Terug
Gepubliceerd op 08/06/2023

2023_DCME_00067 - District Merksem. Du Chastellei - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

districtscollege Merksem
do 16/03/2023 - 10:00 collegezaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Luc Bungeneers, voorzitter districtscollege; Sonja De Meyer, districtsschepen; Jari Frensch, districtsschepen; Dominique Kums, districtsschepen; Katia Nauwelaerts, districtssecretaris; Sofie Berteloot, adjunct-districtssecretaris

Afwezig

Patrick Van den Bempt, districtsschepen

Secretaris

Katia Nauwelaerts, districtssecretaris

Voorzitter

Luc Bungeneers, voorzitter districtscollege
2023_DCME_00067 - District Merksem. Du Chastellei - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring 2023_DCME_00067 - District Merksem. Du Chastellei - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

De Du Chastellei in het district Merksem:
 • behoort tot het beheer van de stad Antwerpen;     
 • heeft een aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer dat goedgekeurd werd door het college op 17 juni 2016 (jaarnummer 5450);
 • maakt deel uit van een goedgekeurde zone 30, gekend als "Merksem Heide"; 
 • maakt deel uit van het reglement "Parkeren met beperkte parkeertijd binnen de Singel en in de 20ste-eeuwse gordel" met het oog op het betalend- en bewonersparkeren en/of het residentieel parkeren met parkeerschijf en bewonerskaart. 
Het college keurde op 18 maart 2022 (jaarnummer 2306) de proefopstelling (fietsstraat) voor de Du Chastellei goed. Tijdens het districtsoverleg van 31 januari 2023 werd deze opstelling gunstig geëvalueerd. De fietsstraat wordt nu bestendigd.

Juridische grond

 • Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie van het wegverkeer;
 • Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement betreffende de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
 • Ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
 • Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Gemeenteraadsbesluit van 16 dec ember 2019 (jaarnummer 760) waarbij de gewijzigde statuten van Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG werden goedgekeurd;
 • Artikel 56 van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017;
 • Collegebesluit van 24 februari 2017 (jaarnummer 1853) waarin de werkwijze voor het opmaken van de verkeersadviezen voor heraanleg openbaar domein, aanvullende verkeersreglementen en proefopstellingen werden vastgesteld.

Regelgeving: bevoegdheid

Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4464) werden de principes en werkkaders bevestigd, die van toepassing zijn op de districtscolleges en districtsraden voor de uitvoering van hun bevoegdheden. Het college besliste om bij de goedkeuring van een aanvullend verkeersreglement, voorafgaandelijk aan de beslissing, telkens advies te vragen aan het betrokken district.

Argumentatie

 Een aangepast aanvullend verkeersreglement wordt opgesteld: 

 • om het comfort voor fietsers in fietsstraten te vergroten, wordt de voorrangsregeling ingevoerd (artikel 1);
 • de markering van het inleidend fietspad, langs de oneven zijde, ter hoogte van huisnummer 1, wordt gereglementeerd (artikel 4);
 • de twee verdrijvingsvlakken, ter hoogte van de twee buskussens, worden opgenomen in het verkeersreglement (artikel 7);
 • de straat wordt een fietsstraat (artikel 9). Fietsers mogen de ganse breedte van de rijbaan gebruiken in hun rijrichting. Motorvoertuigen hebben toegang tot fietsstraten. Zij mogen de fietsers evenwel niet inhalen. De maximale snelheid in een fietsstraat is 30 kilometer per uur.

De parkeerbalans blijft ongewijzigd.

Algemene financiële opmerkingen

De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling zal de nodige signalisatie zelf plaatsen met materiaal uit eigen voorraad. Er zijn dus geen rechtstreekse financiële gevolgen.

Adviezen

Verkeerspolitie, advies van 3 maart 2023 Gunstig advies

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2MER01 - Trots op een leefbaar, veilig en dynamisch Merksem
2MER0105 - Adviesbevoegdheid
2MER010501 - Adviesbevoegdheden

Besluit

Het districtscollege merksem legt het volgende voor aan de districtsraad merksem:

Artikel 1

De districtsraad geeft gunstig advies over het ontwerp van een aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer voor de Du Chastellei in het district Merksem, ter vervanging van het aanvullend reglement, goedgekeurd in het college van 17 juni 2016 (jaarnummer 5450).

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Bijlagen

 • 20230210_artikelen avr.pdf
 • 20220202_ fietsstraat_borden_plan 1.pdf
 • 20220202_ fietsstraat_borden_plan 2.pdf
 • 20220202_ fietsstraat_borden_plan 3.pdf
 • 20220202_ fietsstraat_markering_plan 1.pdf
 • 20220202_ fietsstraat_markering_plan 2.pdf
 • 20220202_ fietsstraat_markering_plan 3.pdf
 • 20230216_opdracht B15.docx