Terug
Gepubliceerd op 06/12/2023

Notulen  districtsraad Merksem

do 28/09/2023 - 20:00 raadzaal

Samenstelling

Aanwezig

Luc Bungeneers, Voorzitter districtsraad; Sonja De Meyer, districtsschepen; Patrick Van den Bempt, districtsschepen; Jari Frensch, districtsschepen; Dominique Kums, districtsschepen; Karin Staes, districtsraadslid; Philippe Elst, districtsraadslid; David Dogge, districtsraadslid; Jan Dumon, districtsraadslid; Arben Gashi, districtsraadslid; Mostafa Nassali, districtsraadslid; Imelda Lamigan, districtsraadslid; Tristan Faes, districtsraadslid; Bavo De Mol, districtsraadslid; Lia Somers, districtsraadslid; Luc Sleeckx, districtsraadslid; Iris Verhoeven, districtsraadslid; Dave De Backer, districtsraadslid; Johannes Builaert, districtsraadslid; Sander Rottiers, districtsraadslid; Peter Wellens, districtsraadslid; Peter Platteau, districtsraadslid; Richard Nana Amoako, districtsraadslid; Katia Nauwelaerts, districtssecretaris; Sofie Berteloot, adjunct-districtssecretaris

Afwezig

Jean-Marie De Kimpe, districtsraadslid

Secretaris

Katia Nauwelaerts, districtssecretaris

Voorzitter

Luc Bungeneers, Voorzitter districtsraad

Agendapunten

1.

2023_DRME_00057 - Districtsraad - Notulen districtsraad 22 juni 2023 - Goedkeuring

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig
Luc Bungeneers, Voorzitter districtsraad; Sonja De Meyer, districtsschepen; Patrick Van den Bempt, districtsschepen; Jari Frensch, districtsschepen; Dominique Kums, districtsschepen; Karin Staes, districtsraadslid; Philippe Elst, districtsraadslid; David Dogge, districtsraadslid; Jan Dumon, districtsraadslid; Arben Gashi, districtsraadslid; Mostafa Nassali, districtsraadslid; Imelda Lamigan, districtsraadslid; Tristan Faes, districtsraadslid; Bavo De Mol, districtsraadslid; Lia Somers, districtsraadslid; Luc Sleeckx, districtsraadslid; Iris Verhoeven, districtsraadslid; Dave De Backer, districtsraadslid; Johannes Builaert, districtsraadslid; Sander Rottiers, districtsraadslid; Peter Wellens, districtsraadslid; Peter Platteau, districtsraadslid; Richard Nana Amoako, districtsraadslid; Katia Nauwelaerts, districtssecretaris; Sofie Berteloot, adjunct-districtssecretaris
Afwezig
Jean-Marie De Kimpe, districtsraadslid
Secretaris
Katia Nauwelaerts, districtssecretaris
Voorzitter
Luc Bungeneers, Voorzitter districtsraad
1.

2023_DRME_00057 - Districtsraad - Notulen districtsraad 22 juni 2023 - Goedkeuring

2023_DRME_00057 - Districtsraad - Notulen districtsraad 22 juni 2023 - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

De districtsraad vergaderde op 22 juni 2023.

Juridische grond

Artikel 278 van het Decreet lokaal bestuur stelt dat de notulen alle besproken onderwerpen, alsook het gevolg dat werd gegeven aan de punten waarover de gemeenteraad geen beslissing heeft genomen, vermelden in chronologische volgorde.

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 132 en 277 van het Decreet Lokaal Bestuur belasten de districtssecretaris met het opstellen en bewaren van de notulen van de districtsraad. 

Artikel 32 van het Decreet Lokaal Bestuur bepaalt dat de notulen worden goedgekeurd op de eerstvolgende vergadering van de districtsraad.

Argumentatie

De notulen vermelden in chronologische volgorde alle besproken onderwerpen en het gevolg dat eraan werd gegeven. Zij vermelden duidelijk alle genomen beslissingen. De originelen van de notulen van de districtsraad worden, na goedkeuring, door de voorzitter van de districtsraad en de districtssecretaris ondertekend.

Besluit

De districtsraad Merksem keurt eenparig het volgende besluit goed.
De districtsraad merksem beslist:

Artikel 1

De districtsraad keurt de notulen van 22 juni 2023 goed.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.
HD 1.

2023_DRME_00060 - Vzw Lokaal Cultuurbeleid district Merksem. Algemene vergadering - Werkingsverslag en jaarrekening 2022 en statutenwijziging. Steminstructies stadsafgevaardigde en advies - Goedkeuring

Aanvaard tot de zitting als hoogdringend agendapunt

Samenstelling

Aanwezig
Luc Bungeneers, Voorzitter districtsraad; Sonja De Meyer, districtsschepen; Patrick Van den Bempt, districtsschepen; Jari Frensch, districtsschepen; Dominique Kums, districtsschepen; Karin Staes, districtsraadslid; Philippe Elst, districtsraadslid; David Dogge, districtsraadslid; Jan Dumon, districtsraadslid; Arben Gashi, districtsraadslid; Mostafa Nassali, districtsraadslid; Imelda Lamigan, districtsraadslid; Tristan Faes, districtsraadslid; Bavo De Mol, districtsraadslid; Lia Somers, districtsraadslid; Luc Sleeckx, districtsraadslid; Iris Verhoeven, districtsraadslid; Dave De Backer, districtsraadslid; Johannes Builaert, districtsraadslid; Sander Rottiers, districtsraadslid; Peter Wellens, districtsraadslid; Peter Platteau, districtsraadslid; Richard Nana Amoako, districtsraadslid; Katia Nauwelaerts, districtssecretaris; Sofie Berteloot, adjunct-districtssecretaris
Afwezig
Jean-Marie De Kimpe, districtsraadslid
Secretaris
Katia Nauwelaerts, districtssecretaris
Voorzitter
Luc Bungeneers, Voorzitter districtsraad
HD 1.

2023_DRME_00060 - Vzw Lokaal Cultuurbeleid district Merksem. Algemene vergadering - Werkingsverslag en jaarrekening 2022 en statutenwijziging. Steminstructies stadsafgevaardigde en advies - Goedkeuring

2023_DRME_00060 - Vzw Lokaal Cultuurbeleid district Merksem. Algemene vergadering - Werkingsverslag en jaarrekening 2022 en statutenwijziging. Steminstructies stadsafgevaardigde en advies - Goedkeuring
2.

2023_DRME_00056 - Districtsraad Merksem 2019-2024 - Ontslag. Onderzoek van de geloofsbrief, eedaflegging en aanstelling opvolger - Kennisneming

Kennis genomen

Samenstelling

Aanwezig
Luc Bungeneers, Voorzitter districtsraad; Sonja De Meyer, districtsschepen; Patrick Van den Bempt, districtsschepen; Jari Frensch, districtsschepen; Dominique Kums, districtsschepen; Karin Staes, districtsraadslid; Philippe Elst, districtsraadslid; David Dogge, districtsraadslid; Jan Dumon, districtsraadslid; Arben Gashi, districtsraadslid; Mostafa Nassali, districtsraadslid; Imelda Lamigan, districtsraadslid; Tristan Faes, districtsraadslid; Bavo De Mol, districtsraadslid; Lia Somers, districtsraadslid; Luc Sleeckx, districtsraadslid; Iris Verhoeven, districtsraadslid; Dave De Backer, districtsraadslid; Johannes Builaert, districtsraadslid; Sander Rottiers, districtsraadslid; Peter Wellens, districtsraadslid; Peter Platteau, districtsraadslid; Richard Nana Amoako, districtsraadslid; Katia Nauwelaerts, districtssecretaris; Sofie Berteloot, adjunct-districtssecretaris
Afwezig
Jean-Marie De Kimpe, districtsraadslid
Secretaris
Katia Nauwelaerts, districtssecretaris
Voorzitter
Luc Bungeneers, Voorzitter districtsraad
2.

2023_DRME_00056 - Districtsraad Merksem 2019-2024 - Ontslag. Onderzoek van de geloofsbrief, eedaflegging en aanstelling opvolger - Kennisneming

2023_DRME_00056 - Districtsraad Merksem 2019-2024 - Ontslag. Onderzoek van de geloofsbrief, eedaflegging en aanstelling opvolger - Kennisneming

Motivering

Aanleiding en context

Met de mail van 21 augustus 2023 werd het ontslag van mevrouw Tania Dekesel van de fractie Vlaams Belang ingediend als districtsraadslid.

De eerste opvolger Robert Hulstaert is overleden. De tweede opvolger de heer Jean Thienaert neemt afstand van het mandaat. De derde opvolger mevrouw Maria Joacim neemt afstand van het mandaat. De vierde opvolger mevrouw  Rita Delvaen wordt aangeschreven. Met het bericht van 31 augustus 2023 laat mevrouw Rita Delvaen weten dat zij haar mandaat als districtsraadslid opneemt.

Juridische grond

Artikel 8 in samenlezing met artikel 58 van het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet van 8 juli 2011 bepaalt dat inschrijving in de bevolkingsregisters van het district één van de verkiesbaarheidsvoorwaarden uitmaakt.

Artikel 9 §1 van het Decreet over het lokaal bestuur bepaalt dat het gemeenteraadslid dat tijdens zijn mandaat niet meer voldoet aan de verkiesbaarheidsvoorwaarden,wordt door de gemeenteraad, nadat het raadslid is gehoord, vervallen verklaard tenzij het gemeenteraadslid onmiddellijk ontslag neemt overeenkomstig artikel 13.

Artikel 13 van het Decreet over het lokaal bestuur bepaalt dat het gemeenteraadslid dat ontslag wil nemen, dat schriftelijk meedeelt  aan de voorzitter van de gemeenteraad. Het ontslag is definitief na de ontvangst van de kennisgeving door de voorzitter van de gemeenteraad. Het lid van de gemeenteraad blijft zijn mandaat uitoefenen tot zijn opvolger is geïnstalleerd, behoudens als het ontslag het gevolg is van een onverenigbaarheid.

Artikel 14 van het Decreet over het lokaal bestuur bepaalt dat het gemeenteraadslid dat afstand doet van zijn mandaat, dat van zijn mandaat vervallen wordt verklaard, dat als verhinderd wordt beschouwd, dat ontslag genomen heeft, of dat overleden is, wordt vervangen door zijn opvolger, die wordt aangewezen overeenkomstig artikel 169 het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet van 8 juli 2011.

Artikel 6 § 3 van het Decreet over het lokaal bestuur bepaalt dat de districtsraadsleden voor ze hun mandaat opnemen, in openbare vergadering de volgende eed afleggen in handen van de voorzitter van de districtsraad: « Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen. ».

Artikel 119 van het Decreet over het lokaal bestuur bepaalt dat de bepalingen van artikels 6, 9, 13 en 14 ook van toepassing zijn op de districten evenwel met dien verstande dat de districtsraad in de plaats treedt van de gemeenteraad, en de voorzitter van de districtsraad in de plaats treedt van de voorzitter van de gemeenteraad.

Argumentatie

De geloofsbrieven van mevrouw Rita Delvaen werden aan de districtssecretaris bezorgd. Mevrouw Rita Delvaen voldoet aan alle gestelde eisen van verkiesbaarheid en bevindt zich niet in een geval van onverenigbaarheid.

Besluit

De districtsraad Merksem neemt kennis van het volgende besluit.
De districtsraad merksem beslist:

Artikel 1

De districtsraad neemt kennis van het ontslag van districtsraadslid mevrouw Tania Dekesel.

Artikel 2

De districtsraad neemt kennis dat mevrouw Rita Delvaen, vierde opvolger, het mandaat zal opnemen.

Artikel 3

De districtsraad neemt er kennis van dat de geloofsbrieven van mevrouw Rita Delvaen werden onderzocht. 

Mevrouw Rita Delvaen legt de volgende eed af: «Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen.».

De voorzitter van de districtsraad verklaart mevrouw Rita Delvaen wettig aangesteld in het ambt van districtsraadslid.

Artikel 4

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.
3.

2023_DRME_00042 - Maandtabel overheidsopdrachten - Opdrachten investeringen juni 2023 - Kennisneming

Kennis genomen

Samenstelling

Aanwezig
Luc Bungeneers, Voorzitter districtsraad; Sonja De Meyer, districtsschepen; Patrick Van den Bempt, districtsschepen; Jari Frensch, districtsschepen; Dominique Kums, districtsschepen; Karin Staes, districtsraadslid; Philippe Elst, districtsraadslid; David Dogge, districtsraadslid; Jan Dumon, districtsraadslid; Arben Gashi, districtsraadslid; Mostafa Nassali, districtsraadslid; Imelda Lamigan, districtsraadslid; Tristan Faes, districtsraadslid; Bavo De Mol, districtsraadslid; Lia Somers, districtsraadslid; Luc Sleeckx, districtsraadslid; Iris Verhoeven, districtsraadslid; Dave De Backer, districtsraadslid; Johannes Builaert, districtsraadslid; Sander Rottiers, districtsraadslid; Peter Wellens, districtsraadslid; Peter Platteau, districtsraadslid; Richard Nana Amoako, districtsraadslid; Katia Nauwelaerts, districtssecretaris; Sofie Berteloot, adjunct-districtssecretaris
Afwezig
Jean-Marie De Kimpe, districtsraadslid
Secretaris
Katia Nauwelaerts, districtssecretaris
Voorzitter
Luc Bungeneers, Voorzitter districtsraad
3.

