocht. Deze inritten maken deel uit van het  gebouw, gelegen Lambrechtshoekenlaan 209-211. Dit gebouw beschikt over een ondergrondse parkeergarage en bovengrondse parkeerplaatsen. De ondergrondse garage heeft een toegang in de Graanstraat. De bovengrondse parkeerplaatsen hebben een inrit in de Graanstraat en een uitrit in de Korenstraat.
MPA stelt voor om te opteren voor markeringen aan de beide inritten van de aanvrager:

 • links en rechts van de inrit naar de ondergrondse garage in de Graanstraat worden er volwaardige verdrijvingsvlakken aangebracht;
 • links en rechts van de uitrit in de Korenstraat worden er volwaardige verdrijvingsvlakken aangebracht.

Het aanvullend verkeersreglement van zowel de Korenstraat als de Graanstraat wordt aangepast.
Het aanvullend verkeersreglement van de Korenstraat wordt eveneens aangepast aan de huidige toestand in de straat.

Argumentatie

Een aangepast aanvullend verkeersreglement wordt opgesteld: 
 • bestuurders van speed pedelecs worden toegelaten om in beide richtingen te rijden (artikel 1);
 • de verdrijvingsvlakken links en rechts van de inrit van huisnummer 209 worden gereglementeerd (artikel 5).
De parkeerbalans blijft ongewijzigd.

Juridische grond

 • Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie van het wegverkeer;
 • Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement betreffende de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
 • Ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
 • Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Gemeenteraadsbesluit van 16 december 2019 (jaarnummer 760) waarbij de gewijzigde statuten van Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG werden goedgekeurd;
 • Artikel 56 van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017;
 • Collegebesluit van 24 februari 2017 (jaarnummer 1853) waarin de werkwijze voor het opmaken van de verkeersadviezen voor heraanleg openbaar domein, aanvullende verkeersreglementen en proefopstellingen werden vastgesteld.

Regelgeving: bevoegdheid

Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4464) werden de principes en werkkaders bevestigd, die van toepassing zijn op de districtscolleges en districtsraden voor de uitvoering van hun bevoegdheden. Het college besliste om bij de goedkeuring van een aanvullend verkeersreglement, voorafgaandelijk aan de beslissing, telkens advies te vragen aan het betrokken district.

Algemene financiële opmerkingen

De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling zal de nodige signalisatie zelf plaatsen met materiaal uit eigen voorraad. Er zijn dus geen rechtstreekse financiële gevolgen.

Adviezen

Verkeerspolitie, advies van 16 februari 2023 Gunstig advies

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2MER01 - Trots op een leefbaar, veilig en dynamisch Merksem
2MER0105 - Adviesbevoegdheid
2MER010501 - Adviesbevoegdheden

Besluit

Het districtscollege merksem legt het volgende voor aan de districtsraad merksem:

Artikel 1

De districtsraad geeft gunstig advies over het ontwerp van een aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer voor de Korenstraat in het district Merksem, ter vervanging van het aanvullend reglement, goedgekeurd in de gemeenteraad van 25 juni 2012 (jaarnummer 745).

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Bijlagen