Terug
Gepubliceerd op 31/03/2023

Notulen  districtscollege Berendrecht Zandvliet Lillo

ma 27/02/2023 - 11:01 Districtshuis Berendrecht-Zandvliet-Lillo

Samenstelling

Aanwezig

Carl Geeraerts, districtsburgemeester; Rudi Sempels, districtsschepen; Pascale De Langhe, districtsschepen; An De Visscher, districtssecretaris

Afwezig

Liesbeth Sleymer, plaatsvervangend districtssecretaris

Verontschuldigd

Sandra Suykerbuyk, districtsschepen

Secretaris

An De Visscher, districtssecretaris

Voorzitter

Carl Geeraerts, districtsburgemeester

Agendapunten

1.

2023_DCBZL_00036 - Districtscollege - Notulen 20 februari 2023 - Goedkeuring

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig
Carl Geeraerts, districtsburgemeester; Rudi Sempels, districtsschepen; Pascale De Langhe, districtsschepen; An De Visscher, districtssecretaris
Afwezig
Liesbeth Sleymer, plaatsvervangend districtssecretaris
Verontschuldigd
Sandra Suykerbuyk, districtsschepen
Secretaris
An De Visscher, districtssecretaris
Voorzitter
Carl Geeraerts, districtsburgemeester
1.

2023_DCBZL_00036 - Districtscollege - Notulen 20 februari 2023 - Goedkeuring

2023_DCBZL_00036 - Districtscollege - Notulen 20 februari 2023 - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Het digitaal districtscollege werd gehouden op 20 februari 2023. Iedereen was aanwezig, behalve mevrouw Liesbeth Sleymer, plaatsvervangend districtssecretaris . 

Argumentatie

Het districtscollege dient de notulen van de zitting goed te keuren in een volgende gewone zitting.

Regelgeving: bevoegdheid

Artikelen 132 en 277 van het Decreet lokaal bestuur belasten de districtssecretaris met het opstellen en bewaren van de notulen van het districtscollege. De notulen vermelden in chronologische volgorde alle besproken onderwerpen en het gevolg dat eraan werd gegeven. Zij vermelden duidelijk alle genomen beslissingen.

Artikelen 50 en 129 van het Decreet lokaal bestuur bepalen dat de notulen worden goedgekeurd op een volgende vergadering van het districtscollege. De originelen van de notulen van het districtscollege worden, na goedkeuring, door de voorzitter van het districtscollege en door de districtssecretaris ondertekend. De goedgekeurde notulen worden in de loop van de week na de goedkeuring aan de raadsleden bezorgd, hetzij elektronisch, hetzij fysiek.

Besluit

Het districtscollege Berendrecht Zandvliet Lillo keurt eenparig het volgende besluit goed.
Het districtscollege berendrecht zandvliet lillo beslist:

Artikel 1

Het districtscollege keurt de notulen van 20 februari 2023 goed. 

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Artikel 3

Het districtscollege geeft opdracht aan:

Dienst Taak
Districtssecretaris De notulen binnen de wettelijk voorgeschreven termijn te bezorgen aan de districtsraadsleden.
3.

2023_DCBZL_00038 - Gillis Damaesstraat. Wegeniswerken - Opdracht SWPR13191 - Goedkeuring

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig
Carl Geeraerts, districtsburgemeester; Rudi Sempels, districtsschepen; Pascale De Langhe, districtsschepen; An De Visscher, districtssecretaris
Afwezig
Liesbeth Sleymer, plaatsvervangend districtssecretaris
Verontschuldigd
Sandra Suykerbuyk, districtsschepen
Secretaris
An De Visscher, districtssecretaris
Voorzitter
Carl Geeraerts, districtsburgemeester
3.

2023_DCBZL_00038 - Gillis Damaesstraat. Wegeniswerken - Opdracht SWPR13191 - Goedkeuring

2023_DCBZL_00038 - Gillis Damaesstraat. Wegeniswerken - Opdracht SWPR13191 - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten
Aanleiding en context
FaseActieDatumJaarnummer

Bestek GAC/2020/01241

Bestek en procedureGoedkeuring college19 juni 20205401
Publicatie 22 juni 2020 
GunningGoedkeuring college18 september 20207769
Toewijzingsbrief 12 oktober 2020 

Op 18 september 2020 (jaarnummer 7769) gunde het college de raamovereenkomst "uitvoeren van structurele aanpassingen op het openbaar domein", Perceel 1 - cluster Noord, districten Berendrecht-Zandvliet-Lillo, Ekeren, Deurne en Merksem aan de firma Verbruggen BV, Doornstraat 54 te 9140 Temse, met ondernemingsnummer 0439.524.816 op basis van bestek GAC/2020/01241.

De toewijzingsbrief werd verzonden op 12 oktober 2020.