2023_DRME_00042 - Maandtabel overheidsopdrachten - Opdrachten investeringen juni 2023 - Kennisneming

2023_DRME_00042 - Maandtabel overheidsopdrachten - Opdrachten investeringen juni 2023 - Kennisneming

Motivering

Gekoppelde besluiten
Aanleiding en context

Met het besluit van 18 oktober 2007 (jaarnummer 1598) besliste de districtsraad dat het districtscollege maandelijks kennis geeft van alle opdrachten van dagelijks bestuur die betrekking hebben op de buitengewone dienst.

Juridische grond

In de artikels 6 en 7 van het gemeenteraadsbesluit van 24 juni 2019 (jaarnummer 00458) verplicht de gemeenteraad het college om per kwartaal kennis te geven aan de gemeenteraad van alle opdrachten op het investeringsbudget waarvoor het geraamde bedrag (excl. btw) de drempel voor de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking overschrijdt. De gemeenteraad beslist om aan de districtsraden te suggereren dat zij een gelijkaardige kennisgevingsplicht per kwartaal voorzien van districtscollege aan districtsraad, naar analogie met de kennisgevingsplicht van college aan gemeenteraad.

Volgens artikel 134 §1 1° van het Decreet Lokaal Bestuur kan de gemeenteraad de bevoegdheden van gemeentelijk belang waarover hij beschikt en die hij nader bepaalt, overdragen aan de districtsraden.

Volgens artikel 134 §2 1° van het Decreet Lokaal Bestuur kan het college de bevoegdheden van gemeentelijk belang waarover het beschikt en die het nader bepaalt, overdragen aan de districtscolleges.

Regelgeving: bevoegdheid

De artikelen 41 en 56 van het Decreet lokaal bestuur bepalen de bevoegdheidsverdeling tussen gemeenteraad en college, onder meer inzake overheidsopdrachten.

Argumentatie

In de maand juni 2023 nam het districtscollege een aantal beslissingen die voldoen aan de voorwaarden om ter kennisgeving voorgelegd te worden aan de districtsraad.

Besluit

De districtsraad Merksem neemt kennis van het volgende besluit.
De districtsraad merksem beslist:

Artikel 1

De districtsraad neemt kennis van de volgende maandtabel van districtscollegebeslissingen over opdrachten investeringsbudget juni 2023:
 
Omschrijving Raming Bestelbonnummer Budgetplaats Goedgekeurd besluit
Wegeniswerken IJsvogelstraat
Verbruggen BV
65.302,94 EUR40055558915074000000Zitting 8 juni 2023
Jaarnummer 132
Heraanleg speelterrein park Hof ter Heyde88.499,99 EUR40055503195071000000Zitting 8 juni 2023
Jaarnummer 133

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.
4.

2023_DRME_00047 - Maandtabel overheidsopdrachten - Opdrachten investeringen juli 2023 - Kennisneming

Kennis genomen

Samenstelling

Aanwezig
Luc Bungeneers, Voorzitter districtsraad; Sonja De Meyer, districtsschepen; Patrick Van den Bempt, districtsschepen; Jari Frensch, districtsschepen; Dominique Kums, districtsschepen; Karin Staes, districtsraadslid; Philippe Elst, districtsraadslid; David Dogge, districtsraadslid; Jan Dumon, districtsraadslid; Arben Gashi, districtsraadslid; Mostafa Nassali, districtsraadslid; Imelda Lamigan, districtsraadslid; Tristan Faes, districtsraadslid; Bavo De Mol, districtsraadslid; Lia Somers, districtsraadslid; Luc Sleeckx, districtsraadslid; Iris Verhoeven, districtsraadslid; Dave De Backer, districtsraadslid; Johannes Builaert, districtsraadslid; Sander Rottiers, districtsraadslid; Peter Wellens, districtsraadslid; Peter Platteau, districtsraadslid; Richard Nana Amoako, districtsraadslid; Katia Nauwelaerts, districtssecretaris; Sofie Berteloot, adjunct-districtssecretaris
Afwezig
Jean-Marie De Kimpe, districtsraadslid
Secretaris
Katia Nauwelaerts, districtssecretaris
Voorzitter
Luc Bungeneers, Voorzitter districtsraad
4.

2023_DRME_00047 - Maandtabel overheidsopdrachten - Opdrachten investeringen juli 2023 - Kennisneming

2023_DRME_00047 - Maandtabel overheidsopdrachten - Opdrachten investeringen juli 2023 - Kennisneming

Motivering

Gekoppelde besluiten
Aanleiding en context

Met het besluit van 18 oktober 2007 (jaarnummer 1598) besliste de districtsraad dat het districtscollege maandelijks kennis geeft van alle opdrachten van dagelijks bestuur die betrekking hebben op de buitengewone dienst.

Juridische grond

In de artikels 6 en 7 van het gemeenteraadsbesluit van 24 juni 2019 (jaarnummer 00458) verplicht de gemeenteraad het college om per kwartaal kennis te geven aan de gemeenteraad van alle opdrachten op het investeringsbudget waarvoor het geraamde bedrag (excl. btw) de drempel voor de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking overschrijdt. De gemeenteraad beslist om aan de districtsraden te suggereren dat zij een gelijkaardige kennisgevingsplicht per kwartaal voorzien van districtscollege aan districtsraad, naar analogie met de kennisgevingsplicht van college aan gemeenteraad.

Volgens artikel 134 §1 1° van het Decreet Lokaal Bestuur kan de gemeenteraad de bevoegdheden van gemeentelijk belang waarover hij beschikt en die hij nader bepaalt, overdragen aan de districtsraden.

Volgens artikel 134 §2 1° van het Decreet Lokaal Bestuur kan het college de bevoegdheden van gemeentelijk belang waarover het beschikt en die het nader bepaalt, overdragen aan de districtscolleges.

Regelgeving: bevoegdheid

De artikelen 41 en 56 van het Decreet lokaal bestuur bepalen de bevoegdheidsverdeling tussen gemeenteraad en college, onder meer inzake overheidsopdrachten.

Argumentatie

In de maand juli 2023 nam het districtscollege een aantal beslissingen die voldoen aan de voorwaarden om ter kennisgeving voorgelegd te worden aan de districtsraad.

Besluit

De districtsraad Merksem neemt kennis van het volgende besluit.
De districtsraad merksem beslist:

Artikel 1

De districtsraad neemt kennis van de volgende maandtabel van districtscollegebeslissingen over opdrachten investeringsbudget juli 2023:
 
Omschrijving Raming Bestelbonnummer Budgetplaats Goedgekeurd besluit
Wegeniswerken - heraanleg parking Duvelshoek en Eugeen Meeusstraat
Verbruggen BV
152.570,82 EUR40055580475072500000Zitting 6 juli 2023
Jaarnummer149
Correctiebestelling wegeniswerken Rodeloopstraat
Verbruggen BV
46.643,87 EUR41050651435072500000Zitting 6 juli 2023
Jaarnummer153
Aanleggen vlonderpad en grondwerken in de uitbreiding Bouckenborghpark
Regionaal Landschap de Voorkempen
81.225,49 EUR40055604905074000000Zitting 20 juli 2023
Jaarnummer 160

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.
5.

2023_DRME_00048 - Meerjarenplan 2020-2025 - Opvolgingsrapportering 1ste semester 2023 - Kennisneming

Kennis genomen

Samenstelling

Aanwezig
Luc Bungeneers, Voorzitter districtsraad; Sonja De Meyer, districtsschepen; Patrick Van den Bempt, districtsschepen; Jari Frensch, districtsschepen; Dominique Kums, districtsschepen; Karin Staes, districtsraadslid; Philippe Elst, districtsraadslid; David Dogge, districtsraadslid; Jan Dumon, districtsraadslid; Arben Gashi, districtsraadslid; Mostafa Nassali, districtsraadslid; Imelda Lamigan, districtsraadslid; Tristan Faes, districtsraadslid; Bavo De Mol, districtsraadslid; Lia Somers, districtsraadslid; Luc Sleeckx, districtsraadslid; Iris Verhoeven, districtsraadslid; Dave De Backer, districtsraadslid; Johannes Builaert, districtsraadslid; Sander Rottiers, districtsraadslid; Peter Wellens, districtsraadslid; Peter Platteau, districtsraadslid; Richard Nana Amoako, districtsraadslid; Katia Nauwelaerts, districtssecretaris; Sofie Berteloot, adjunct-districtssecretaris
Afwezig
Jean-Marie De Kimpe, districtsraadslid
Secretaris
Katia Nauwelaerts, districtssecretaris
Voorzitter
Luc Bungeneers, Voorzitter districtsraad
5.

2023_DRME_00048 - Meerjarenplan 2020-2025 - Opvolgingsrapportering 1ste semester 2023 - Kennisneming

2023_DRME_00048 - Meerjarenplan 2020-2025 - Opvolgingsrapportering 1ste semester 2023 - Kennisneming

Motivering

Gekoppelde besluiten
Aanleiding en context

Vanaf 1 januari 2020 voorziet het Decreet Lokaal Bestuur dat er minstens voor het einde van het derde kwartaal een opvolgingsrapportering, met een stand van zaken van de uitvoering van het meerjarenplan, over het eerste semester van het boekjaar wordt voorgelegd.

Het college van burgemeester en schepenen keurde in de zitting van 27 maart 2020 (jaarnummer 2852) de werkwijze van opvolgingsrapportering goed.

Het college van burgemeester en schepenen  keurde in de zitting van 30 juni 2023 (jaarnummer 4514) de timing van de opvolgingsrapportering goed.

De districtsraad keurde in de zitting van 27 oktober 2022 (jaarnummer 75) de vierde aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 goed.

Juridische grond

Artikel 263 van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur (DLB) bepaalt dat er minstens voor het einde van het derde kwartaal een opvolgingsrapportering over het eerste semester van het boekjaar moet worden voorgelegd aan de gemeenteraad.

Artikel 143 DLB bepaalt dat de verplichte opvolgingsrapportering in artikel 263 DLB ook van toepassing is op de districten.

Artikel 29 van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen (BBC 2020) bepaalt dat de opvolgingsrapportering minstens volgende elementen bevat:

1° een stand van zaken van de prioritaire acties of actieplannen van het meerjarenplan;

2° een overzicht van de geraamde en de gerealiseerde ontvangsten en uitgaven voor het lopende jaar;

3° in voorkomend geval, de wijzigingen in de assumpties die gekozen werden bij de opmaak van het meerjarenplan of de aanpassing ervan;

4° in voorkomend geval, de wijzigingen in de financiële risico's.

Argumentatie

In BBC 2020 verschuift de focus in de rapportering over de beleidsplanning naar de prioritaire actieplannen. Het meerjarenplan en de jaarrekening worden opgesteld volgens nieuwe schema’s (die eenvoudiger en minder complex zijn) en het autorisatieniveau van de kredieten wordt verhoogd waardoor er meer mogelijkheden zijn om interne kredietverschuivingen uit te voeren die niet worden voorgelegd aan de districtsraad. Om ervoor te zorgen dat de districtsraad toch voldoende geïnformeerd blijft over het beleid heeft BBC 2020 de bijkomende verplichting opgelegd om minstens éénmaal per jaar, in de loop van het derde kwartaal, te rapporteren over de stand van zaken van het eerste semester van het lopende jaar, zowel op financieel als op inhoudelijk vlak. De rapportering is gebaseerd op wettelijke rapporten die worden gebruikt bij het meerjarenplan en de jaarrekening.

Alle raadsleden krijgen een aantal maal per jaar een rapportering over de beleidsdoelstellingen en de uitvoering ervan:

 1. bij de aanpassing(en) van het meerjarenplan;
 2. bij de vaststelling van de jaarrekening (in het voorjaar);
 3. bij de tussentijdse opvolgingsrapportering (in september).

De opvolgingsrapportering bevat volgende documenten:

 1. een stand van zaken van de prioritaire acties of actieplannen van het meerjarenplan;
 2. een overzicht van de geraamde en de gerealiseerde ontvangsten en uitgaven voor het lopende jaar;
 3. in voorkomend geval, de wijzigingen in de assumpties die gekozen werden bij de opmaak van het meerjarenplan of de aanpassing ervan;
 4. in voorkomend geval, de wijzigingen in de financiële risico's.

Besluit

De districtsraad Merksem neemt kennis van het volgende besluit.
De districtsraad merksem beslist:

Artikel 1

De districtsraad van Merksem neemt kennis van de opvolgingsrapportering over het eerste semester 2023 van meerjarenplan 2020-2025.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.
HD 1.

2023_DRME_00060 - Vzw Lokaal Cultuurbeleid district Merksem. Algemene vergadering - Werkingsverslag en jaarrekening 2022 en statutenwijziging. Steminstructies stadsafgevaardigde en advies - Goedkeuring

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig
Luc Bungeneers, Voorzitter districtsraad; Sonja De Meyer, districtsschepen; Patrick Van den Bempt, districtsschepen; Jari Frensch, districtsschepen; Dominique Kums, districtsschepen; Karin Staes, districtsraadslid; Philippe Elst, districtsraadslid; David Dogge, districtsraadslid; Jan Dumon, districtsraadslid; Arben Gashi, districtsraadslid; Mostafa Nassali, districtsraadslid; Imelda Lamigan, districtsraadslid; Tristan Faes, districtsraadslid; Bavo De Mol, districtsraadslid; Lia Somers, districtsraadslid; Luc Sleeckx, districtsraadslid; Iris Verhoeven, districtsraadslid; Dave De Backer, districtsraadslid; Johannes Builaert, districtsraadslid; Sander Rottiers, districtsraadslid; Peter Wellens, districtsraadslid; Peter Platteau, districtsraadslid; Richard Nana Amoako, districtsraadslid; Katia Nauwelaerts, districtssecretaris; Sofie Berteloot, adjunct-districtssecretaris
Afwezig
Jean-Marie De Kimpe, districtsraadslid
Secretaris
Katia Nauwelaerts, districtssecretaris
Voorzitter
Luc Bungeneers, Voorzitter districtsraad
HD 1.

2023_DRME_00060 - Vzw Lokaal Cultuurbeleid district Merksem. Algemene vergadering - Werkingsverslag en jaarrekening 2022 en statutenwijziging. Steminstructies stadsafgevaardigde en advies - Goedkeuring

2023_DRME_00060 - Vzw Lokaal Cultuurbeleid district Merksem. Algemene vergadering - Werkingsverslag en jaarrekening 2022 en statutenwijziging. Steminstructies stadsafgevaardigde en advies - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten
Aanleiding en context

In het kader van het decreet lokaal cultuurbeleid stelt de stad een strategische meerjarenplanning op waarin de beleidsprioriteiten van het lokaal cultuurbeleid worden uitgewerkt. ‘Iedereen vindt in Antwerpen een veelzijdig lokaal cultuuraanbod en het forum om zichzelf te ontplooien’ is de strategische doelstelling die in de meerjarenplanning opgenomen werd voor de uitwerking van het lokaal cultuurbeleid.

De concrete uitwerking van deze centrale strategische doelstelling gebeurt grotendeels in de districten, de cultuurwerking in de districten vormt de basis van het lokaal cultuurbeleid.

De stad Antwerpen is in het bestuursorgaan van de vzw Lokaal Cultuurbeleid district Merksem vertegenwoordigd. Bij gemeenteraadsbesluit van 25 maart 2019 (jaarnummer 166) werd de heer Gilbert Verstraelen aangeduid als afgevaardigde namens de stad in de algemene vergadering.

Het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) trad op 1 mei 2019 in werking. Vennootschappen en verenigingen die op dat ogenblik reeds waren opgericht krijgen tot uiterlijk 1 januari 2024 de tijd om hun statuten aan te passen aan de nieuwe bepalingen van het wetboek.

Met het bericht van 14 september 2023 meldt de vzw Lokaal Cultuurbeleid district Merksem dat op 25 oktober 2023 een digitale algemene vergadering zal plaatshebben met volgende agendapunten:

 • Verslag algemene vergadering 14 juni 2023. Goedkeuring
 • Werkingsverslag 2022. Goedkeuring
 • Jaarrekening 2022. Goedkeuring
 • Statutenwijziging. Goedkeuring
 • Varia
Juridische grond

Het decreet van 6 juli 2012 houdende het stimuleren van een kwalitatief en integraal lokaal cultuurbeleid.

Op 15 december 2014 keurde de gemeenteraad (jaarnummer 949) de nieuwe statuten van de vzw Lokaal Cultuurbeleid district Merksem goed.

Op 26 mei 2015 (jaarnummer 264) werd de samenwerkingsovereenkomst tussen de stad en de vzw lokaal  Cultuurbeleid district Merksem en de wijziging van artikel 44 in de statuten goedgekeurd door de gemeenteraad.

De gemeenteraad keurde vervolgens op 25 maart 2019 (jaarnummer 246), 16 december 2019 (jaarnummer 745) en op 14 december 2020 (jaarnummer 738) de verlenging van deze samenwerkingsovereenkomst goed. Op 20 december 2021 (jaarnummer 749) keurde de gemeenteraad de verlenging tot en met 31 december 2025 van deze samenwerkingsovereenkomst goed.

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 246 § 4 van het Decreet lokaal bestuur bepaalt dat de gemeenteraad bij de samenstelling van de organen rekening kan houden met de samenstelling van de districtsraad voor zover de gemeentelijke vennootschap, vereniging of stichting belast is met de verwezenlijking van welbepaalde beleidsuitvoerende taken van gemeentelijk belang die uitsluitend bevoegdheden van het district betreffen. De vertegenwoordigers in de algemene vergadering handelen overeenkomstig de instructies van de districtsraad.

In het gemeenteraadsbesluit van 29 mei 2017 (jaarnummer 300) werden de bevoegdheden van de districtsraden gecoördineerd. Artikel 2 bepaalt dat de districtsraad bevoegd is voor lokaal cultuurbeleid.

Argumentatie

Volgens de samenwerkingsovereenkomst tussen de stad en vzw Lokaal Cultuurbeleid district Merksem dient de jaarrekening ter goedkeuring aan de districtsraad Merksem te worden voorgelegd.

Het bestuursorgaan van de vzw Lokaal Cultuurbeleid district Merksem keurde op 4 september 2023 het werkingsverslag en de jaarrekening 2022 goed en legt deze ter goedkeuring voor aan de districtsraad Merksem en de algemene vergadering.

Het werkingsverslag van het district wordt opgenomen in het geheel van het geïntegreerde werkingsverslag van het lokaal cultuur-/vrijetijdsbeleid van alle districten en het overkoepelend stedelijk beleid.

De gewijzigde statuten betreffen hoofdzakelijk aanpassingen die zijn ingegeven vanuit de noodzaak om te conformeren aan het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en zo de rechtsgeldigheid van de beslissingen en het bestaan van de vzw te kunnen blijven garanderen. Daarnaast werd van de opportuniteit gebruik gemaakt om een aantal juridisch technische verbeteringen en actualisaties aan te brengen. 

Op grond van artikel 4 van de statuten van vzw Lokaal cultuurbeleid district Merksem moet een statutenwijziging door de gemeenteraad worden goedgekeurd. In zitting van 26 juni 2023 (jaarnummer 417) keurde de gemeenteraad de statutenwijziging van de vzw Lokaal Cultuurbeleid district Merksem goed. De districtsraad neemt kennis van de nood tot statutenwijziging en geeft hier een positief advies over.

Het decreet lokaal bestuur bepaalt dat de stadsafgevaardigde in de algemene vergadering van vzw Lokaal Cultuurbeleid district Merksem handelt overeenkomstig de instructies van de districtsraad. Dit betekent dat de districtsraad kennis moet nemen van de agenda van deze algemene vergadering en aan de stadsafgevaardigde of diens plaatsvervanger steminstructies moet geven.

De districtsraad Merksem geeft opdracht aan de stadsafgevaardigde om alle punten van de agenda van de algemene vergadering van 25 oktober 2023 goed te keuren.

De goedgekeurde jaarrekening en het werkingsverslag worden vervolgens ter kennisgeving aan de gemeenteraad voorgelegd.

Besluit

De districtsraad Merksem keurt eenparig het volgende besluit goed.
De districtsraad merksem beslist:

Artikel 1

De districtsraad neemt kennis van volgende agendapunten van de algemene vergadering van vzw Lokaal Cultuurbeleid district Merksem van 25 oktober 2023:

 • Verslag algemene vergadering 14 juni 2023. Goedkeuring 
 • Werkingsverslag 2022. Goedkeuring
 • Jaarrekening 2022. Goedkeuring
 • Statutenwijziging. Goedkeuring
 • Varia

Artikel 2

De districtsraad geeft positief advies over de statutenwijziging van de vzw Lokaal Cultuurbeleid district Merksem.

Artikel 3

De districtsraad Merksem keurt het werkingsverslag 2022 van de vzw Lokaal Cultuurbeleid district Merksem goed.

Artikel 4

De districtsraad Merksem keurt de jaarrekening 2022 van de vzw Lokaal Cultuurbeleid district Merksem goed.

Artikel 5

De districtsraad Merksem geeft opdracht aan de stadsafgevaardigde of een plaatsvervanger, een ander lid van de districtsraad, op de algemene vergadering van vzw Lokaal Cultuurbeleid district Merksem alle punten van de agenda goed te keuren.

Artikel 6

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.
6.

2023_DRME_00043 - District Merksem. Azalealei - Verwijderen van een voorbehouden parkeerplaats voor personen met een handicap. Advies - Goedkeuring

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig
Luc Bungeneers, Voorzitter districtsraad; Sonja De Meyer, districtsschepen; Patrick Van den Bempt, districtsschepen; Jari Frensch, districtsschepen; Dominique Kums, districtsschepen; Karin Staes, districtsraadslid; Philippe Elst, districtsraadslid; David Dogge, districtsraadslid; Jan Dumon, districtsraadslid; Arben Gashi, districtsraadslid; Mostafa Nassali, districtsraadslid; Imelda Lamigan, districtsraadslid; Tristan Faes, districtsraadslid; Bavo De Mol, districtsraadslid; Lia Somers, districtsraadslid; Luc Sleeckx, districtsraadslid; Iris Verhoeven, districtsraadslid; Dave De Backer, districtsraadslid; Johannes Builaert, districtsraadslid; Sander Rottiers, districtsraadslid; Peter Wellens, districtsraadslid; Peter Platteau, districtsraadslid; Richard Nana Amoako, districtsraadslid; Katia Nauwelaerts, districtssecretaris; Sofie Berteloot, adjunct-districtssecretaris
Afwezig
Jean-Marie De Kimpe, districtsraadslid
Secretaris
Katia Nauwelaerts, districtssecretaris
Voorzitter
Luc Bungeneers, Voorzitter districtsraad
6.

2023_DRME_00043 - District Merksem. Azalealei - Verwijderen van een voorbehouden parkeerplaats voor personen met een handicap. Advies - Goedkeuring

2023_DRME_00043 - District Merksem. Azalealei - Verwijderen van een voorbehouden parkeerplaats voor personen met een handicap. Advies - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten
Aanleiding en context
De Azalealei in het district Merksem:
 • behoort tot het beheer van de stad Antwerpen;
 • heeft een aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer dat goedgekeurd werd door het college op 9 juni 2023 (jaarnummer 4031);
 • maakt deel uit van een goedgekeurde zone 30, gekend als "Kern Merksem";
 • maakt deel uit van het reglement "Parkeren met beperkte parkeertijd binnen de Singel en in de 20ste-eeuwse gordel" met het oog op het betalend- en bewonersparkeren en/of het residentieel parkeren met parkeerschijf en bewonerskaart.
Op 6 maart 2023 werd een aanvraag ingediend door een bewoner van de Azalealei om een voorbehouden parkeerplaats voor personen met een handicap te verwijderen.
Juridische grond
 • Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie van het wegverkeer;
 • Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement betreffende de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
 • Ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
 • Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Gemeenteraadsbesluit van 16 december 2019 (jaarnummer 760) waarbij de statuten van Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG werden goedgekeurd;
 • Artikel 56 Decreet lokaal bestuur;
 • Collegebesluit van 24 februari 2017 (jaarnummer 1853) waarbij de werkwijze voor het opmaken van de verkeersadviezen voor heraanleg van openbaar domein, aanvullende verkeersreglementen en proefopstellingen werd goedgekeurd;
 • Ministeriële rondzendbrief van 3 april 2001 betreffende parkeerplaatsen, voorbehouden voor personen met een handicap;
 • Collegebesluit van 19 december 2001 (jaarnummer 13659) met de richtlijnen voor het inrichten van voorbehouden parkeerplaatsen voor personen met een handicap;
 • Ministeriële rondzendbrief van 25 april 2003 betreffende parkeerplaatsen, voorbehouden voor personen met een handicap;
 • Collegebesluit van 6 juli 2007 (jaarnummer 8652) betreffende parkeerplaatsen voorbehouden voor personen met een handicap.
Regelgeving: bevoegdheid
Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4464) werden de principes en werkkaders bevestigd, die van toepassing zijn op de districtscolleges en districtsraden voor de uitvoering van hun bevoegdheden. Het college besliste om bij de goedkeuring van een aanvullend verkeersreglement, voorafgaandelijk aan de beslissing, telkens advies te vragen aan het betrokken district.
Argumentatie
Een aangepast aanvullend verkeersreglement wordt opgesteld:
 • verwijderen van een voorbehouden parkeerplaats voor personen met een handicap ter hoogte van nummer 6 (artikel 4).
  Onderzoek heeft uitgewezen dat de oorspronkelijke aanvrager niet meer in aanmerking komt voor deze parkeerplaats.

De parkeerbalans blijft ongewijzigd.

Algemene financiële opmerkingen
De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling zal de nodige signalisatie zelf plaatsen met materiaal uit eigen voorraad. Er zijn dus geen rechtstreekse financiële gevolgen.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2MER01 - Trots op een leefbaar, veilig en dynamisch Merksem
2MER0105 - Adviesbevoegdheid
2MER010501 - Adviesbevoegdheden

Besluit

De districtsraad Merksem keurt eenparig het volgende besluit goed.
De districtsraad merksem beslist:

Artikel 1

De districtsraad geeft gunstig advies over het ontwerp van een aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer voor de Azalealei in het district Merksem, ter vervanging van het aanvullend reglement, goedgekeurd in het college van 9 juni 2023 (jaarnummer 4031).

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.
7.

2023_DRME_00044 - District Merksem. Maantjessteenweg - Inrichten van een voorbehouden parkeerplaats voor personen met een handicap. Advies - Goedkeuring

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig
Luc Bungeneers, Voorzitter districtsraad; Sonja De Meyer, districtsschepen; Patrick Van den Bempt, districtsschepen; Jari Frensch, districtsschepen; Dominique Kums, districtsschepen; Karin Staes, districtsraadslid; Philippe Elst, districtsraadslid; David Dogge, districtsraadslid; Jan Dumon, districtsraadslid; Arben Gashi, districtsraadslid; Mostafa Nassali, districtsraadslid; Imelda Lamigan, districtsraadslid; Tristan Faes, districtsraadslid; Bavo De Mol, districtsraadslid; Lia Somers, districtsraadslid; Luc Sleeckx, districtsraadslid; Iris Verhoeven, districtsraadslid; Dave De Backer, districtsraadslid; Johannes Builaert, districtsraadslid; Sander Rottiers, districtsraadslid; Peter Wellens, districtsraadslid; Peter Platteau, districtsraadslid; Richard Nana Amoako, districtsraadslid; Katia Nauwelaerts, districtssecretaris; Sofie Berteloot, adjunct-districtssecretaris
Afwezig
Jean-Marie De Kimpe, districtsraadslid
Secretaris
Katia Nauwelaerts, districtssecretaris
Voorzitter
Luc Bungeneers, Voorzitter districtsraad
7.