Het district wenst volgende werken uit te voeren:

  • heraanleg van voetpaden, boordstenen en greppels;
  • de opritten (tussen voetpad en boordsteen rijweg) worden aangelegd in grasbetontegels.

De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling legt de opdracht SWPR13191 ter goedkeuring voor.

Argumentatie
Voor de uitvoering van deze werken maakte de bedrijfseenheid Stadsontwikkeling, op basis van de raamovereenkomst GAC/2020/01241, de opdracht SWPR13191 op, voor een bedrag van 198.351,42 EUR (exclusief btw).
Rekening houdend met de btw, prijsherzieningen en de eventuele overschrijding van de vermoedelijke hoeveelheden (VH) bedraagt het vast te leggen budget (in EUR):
Ten laste vanGunningherziening en VH21% btwTotaal
District Berendrecht-Zandvliet-Lillo

198.351,42

77.005,95

57.825,05

333.182,42

Uitvoeringstermijn: 40 werkdagen.
Prijsherziening: volgens raamovereenkomst.
prijsherziening en overschrijding VH
periode van opmaak:december 2022
posten exclusief bitumineuze verhardingen

51.973,46

26,95%

actuele prijsherziening
prijsherziening en overschrijding VH

25.032,49

10%


Juridische grond

17 juni 2016 – Wet inzake overheidsopdrachten:

  • Artikel 43 §4 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten bepaalt dat als een raamovereenkomst is gesloten met één enkele deelnemer, de erop gebaseerde opdrachten aan hem worden gegund volgens de in de raamovereenkomst gestelde voorwaarden.
Regelgeving: bevoegdheid

Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges vastgelegd.
Artikel 11 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor lokale straten en pleinen.
In het gemeenteraadsbesluit van 31 mei 2021 (jaarnummer 309) werden de bovenlokale locaties vastgesteld.
De Gillis Damaesstraat is een lokale straat.

Artikel 56 §3, 4°van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 stelt dat het college bevoegd is voor het voeren van de plaatsingsprocedure, de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten.
Met het collegebesluit van 17 augustus 2007 (jaarnummer 10513) besliste het college om de bevoegdheden waarover het beschikt op grond van artikels 57 §3, 4° 5° en 6° van het Gemeentedecreet en op grond van het gemeenteraadsbesluit van 25 juni 2007 (jaarnummer 1521), binnen de beleidsdomeinen van de districten, over te dragen aan de districtscolleges met ingang van 1 oktober 2007.

Algemene financiële opmerkingen
Voor deze werken werd bestelbon 4005544637 opgemaakt voor een bedrag van 333.182,42 EUR.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2BZL01 - Een warme polder voor iedereen
2BZL0101 - Bereikbaar, veilig en leefbaar
2BZL010101 - Openbaar domein (lokaal)
2BZL010101M02847 - SWPR13191 Gillis Damaesstraat, Middelburgstraat, Tongerlostraat, Van Couwervenstraat (Viswater Oost FASE 3 - MASTER)

Besluit

Het districtscollege Berendrecht Zandvliet Lillo keurt eenparig het volgende besluit goed.
Het districtscollege berendrecht zandvliet lillo beslist:

Artikel 1

Het  districtscollege keurt de opdracht SWPR13191, Gillis Damaesstraat, district Berendrecht-Zandvliet-Lillo, wegeniswerken, goed voor een bedrag van 198.351,42 EUR (exclusief btw).
De werken worden uitgevoerd door de firma Verbruggen BV, Doornstraat 54 te 9140 Temse, met ondernemingsnummer 0439.524.816 op basis van het bestek GAC/2020/01241, Perceel 1.
Rekening houdend met de btw, prijsherzieningen en de eventuele overschrijding van de vermoedelijke hoeveelheden (VH) bedraagt het vast te leggen budget 333.182,42 EUR. 

Artikel 2

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:
Omschrijving
Bedrag
Boekingsadres
Bestelbon
Opdracht 13191
Gillis Damaesstraat

Verbruggen BV
Doornstraat 54
9140 Temse

ondernemingsnummer:
0439 524 816
rekeningnummer:
BE48 3930 0894 6927
333.182,42 EUR
budgetplaats: 5022500000
budgetpositie: 224
functiegebied: 2BZL010101M02847
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2BL090610
budgetperiode: 2300
4005544637
4.

2023_DCBZL_00039 - Districtscollege - Mededelingen. Verslag informeel districtscollege 13 februari 2023. - Kennisneming

Kennis genomen
4.

2023_DCBZL_00039 - Districtscollege - Mededelingen. Verslag informeel districtscollege 13 februari 2023. - Kennisneming

2023_DCBZL_00039 - Districtscollege - Mededelingen. Verslag informeel districtscollege 13 februari 2023. - Kennisneming