2023_DRME_00044 - District Merksem. Maantjessteenweg - Inrichten van een voorbehouden parkeerplaats voor personen met een handicap. Advies - Goedkeuring

2023_DRME_00044 - District Merksem. Maantjessteenweg - Inrichten van een voorbehouden parkeerplaats voor personen met een handicap. Advies - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten
Aanleiding en context

De Maantjessteenweg in het district Merksem:

 • behoort tot het beheer van de stad Antwerpen;
 • heeft een aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer dat op 10 maart 2023 (jaarnummer 1495) door het college werd goedgekeurd.
Op 14 juni 2023 werd een aanvraag ingediend door een bewoner van de Maantjessteenweg om een voorbehouden parkeerplaats voor personen met een handicap in te richten.
Juridische grond
 • Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie van het wegverkeer;
 • Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement betreffende de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
 • Ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
 • Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Gemeenteraadsbesluit van 16 december 2019 (jaarnummer 760) waarbij de gewijzigde statuten van Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG werden goedgekeurd;
 • Artikel 56 van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017;
 • Collegebesluit van 24 februari 2017 (jaarnummer 1853) waarin de werkwijze voor het opmaken van de verkeersadviezen voor heraanleg openbaar domein, aanvullende verkeersreglementen en proefopstellingen werden vastgesteld;
 • Ministeriële rondzendbrief van 3 april 2001 betreffende parkeerplaatsen, voorbehouden voor personen met een handicap;
 • Collegebesluit van 19 december 2001 (jaarnummer 13659) met de richtlijnen voor het inrichten van voorbehouden parkeerplaatsen voor personen met een handicap;
 • Ministeriële rondzendbrief van 25 april 2003 betreffende parkeerplaatsen, voorbehouden voor personen met een handicap;
 • Collegebesluit van 6 juli 2007 (jaarnummer 8652) betreffende parkeerplaatsen voorbehouden voor personen met een handicap.
Regelgeving: bevoegdheid
Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4464) werden de principes en werkkaders bevestigd, die van toepassing zijn op de districtscolleges en districtsraden voor de uitvoering van hun bevoegdheden. Het college besliste om bij de goedkeuring van een aanvullend verkeersreglement, voorafgaandelijk aan de beslissing, telkens advies te vragen aan het betrokken district.
Argumentatie

Een aangepast aanvullend verkeersreglement wordt opgesteld:

 • inrichten van een voorbehouden parkeerplaats voor personen met een handicap ter hoogte van nummers 94-96 (artikel 5).
  Onderzoek heeft uitgewezen dat de aanvrager, wonende in de Maantjessteenweg op nummer 92, voldoet aan de voorwaarden. 

De parkeerbalans blijft ongewijzigd.

Algemene financiële opmerkingen
De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling zal de nodige signalisatie zelf plaatsen met materiaal uit eigen voorraad. Er zijn dus geen rechtstreekse financiële gevolgen.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2MER01 - Trots op een leefbaar, veilig en dynamisch Merksem
2MER0105 - Adviesbevoegdheid
2MER010501 - Adviesbevoegdheden

Besluit

De districtsraad Merksem keurt eenparig het volgende besluit goed.
De districtsraad merksem beslist:

Artikel 1

De districtsraad geeft gunstig advies over het ontwerp van een aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer voor de Maantjessteenweg in het district Merksem, ter vervanging van het aanvullend reglement, goedgekeurd in het college van 10 maart 2023 (jaarnummer 1495).

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.
8.

2023_DRME_00045 - District Merksem. Meereigen - Inrichten van een voorbehouden parkeerplaats voor personen met een handicap. Advies - Goedkeuring

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig
Luc Bungeneers, Voorzitter districtsraad; Sonja De Meyer, districtsschepen; Patrick Van den Bempt, districtsschepen; Jari Frensch, districtsschepen; Dominique Kums, districtsschepen; Karin Staes, districtsraadslid; Philippe Elst, districtsraadslid; David Dogge, districtsraadslid; Jan Dumon, districtsraadslid; Arben Gashi, districtsraadslid; Mostafa Nassali, districtsraadslid; Imelda Lamigan, districtsraadslid; Tristan Faes, districtsraadslid; Bavo De Mol, districtsraadslid; Lia Somers, districtsraadslid; Luc Sleeckx, districtsraadslid; Iris Verhoeven, districtsraadslid; Dave De Backer, districtsraadslid; Johannes Builaert, districtsraadslid; Sander Rottiers, districtsraadslid; Peter Wellens, districtsraadslid; Peter Platteau, districtsraadslid; Richard Nana Amoako, districtsraadslid; Katia Nauwelaerts, districtssecretaris; Sofie Berteloot, adjunct-districtssecretaris
Afwezig
Jean-Marie De Kimpe, districtsraadslid
Secretaris
Katia Nauwelaerts, districtssecretaris
Voorzitter
Luc Bungeneers, Voorzitter districtsraad
8.

2023_DRME_00045 - District Merksem. Meereigen - Inrichten van een voorbehouden parkeerplaats voor personen met een handicap. Advies - Goedkeuring

2023_DRME_00045 - District Merksem. Meereigen - Inrichten van een voorbehouden parkeerplaats voor personen met een handicap. Advies - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten
Aanleiding en context

De Meereigen in het district Merksem:

 • behoort tot het beheer van de stad Antwerpen;
 • heeft een aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer dat goedgekeurd werd door het college op 3 juni 2022 (jaarnummer 4558);
 • maakt deel uit van een goedgekeurde zone 30, gekend als 'Merksem Heide'.

Op 16 juni 2023 werd een aanvraag ingediend door een bewoner van de Meereigen om een voorbehouden parkeerplaats voor personen met een handicap in te richten.

Juridische grond
 • Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie van het wegverkeer;
 • Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement betreffende de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
 • Ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
 • Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Gemeenteraadsbesluit van 16 december 2019 (jaarnummer 760) waarbij de statuten van Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG werden goedgekeurd;
 • Artikel 56 Decreet lokaal bestuur;
 • Collegebesluit van 24 februari 2017 (jaarnummer 1853) waarbij de werkwijze voor het opmaken van de verkeersadviezen voor heraanleg van openbaar domein, aanvullende verkeersreglementen en proefopstellingen werd goedgekeurd;
 • Ministeriële rondzendbrief van 3 april 2001 betreffende parkeerplaatsen, voorbehouden voor personen met een handicap;
 • Collegebesluit van 19 december 2001 (jaarnummer 13659) met de richtlijnen voor het inrichten van voorbehouden parkeerplaatsen voor personen met een handicap;
 • Ministeriële rondzendbrief van 25 april 2003 betreffende parkeerplaatsen, voorbehouden voor personen met een handicap;
 • Collegebesluit van 6 juli 2007 (jaarnummer 8652) betreffende parkeerplaatsen voorbehouden voor personen met een handicap.
Regelgeving: bevoegdheid
Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4464) werden de principes en werkkaders bevestigd, die van toepassing zijn op de districtscolleges en districtsraden voor de uitvoering van hun bevoegdheden. Het college besliste om bij de goedkeuring van een aanvullend verkeersreglement, voorafgaandelijk aan de beslissing, telkens advies te vragen aan het betrokken district.
Argumentatie
Een aangepast aanvullend verkeersreglement wordt opgesteld: 
 • inrichten van een voorbehouden parkeerplaats voor personen met een handicap ter hoogte van nummer 45/47 (artikel 2).
  Onderzoek heeft uitgewezen dat de aanvrager, wonende in de Meereigen op nummer 47, voldoet aan de voorwaarden. 
De parkeerbalans blijft ongewijzigd.
Algemene financiële opmerkingen
De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling zal de nodige signalisatie zelf plaatsen met materiaal uit eigen voorraad. Er zijn dus geen rechtstreekse financiële gevolgen.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2MER01 - Trots op een leefbaar, veilig en dynamisch Merksem
2MER0105 - Adviesbevoegdheid
2MER010501 - Adviesbevoegdheden

Besluit

De districtsraad Merksem keurt eenparig het volgende besluit goed.
De districtsraad merksem beslist:

Artikel 1

De districtsraad geeft gunstig advies over het ontwerp van een aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer voor de Meereigen in het district Merksem, ter vervanging van het aanvullend reglement, goedgekeurd in het college van 3 juni 2022 (jaarnummer 4558).

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.
9.

2023_DRME_00059 - District Merksem. Roederdelft - Inrichten van een voorbehouden parkeerplaats voor personen met een handicap. Advies - Goedkeuring

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig
Luc Bungeneers, Voorzitter districtsraad; Sonja De Meyer, districtsschepen; Patrick Van den Bempt, districtsschepen; Jari Frensch, districtsschepen; Dominique Kums, districtsschepen; Karin Staes, districtsraadslid; Philippe Elst, districtsraadslid; David Dogge, districtsraadslid; Jan Dumon, districtsraadslid; Arben Gashi, districtsraadslid; Mostafa Nassali, districtsraadslid; Imelda Lamigan, districtsraadslid; Tristan Faes, districtsraadslid; Bavo De Mol, districtsraadslid; Lia Somers, districtsraadslid; Luc Sleeckx, districtsraadslid; Iris Verhoeven, districtsraadslid; Dave De Backer, districtsraadslid; Johannes Builaert, districtsraadslid; Sander Rottiers, districtsraadslid; Peter Wellens, districtsraadslid; Peter Platteau, districtsraadslid; Richard Nana Amoako, districtsraadslid; Katia Nauwelaerts, districtssecretaris; Sofie Berteloot, adjunct-districtssecretaris
Afwezig
Jean-Marie De Kimpe, districtsraadslid
Secretaris
Katia Nauwelaerts, districtssecretaris
Voorzitter
Luc Bungeneers, Voorzitter districtsraad
9.

2023_DRME_00059 - District Merksem. Roederdelft - Inrichten van een voorbehouden parkeerplaats voor personen met een handicap. Advies - Goedkeuring

2023_DRME_00059 - District Merksem. Roederdelft - Inrichten van een voorbehouden parkeerplaats voor personen met een handicap. Advies - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten
Aanleiding en context

De Roederdelft in het district Merksem:

 • behoort tot het beheer van de stad Antwerpen;
 • heeft een aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer dat goedgekeurd werd door het college van 9 juli 2021 (jaarnummer 5787);
 • maakt deel uit van een goedgekeurde zone 30, gekend als 'Campiniastraat-Winterling';
 • maakt deel uit van de wijk 'IJskelder' waar de toegang verboden wordt voor bestuurders van voertuigen waarvan de massa in beladen toestand hoger is dan 3,50 ton, uitgezonderd laden en lossen;
 • maakt deel uit van het gebied “parkeren met beperkte parkeertijd binnen de Singel en in de 20ste-eeuwse gordel" met het oog op het betalend- en bewonersparkeren en/of het residentieel parkeren met parkeerschijf en bewonerskaart.

Op 24 juli 2023 werd een aanvraag ingediend door een bewoner van de Roederdelft om een voorbehouden parkeerplaats voor personen met een handicap in te richten.

Juridische grond
 • Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie van het wegverkeer;
 • Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement betreffende de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
 • Ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
 • Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Gemeenteraadsbesluit van 16 december 2019 (jaarnummer 760) waarbij de gewijzigde statuten van Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG werden goedgekeurd;
 • Artikel 56 van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017;
 • Collegebesluit van 24 februari 2017 (jaarnummer 1853) waarin de werkwijze voor het opmaken van de verkeersadviezen voor heraanleg openbaar domein, aanvullende verkeersreglementen en proefopstellingen werden vastgesteld;
 • Ministeriële rondzendbrief van 3 april 2001 betreffende parkeerplaatsen, voorbehouden voor personen met een handicap;
 • Collegebesluit van 19 december 2001 (jaarnummer 13659) met de richtlijnen voor het inrichten van voorbehouden parkeerplaatsen voor personen met een handicap;
 • Ministeriële rondzendbrief van 25 april 2003 betreffende parkeerplaatsen, voorbehouden voor personen met een handicap;
 • Collegebesluit van 6 juli 2007 (jaarnummer 8652) betreffende parkeerplaatsen voorbehouden voor personen met een handicap.
Regelgeving: bevoegdheid
Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4464) werden de principes en werkkaders bevestigd, die van toepassing zijn op de districtscolleges en districtsraden voor de uitvoering van hun bevoegdheden. Het college besliste om bij de goedkeuring van een aanvullend verkeersreglement, voorafgaandelijk aan de beslissing, telkens advies te vragen aan het betrokken district.
Argumentatie

Een aangepast aanvullend verkeersreglement wordt opgesteld:

 • inrichten van een voorbehouden parkeerplaats voor personen met een handicap ter hoogte van nummer 56 (artikel 3).
  Onderzoek heeft uitgewezen dat de aanvrager, wonende in de Roederdelft op nummer 56, voldoet aan de voorwaarden. 

De parkeerbalans blijft ongewijzigd.

Algemene financiële opmerkingen
De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling zal de nodige signalisatie zelf plaatsen met materiaal uit eigen voorraad. Er zijn dus geen rechtstreekse financiële gevolgen.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2MER01 - Trots op een leefbaar, veilig en dynamisch Merksem
2MER0105 - Adviesbevoegdheid
2MER010501 - Adviesbevoegdheden

Besluit

De districtsraad Merksem keurt eenparig het volgende besluit goed.
De districtsraad merksem beslist:

Artikel 1

De districtsraad geeft gunstig advies over het ontwerp van een aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer voor de Roederdelft in het district Merksem, ter vervanging van het aanvullend reglement, goedgekeurd in het college van 9 juli 2021 (jaarnummer 5787).

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.
10.

2023_DRME_00055 - District Merksem. Akkerbouwstraat - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig
Luc Bungeneers, Voorzitter districtsraad; Sonja De Meyer, districtsschepen; Patrick Van den Bempt, districtsschepen; Jari Frensch, districtsschepen; Dominique Kums, districtsschepen; Karin Staes, districtsraadslid; Philippe Elst, districtsraadslid; David Dogge, districtsraadslid; Jan Dumon, districtsraadslid; Arben Gashi, districtsraadslid; Mostafa Nassali, districtsraadslid; Imelda Lamigan, districtsraadslid; Tristan Faes, districtsraadslid; Bavo De Mol, districtsraadslid; Lia Somers, districtsraadslid; Luc Sleeckx, districtsraadslid; Iris Verhoeven, districtsraadslid; Dave De Backer, districtsraadslid; Johannes Builaert, districtsraadslid; Sander Rottiers, districtsraadslid; Peter Wellens, districtsraadslid; Peter Platteau, districtsraadslid; Richard Nana Amoako, districtsraadslid; Katia Nauwelaerts, districtssecretaris; Sofie Berteloot, adjunct-districtssecretaris
Afwezig
Jean-Marie De Kimpe, districtsraadslid
Secretaris
Katia Nauwelaerts, districtssecretaris
Voorzitter
Luc Bungeneers, Voorzitter districtsraad
10.

2023_DRME_00055 - District Merksem. Akkerbouwstraat - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

2023_DRME_00055 - District Merksem. Akkerbouwstraat - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten
Aanleiding en context

De Akkerbouwstraat in het district Merksem:

 • behoort tot het beheer van de stad Antwerpen;
 • heeft een aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer dat goedgekeurd werd door de gemeenteraad op 22 oktober 2012 (jaarnummer 1117);
 • maakt deel uit van een goedgekeurde zone 30, gekend als 'Merksem Heide'.

Het college keurde op 26 juni 2020 (jaarnummer 5618) het overkoepelend verkeersreglement "beperkt eenrichtingsverkeer voor speed pedelecs, aanpassing onderborden" goed. Dit wordt nu uitgevoerd.
Op 26 mei 2023 werd een aanvraag ingediend door een bewoner van de Akkerbouwstraat om een voorbehouden parkeerplaats voor personen met een handicap in te richten.

Juridische grond
 • Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie van het wegverkeer;
 • Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement betreffende de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
 • Ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
 • Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Gemeenteraadsbesluit van 16 december 2019 (jaarnummer 760) waarbij de gewijzigde statuten van Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG werden goedgekeurd;
 • Artikel 56 van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017;
 • Collegebesluit van 24 februari 2017 (jaarnummer 1853) waarin de werkwijze voor het opmaken van de verkeersadviezen voor heraanleg openbaar domein, aanvullende verkeersreglementen en proefopstellingen werden vastgesteld.
 • Ministeriële rondzendbrief van 3 april 2001 betreffende parkeerplaatsen, voorbehouden voor personen met een handicap;
 • Collegebesluit van 19 december 2001 (jaarnummer 13659) met de richtlijnen voor het inrichten van voorbehouden parkeerplaatsen voor personen met een handicap;
 • Ministeriële rondzendbrief van 25 april 2003 betreffende parkeerplaatsen, voorbehouden voor personen met een handicap;
 • Collegebesluit van 6 juli 2007 (jaarnummer 8652) betreffende parkeerplaatsen voorbehouden voor personen met een handicap.
Regelgeving: bevoegdheid
Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4464) werden de principes en werkkaders bevestigd, die van toepassing zijn op de districtscolleges en districtsraden voor de uitvoering van hun bevoegdheden. Het college besliste om bij de goedkeuring van een aanvullend verkeersreglement, voorafgaandelijk aan de beslissing, telkens advies te vragen aan het betrokken district.
Argumentatie
Een aangepast aanvullend verkeersreglement wordt opgesteld:
 • bestuurders van speed pedelecs worden toegelaten om in beide richtingen te rijden (artikel 1).
 • inrichten van een voorbehouden parkeerplaats voor personen met een handicap ter hoogte van nummer 100 (artikel 3).
 • Onderzoek heeft uitgewezen dat de aanvrager, wonende in de Akkerbouwstraat op nummer 100, voldoet aan de voorwaarden.

De parkeerbalans blijft ongewijzigd.

Algemene financiële opmerkingen
De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling zal de nodige signalisatie zelf plaatsen met materiaal uit eigen voorraad. Er zijn dus geen rechtstreekse financiële gevolgen.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2MER01 - Trots op een leefbaar, veilig en dynamisch Merksem
2MER0105 - Adviesbevoegdheid
2MER010501 - Adviesbevoegdheden

Besluit

De districtsraad Merksem keurt eenparig het volgende besluit goed.
De districtsraad merksem beslist:

Artikel 1

De districtsraad geeft gunstig advies over het ontwerp van een aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer voor de Akkerbouwstraat in het district Merksem, ter vervanging van het aanvullend reglement, goedgekeurd in de gemeenteraad van 22 oktober 2012 (jaarnummer 1117).

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.
11.

2023_DRME_00049 - District Merksem. Bredabaan (Gewest) - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig
Luc Bungeneers, Voorzitter districtsraad; Sonja De Meyer, districtsschepen; Patrick Van den Bempt, districtsschepen; Jari Frensch, districtsschepen; Dominique Kums, districtsschepen; Karin Staes, districtsraadslid; Philippe Elst, districtsraadslid; David Dogge, districtsraadslid; Jan Dumon, districtsraadslid; Arben Gashi, districtsraadslid; Mostafa Nassali, districtsraadslid; Imelda Lamigan, districtsraadslid; Tristan Faes, districtsraadslid; Bavo De Mol, districtsraadslid; Lia Somers, districtsraadslid; Luc Sleeckx, districtsraadslid; Iris Verhoeven, districtsraadslid; Dave De Backer, districtsraadslid; Johannes Builaert, districtsraadslid; Sander Rottiers, districtsraadslid; Peter Wellens, districtsraadslid; Peter Platteau, districtsraadslid; Richard Nana Amoako, districtsraadslid; Katia Nauwelaerts, districtssecretaris; Sofie Berteloot, adjunct-districtssecretaris
Afwezig
Jean-Marie De Kimpe, districtsraadslid
Secretaris
Katia Nauwelaerts, districtssecretaris
Voorzitter
Luc Bungeneers, Voorzitter districtsraad
11.

2023_DRME_00049 - District Merksem. Bredabaan (Gewest) - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

2023_DRME_00049 - District Merksem. Bredabaan (Gewest) - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten
Aanleiding en context

De Bredabaan in het district Merksem:

 • is een gewestweg waarvan de verkeerssignalisatie, uitgezonderd het parkeren, geregeld wordt door het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap;
 • heeft een aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer dat goedgekeurd werd door het college op 10 juni 2022 (jaarnummer 4863); 
 • maakt deel uit van het gebied “parkeren met beperkte parkeertijd binnen de Singel en in de 20ste-eeuwse gordel" met het oog op het betalend- en bewonersparkeren en/of het residentieel parkeren met parkeerschijf en bewonerskaart.  

Het politiekantoor verhuisde van de Borrewaterstraat naar de Bredabaan 399. Voor dit nieuwe pand wordt een parkeerstrook voorzien voor bezoekers met dienstvoertuigen politie.

Juridische grond
 • Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie van het wegverkeer;
 • Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement betreffende de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
 • Ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
 • Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Gemeenteraadsbesluit van 16 december 2019 (jaarnummer 760) waarbij de gewijzigde statuten van Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG werden goedgekeurd;
 • Artikel 56 van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017;
 • Collegebesluit van 24 februari 2017 (jaarnummer 1853) waarin de werkwijze voor het opmaken van de verkeersadviezen voor heraanleg openbaar domein, aanvullende verkeersreglementen en proefopstellingen werden vastgesteld.
Regelgeving: bevoegdheid
Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4464) werden de principes en werkkaders bevestigd, die van toepassing zijn op de districtscolleges en districtsraden voor de uitvoering van hun bevoegdheden. Het college besliste om bij de goedkeuring van een aanvullend verkeersreglement, voorafgaandelijk aan de beslissing, telkens advies te vragen aan het betrokken district.
Argumentatie
Een aangepast aanvullend verkeersreglement wordt opgesteld: 
 • ter hoogte van nummer 399 wordt een parkeerstrook voorzien voor dienstvoertuigen politie (artikel 4).
De parkeerbalans blijft ongewijzigd.
Algemene financiële opmerkingen
De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling zal de nodige signalisatie zelf plaatsen met materiaal uit eigen voorraad. Er zijn dus geen rechtstreekse financiële gevolgen.
Adviezen
Verkeerspolitie, advies van 21 augustus 2023 Gunstig advies

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2MER01 - Trots op een leefbaar, veilig en dynamisch Merksem
2MER0105 - Adviesbevoegdheid
2MER010501 - Adviesbevoegdheden

Besluit

De districtsraad Merksem keurt eenparig het volgende besluit goed.
De districtsraad merksem beslist:

Artikel 1

De districtsraad geeft gunstig advies over het ontwerp van een aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer voor de Bredabaan in het district Merksem, ter vervanging van het aanvullend reglement, goedgekeurd in het college van 10 juni 2022 (jaarnummer 4863).

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.
12.

2023_DRME_00050 - District Merksem. IJsvogelstraat - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig
Luc Bungeneers, Voorzitter districtsraad; Sonja De Meyer, districtsschepen; Patrick Van den Bempt, districtsschepen; Jari Frensch, districtsschepen; Dominique Kums, districtsschepen; Karin Staes, districtsraadslid; Philippe Elst, districtsraadslid; David Dogge, districtsraadslid; Jan Dumon, districtsraadslid; Arben Gashi, districtsraadslid; Mostafa Nassali, districtsraadslid; Imelda Lamigan, districtsraadslid; Tristan Faes, districtsraadslid; Bavo De Mol, districtsraadslid; Lia Somers, districtsraadslid; Luc Sleeckx, districtsraadslid; Iris Verhoeven, districtsraadslid; Dave De Backer, districtsraadslid; Johannes Builaert, districtsraadslid; Sander Rottiers, districtsraadslid; Peter Wellens, districtsraadslid; Peter Platteau, districtsraadslid; Richard Nana Amoako, districtsraadslid; Katia Nauwelaerts, districtssecretaris; Sofie Berteloot, adjunct-districtssecretaris
Afwezig
Jean-Marie De Kimpe, districtsraadslid
Secretaris
Katia Nauwelaerts, districtssecretaris
Voorzitter
Luc Bungeneers, Voorzitter districtsraad
12.

2023_DRME_00050 - District Merksem. IJsvogelstraat - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

2023_DRME_00050 - District Merksem. IJsvogelstraat - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten
Aanleiding en context

De IJsvogelstraat in het district Merksem:

 • behoort tot het beheer van de stad Antwerpen;
 • heeft een aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer dat goedgekeurd werd door de gemeenteraad op 1 maart 2010 (jaarnummer 350);
 • maakt deel uit van een goedgekeurde zone 30, gekend als 'Omgeving Kwadevelden';
 • maakt deel uit van de wijk Kwadevelden waar het parkeren beperkt wordt tot voertuigen met een maximale toegelaten massa van 3,50 ton.
Het college keurde in zitting van 1 juli 2022 (jaarnummer 5549) de projectgebonden uitvoeringsovereenkomst met Lantis goed voor de uitvoering en financiering van een aantal maatregelen op het grondgebied van de stad Antwerpen (districten Antwerpen, Merksem, Ekeren, Deurne) ter bevordering van de verkeersveiligheid en tot het milderen van verkeershinder in het kader van de realisatie van de Oosterweelverbinding.

Zoals bepaald in de projectgebonden uitvoeringsovereenkomst tussen stad Antwerpen en Lantis realiseert Lantis onder andere een fietsverbinding tussen de Laaglandlaan en Laarsebaan. Als onderdeel van deze fietsverbinding langs de A102 worden er ook enkele fietsstraten ingericht. De Ijsvogelstraat is één van deze straten. 
De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling (afdeling Mobiliteit) legt nu dit aanvullend verkeersreglement ter advies voor.

Juridische grond
 • Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie van het wegverkeer;
 • Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement betreffende de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
 • Ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
 • Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Gemeenteraadsbesluit van 16 december 2019 (jaarnummer 760) waarbij de gewijzigde statuten van Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG werden goedgekeurd;
 • Artikel 56 van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017;
 • Collegebesluit van 24 februari 2017 (jaarnummer 1853) waarin de werkwijze voor het opmaken van de verkeersadviezen voor heraanleg openbaar domein, aanvullende verkeersreglementen en proefopstellingen werden vastgesteld.
Regelgeving: bevoegdheid
Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4464) werden de principes en werkkaders bevestigd, die van toepassing zijn op de districtscolleges en districtsraden voor de uitvoering van hun bevoegdheden. Het college besliste om bij de goedkeuring van een aanvullend verkeersreglement, voorafgaandelijk aan de beslissing, telkens advies te vragen aan het betrokken district.
Argumentatie
Een aangepast aanvullend verkeersreglement wordt opgesteld:
 • de straat wordt ingericht als fietsstraat vanaf het kruispunt met de Trompetvogelstraat tot het kruispunt met de Laarsebaan (artikel 2).
De parkeerbalans blijft ongewijzigd.
Algemene financiële opmerkingen
De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling zal de nodige signalisatie zelf plaatsen met materiaal uit eigen voorraad. Er zijn dus geen rechtstreekse financiële gevolgen.
Adviezen
Verkeerspolitie, advies van 7 augustus 2023 Gunstig advies

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2MER01 - Trots op een leefbaar, veilig en dynamisch Merksem
2MER0105 - Adviesbevoegdheid
2MER010501 - Adviesbevoegdheden

Besluit

De districtsraad Merksem keurt eenparig het volgende besluit goed.
De districtsraad merksem beslist:

Artikel 1

De districtsraad geeft gunstig advies over het ontwerp van een aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer voor de IJsvogelstraat in het district Merksem, ter vervanging van het aanvullend reglement, goedgekeurd in de gemeenteraad van 1 maart 2010 (jaarnummer 350).

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.
13.

2023_DRME_00046 - District Merksem. Komiteitstraat - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig
Luc Bungeneers, Voorzitter districtsraad; Sonja De Meyer, districtsschepen; Patrick Van den Bempt, districtsschepen; Jari Frensch, districtsschepen; Dominique Kums, districtsschepen; Karin Staes, districtsraadslid; Philippe Elst, districtsraadslid; David Dogge, districtsraadslid; Jan Dumon, districtsraadslid; Arben Gashi, districtsraadslid; Mostafa Nassali, districtsraadslid; Imelda Lamigan, districtsraadslid; Tristan Faes, districtsraadslid; Bavo De Mol, districtsraadslid; Lia Somers, districtsraadslid; Luc Sleeckx, districtsraadslid; Iris Verhoeven, districtsraadslid; Dave De Backer, districtsraadslid; Johannes Builaert, districtsraadslid; Sander Rottiers, districtsraadslid; Peter Wellens, districtsraadslid; Peter Platteau, districtsraadslid; Richard Nana Amoako, districtsraadslid; Katia Nauwelaerts, districtssecretaris; Sofie Berteloot, adjunct-districtssecretaris
Afwezig
Jean-Marie De Kimpe, districtsraadslid
Secretaris
Katia Nauwelaerts, districtssecretaris
Voorzitter
Luc Bungeneers, Voorzitter districtsraad
13.

2023_DRME_00046 - District Merksem. Komiteitstraat - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

2023_DRME_00046 - District Merksem. Komiteitstraat - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten
Aanleiding en context

De Komiteitstraat in het district Merksem:

 • behoort tot het beheer van de stad Antwerpen;
 • heeft een aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer dat goedgekeurd werd door het college op 10 december 2021 (jaarnummer 9947);
 • maakt deel uit van een goedgekeurde zone 30, gekend als "Kern Merksem";
 • maakt deel uit van het reglement "Parkeren met beperkte parkeertijd binnen de Singel en in de 20ste-eeuwse gordel" met het oog op het betalend- en bewonersparkeren en/of het residentieel parkeren met parkeerschijf en bewonerskaart.

Op 3 juni 2023 werd een aanvraag ingediend om een bestaande laad- en loszone ter hoogte van nummer 20 te verwijderen.

Juridische grond
 • Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie van het wegverkeer;
 • Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement betreffende de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
 • Ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
 • Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Gemeenteraadsbesluit van 16 december 2019 (jaarnummer 760) waarbij de statuten van Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG werden goedgekeurd;
 • Artikel 56 van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017;
 • Collegebesluit van 24 februari 2017 (jaarnummer 1853) waarin de werkwijze voor het opmaken van de verkeersadviezen voor heraanleg openbaar domein, aanvullende verkeersreglementen en proefopstellingen werden vastgesteld.
Regelgeving: bevoegdheid
Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4464) werden de principes en werkkaders bevestigd, die van toepassing zijn op de districtscolleges en districtsraden voor de uitvoering van hun bevoegdheden. Het college besliste om bij de goedkeuring van een aanvullend verkeersreglement, voorafgaandelijk aan de beslissing, telkens advies te vragen aan het betrokken district.
Argumentatie

Een aangepast aanvullend verkeersreglement wordt opgesteld:

 • verwijderen van de laad- en loszone ter hoogte van huisnummer 20, langs de even zijde, over een afstand van 10 meter.
  Onderzoek heeft uitgewezen dat deze niet gebruikt wordt.

  De parkeerbalans neemt toe met twee parkeerplaatsen van maandag tot en met vrijdag, van 9.00 tot 15.00 uur.

  Algemene financiële opmerkingen
  De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling zal de nodige signalisatie zelf plaatsen met materiaal uit eigen voorraad. Er zijn dus geen rechtstreekse financiële gevolgen.

  Beleidsdoelstellingen

  9 - Decentralisatie
  2MER01 - Trots op een leefbaar, veilig en dynamisch Merksem
  2MER0105 - Adviesbevoegdheid
  2MER010501 - Adviesbevoegdheden

  Besluit

  De districtsraad Merksem keurt eenparig het volgende besluit goed.
  De districtsraad merksem beslist:

  Artikel 1

  De districtsraad geeft gunstig advies over het ontwerp van een aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer voor de Komiteitstraat in het district Merksem, ter vervanging van het aanvullend reglement, goedgekeurd in het college van 10 december 2021 (jaarnummer 9947).

  Artikel 2

  Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.
  14.

  2023_DRME_00051 - District Merksem. Laarsebaan - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

  Goedgekeurd

  Samenstelling

  Aanwezig
  Luc Bungeneers, Voorzitter districtsraad; Sonja De Meyer, districtsschepen; Patrick Van den Bempt, districtsschepen; Jari Frensch, districtsschepen; Dominique Kums, districtsschepen; Karin Staes, districtsraadslid; Philippe Elst, districtsraadslid; David Dogge, districtsraadslid; Jan Dumon, districtsraadslid; Arben Gashi, districtsraadslid; Mostafa Nassali, districtsraadslid; Imelda Lamigan, districtsraadslid; Tristan Faes, districtsraadslid; Bavo De Mol, districtsraadslid; Lia Somers, districtsraadslid; Luc Sleeckx, districtsraadslid; Iris Verhoeven, districtsraadslid; Dave De Backer, districtsraadslid; Johannes Builaert, districtsraadslid; Sander Rottiers, districtsraadslid; Peter Wellens, districtsraadslid; Peter Platteau, districtsraadslid; Richard Nana Amoako, districtsraadslid; Katia Nauwelaerts, districtssecretaris; Sofie Berteloot, adjunct-districtssecretaris
  Afwezig
  Jean-Marie De Kimpe, districtsraadslid
  Secretaris
  Katia Nauwelaerts, districtssecretaris
  Voorzitter
  Luc Bungeneers, Voorzitter districtsraad
  14.

  2023_DRME_00051 - District Merksem. Laarsebaan - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

  2023_DRME_00051 - District Merksem. Laarsebaan - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

  Motivering

  Gekoppelde besluiten
  Aanleiding en context

  De Laarsebaan in het district Merksem:

  • behoort tot het beheer van de stad Antwerpen;
  • heeft een aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer dat goedgekeurd werd door het college op 26 februari 2021 (jaarnummer 1679);
  • maakt deel uit de goedgekeurde zones 30 "Campiniastraat-Winterling", "Merksem Heide" en "Omgeving Kwadevelden";
  • maakt deel uit van de "wijk Kwadevelden" waar het parkeren beperkt wordt tot voertuigen met een maximale toegelaten massa van 3,50 ton.
  Het college keurde in zitting van 1 juli 2022 (jaarnummer 5549) de projectgebonden uitvoeringsovereenkomst met Lantis goed voor de uitvoering en financiering van een aantal maatregelen op het grondgebied van de stad Antwerpen (districten Antwerpen, Merksem, Ekeren, Deurne) ter bevordering van de verkeersveiligheid en tot het milderen van verkeershinder in het kader van de realisatie van de Oosterweelverbinding.

  Zoals bepaald in de projectgebonden uitvoeringsovereenkomst tussen stad Antwerpen en Lantis realiseert Lantis onder andere een fietsverbinding tussen de Laaglandlaan en Laarsebaan. Als onderdeel van deze fietsverbinding langs de A102 worden er ook enkele fietsstraten ingericht. De Laarsebaan is één van deze straten.
  De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling (afdeling Mobiliteit) legt dit aanvullend verkeersreglement nu ter advies voor.

  Juridische grond
  • Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie van het wegverkeer;
  • Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement betreffende de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
  • Ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
  • Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
  • Besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
  • Gemeenteraadsbesluit van 16 december 2019 (jaarnummer 760) waarbij de statuten van Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG werden goedgekeurd;
  • Artikel 56 van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017;
  • Collegebesluit van 24 februari 2017 (jaarnummer 1853) waarin de werkwijze voor het opmaken van de verkeersadviezen voor heraanleg openbaar domein, aanvullende verkeersreglementen en proefopstellingen werden vastgesteld.
  Regelgeving: bevoegdheid
  Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4464) werden de principes en werkkaders bevestigd, die van toepassing zijn op de districtscolleges en districtsraden voor de uitvoering van hun bevoegdheden. Het college besliste om bij de goedkeuring van een aanvullend verkeersreglement, voorafgaandelijk aan de beslissing, telkens advies te vragen aan het betrokken district.
  Argumentatie
  Een aangepast aanvullend verkeersreglement wordt opgesteld:
  • de straat wordt ingericht als fietsstraat vanaf het kruispunt met de Ijsvogelstraat tot de Brandbeek (artikel 6).
  De parkeerbalans blijft ongewijzigd.
  Algemene financiële opmerkingen
  De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling zal de nodige signalisatie zelf plaatsen met materiaal uit eigen voorraad. Er zijn dus geen rechtstreekse financiële gevolgen.
  Adviezen
  Verkeerspolitie, advies van 7 augustus 2023 Gunstig advies

  Beleidsdoelstellingen

  9 - Decentralisatie
  2MER01 - Trots op een leefbaar, veilig en dynamisch Merksem
  2MER0105 - Adviesbevoegdheid
  2MER010501 - Adviesbevoegdheden

  Besluit

  De districtsraad Merksem keurt eenparig het volgende besluit goed.
  De districtsraad merksem beslist:

  Artikel 1

  De districtsraad geeft gunstig advies over het ontwerp van een aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer voor de Laarsebaan in het district Merksem, ter vervanging van het aanvullend reglement, goedgekeurd in het college van 26 februari 2021 (jaarnummer 1679).

  Artikel 2

  Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.
  15.

  2023_DRME_00058 - District Merksem. Lambrechtshoekenlaan - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

  Goedgekeurd

  Samenstelling

  Aanwezig
  Luc Bungeneers, Voorzitter districtsraad; Sonja De Meyer, districtsschepen; Patrick Van den Bempt, districtsschepen; Jari Frensch, districtsschepen; Dominique Kums, districtsschepen; Karin Staes, districtsraadslid; Philippe Elst, districtsraadslid; David Dogge, districtsraadslid; Jan Dumon, districtsraadslid; Arben Gashi, districtsraadslid; Mostafa Nassali, districtsraadslid; Imelda Lamigan, districtsraadslid; Tristan Faes, districtsraadslid; Bavo De Mol, districtsraadslid; Lia Somers, districtsraadslid; Luc Sleeckx, districtsraadslid; Iris Verhoeven, districtsraadslid; Dave De Backer, districtsraadslid; Johannes Builaert, districtsraadslid; Sander Rottiers, districtsraadslid; Peter Wellens, districtsraadslid; Peter Platteau, districtsraadslid; Richard Nana Amoako, districtsraadslid; Katia Nauwelaerts, districtssecretaris; Sofie Berteloot, adjunct-districtssecretaris
  Afwezig
  Jean-Marie De Kimpe, districtsraadslid
  Secretaris
  Katia Nauwelaerts, districtssecretaris
  Voorzitter
  Luc Bungeneers, Voorzitter districtsraad
  15.

  2023_DRME_00058 - District Merksem. Lambrechtshoekenlaan - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

  2023_DRME_00058 - District Merksem. Lambrechtshoekenlaan - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

  Motivering

  Gekoppelde besluiten
  Aanleiding en context

  De Lambrechtshoekenlaan in het district Merksem:

  • behoort tot het beheer van de stad Antwerpen;
  • heeft een aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer dat goedgekeurd werd door het college op 21 mei 2021 (jaarnummer 4133).
  Op 31 januari 2023 werd een aanvraag ingediend om een laad- en loszone in te richten ten behoeve van handelaars. De aanvraag werd gedaan door twee handelszaken die problemen hebben bij de dagelijkse leveringen op de drukke Lambrechtshoekenlaan.

  In de straat werden ingrepen uitgevoerd om een goede zichtbaarheid te garanderen ter hoogte van de kruispunten: de zebra's werden beveiligd door verdrijvingsvlakken en de kruispunten werden compacter gemaakt door het aanbrengen van verkeersgeleiders.
  De verkeerslichten ter hoogte van het kruispunt met de De Vlaschaardstraat werden verwijderd.
  Er werd een onderzoek gedaan naar het gebruik van de parkeerplaats voor personen met een handicap, ter hoogte van huisnummer 209.
  Al deze wijzigingen worden nu opgenomen in het aanvullend verkeersreglement.

  Juridische grond
  • Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie van het wegverkeer;
  • Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement betreffende de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
  • Ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
  • Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
  • Besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
  • Gemeenteraadsbesluit van 16 december 2019 (jaarnummer 760) waarbij de gewijzigde statuten van Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG werden goedgekeurd.
  • Artikel 56 van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017;
  • Collegebesluit van 24 februari 2017 (jaarnummer 1853) waarin de werkwijze voor het opmaken van de verkeersadviezen voor heraanleg openbaar domein, aanvullende verkeersreglementen en proefopstellingen werden vastgesteld;
  • Ministeriële rondzendbrief van 3 april 2001 betreffende parkeerplaatsen, voorbehouden voor personen met een handicap;
  • Collegebesluit van 19 december 2001 (jaarnummer 13659) met de richtlijnen voor het inrichten van voorbehouden parkeerplaatsen voor personen met een handicap;
  • Ministeriële rondzendbrief van 25 april 2003 betreffende parkeerplaatsen, voorbehouden voor personen met een handicap;
  • Collegebesluit van 6 juli 2007 (jaarnummer 8652) betreffende parkeerplaatsen voorbehouden voor personen met een handicap.
  Regelgeving: bevoegdheid
  Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4464) werden de principes en werkkaders bevestigd, die van toepassing zijn op de districtscolleges en districtsraden voor de uitvoering van hun bevoegdheden. Het college besliste om bij de goedkeuring van een aanvullend verkeersreglement, voorafgaandelijk aan de beslissing, telkens advies te vragen aan het betrokken district.
  Argumentatie

   Een aangepast aanvullend verkeersreglement wordt opgesteld: 

  • de laad- en loszone, met venstertijd van maandag tot en met zaterdag, van 9.00 tot 18.00 uur, ter hoogte van huisnummer 162 en 164, wordt gereglementeerd (artikel 5);
  • de voorbehouden parkeerplaats voor personen met een handicap ter hoogte van het huisnummer 209 wordt verwijderd. Uit onderzoek blijkt dat de plaats niet langer gebruikt wordt door de oorspronkelijke aanvrager (artikel 6);
  • artikel 7 over het parkeren voor voertuigen waarvan de massa in beladen toestand niet hoger is dan 3,5 ton, wordt aangepast: de ruimte tussen twee middenbermen, ter hoogte van huisnummer 112C, werd voorzien van verdrijvingsvlakken en mogelijkheid tot parkeren, langs de beide zijden;
  • de stopstreep ter hoogte van het kruispunt met de De Vlaschaardstraat werd verwijderd omdat de verkeerslichten werden weggenomen;
  • de nieuw aangebrachte verkeersgeleiders ter hoogte van de volgende kruispunten worden gereglementeerd (artikel 12): 
   • ter hoogte van de Laarbekestraat;
   • ter hoogte van de Kerkhofblommenstraat;
   • ter hoogte van de De Vlaschaardstraat;
   • ter hoogte van de Korenstraat;
   • ter hoogte van de Graanstraat;
  • de nieuw aangebrachte verdrijvingsvlakken ter hoogte van de volgende kruispunten worden gereglementeerd (artikel 13):
   • tussen de twee middenbermen, ter hoogte van huisnummer 112C;
   • langs de even zijde:
    1. langs de beide zijden van de hoek met het Spaailand;
    2. langs de noordelijke zijde van de hoek met de Laarsebaan;
    3. langs de beide zijden van de hoek met de Kerkhofblommenstraat;
    4. langs de zuidelijke zijde van de hoek met de De Vlaschaardstraat;
   • langs de oneven zijde:
    1. langs de beide zijden van de hoek met Schoordijk.

  De parkeerbalans neemt af met twee parkeerplaatsen tijdens de venstertijden. Omwille van de verkeersveiligheid is het aangewezen om een laad- en loszone in te richten. Dit verlies wordt gecompenseerd door het inrichten van twee nieuwe parkeerplaatsen, tussen de twee middenbermen, ter hoogte van huisnummer 112C.

  Het aanbrengen van verdrijvingsvlakken ter hoogte van de kruispunten heeft geen invloed op de parkeerbalans omdat het parkeren op de hoek van een kruispunt niet toegelaten is volgens de wegcode.

  Algemene financiële opmerkingen
  De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling zal de nodige signalisatie zelf plaatsen met materiaal uit eigen voorraad. Er zijn dus geen rechtstreekse financiële gevolgen.
  Adviezen
  verkeerspolitie, advies van 18 juni 2023 Gunstig onder voorwaarden

  De verkeerspolitie heeft vanuit verkeersveiligheidsoogpunt onderstaande opmerking op het voorstel tot aanpassing van het aanvullend reglement, goedgekeurd door het college in zitting van 21 mei 2021 (jaarnummer 4133).
  De verdrijvingsvlakken en verkeersgeleiders dienen integraal te worden voorzien van witte evenwijdige schuine strepen. Momenteel zijn deze markeringen niet doorgetrokken over het volledige vlak, waardoor er vrije ruimte ontstaat die wordt aangegrepen om fout te parkeren. Dit kan enkel worden vermeden door het volledige vlak in te vullen met schuine strepen.
  De afdeling Mobiliteit heeft de signalisatie aangepast conform deze opmerking.

  Beleidsdoelstellingen

  9 - Decentralisatie
  2MER01 - Trots op een leefbaar, veilig en dynamisch Merksem
  2MER0105 - Adviesbevoegdheid
  2MER010501 - Adviesbevoegdheden

  Besluit

  De districtsraad Merksem keurt eenparig het volgende besluit goed.
  De districtsraad merksem beslist:

  Artikel 1

  De districtsraad geeft gunstig advies over het ontwerp van een aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer voor de Lambrechtshoekenlaan in het district Merksem, ter vervanging van het aanvullend reglement, goedgekeurd in het college van 21 mei 2021  (jaarnummer 4133).

  Artikel 2

  Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.
  16.

  2023_DRME_00052 - District Merksem. Struisvogelstraat - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

  Goedgekeurd

  Samenstelling

  Aanwezig
  Luc Bungeneers, Voorzitter districtsraad; Sonja De Meyer, districtsschepen; Patrick Van den Bempt, districtsschepen; Jari Frensch, districtsschepen; Dominique Kums, districtsschepen; Karin Staes, districtsraadslid; Philippe Elst, districtsraadslid; David Dogge, districtsraadslid; Jan Dumon, districtsraadslid; Arben Gashi, districtsraadslid; Mostafa Nassali, districtsraadslid; Imelda Lamigan, districtsraadslid; Tristan Faes, districtsraadslid; Bavo De Mol, districtsraadslid; Lia Somers, districtsraadslid; Luc Sleeckx, districtsraadslid; Iris Verhoeven, districtsraadslid; Dave De Backer, districtsraadslid; Johannes Builaert, districtsraadslid; Sander Rottiers, districtsraadslid; Peter Wellens, districtsraadslid; Peter Platteau, districtsraadslid; Richard Nana Amoako, districtsraadslid; Katia Nauwelaerts, districtssecretaris; Sofie Berteloot, adjunct-districtssecretaris
  Afwezig
  Jean-Marie De Kimpe, districtsraadslid
  Secretaris
  Katia Nauwelaerts, districtssecretaris
  Voorzitter
  Luc Bungeneers, Voorzitter districtsraad
  16.

  2023_DRME_00052 - District Merksem. Struisvogelstraat - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

  2023_DRME_00052 - District Merksem. Struisvogelstraat - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

  Motivering

  Gekoppelde besluiten
  Aanleiding en context
  De Struisvogelstraat in het district Merksem:
  • behoort tot het beheer van de stad Antwerpen;
  • heeft een aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer dat goedgekeurd werd door de gemeenteraad op 25 mei 2010 (jaarnummer 800);
  • maakt deel uit van een goedgekeurde zone 30, gekend als 'Omgeving Kwadevelden'; 
  Het college keurde in zitting van 1 juli 2022 (jaarnummer 5549) de projectgebonden uitvoeringsovereenkomst met Lantis goed voor de uitvoering en financiering van een aantal maatregelen op het grondgebied van de stad Antwerpen (districten Antwerpen, Merksem, Ekeren, Deurne) ter bevordering van de verkeersveiligheid en tot het milderen van verkeershinder in het kader van de realisatie van de Oosterweelverbinding. 

  Zoals bepaald in de projectgebonden uitvoeringsovereenkomst tussen stad Antwerpen en Lantis realiseert Lantis onder andere een fietsverbinding tussen de Laaglandlaan en Laarsebaan. Als onderdeel van deze fietsverbinding langs de A102 worden er ook enkele fietsstraten ingericht. De Struisvogelstraat is één van deze straten. De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling (afdeling Mobiliteit) legt nu dit aanvullend verkeersreglement ter advies voor.

  Juridische grond
  • Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie van het wegverkeer;
  • Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement betreffende de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
  • Ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
  • Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
  • Besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
  • Gemeenteraadsbesluit van 16 december 2019 (jaarnummer 760) waarbij de statuten van Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG werden goedgekeurd;
  • Artikel 56 van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017;
  • Collegebesluit van 24 februari 2017 (jaarnummer 1853) waarin de werkwijze voor het opmaken van de verkeersadviezen voor heraanleg openbaar domein, aanvullende verkeersreglementen en proefopstellingen werden vastgesteld.
  Regelgeving: bevoegdheid
  Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4464) werden de principes en werkkaders bevestigd, die van toepassing zijn op de districtscolleges en districtsraden voor de uitvoering van hun bevoegdheden. Het college besliste om bij de goedkeuring van een aanvullend verkeersreglement, voorafgaandelijk aan de beslissing, telkens advies te vragen aan het betrokken district.
  Argumentatie
  Een aangepast aanvullend verkeersreglement wordt opgesteld:
  • de straat wordt ingericht als fietsstraat (artikel 1en 2).
  De parkeerbalans blijft ongewijzigd.
  Algemene financiële opmerkingen
  De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling zal de nodige signalisatie zelf plaatsen met materiaal uit eigen voorraad. Er zijn dus geen rechtstreekse financiële gevolgen.
  Adviezen
  Verkeerspolitie, advies van 7 augustus 2023 Gunstig advies

  Beleidsdoelstellingen

  9 - Decentralisatie
  2MER01 - Trots op een leefbaar, veilig en dynamisch Merksem
  2MER0105 - Adviesbevoegdheid
  2MER010501 - Adviesbevoegdheden

  Besluit

  De districtsraad Merksem keurt eenparig het volgende besluit goed.
  De districtsraad merksem beslist:

  Artikel 1

  De districtsraad geeft gunstig advies over het ontwerp van een aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer voor de Struisvogelstraat in het district Merksem, ter vervanging van het aanvullend reglement, goedgekeurd in de gemeenteraad van 25 mei 2010 (jaarnummer 800).

  Artikel 2

  Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.
  17.

  2023_DRME_00053 - District Merksem. Trompetvogelstraat - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

  Goedgekeurd

  Samenstelling

  Aanwezig
  Luc Bungeneers, Voorzitter districtsraad; Sonja De Meyer, districtsschepen; Patrick Van den Bempt, districtsschepen; Jari Frensch, districtsschepen; Dominique Kums, districtsschepen; Karin Staes, districtsraadslid; Philippe Elst, districtsraadslid; David Dogge, districtsraadslid; Jan Dumon, districtsraadslid; Arben Gashi, districtsraadslid; Mostafa Nassali, districtsraadslid; Imelda Lamigan, districtsraadslid; Tristan Faes, districtsraadslid; Bavo De Mol, districtsraadslid; Lia Somers, districtsraadslid; Luc Sleeckx, districtsraadslid; Iris Verhoeven, districtsraadslid; Dave De Backer, districtsraadslid; Johannes Builaert, districtsraadslid; Sander Rottiers, districtsraadslid; Peter Wellens, districtsraadslid; Peter Platteau, districtsraadslid; Richard Nana Amoako, districtsraadslid; Katia Nauwelaerts, districtssecretaris; Sofie Berteloot, adjunct-districtssecretaris
  Afwezig
  Jean-Marie De Kimpe, districtsraadslid
  Secretaris
  Katia Nauwelaerts, districtssecretaris
  Voorzitter
  Luc Bungeneers, Voorzitter districtsraad
  17.

  2023_DRME_00053 - District Merksem. Trompetvogelstraat - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

  2023_DRME_00053 - District Merksem. Trompetvogelstraat - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

  Motivering

  Gekoppelde besluiten
  Aanleiding en context

  De Trompetvogelstraat in het district Merksem:

  • behoort tot het beheer van de stad Antwerpen;
  • heeft een aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer dat goedgekeurd werd door het college op 17 januari 2020 (jaarnummer 479);
  • maakt deel uit van een goedgekeurde zone 30, gekend als 'Omgeving Kwadevelden';
  • maakt deel uit van de 'wijk Kwadevelden' waar het parkeren beperkt wordt tot voertuigen met een maximale toegelaten massa van 3,50 ton.
  Het college keurde in zitting van 1 juli 2022 (jaarnummer 5549) de projectgebonden uitvoeringsovereenkomst met Lantis goed voor de uitvoering en financiering van een aantal maatregelen op het grondgebied van de stad Antwerpen (districten Antwerpen, Merksem, Ekeren, Deurne) ter bevordering van de verkeersveiligheid en tot het milderen van verkeershinder in het kader van de realisatie van de Oosterweelverbinding.

  Zoals bepaald in de projectgebonden uitvoeringsovereenkomst tussen stad Antwerpen en Lantis realiseert Lantis onder andere een fietsverbinding tussen de Laaglandlaan en Laarsebaan. Als onderdeel van deze fietsverbinding langs de A102 worden er ook enkele fietsstraten ingericht. De Trompetvogelstraat is één van deze straten. 
  De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling (afdeling Mobiliteit) legt nu het aanvullend verkeersreglement ter advies voor.

  Juridische grond
  • Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie van het wegverkeer;
  • Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement betreffende de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
  • Ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
  • Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
  • Besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
  • Gemeenteraadsbesluit van 16 december 2019 (jaarnummer 760) waarbij de gewijzigde statuten van Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG werden goedgekeurd;
  • Artikel 56 van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017;
  • Collegebesluit van 24 februari 2017 (jaarnummer 1853) waarin de werkwijze voor het opmaken van de verkeersadviezen voor heraanleg openbaar domein, aanvullende verkeersreglementen en proefopstellingen werden vastgesteld.
  Regelgeving: bevoegdheid
  Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4464) werden de principes en werkkaders bevestigd, die van toepassing zijn op de districtscolleges en districtsraden voor de uitvoering van hun bevoegdheden. Het college besliste om bij de goedkeuring van een aanvullend verkeersreglement, voorafgaandelijk aan de beslissing, telkens advies te vragen aan het betrokken district.
  Argumentatie
  Een aangepast aanvullend verkeersreglement wordt opgesteld:
  • de straat wordt ingericht als fietsstraat vanaf het kruispunt met de Struisvogelstraat tot het kruispunt met de Ijsvogelstraat (artikel 2).
  De parkeerbalans blijft ongewijzigd.
  Algemene financiële opmerkingen
  De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling zal de nodige signalisatie zelf plaatsen met materiaal uit eigen voorraad. Er zijn dus geen rechtstreekse financiële gevolgen.
  Adviezen
  Verkeerspolitie, advies van 7 augustus 2023 Gunstig advies

  Beleidsdoelstellingen

  9 - Decentralisatie
  2MER01 - Trots op een leefbaar, veilig en dynamisch Merksem
  2MER0105 - Adviesbevoegdheid
  2MER010501 - Adviesbevoegdheden

  Besluit

  De districtsraad Merksem keurt eenparig het volgende besluit goed.
  De districtsraad merksem beslist:

  Artikel 1

  De districtsraad geeft gunstig advies over het ontwerp van een aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer voor de Trompetvogelstraat in het district Merksem, ter vervanging van het aanvullend reglement, goedgekeurd in het college van 17 januari 2020 (jaarnummer 479).

  Artikel 2

  Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.
  18.

  2023_DRME_00054 - Bestek GAC_2022_02565 (SWOU12234). Wegeniswerken Ridder van Parijsstraat en Trammezandlei, Merksem - Bestek en procedure - Goedkeuring

  Goedgekeurd

  Samenstelling

  Aanwezig
  Luc Bungeneers, Voorzitter districtsraad; Sonja De Meyer, districtsschepen; Patrick Van den Bempt, districtsschepen; Jari Frensch, districtsschepen; Dominique Kums, districtsschepen; Karin Staes, districtsraadslid; Philippe Elst, districtsraadslid; David Dogge, districtsraadslid; Jan Dumon, districtsraadslid; Arben Gashi, districtsraadslid; Mostafa Nassali, districtsraadslid; Imelda Lamigan, districtsraadslid; Tristan Faes, districtsraadslid; Bavo De Mol, districtsraadslid; Lia Somers, districtsraadslid; Luc Sleeckx, districtsraadslid; Iris Verhoeven, districtsraadslid; Dave De Backer, districtsraadslid; Johannes Builaert, districtsraadslid; Sander Rottiers, districtsraadslid; Peter Wellens, districtsraadslid; Peter Platteau, districtsraadslid; Richard Nana Amoako, districtsraadslid; Katia Nauwelaerts, districtssecretaris; Sofie Berteloot, adjunct-districtssecretaris
  Afwezig
  Jean-Marie De Kimpe, districtsraadslid
  Secretaris
  Katia Nauwelaerts, districtssecretaris
  Voorzitter
  Luc Bungeneers, Voorzitter districtsraad
  18.

  2023_DRME_00054 - Bestek GAC_2022_02565 (SWOU12234). Wegeniswerken Ridder van Parijsstraat en Trammezandlei, Merksem - Bestek en procedure - Goedkeuring

  2023_DRME_00054 - Bestek GAC_2022_02565 (SWOU12234). Wegeniswerken Ridder van Parijsstraat en Trammezandlei, Merksem - Bestek en procedure - Goedkeuring

  Motivering

  Gekoppelde besluiten
  Aanleiding en context
  Fase Bestuursorgaan Datum Jaarnummer
  Aquafin nv. Bestek. Goedkeuring 19 juli 2023 
   

  Het district Merksem wenst de Trammezandlei en Ridder van Parijsstraat om te vormen tot klimaatrobuuste woonerven, met aandacht voor extra groenvolume, waterberging en verblijfsplekken voor de bewoners. 

  Het project kadert binnen “Antwerpen Breekt Uit”. De stad wil haar straten en pleinen zo aangenaam mogelijk maken en wil extra ruimte creëren voor verkoeling, groen en water. Met de projecten van “Antwerpen Breekt Uit” worden de visies van het Groenplan, het Waterplan en het Klimaatplan gerealiseerd. 

  Een straat ontharden zorgt voor meer woonkwaliteit en helpt om uitdagingen aan te gaan zoals hete, droge zomers en wateroverlast door hevige regens. Door meer ruimte te creëren voor groen en water in een straat of op een plein, zoekt de stad manieren om overstromingen te vermijden bij hevige regen, verkoeling te brengen tijdens warme zomerdagen en water op te vangen om tijdens extreme droogte te hergebruiken.

  Het districtscollege keurde in zitting van 13 oktober 2022 (jaarnummer 00274) het definitief ontwerp goed.

  Juridische grond

  In toepassing van artikel 35, eerste lid, 1° van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, zal deze opdracht worden gegund bij openbare procedure.

  Overeenkomstig en binnen de grenzen van artikel 71 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten legt de aanbestedende overheid aan de kandidaten of inschrijvers selectiecriteria op als voorwaarde voor deelname.

  In toepassing van artikel 81 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, baseert de aanbestedende overheid de gunning van de overheidsopdracht op de economisch meest voordelige offerte. De economisch meest voordelige offerte uit het oogpunt van de aanbestedende overheid wordt vastgesteld rekening houdend met de gunningscriteria. Ze vermeldt de gunningscriteria in de aankondiging van de opdracht of in een ander opdrachtdocument.

  In toepassing van artikel 48 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, kunnen bepaalde specifieke opdrachten voor werken door twee of meerdere aanbestedende overheden gezamenlijk worden geplaatst. De betrokken aanbestedende overheden kunnen één aanbestedende overheid onder hen aanduiden die de plaatsingsprocedure beheert en die optreedt voor rekening van zichzelf en voor rekening van de andere betrokken aanbestedende overheden. De stad Antwerpen treedt voor deze opdracht op als aanbestedende overheid. De rioleringswerken zijn ten laste van Aquafin nv.

  Regelgeving: bevoegdheid

  Artikel 41, tweede lid, 10° van het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 stelt dat de gemeenteraad bevoegd is voor het vaststellen van de plaatsingsprocedure en het vaststellen van de voorwaarden van overheidsopdrachten.

  Met de gemeenteraadbeslissing van 24 juni 2019 (jaarnummer 00458) werden de bevoegdheden van de gemeenteraad voor het vaststellen van de plaatsingsprocedure en het vaststellen van de voorwaarden van overheidsopdrachten gedelegeerd aan de districtsraden, in het kader van de uitoefening van de aan de districten overgedragen bevoegdheden.

  Met de gemeenteraadbeslissing van 29 mei 2017 (jaarnummer 00300) werden de bevoegdheden van de districtsraden gecoördineerd. Artikel 11 bepaalt dat de districtsraad bevoegd is voor openbaar domein.

  Argumentatie

  De opdracht wordt gegund aan de inschrijver die de economisch meest voordelige offerte heeft ingediend, rekening houdend met het gunningscriterium prijs.

  Algemene financiële opmerkingen

  Het aandeel van het district Merksem in de projectkost verhoudt zich in grootorde als volgt tot het aandeel van de overige aanbestedende overheden:

  Aanbestedende overheid

  Aandeel in de projectkost (afgerond)

  Het district Merksem

  41%

  Aquafin nv

  59%


  Het toepasselijk bestek voorziet in een afzonderlijke betaling voor elk van de betrokken aanbestedende overheden. Er worden per aanbestedende overheid gescheiden schuldvorderingen (vergezeld door de gedetailleerde staat van de gerealiseerde werken waarop deze vorderingen steunen) en facturen opgemaakt.

  Beleidsdoelstellingen

  9 - Decentralisatie
  2MER01 - Trots op een leefbaar, veilig en dynamisch Merksem
  2MER0101 - Bouwen aan een leefbaar en groen district
  2MER010102 - Slim investeren in het openbaar domein
  2MER010102M01302 - SWOU12234 Ridder van Parijsstraat, Trammezandlei (woonstraat_ABU)

  Besluit

  De districtsraad Merksem keurt eenparig het volgende besluit goed.
  De districtsraad merksem beslist:

  Artikel 1

  De districtsraad van Merksem keurt bestek GAC_2022_02565 voor "Wegeniswerken Ridder van Parijsstraat en Trammezandlei, Merksem" goed en keurt eveneens goed dat hiervoor een openbare procedure wordt uitgeschreven.

  Artikel 2

  De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:

  Omschrijving

  Bedrag

  Boekingsadres

  Bestelbon

  Wegeniswerken Ridder van Parijsstraat en Trammezandlei, Merksem


  budgetplaats: 5072500000
  budgetpositie: 224
  functiegebied: 2MER010102M01302
  subsidie: SUB_NR
  fonds: INTERN
  begrotingsprogramma: 2ME090200
  budgetperiode: 2400, 2500

  volgt later

  19.

  2023_MV_00077 - Mondelinge vraag van raadslid Bavo De Mol: Fietspad

  Behandeld

  Samenstelling

  Aanwezig
  Luc Bungeneers, Voorzitter districtsraad; Sonja De Meyer, districtsschepen; Patrick Van den Bempt, districtsschepen; Jari Frensch, districtsschepen; Dominique Kums, districtsschepen; Karin Staes, districtsraadslid; Philippe Elst, districtsraadslid; David Dogge, districtsraadslid; Jan Dumon, districtsraadslid; Arben Gashi, districtsraadslid; Mostafa Nassali, districtsraadslid; Imelda Lamigan, districtsraadslid; Tristan Faes, districtsraadslid; Bavo De Mol, districtsraadslid; Lia Somers, districtsraadslid; Luc Sleeckx, districtsraadslid; Iris Verhoeven, districtsraadslid; Dave De Backer, districtsraadslid; Johannes Builaert, districtsraadslid; Sander Rottiers, districtsraadslid; Peter Wellens, districtsraadslid; Peter Platteau, districtsraadslid; Richard Nana Amoako, districtsraadslid; Katia Nauwelaerts, districtssecretaris; Sofie Berteloot, adjunct-districtssecretaris
  Afwezig
  Jean-Marie De Kimpe, districtsraadslid
  Secretaris
  Katia Nauwelaerts, districtssecretaris
  Voorzitter
  Luc Bungeneers, Voorzitter districtsraad
  19.

  2023_MV_00077 - Mondelinge vraag van raadslid Bavo De Mol: Fietspad

  2023_MV_00077 - Mondelinge vraag van raadslid Bavo De Mol: Fietspad
  Indiener(s)
  Bavo De Mol
  Gericht aan
  Dominique Kums
  Tijdstip van indienen
  wo 27/09/2023 - 21:42
  Toelichting

  Geachte schepen,

  In 2020 stelde ik voor om de fietsersbrug te vernoemen naar de overleden Merksemse wielervedet Frans Van Looy. Uw voorganger antwoordde daarop dat de fietsersbrug al een naam had, maar dat er wel een mogelijkheid bestond om het toekomstige fietspad achter de volkstuinen naar Van Looy te vernoemen en dat hij dit graag gerealiseerd zou zien. Dat fietspad loopt namelijk langs de Boerenschuur, de familiewoning van Van Looy, en is vlakbij de Tuinwijk, de wijk waar - als we Paul Hughes lied mogen geloven - destijds op elke deur en raam te lezen stond: “Frans is de beste op de weg en wielerbaan.” 

  Nu dat dit fietspad er effectief ligt, had ik graag willen vragen of dat dit nog steeds te voorkeurspiste is en of er door u of door anderen al stappen genomen zijn om dit nieuwe fietspad effectief naar Frans Van Looy te vernoemen.

  Bespreking
  Antwoord

  Antwoord districtsschepen Dominique Kums: 

  Een eerste stap werd reeds gezet in deze districtsraad op 24 maart 2022. Toen werd het advies voor de reservelijst voor nieuwe straatnamen in Merksem goedgekeurd. Op de lijst met 9 namen staat ook de naam van Frans Van Looy.

  Ondertussen is de administratie in het kader van het project trage wegen bezig aan een nota waar een aantal paden, fietspaden en trage wegen in Merksem die nog geen naam hebben in kaart worden gebracht, inclusief het fietspad waarover u spreekt.

  Deze nota wordt eerstdaags op het districtscollege verwacht, zodat er vanuit een globale visie over de naamgeving voor deze paden kan geadviseerd worden aan de stad. Het spreekt voor zich dat we hierbij de reservelijst voor nieuwe straatnamen niet uit het oog verliezen.

  Ik hoop u hiermee gerustgesteld te hebben dat we Frans Van Looy niet vergeten zijn.

  wo 11/10/2023 - 11:58